Национални съдилища и други несъдебни органи

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Национални съдилища

В Гърция не съществува специален компетентен съд, чрез който да се потърси правна защита в случай на нарушение на основните права. В зависимост от характера на престъплението или нарушението правна защита може да се потърси от националните граждански, наказателни или административни съдилища.

Дали има нарушение на основните права се определя въз основа на националното материално право. Приложимата процедура пред компетентния (граждански, наказателен или административен) съд е уредена в националното процесуално (гражданско, наказателно или административно) право.

Съответната процедура завършва със съдебно решение, което или води до отхвърляне на иска, или, ако е окончателно, може да бъде принудително изпълнено.

Специализирани органи за защита на правата на човека

Национална комисия по правата на човека на Гърция

Neofitou Vamva 6
10674 Athens, Гърция

Националната комисия по правата на човека (НКПЧ) беше създадена неотдавна в съответствие с правилата на ООН и на принципите от Париж като независим орган, който дава консултации на правителството по въпросите на правата на човека. Нейните членове произхождат от тридесет и две организации (независими органи, университетски факултети по право и науки, синдикални организации, неправителствени организации, политически партии и министерства).

НКПЧ има за цел да предоставя постоянни насоки на всички правителствени органи относно необходимостта от ефективна защита на правата на човека по отношение на всички лица, пребиваващи на територията на Гърция.

Съгласно закона, с който е създадена НКПЧ (Закон № 2667/1998, с измененията си, в сила понастоящем), тя е натоварена с изпълнението на следните основни задачи:

а) разглеждане на въпроси, свързани със защитата на правата на човека, повдигнати от правителството или от Конференцията на парламентарните председатели, или предложени от членове на парламента или от неправителствени организации (НПО);

б) отправяне на препоръки и предложения, изготвяне на проучвания и представяне на отчети и становища за законодателни, административни или други дейности, спомагащи за подобряването на защитата на правата на човека;

в) подемане на инициативи за повишаване на обществената и медийната осведоменост по въпросите на правата на човека;

г) предприемане на инициативи за насърчаване на зачитането на правата на човека в рамките на образователната система;

д) поддържане на постоянни контакти и сътрудничество с международни организации, аналогични органи в други държави и национални и международни НПО;

е) предоставяне на становища относно национални доклади, представяни на международни организации по въпросите на правата на човека;

ж) популяризиране на позициите на НКПЧ чрез всички подходящи средства;

з) изготвяне на годишен доклад за защитата на правата на човека;

и) създаване на Център за документация по правата на човека; както и

й) наблюдение на адаптирането на гръцкото законодателство към разпоредбите на международното право относно защитата на правата на човека и предоставяне на становища по този въпрос на компетентните държавни органи.

Омбудсман

Омбудсманът е независим орган, уреден в Конституцията. Омбудсманът е създаден със Закон № 2477/97 и започва да функционира на 1 октомври 1998 г. Дейността на омбудсмана е уредена със Закон № 3094/03. Предоставяните от омбудсмана услуги са безплатни.

Омбудсманът разглежда индивидуални административни актове или случаи на действие или бездействие от страна на органи, предоставящи публични услуги, при които са били нарушени правата или законовите интереси на физически или юридически лица.

Всеки гражданин, който подава жалба до омбудсмана, трябва първо да се е обърнал към съответната публична служба. Гражданинът може да се обърне към омбудсмана само ако при този контакт проблемът не е бил разрешен.

Мисията на омбудсмана е да осъществява медиация между гражданите и публичните служби с цел защита на правата на гражданите, борба със злоупотребите в администрацията и отстояване на върховенството на закона.

В ролята си на медиатор омбудсманът дава насоки и препоръки на публичните административни органи. Омбудсманът не налага санкции и не отменя незаконни административни актове.

Hadziyanni Mexi 5
11528 Athens, Гърция

Специализирани органи за защита на правата на човека

Роля на омбудсмана при случаи, свързани с правата на деца

Омбудсманът (вж. по-горе) също така разглежда действия или случаи на бездействие от страна на публични административни органи и частни лица в нарушение на правата на детето.

С оглед защита на правата на детето омбудсманът също така се занимава със случаи на нарушения на правата на детето от страна на частни юридически лица или физически лица.

Органи, които носят официална отговорност за насърчаването на принципа на равенство

I. Закон № 3304/2005, транспониращ Директиви 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. и 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г., определя омбудсмана, Комисията за равно третиране и Инспекцията по труда (SEPE) като органи за насърчаване на равното третиране и определя всяка от техните отговорности.

По-конкретно:

  1. Омбудсманът отговаря за насърчаването на принципа на равенство, когато този принцип е нарушен от страна на публични административни органи. В случая понятието „публични административни органи“ се отнася до органите, посочени в член 3, параграф 1 от Закон № 3094/2003 (Държавен вестник, серия I, бр. 10), „Омбудсман и други разпоредби“.
  2. Комисията за равно третиране отговаря за насърчаването на принципа на равенство, когато този принцип е нарушен от страна на физически или юридически лица, различни от посочените по-горе, с изключение на въпросите, свързани със заетостта и труда.
  3. Инспекцията по труда (SEPE) отговаря за защитата на принципа на равенство в областта на заетостта и труда, когато този принцип е нарушен от страна на физически или юридически лица, различни от посочените в параграф 1.

ΙΙ. Закон № 3896/2010 (Държавен вестник, серия I, бр. 207, 8.12.2010 г.) «за прилагане на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на работата и заетостта — хармонизиране на действащото законодателство с Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. и с други приложими разпоредби», въвежда абсолютна забрана на всички форми на пряка или непряка дискриминация, основана на пола.

Законът има за цел да гарантира прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите, що се отнася до:

а) достъпа до заетост, включително професионалното развитие, както и до професионална квалификация;

б) условията на труд, включително заплащането; както и

в) професионалните социалноосигурителни схеми, както е предвидено в Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Омбудсманът отговаря за мониторинга и насърчаването на прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в приложното поле на горепосочения закон (член 25 от Закон № 3896/2010).

Орган за защита на данните на Гърция (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Гръцкият орган за защита на данните е независим орган, създаден със Закон № 2472/1997, транспониращ Директива 95/46/ЕО.

Гръцкият орган за защита на данните отговаря за защитата на личността и правото на неприкосновеност на личния живот на физическите лица в Гърция, както е предвидено в закони № 2472/1997 и 3471/2006.

Основната цел на гръцкия орган за защита на данните е да защитава гражданите от незаконно обработване на лични данни и да ги подпомага при нарушаване на техните права в тази връзка в която и да е оперативна област.

Гръцкият орган за защита на данните има за цел също така да предоставя подкрепа и насоки на обработващите лични данни във връзка с изпълнението на техните законови задължения, като се вземат предвид нуждите на гръцкото общество от нови услуги и проникването на модерни цифрови комуникации и мрежи.

Гръцкият орган за защита на данните, действайки служебно или в отговор на подадена жалба, провежда административни проверки на данни, съхранявани както в публичния, така и в частния сектор. Тези проверки се осъществяват от длъжностни лица от Инспектората (Τμήματος των Ελεγκτών), които при важни случаи се подпомагат от членове на гръцкия орган за защита на данните. Извършващите проверките, в качеството си на специални разследващи лица, имат право на достъп до всички записи и срещу тях не може да бъде приложена никаква форма на поверителност.

Проверките обхващат анализ на това дали инспектираните органи съблюдават изискванията на Закон № 2472/97 и Закон № 3471/2006 (относно уведомяването, информацията, другите задължения и доказателствата). След това се извършва проверка на информационната система, която съгласно членове 6 и 10 от Закон № 2472/1997 обхваща основните характеристики на системата, естеството на данните и нивото на сигурност, осигурено от организационните и техническите мерки за защита на данните, предприети от администратора на данни. След приключване на проверката се изготвя констативен протокол, който се представя на гръцкия орган за защита на данните.

Гръцкият орган за защита на данните също така провежда независим надзор на националната част на Шенгенската информационна система съгласно член 114, параграф 1 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген (Закон № 2514/1997, Държавен вестник, серия I, бр. 140); изпълнява функциите на национален надзорен орган, както е предвидено в член 23 от Конвенцията за Европол (Закон № 2605/1998, Държавен вестник, серия I, бр. 88), както и на национален надзорен орган по смисъла на член 17 от Конвенцията за използване на информационните технологии за нуждите на митниците (Закон № 2706/1999, Държавен вестник, серия I, бр. 77); и изпълнява надзорните отговорности, произтичащи от всяко друго международно споразумение.

Гръцкият орган за защита на данните разглежда жалби и въпроси, свързани с прилагането на закона и защитата на правата на жалбоподателите, когато те са нарушени от обработването на данни, и взема решения в това отношение. Той също така налага административни санкции на администраторите на лични данни или на техните представители, ако има такива, ако те нарушат задълженията си, произтичащи от Закон № 2472/97, както и от всяка друга разпоредба относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни. Накрая, гръцкият орган за защита на данните може да уведомява компетентните административни и съдебни органи за нарушения на законодателството за защита на данните.

Κifissias 1-3
11523 Athens, Гърция

Полезни връзки

Национална комисия по правата на човека на Гърция

Орган за защита на данните на Гърция

Омбудсман на Гърция

Последна актуализация: 12/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.