Национални съдилища и други несъдебни органи

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Национали съдилища

Всички публични органи са длъжни да зачитат основните права. Всяко лице, което смята, че основните му права са нарушени, може да потърси правна защита.

Ако смята, че конкретна правна разпоредба, която го засяга, нарушава Основния закон на Германия (Grundgesetz), то може да сезира специализиран съд. Ако уважи неговото становище, специализираният съд ще отнесе въпросната законодателна разпоредба до Федералния конституционен съд (Bundesverfassungsgericht) за постановяване на решение чрез средствата на особения съдебен контрол. Ако специализираният съд не потвърди решението, след изчерпване на съдебните средства за защита може да бъде подадена конституционна жалба пред Федералния конституционен съд.

В случаите, когато оспореният закон или правна разпоредба прилага правото на ЕС, лицето може да сезира специализирания съд, позовавайки се на нарушение на Хартата на основните права. Специализираният съд е длъжен да отнесе всеки въпрос, възникващ в тази връзка, до Съда на Европейския съюз (член 267 ДФЕС). Неспазването на процедурата може да бъде оспорено пред Федералния конституционен съд посредством конституционна жалба ( Verfassungsbeschwerde ) на основание нарушение на правото на надлежен процес, предвидено във второто изречение на член 101, параграф 1 от Основния закон. Федералният конституционен съд използва Хартата на основните права като пряк стандарт за преглед при разглеждане на конституционни жалби по въпроси, определени от правото на ЕС.

Решенията на Федералния конституционен съд не подлежат на обжалване и са задължителни за всички други държавни органи.

Германски Федерален конституционен съд (Bundesverfassungsgericht)

Федералният конституционен съд се смята за пазител на основния закон. Неговите правомощия включват осигуряване на задължителни тълкувания на Основния закон и гарантиране на спазването на основните права. Това е федерален съд, който е самостоятелен и независим от всички други конституционни органи и е независим конституционен орган.

Съгласно (inter alia) член 93, параграф 1, точка 4, буква а) от Основния закон Федералният конституционен съд се произнася по конституционни жалби, подадени от всяко физическо или юридическо лице, което твърди, че германски публичен орган е нарушил някое от основните му права (вж. членове от 1 до 19 от Основния закон) или права, еквивалентни на основните права (член 20, параграф 4, член 33, член 38, член 101, член 104 от Основния закон).

Конституционната жалба не представлява удължаване на производството, проведено чрез специализираните по-нисши съдилища, а извънредно средство за защита, при което се разглежда само нарушението на конкретен конституционен закон. Подробностите са посочени в  член 93, параграф 1, точки 4а и 4б от Основния закон и член 90 и сл. от Закона за Федералния конституционен съд (Bundesverfassungsgerichtsgesetz ).

Информацията за конституционната жалба, по-специално информацията, която тя трябва да съдържа, е обобщена в информационен лист на Федералния конституционен съд.

Данните за контакт на Федералния конституционен съд са, както следва:

Пощенска кутия 1771
76006 Karlsruhe

Тел.: (+49)(0)721 9101 - 0
Факс: (+49)(0)721 9101 - 382

Уебсайт: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html

Национални институции по правата на човека

Германски институт за правата на човека (Deutsche Institut für Menschenrechte)

Германският институт за правата на човека е независима германска национална институция по правата на човека (член 1 от Закона за DIMR). Тя се стреми да гарантира, че Германия зачита и насърчава правата на човека на национално и международно равнище. Институтът също така подкрепя и наблюдава прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Конвенцията на ООН за правата на детето и е създал механизми за наблюдение за тези цели.

Институтът работи по въпроси, свързани единствено с правата на човека, и е политически независим. Законът за правния статут и мандата на Германския институт за правата на човека от 2015 г. (Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte) урежда правния статут, правомощията и финансирането на института. Институтът е структуриран като сдружение с нестопанска цел и получава финансирането си от немската долна камара (Bundestag) заедно с външно финансиране за отделни проекти.

Дейността на института не включва разглеждане на искания от лица, засегнати от нарушаване на правата на човека. Въпреки това той прави всичко възможно да предоставя информация относно подходящи консултантски услуги.

Данните за контакт на Германския институт за правата на човека са, както следва:

Zimmerstraße 26/27
10969 Berlin

Тел.: (+49)(0)30 259 359 - 0
Факс:(+49)(0)30 259 359 - 59


Електронна поща: info@institut-fuer-menschenrechte.de
Уебсайт: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/

Специализирани органи по правата на човека

Федерална агенция за защита от дискриминация (Antidiskriminierungsstelle des Bundes)

Федералната агенция за защита от дискриминацията, която представлява служба към Федералното министерство по семейни въпроси, възрастни граждани, жени и младежи, е независим координатор за хората, засегнати от дискриминация. Неговите задачи са определени в Общия закон за равно третиране (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG). Агенцията за защита от дискриминация е фокусна точка за всички хора, които се чувстват дискриминирани на основата на расов или етнически произход, пол, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална идентичност.

Правните правомощия на Агенцията за защита от дискриминация са:

 • предоставяне на информация, съвети и при поискване — съдействие за постигане на споразумение за доброволно уреждане на спорове между страните, с препращане към местните консултативни центрове за защита от дискриминация, когато е необходимо;
 • връзки с обществеността;
 • мерки за предотвратяване на дискриминация;
 • провеждане на научни изследвания;
 • внасяне на редовни доклади в Бундестага на Федерална република Германия, придружени от препоръки за премахване и избягване на дискриминация.

Хората, които се чувстват дискриминирани или имат въпроси относно AGG, могат да се свържат с Агенцията за защита от дискриминация по телефон, електронна поща, поща или чрез електронната форма за контакт. Насоки за предприятията са достъпни на адрес http://www.antidiskriminierungsstelle.de/, където се дава отговор на основните въпроси относно прилагането на AGG в дружествата.

Данните за връзка с Агенцията за защита от дискриминация са, както следва:

Zimmerstraße 24/10117
10969 Berlin

Тел.: (+49)(0)30 18 555 - 1855

Електронна поща за консултиране: beratung@ads.bund.de
електронна поща за общи запитвания: poststelle@ads.bund.de
Уебсайт: http://www.antidiskriminierungsstelle.de/

Федералният комисар по защита на личните данни и свободата на информация (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit — BfDI)

Федералният комисар по защита на личните данни и свободата на информацията (BfDI) е самостоятелен и независим надзорен орган за защита на личните данни на федерално ниво. Правомощията на BfDI са посочени в член 57 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и член 14 от Федералния закон за защита на данните (Bundesdatenschutzgesetz — BDSG). Неговите основни правомощия са:

 • наблюдение и прилагане на ОРЗД, BDSG и други разпоредби, свързани със защитата на личните данни;
 • повишаване на осведомеността и обучение на обществеността относно рисковете, правилата, гаранциите и правата във връзка с обработването на лични данни;
 • предоставяне на съвети на Бундестага на Федерална република Германия, федералното правителство и други институции и комисии относно законодателните и административните мерки за защита на личните данни;
 • повишаване на осведомеността и предоставяне на съвети на администраторите на данни в границите на тяхната компетентност относно техните задължения, произтичащи от ОЗРД, BDSG и други разпоредби за защита на личните данни;
 • разглеждане на жалби от субекти на данни или жалби от сдружения за защита на личните данни;
 • сътрудничество с други надзорни органи в Германия и Европа, обмен на информация и предоставяне на взаимопомощ;
 • провеждане на разследвания и контрол;
 • принос към работата на Европейския комитет по защита на данните.

BfDI може също да издава становища по искане на Бундестага на Федерална република Германия или някой от неговите комитети, Бундесрата, федералното правителство, други органи и агенции и обществеността. По искане на Бундестага на Федерална република Германия, един от неговите комитети или федералното правителство, BfDI проучва и всяка информация относно свързаните със защитата на личните данни процеси в публичните органи на федералното правителство.

Съгласно член 77 от ОЗРД или — в рамките на Директивата относно правоприлагането — член 60 от BDSG, всяко лице има право да подаде жалба до BfDI, ако смята, че орган, подлежащ на надзор от BfDI, е нарушил неговите права.

Данните за връзка с федералния комисар по защита на личните данни и свободата на информация са, както следва:

Graurheindorferstraße 153
53117 Bonn

Тел.: (+49)(0)228 997799 - 0
Факс: (+49)(0)228 997799 - 5550

Електронна поща: poststelle@bfdi.bund.de
Уебсайт: http://www.bfdi.bund.de

Онлайн формулярите могат да се използват и за връзка с BfDI, подаване на жалби и докладване за нарушения, свързани с личните данни.

В допълнение данните за контакт на служителите за защита на личните данни на федералните провинции (Länder) за публичната и непубличната сфера, телевизионните оператори, църквите и служителите за защита на личните данни в Европа и навсякъде другаде са достъпни на уебсайта на BFDI.

Последна актуализация: 17/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.