Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Основни права

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Национални институции за защита на правата на човека

Омбудсман

Специализирани органи за защита на правата на човека

Национални институции за защита на правата на човека

Комисия по правата на човека и равенството на Ирландия

Адрес:

Irish Human Rights Commission
4th Floor, Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Тел.: + 353 (0) 1 8589601
Факс: + 353 (0) 1 8589609
Ел. поща: info@ihrec.ie

През 2013 г. Комисията по правата на човека на Ирландия и Органът по въпросите на равенството се обединиха, за да формиратКомисията по правата на човека и равенството на Ирландия (КПЧРИ )(The Irish Human Rights and Equality Commission (IHREC)). КПЧРИ е създадена като независим законоустановен орган. Нейната цел е да защитава и укрепва правата на човека и равенството и да насърчава развитието на култура на зачитане на правата на човека, равенство и междукултурно разбирателство в Ирландия.

Комисията изпълнява следните функции:

 • защитава и утвърждава правата на човека и равенството
 • насърчава развитието на култура на зачитане на правата на човека, равенство и на междукултурно разбирателство в държавата,
 • насърчава разбирането и осведомеността относно значението на правата на човека и равенството в държавата,
 • насърчава добрите практики в междукултурните отношения, насърчава толерантността и приемането на разнообразието в държавата и зачитането на свободата и достойнството на всяко лице, и
 • работи за премахване на нарушенията на правата на човека, дискриминацията и непозволеното поведение.

Комисията може също така да прави преглед на адекватността и ефективността на закони и практики в държавата, свързани със защитата на правата на човека и въпросите на равенството. Тя може по свое усмотрение или по искане на министър от правителството да проучи всяко законодателно предложение и да докладва становището си относно всички последици за правата на човека или равенството. По свое усмотрение или по искане на правителството комисията може също така да отправи към последното препоръки, които сметне за подходящи, във връзка с мерките, които счита, че трябва да бъдат предприети с цел укрепване, защита и зачитане на правата на човека и равенството в Ирландия.

Във връзка с правните въпроси функцията на комисията е да работи за премахване на нарушенията на правата на човека, дискриминацията и непозволеното поведение. КПЧРИ може също така да поиска да ѝ бъде разрешено да се яви пред Висшия съд или пред Върховния съд, според случая, като amicus curiae в производство, гледано от този съд, което засяга или е свързано с правата на човека или правото на равенство на всяко лице, и да се яви лично като такъв amicus curiae въз основа на предоставено разрешение (което разрешение всеки от въпросните съдилища има право да предостави по собствено усмотрение).

КПЧРИ предоставя също така практическа помощ, включително правна помощ, на лица, които защитават правата си, по начин, който е в съответствие с член 40. Съгласно член 41 или член 19 от Закона от 2003 г. КПЧРИ, когато счита за нужно, може да образува производство, ако е целесъобразно. Тя има правото да провежда разследвания съгласно и в съответствие с член 35. Когато счита за нужно, комисията може също така да изготвя и публикува доклади, включително доклади относно всяко предприето, спонсорирано, възложено или подпомогнато от нея изследване.

КПЧРИ се стреми да създаде условия за промяна и може да спонсорира, предприема, възлага или осигурява финансова или друга помощ за изследователски и образователни дейности. КПЧРИ може да осигури или да окаже помощ при осигуряване на образование и обучение в областта на правата на човека и въпросите на равенството. По собствено усмотрение или по искане на министър тя може да предприема, спонсорира, възлага или предоставя финансова или друга помощ за програми за дейности и проекти за насърчаване на интеграцията на мигрантите и други малцинства, равенството (включително равенство на половете) и зачитането на многообразието и културните различия. КПЧРИ може да извършва проверки по въпросите на равенството и да изготвя планове за действие или да приканва други да изготвят такива, когато е целесъобразно.

Омбудсман по правата на детето

Адрес:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Ireland
https://www.oco.ie
Ел. поща: ococomplaint@oco.ie

Функции: Службата на омбудсмана по правата на детето (СОПД) е независим законоустановен орган, създаден през 2004 г. с цел укрепване и защита на правата и благоденствието на детето и младите хора до 18 годишна възраст в Ирландия. Тази служба е национална институция за защита на правата на човека по смисъла на Парижките принципи относно националните институции за защита на правата на човека, приети от Организацията на обединените нации. СОПД трябва да спазва международните задължения на Ирландия в областта на правата на човека, и по-специално задълженията, които се съдържат в Конвенцията на ООН за правата на детето.

Омбудсманът по правата на детето е независим при изпълнението на своите функции и се отчита директно пред Oireachtas (парламента).

Функциите на омбудсмана по правата на детето са определени в закона за омбудсмана по правата на детето от 2002 г. Основните функции са както следва:

 • да осигури независим, безпристрастен и безплатен механизъм за обработване на жалби с цел разглеждане на жалби на деца и млади хора, или подадени от тяхно име от пълнолетни лица, във връзка с публични органи, училища или болници;
 • да консултира министри от кабинета относно законодателството и политиките относно правата на детето;
 • да насърчава публичните органи да подобрят своите практики и процедури в интерес спазване правата на детето;
 • да изтъква проблемите, които засягат децата и младите хора; както и
 • да съдейства за подобряване на осведомеността по въпроси, свързани с правата и благоденствието на детето, и начини, по които може да се гарантира зачитането на тези права.

Що се отнася до функцията на службата да разглежда жалби, в закона от 2002 г. се определят стандартни основания за лошо управление, въз основа на които могат да се разглеждат жалби и да се провеждат разследвания. Предварителните проверки или разследвания могат да се разпоредят или въз основа на жалба, получена от службата, или по собствена инициатива на омбудсмана по правата на детето.

Предвид факта, че ефектът от дадено действие върху конкретно дете трябва да бъде проучен в рамките на разследване, проведено от омбудсмана по правата на детето, и тъй като самите деца също могат да подават жалби до службата, в закона се определят конкретни законодателни разпоредби във връзка с особено уязвимата позиция на децата:

 • задължение да се вземат предвид най-добрите интереси на детето
 • задължение да се вземат предвид желанията на детето.

Процедури: След подаването на жалба до службата на омбудсмана по правата на детето, първо се проучва дали тя е допустима и дали естеството на жалбата налага приоритетно разглеждане.

СОПД винаги се стреми към уреждане на проблема на местно равнище и на възможно най-ранен етап и като първи вариант трябва да даде възможност на съответния публичен орган, срещу когото е подадена жалбата, да отстрани проблема на жалбоподателя.

Ако жалбата е допустима, тя подлежи на предварително разглеждане. Ако след приключване на предварителното разглеждане СОПД заключи, че трябва да се проведе разследване, службата може да премине към по-обстойно разследване на жалбата.

Повече информация за процедурата на СОПД за разглеждане на жалби може да бъде открита на адрес: https://www.oco.ie/complaints/make-a-complaint

Резултат: След приключване на разследването службата на омбудсмана по правата на детето може да изготви препоръки към съответния публичен орган, училище или болница в съответствие с направените констатации. Тези препоръки могат да са свързани с отстраняване на проблема за съответното дете или деца и/или извършване на по-широкообхватни системни промени в интерес на всички деца.

Препоръките не са задължителни; едно от законоустановените правомощия на СОПД обаче е да представя специален доклад на Oireachtas (парламента), в случай че даден публичен орган не приеме препоръките на СОПД.

Омбудсман

Адрес:

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street,
Dublin 2
https://www.ombudsman.ie />
Ел. поща: ombudsman@ombudsman.gov.ie

Тел.: +353 (0) 1 639 5600

Видове запитвания

Хората могат да подават жалби до омбудсмана, свързани с

 • министерства,
 • местни органи
 • Изпълнителната здравна служба (ИЗС),
 • агенции, например благотворителни и доброволчески организации, които предоставят здравни и социални услуги от името на ИЗС,
 • Ирландската пощенска служба (An Post), и
 • всички публични органи, които са обхванати от Закона за уврежданията от 2005 г., по въпроси във връзка с този закон.

Процедура след подаване на запитване

От съответния публичен орган може да бъде поискано да изготви доклад. Ако е необходимо, може да се проучат документи и архиви и да се разпитат длъжностните лица. След това службата на омбудсмана решава дали:

 • вашата жалба е валидна, и
 • сте пострадал/а поради действието или решението на публичния орган.

В повечето случаи жалбите се обработват неформално. Службата на омбудсмана може да обсъди проблема директно с публичния орган или да проучи съответните документи. При по-сложните случаи може да се наложи извършването на по-подробно разследване. Освен това е въведена вътрешна процедура за обжалване, ако жалбоподателите не са удовлетворени от резултатите във връзка с подадената жалба.

Възможни резултати от процедурата

Ако службата на омбудсмана реши, че сте понесли щети в резултат на несправедливо или неправомерно действие на публичния орган и че публичният орган не е взел мерки да коригира това, службата може да препоръча на органа да предприеме такива действия. Службата на омбудсмана може да поиска от органа, в случай че е целесъобразно, да:

 • преразгледа своето действие,
 • промени своето решение и/или,
 • да ви предложи:
  - обяснение,
  - извинение, и/или
  - финансово обезщетение.

Ако службата на омбудсмана заключи, че вашата жалба е недопустима, ще получите обяснение за причината за това.

Специализирани органи за защита на правата на човека

Омбудсман по правата на детето

Вж. по-горе Национални институции за защита на правата на човека.

Органи по въпросите на равенството

Орган по въпросите на равенството

Birchgrove House,
Roscrea,
Co. Tipperary,
Ireland
Tel: +353 505 24126
Факс: +353 505 22388
Ел. поща: info@equality.ie

Органът по въпросите на равенството е орган със смесен характер, чиято цел е елиминиране на незаконна дискриминация, подпомагане на равните възможности и информиране на обществеността относно законодателството в областта на равенството и някои други закони.

Законът за равно третиране в областта на заетостта от 1998 г. и Законът за равен статус от 2000 г. забраняват дискриминацията по отношение на заетостта, професионалното обучение, рекламите, колективните споразумения, осигуряване на стоки и услуги и други възможности, като членовете на широката общественост могат да се позоват на едно от девет възможни основания. Такива са:

 • пол,
 • гражданско състояние;
 • семейно положение;
 • възраст;
 • увреждане;
 • раса;
 • сексуална ориентация;
 • религиозни убеждения; и
 • принадлежност към общността на „пътуващите хора“ („travellers“).

Органът по въпросите на равенството разполага с вътрешна правна служба, която по своя инициатива може да осигури безплатна правна помощ на жалбоподателите в случаи от стратегическо значение съгласно Закона за равно третиране в областта на заетостта от 1998 г. и Закона за равен статус от 2000 г. Тази служба осигурява помощ само в малък процент случаи въз основа на критериите, определени от съвета на органа по въпросите на равенството.

Трибунал по въпросите на равенството

3 Clonmel Street
Dublin 2
Ireland
Тел.: +353 1 4774100
Факс: +353 1 4774141
Ел. поща: info@equalitytribunal.ie
Уебсайт: https://www.workplacerelations.ie

Трибуналът по въпросите на равенството бе създаден в съответствие със Закона за равно третиране в областта на заетостта от 1998 г. В него е заложена законовата рамка, съгласно която трибуналът по въпросите на равенството осъществява медиация и/или провежда разследвания при жалби за незаконна дискриминация в съответствие с разпоредбите в закона. След създаването на трибунала бяха осъществени различни законодателни промени, така че сега той носи конкретна отговорност за медиация и разследване на жалби за незаконна дискриминация в съответствие със следните законодателни актове:

 • Закони за равно третиране в областта на заетостта от 1998—2008 г.
 • Закони за равен статус от 2000—2008 г.
 • Закони за пенсиите от 1990—2008 г.

Разследването представлява квазисъдебен процес, извършван от служител на трибунала по въпросите на равенството, който проучва твърденията на двете страни и след това организира съвместно изслушване или изслушвания, за да достигне до решение по въпроса. Разследванията се провеждат от обучени служители по въпросите на равенството, които получават широкообхватни правомощия за достъп до помещения и получаване на информация с цел провеждане на разследването. Решенията са задължителни и се публикуват.

Медиацията се извършва от обучен служител по медиация към трибунала по въпросите на равенството, който помага на страните по спора да достигнат до взаимноприемливо споразумение. Споразуменията чрез медиация са задължителни и поверителни.

Трибуналът по въпросите на равенството разполага с широкообхватна компетентност, която включва жалби във връзка със заетост, професионални обезщетения, например пенсии, и равен статус, т.е. достъп до стоки и услуги, с две изключения:

 • жалбите във връзка с регистрирани клубове и лицензирани заведения се разглеждат от районния съд съгласно Закона за спиртните напитки от 2003 г.;
 • подателите на жалби във връзка с трудова дискриминация въз основа на пола могат да потърсят съдебна защита за незаконна дискриминация пред окръжния съд.

Орган по защита на данните

Служба на комисаря по защита на данните

Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Ireland
https://www.dataprotection.ie

Отговорностите на службата на комисаря по защита на данните са свързани с подпомагане упражняването на правата на човека, заложени в законите за защита на данните от 1988 г. и 2003 г., и за принудително изпълнение на задълженията на администраторите на данни за защита на данните.

Ако дадено лице счита, че неговите права са били нарушени, то може да подаде жалба до комисаря, който ще разследва случая и ще предприеме необходимите стъпки за отстраняване на нарушението. Подробности за инцидента, довел до жалбата, могат да се изпращат до комисаря по защита на данните и от други лица. Жалбоподателят трябва ясно да посочи организацията или лицето, предмет на жалбата. Освен това той трябва да опише стъпките, които е предприел за уреждане на проблема с организацията, и отговора, който е получил от организацията. Трябва да се осигурят и копия от кореспонденцията с организацията и подкрепящи доказателства. След това службата на комисаря по защита на данните отнася въпроса до организацията.

В зависимост от естеството на жалбата комисарят по защита на данните може първо да се опита да намери решение, приемливо за всички страни. В случай че спорът не може да се уреди доброволно, комисарят по защита на данните ще проведе пълно разследване на всички факти и след това ще изготви официално решение. След приключване на разследването комисарят ще изпрати писма на засегнатите страни, с които ще ги уведоми за своето решение. В случай на жалби относно нарушения на разпоредбите за електронни съобщения (нормативен акт № 535 от 2003 г., изменен с нормативен акт № 526 от 2008 г.), комисарят може да реши да повдигне обвинение срещу съответната организация.

Други специализирани органи

i)         Звено за борба с трафика на хора

Department of Justice & Equality.
51 St. Stephen’s Green.
Dublin 2.
Тел.:       +353 1 6028202
Ел. поща:   AHTU@justice.ie

 • звено/орган за отправяне на запитвания към институцията, ако е уместно
  Звеното за борба с трафика на хора приема запитвания за информация, когато е уместно, на своя адрес на електронна поща AHTU@justice.ie.
  Информация може да се получи и на адрес https://www.blueblindfold.ie
 • кратко описание на видовете запитвания, които се обработват от институцията
  Запитвания за информация относно въпроси, свързани с борбата с трафика на хора в Ирландия.

ii)        Апелативен трибунал за бежанците

Refugee Appeals Tribunal,
6-7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Функции: Апелативният трибунал за бежанците е независим орган, който разглежда апелативни жалби по молби за убежище след издадена отрицателна препоръка от службата на комисаря по молбите на бежанци и се произнася дали съответното лице трябва да получи статус на бежанец. Апелативният трибунал за бежанците също така разглежда жалби, свързани с решения на службата на комисаря по молбите на бежанци съгласно регламента от Дъблин II.

Процедури: За да обжалвате решението по вашия случай, следва да попълните формуляр за жалба. Този формуляр се прилага към писмото от комисаря по молбите на бежанци, с което ви уведомяват, че вашата молба за статут на бежанец е отхвърлена. Формулярът може да се свали и от уебсайта на трибунала на адрес https://www.protectionappeals.ie/appeal-forms https://www.protectionappeals.ie.

Разполагате с определено време за обжалване на решението по вашия случай, което започва да тече от датата, на която комисарят по молбите на бежанци е издал отрицателната препоръка. Този срок обаче е различен в зависимост от констатациите на комисаря по молбите на бежанци по вашия случай. Така може да разполагате с 15, 10 или 4 работни дни за обжалване. Ще разберете с колко дни разполагате от писмото на комисаря по молбите на бежанци, с което ви уведомяват, че са препоръчали да не ви бъде предоставен статут на бежанец.

След като попълните формуляра за жалба, трябва да го изпратите на следния адрес:

The Chairperson
Refugee Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2
Факс: 00353 1 4748410

Съхранявайте доказателствата, че сте изпратили формуляра по поща/факс.

Резултат: Ако обжалваното решение бъде отменено, това означава, че съответният член на трибунала препоръчва да ви бъде предоставен статут на бежанец. Ще получите писмено уведомление за това решение. След това документът се препраща до звеното за решения на кабинета, отдел за правосъдие и равенство.

Ако обжалваното решение бъде потвърдено, това означава, че съответният член на трибунала препоръчва да не ви бъде предоставен статут на бежанец. Ще получите писмено уведомление за това решение. След това документът се препраща до звеното за репатриране, отдел за правосъдие и равенство.

iii)       Омбудсман на Garda (национална полицейска служба)

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Ireland.
https://www.gardaombudsman.ie

Кратко описание на видовете запитвания, които се обработват от институцията:

Тази организация може да разглежда жалби и да бъде сезирана във връзка с поведението на служители на Garda Síochána. Най-често обвиненията в тези жалби са свързани със злоупотреба с власт, грубо отношение, насилие, пренебрегване на служебни задължения.
Сезирането е свързано със смъртни случаи или значителни вреди.

Организацията може да получава жалби от физически лица (които не са служители на Garda Síochána) лично във всеки от офисите на комисията, по електронен път, по телефон, поща, от всяко полицейско управление или лично на член на комисията. Освен това организацията може да бъде сезирана от комисаря на Garda Síochána във връзка с представени пред комисаря на Garda твърдения, че поведението на служител на Garda Síochána може да е довело до смърт или значителна вреда на дадено лице. Комисията може да проведе разследване без получена жалба, ако счита, че това е в интерес на обществото.

Кратко описание на процедурата след подаване на запитване:

Когато бъде получена жалба, се оценява нейната допустимост или недопустимост съгласно закона. Ако тя бъде счетена за недопустима, не се провежда разследване.
Ако жалбата бъде счетена за допустима и ако е уместно, се прави опит за неформално уреждане на въпроса със съгласието на жалбоподателя и съответния служител на Garda Síochána. В противен случай случаят се разследва като евентуално нарушение на (дисциплинарния) правилник на Garda Síochána от 2007 г. или евентуално нарушение на наказателното право. Засегнатите страни имат право да получават информация за напредъка по и резултатите от разследването.

Кратко описание на възможните резултати от производството:

Жалбата може да бъде счетена за недопустима.

Разследването може да бъде прекратено във всеки момент, ако въз основа на информация, получена след обявяване на жалбата за допустима, комисията прецени, че жалбата е неоснователна или проява на злонамереност; че жалбоподателят е съзнавал, че жалбата е невярна или подвеждаща или че предвид всички обстоятелства комисията счита, че не е необходимо или практично да се провежда допълнително разследване.

В резултат на разследване може да се наложи санкция на Garda.

В резултат на разследване може да се открие дисциплинарно производство и да се наложи санкция на Garda.

Случаят може да бъде препратен до главния прокурор и може да бъде издадено решение за повдигане на обвинение. В такъв случай може да се стигне до съдебно производство.

Последна актуализация: 13/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.