Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Основни права

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Национални съдилища

Омбудсман

Специализирани органи за защита на правата на човека

Национални съдилища

В Гърция не съществува специален компетентен съд, чрез който да се потърси правна защита в случай на предполагаемо нарушение на основните права. В зависимост от характера на престъплението или нарушението правна защита може да се потърси от националните граждански, наказателни или административни съдилища.

Дали има нарушение на основните права се определя въз основа на националното материално право. Приложимата процедура пред компетентния (граждански, наказателен или административен) съд е уредена в националното процесуално (гражданско, наказателно или административно) право.

Съответната процедура завършва със съдебно решение, което или води до отхвърляне на иска, или, ако е окончателно, може да бъде принудително изпълнено.

Граждански и наказателни съдилища

Административни съдилища

Специализирани органи за защита на правата на човека

Национална комисия по правата на човека

Neofitou Vamva 6
10674 Athens, Гърция

По силата на принципите от Париж неотдавна беше учредена Националната комисия по правата на човека (НКПЧ) като орган, който дава консултации на правителството по въпросите на правата на човека. Нейните членове произхождат от тридесет и две организации (независими органи, университетски факултети по право и науки, синдикални организации, неправителствени организации, политически партии и министерства).

НКПЧ има за цел да предоставя постоянни насоки на всички правителствени органи относно необходимостта от защита на правата на човека по отношение на всички лица, пребиваващи на територията на Гърция.

Съгласно закона, с който е създадена НКПЧ (Закон № 2667/1998, с измененията си, в сила понастоящем), тя е натоварена с изпълнението на следните основни задачи:

а) разглеждане на въпроси на правата на човека, повдигнати от правителството или от Конференцията на парламентарните говорители или предложени от нейните членове или от неправителствени организации (НПО);

б) правене на препоръки и предложения, изготвяне на проучвания и представяне на отчети и становища за законодателни, административни или други дейности в подкрепа на правата на човека;

в) подемане на инициативи за повишаване на обществената и медийната осведоменост по въпросите на правата на човека;

г) предприемане на инициативи за насърчаване на зачитането на правата на човека в рамките на образователната система;

д) поддържане на постоянни контакти и сътрудничество с международни организации, аналогични органи в други държави и национални и международни НПО;

е) предоставяне на становища относно национални доклади, представяни на международни организации по въпросите на правата на човека;

ж) популяризиране на позициите на НКПЧ чрез всички възможни средства;

з) изготвяне на годишен доклад за правата на човека;

и) създаване на Център за документация по правата на човека; както и

й) анализиране на това дали дали гръцкото право съответства на международното законодателство за защита на правата на човека и предоставяне на уместни становища на компетентните правителствени органи.

Неправителствени организации (НПО)

Съществуват редица НПО, от които може да бъде поискано съдействие в случай на нарушение на основните права. Компетентният орган за НПО е Министерството на външните работи.

http://www.mfa.gr/

Омбудсман

Омбудсманът е независим орган, уреден в Конституцията. Институцията на омбудсмана беше създадена със Закон № 2477/97 и функционира от 1 октомври 1998 г. насам. Дейността на омбудсмана е уредена със Закон № 3094/03. Предоставяните от омбудсмана услуги са безплатни.

Омбудсманът разглежда отделни административни актове или случаи на действие или бездействие от страна на органи, предоставящи публични услуги, при които са били нарушени правата или законовите интереси на физически или юридически лица.

Всеки гражданин, който подава жалба до омбудсмана, трябва първо да се е обърнал към съответната публична служба. Гражданинът може да се обърне към омбудсмана само ако при този контакт проблемът не е бил разрешен.

Мисията на омбудсмана е да осъществява медиация между гражданите и публичните служби с цел защита на гражданските права, борба със злоупотребите в администрацията и отстояване на върховенството на закона.

В ролята си на медиатор омбудсманът дава насоки и препоръки на публичните административни органи. Омбудсманът не налага санкции и не отменя незаконни административни актове.

Hadziyanni Mexi 5
11528 Athens, Гърция

Специализирани органи за защита на правата на човека

  • Омбудсман за правата на детето

Омбудсманът (вж. по-горе) също така разглежда действия или случаи на бездействие от страна на публични административни органи и частни лица в нарушение на правата на детето.

С оглед защита на правата на детето омбудсманът също така се занимава с действия на частни юридически лица или физически лица, които нарушават правата на детето.

  • Органи, популяризиращи принципа на равенство

I. Със Закон № 3304/2005, транспониращ Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. и Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г., на омбудсмана, Органа по въпросите на равенството и Инспекцията по труда (SEPE) се възлага официална отговорност да популяризират принципа на равенство, като се определят задачите на всеки от тях.

По-конкретно:

  1. Омбудсманът отговаря за защитата на принципа на равенство, когато този принцип е нарушен от страна на публични административни органи. В случая понятието „публични административни органи“ се отнася до органите, посочени в член 3, параграф 1 от Закон № 3094/2003 (Държавен вестник, серия I, бр. 10), „Омбудсман и други разпоредби“.
  2. Органът по въпросите на равенството отговаря за защитата на принципа на равенство, когато този принцип е нарушен от страна на физически или юридически лица, различни от посочените по-горе, с изключение на въпросите, свързани със заетостта и труда.
  3. По отношение на въпросите, свързани със заетостта и труда, за защитата на принципа на равенство, когато този принцип е нарушен от страна на физически или юридически лица, различни от посочените в параграф 1, отговаря Инспекцията по труда (SEPE).

ΙΙ. Закон № 3896/2010 (Държавен вестник, серия I, бр. 207, 8.12.2010 г.) за прилагане на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите — хармонизиране на действащото законодателство с Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. и с други приложими разпоредби, въвежда абсолютна забрана на всички форми на пряка или косвена дискриминация въз основа на пола.

Законът има за цел да гарантира прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите, що се отнася до: а) достъпа до заетост, включително професионалното развитие, както и до професионална квалификация; б) условията на труд, включително заплащането; както и в) професионалните социалноосигурителни схеми, както е предвидено в Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Омбудсманът отговаря за мониторинга и насърчаването на прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в приложното поле на горепосочения закон (член 25 от Закон № 3896/2010).

  • Орган за защита на данните

Органът за защита на данните е независим орган, създаден със Закон № 2472/1997, транспониращ Директива 95/46/ЕО.

Органът за защита на данните отговаря за защитата и прилагането на правото на неприкосновеност на личния живот в Гърция, както е предвидено в Закон № 2472/1997 и Закон № 3471/2006.

Основната цел на Органа за защита на данните е да защитава гражданите от незаконна обработка на лични данни и да им съдейства, ако неприкосновеността на личния им живот бъде нарушена.

Органът за защита на данните има за цел също така да предоставя подкрепа и насоки на лицата, обработващи данни, във връзка с изпълнението на техните законови задължения с оглед на нуждата от модерни услуги в Гърция и проникването на нови цифрови комуникации и мрежи.

Κifissias 1-3
11523 Athens, Гърция

Административни проверки

Органът за защита на данните, действайки служебно или в отговор на подадена жалба, провежда административни проверки на данни, съхранявани както в публичния, така и в частния сектор. Тези проверки се осъществяват от длъжностни лица от Отдела за проверки, които при важни случаи се подпомагат от членове на Органа за защита на данните. В качеството си на специални разследващи лица инспекторите имат достъп до всички записи и не подлежат на ограничения по отношение на поверителността.

Проверките обхващат анализ на това дали инспектираните органи съблюдават изискванията на Закон № 2472/97 и Закон № 3471/2006 (относно уведомяването, информацията, другите задължения и доказателствата). В допълнение към това се провежда проверка на ИТ системата, включително на основните характеристики на системата, естеството на данните и степента на сигурност, гарантирана от организационните и техническите мерки за защита на данните, които са въведени от лицето, обработващо данни, както е предвидено в членове 6 и 10 от Закон № 2472/1997. Заключенията от проверката се представят в доклад, който се предоставя на Органа за защита на данните.

Органът за защита на данните също така провежда независим преглед на националния отдел от Шенгенската информационна система съгласно член 114, параграф 1 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген (Закон № 2514/1997, Държавен вестник, серия I, бр. 140); изпълнява функциите на национален надзорен орган, както е предвидено в член 23 от Конвенцията за Европол (Закон № 2605/1998, Държавен вестник, серия I, бр. 88), както и на национален надзорен орган по смисъла на член 17 от Конвенцията за използване на информационните технологии за нуждите на митниците (Закон № 2706/1999, Държавен вестник, серия I, бр. 77); и отговаря за задълженията, произтичащи от международни споразумения.

Разглеждане на молби, жалби и запитвания

Органът за защита на данните разглежда жалбите и запитванията, свързани с правоприлагането и защитата на правата на жалбоподателите, ако тези права са били нарушени при обработката на данни, и издава решения в тази връзка. Той също така налага административни санкции на лицата, обработващи данни, или на техните представители, ако има такива, ако те нарушат задълженията си, произтичащи от Закон № 2472/97, както и от всяка друга разпоредба относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни. Накрая, Органът за защита на данните може да уведомява компетентните административни и съдебни органи за нарушения на законодателството за защита на данните.

  • Други специализирани органи

EPANODOS е частноправна организация с нестопанска цел, предоставяща публични услуги, под егидата на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека.

Основната цел на EPANODOS е социалната реинтеграция на бивши правонарушители, предимно чрез професионална квалификация, развиване на трудови умения, консултиране и психологическа подкрепа, както и изграждането на адекватни структури за подкрепа.

Derigny 28-30 & Tritis Septemvriou
Victoria Square, 10434 Athens, Гърция

Последна актуализация: 17/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.