Национални съдилища и други несъдебни органи

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Национални институции по правата на човека

Комисия по правата на човека и равенството на Ирландия

Адрес:

16—22 Green Street,
Rotunda,
Dublin 7,
D07 CR20

Тел.: + 353 (0) 1 8589601 — телефонните линии са отворени от понеделник до петък от 9:00 до 13:00 и от 14:00 до 17:00 часа.
Факс: + 353 (0) 1 8589609

Електронна поща: info@ihrec.ie

Комисията по правата на човека и равенството на Ирландия (КПЧРИ ) (The Irish Human Rights and Equality Commission — IHREC) е образувана през 2013 г. чрез обединяване на тогавашните Комисия по правата на човека на Ирландия и Орган по въпросите на равенството. КПЧРИ е създадена като независим орган, установен със закон. Нейната цел е да защитава и утвърждава правата на човека и равенството и да насърчава развитието на култура на зачитане на правата на човека, равенството и междукултурното разбирателство в Ирландия.

Комисията изпълнява следните функции:

 • защитава и работи за утвърждаването на правата на човека и равенството;
 • насърчава развитието на култура на зачитане на правата на човека, равенството и междукултурното разбирателство в държавата;
 • насърчава разбирането и осведомеността относно значението на правата на човека и равенството в държавата;
 • насърчава добрите практики в междукултурните отношения, работи за утвърждаването на толерантността и приемането на многообразието в държавата, и за зачитането на свободата и достойнството на всяко лице; както и
 • работи за премахването на нарушенията на правата на човека, дискриминацията и непозволеното поведение.

Комисията има също така право да оценява адекватността и ефективността на закони и практики в държавата, свързани със защитата на правата на човека и въпросите на равенството. Тя може по своя инициатива или по искане на министър от правителството да проучва всяко законодателно предложение и да докладва становището си относно възможните последици за правата на човека или равенството. По своя инициатива или по искане на правителството комисията може също така да отправи към последното препоръки, които счита за подходящи, във връзка с мерките, които според комисията трябва да бъдат предприети с цел укрепване, защита и утвърждаване на правата на човека и равенството в Ирландия.

По отношение на правните въпроси функцията на комисията е да работи за премахването на нарушенията на правата на човека, дискриминацията и непозволеното поведение. КПЧРИ може също така да поиска да ѝ бъде разрешено да се яви пред Висшия съд или пред Върховния съд, според случая, като amicus curiae по производство в съответния съд, което засяга или е свързано с правата на човека или правото на равенство на всяко лице, и да се яви като такъв amicus curiae въз основа на предоставено разрешение (което разрешение всяко от въпросните съдилища има право да предостави изцяло по собствена преценка).

КПЧРИ предоставя също така практическа помощ, включително правна помощ, на лица, които защитават правата си, по начин, какъвто счита за подходящ в съответствие с раздел 40. Съгласно раздел 41 или раздел 19 от Закона от 2003 г. КПЧРИ, когато счита за уместно, може да образува производство по целесъобразност. Съгласно раздел 35 комисията има правото да провежда разследвания в съответствие с посочения раздел. Когато счита за уместно, КПЧРИ може също така да изготвя и публикува доклади, включително доклади за всяко изследване, което тя осъществява, спонсорирана, възлага или подпомага.

КПЧРИ се стреми да създава условия за промяна и може да спонсорира, предприема, възлага или предоставя финансова или друга помощ за изследователски и образователни дейности. Тя може да осъществява или да съдейства за осъществяването на дейности по образование и обучение в области, свързани с правата на човека и равенството. По собствена инициатива или по искане на министър КПЧРИ може да предприема, спонсорира, възлага или предоставя финансова или друга помощ за програми за дейности и проекти за насърчаване на интеграцията на мигранти и други малцинства, равенството (включително равенството между половете) и зачитането на многообразието и културните различия. КПЧРИ може да извършва прегледи по въпросите на равенството и да изготвя планове за действие, или да приканва други да изготвят такива, когато е целесъобразно.

Омбудсман по правата на детето

Адрес:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52—56 Great Strand Street
Dublin 1
Ireland

Телефон: 01 865 6800

Уебсайт: http://www.oco.ie/
Електронна поща: ococomplaint@oco.ie


Функции: Службата на омбудсмана по правата на детето (СОПД) е независим, установен със закон орган, създаден през 2004 г. с цел утвърждаване и защита на правата и благоденствието на децата и младежите до 18-годишна възраст в Ирландия. Тази служба е национална институция по правата на човека съгласно Парижките принципи относно националните институции по правата на човека, приети от Организацията на обединените нации. При осъществяването на своята дейност СОПД се ръководи от международните задължения на Ирландия в областта на правата на човека, и по-специално задълженията, установени в Конвенцията на ООН за правата на детето.

Омбудсманът по правата на детето е независим при изпълнението на своите функции и се отчита пряко пред Oireachtas (парламента).

Функциите на службата на омбудсмана по правата на детето са определени в Закона за омбудсмана по правата на детето от 2002 г. Основните функции са следните:

 • да осигури независим, безпристрастен и безплатен механизъм за разглеждане на жалби, отнасящи се до публични органи, училища или болници, подадени лично от деца и младежи, или от тяхно име от пълнолетни лица;
 • да съветва министри от кабинета относно законодателството и политиките по отношение на децата;
 • да насърчава публичните органи да подобряват своите практики и процедури в интерес на децата;
 • да привлича внимание към проблеми, които засягат децата и младежите; както и
 • да съдейства за подобряване на осведомеността по въпроси, свързани с правата и благоденствието на децата и относно начините за прилагане на тези права.

Що се отнася до функцията на службата да разглежда жалби, в закона от 2002 г. са определени стандартни основания за разглеждането на жалби и провеждането на разследвания, свързани с лошо управление. Предварителни проверки или разследвания могат да се образуват или въз основа на жалба, получена от службата, или служебно от омбудсмана по правата на детето.

Предвид факта, че последствията от дадено производство за конкретно дете трябва да са предмет на разследване, проведено от омбудсмана по правата на детето, и тъй като самите деца също могат да подават жалби до службата, в закона са предвидени конкретни разпоредби, които са съобразени с особено уязвимото положение на децата:

 • задължение за съобразяване с висшия интерес на детето;
 • задължение за надлежно отчитане на желанията на детето.

Процедури: След подаването на жалба до Службата на омбудсмана по правата на детето, първо се проучва дали тя е допустима и дали естеството на жалбата налага приоритетно разглеждане.

СОПД винаги се стреми към уреждане на жалбите на местно равнище и на възможно най-ранен етап и е длъжна като първи вариант да даде възможност на публичния орган, срещу който е подадена жалбата, да реши проблема на жалбоподателя.

Ако жалбата е допустима, пристъпва се към предварително ѝ разглеждане. Ако след приключване на предварителното разглеждане СОПД прецени, че трябва да се проведе разследване, Службата може да пристъпи към по-обстойно разследване на жалбата.

Повече информация за процедурата на СОПД за разглеждане на жалби може да бъде намерена на адрес: https://www.oco.ie/complaints/

Резултат: След приключване на разследването Службата на омбудсмана по правата на детето може да отправи препоръки към съответния публичен орган, училище или болница въз основа на направените от нея констатации. Тези препоръки може да се отнасят до подобряването на положението на съответното дете или деца и/или до извършването на по-мащабни системни промени в интерес на децата.

Въпреки че препоръките не са правно обвързващи актове, едно от законоустановените правомощия на СОПД е да внесе в Oireachtas (парламента) специален доклад, в случай че даден публичен орган не приеме препоръките на СОПД.

Омбудсман

Адрес:

Office of the Ombudsman, 
6 Earlsfort Terrace,
Dublin 2

Уебсайт: https://www.ombudsman.ie/
Електронна поща: communications@ombudsman.ie

Тел.: +353 (0) 1 639 5600

Видове разглеждани запитвания

Дадено лице може да подаде жалба до омбудсмана, свързана с

 • министерства;
 • местни органи;
 • Изпълнителната здравна служба (ИЗС);
 • изпълнители, например благотворителни и доброволчески организации, които предоставят здравни и социални услуги от името на ИЗС;
 • Ирландските пощи (An Post); както и
 • всички публични органи, които са обхванати от Закона за уврежданията от 2005 г. за целите на този закон.

Процедура след подаване на запитване
От съответния публичен орган може да бъде поискано да представи доклад. Ако е необходимо, може да се проучат досиета и архиви и да се разпитат длъжностни лица. След това Службата на омбудсмана решава дали:

 • Вашата жалба е валидна, и
 • сте пострадали вследствие на действието или решението на публичния орган.

В повечето случаи жалбите се разглеждат в неформален порядък. Службата на омбудсмана може да обсъди проблема непосредствено с публичния орган или да проучи съответните документи. При по-сложните случаи може да се наложи извършването на по-подробно разследване. Освен това е предвидена вътрешна процедура за обжалване, в случай че жалбоподателите не са удовлетворени от резултатите от разглеждането на тяхната жалба.

Възможни резултати от производството

Ако Службата на омбудсмана реши, че сте понесли вреди в резултат на несправедливо или неправилно действие на публичния орган и че публичният орган не е взел мерки да поправи това, тя може да препоръча на органа да предприеме такива действия. Ако счита за целесъобразно, Службата на омбудсмана може да поиска от органа:

 • да преразгледа своето действие;
 • да промени своето решение и/или
 • да Ви предложи:
  • обяснение,
  • извинение, и/или
  • финансово обезщетение.

Ако Службата на омбудсмана стигне до извод, че Вашата жалба не може да бъде уважена, тя ще Ви обясни причините за това.

Специализирани органи за защита на правата на човека

Омбудсман по правата на детето

Вж. Национални институции по правата на човека по-горе.

Орган по защита на данните

Office of the Data Protection Commissioner (Служба на комисаря по защита на данните)

21 Fitzwilliam Square South,
Dublin 2,
D02 RD28

Уебсайт: https://www.dataprotection.ie/

Службата на комисаря по защита на данните отговаря за спазването на правата на физическите лица, установени в законите за защита на данните от 1988 г. и 2003 г., и за принудително изпълнение на задълженията на администраторите на данни, свързани със защитата на данните.

Ако дадено лице счита, че неговите права са били нарушени, то може да подаде жалба до комисаря, който ще разследва случая и ще предприеме необходимите стъпки за отстраняване на нарушението. Гражданите могат да отправя писмена жалба до комисаря по защита на данните, в която се описват подробности за инцидента, довел до жалбата. Жалбоподателят трябва ясно да посочи организацията или лицето, срещу което подава жалбата. Освен това жалбоподателят трябва да изложи стъпките, предприети от него за уреждане на проблема с организацията, и вида отговор, който е получил от организацията. Трябва да се предоставят също копия от кореспонденцията с организацията и съответните доказателства.  След това Службата на комисаря по защита на данните отнася въпроса до организацията.

В зависимост от естеството на жалбата комисарят по защита на данните може първо да направи опит за намиране на решение, приемливо за всички страни. В случай че спорът не може да се уреди доброволно, комисарят по защита на данните провежда пълно разследване на всички факти и след това изготвя официално решение. След приключване на разследването комисарят изпраща на засегнатите страни писма, с които ги уведомява за своето решение. В случай на жалби относно нарушения на правилата за електронни съобщения (нормативен акт № 535 от 2003 г., изменен с нормативен акт № 526 от 2008 г.) комисарят може да реши да образува наказателно производство срещу съответната организация.

Други специализирани органи

i) Звено за борба с трафика на хора

Министерство на правосъдието
Политика в областта на наказателното правосъдие
Политика в областта на трафика на хора
Политика в областта на обществената безопасност и политика в областта на икономическата, транснационалната и организираната престъпност
51 St Stephen’s Green
Dublin, D02 HK52

Телефон: +353 1 602 8202

Електронна поща: info@justice.ie

Human Trafficking Investigation and Co-ordination Unit (Звено за разследване и координация в областта на трафика на хора)

An Garda Síochána (Национална полицейска служба на Ирландия)

Garda National Protective Service Bureau (Бюро на националната служба за защита към Garda)
Harcourt St
Saint Kevin’s
Dublin

Телефон: +353 1 666 0000

Електронна поща: blueblindfold@garda.ie
Уебсайт: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=5416&Lang=1
 • кратко описание на видовете запитвания, които се обработват от институцията.
  Запитвания за информация относно въпроси, свързани с борбата с трафика на хора в Ирландия.

ii) Апелативен трибунал за международна закрила

International Protection Appeals Tribunal,
7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Функции: Апелативният трибунал за международна закрила е независим орган, който разглежда апелативни жалби по молбите за убежище след издадена от Службата на комисаря по молбите на бежанци отрицателна препоръка за предоставянето на статут на бежанец. Апелативният трибунал за международна закрила също така разглежда апелативни жалби, свързани с решения на Службата на комисаря по молбите на бежанци, приети съгласно Регламент „Дъблин II“.

Процедури:

Кандидат за убежище, чиято молба за международна закрила е била отхвърлена от Службата за международна закрила, може да обжалва решението пред Апелативния трибунал за международна закрила. В изпратеното до Вас писмо ще бъде посочено дали имате право на обжалване и конкретния срок, в който трябва да бъде подадена жалбата.

Към изпратеното до Вас писмо за отказ ще бъде приложен формуляр за обжалване. Ако не сте получили формуляр за обжалване, можете да го изтеглите от тази уебстраница.

Всички жалби, получени в Апелативния трибунал за международна закрила, се разглеждат по реда на датата. Ще бъдете уведомени, когато бъде определена дата за изслушване по Вашата жалба.

Преди да подадете жалба, трябва:

 • да се уверите, че попълвате правилния формуляр за вида на жалбата, която подавате;
 • да проверите дали подавате жалбата си в определения срок, посочен в изпратеното до Вас писмо за отказ от Службата за международна закрила;
 • да се уверите, че всички раздели на жалбата са попълнени и формулярът е подписан.

Можете да подадете формуляра си за обжалване по следните начини:

По пощата:
The International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin D02 W320
Тел.: +353 (0) 1 474 8400

Сканиран по електронна поща на: info@protectionappeals.ie

Разполагате с определено време за обжалване на решението по Вашия случай, което започва да тече от датата, на която комисарят по молбите на бежанци е издал отрицателната препоръка. Този срок обаче е различен в зависимост от констатациите на комисаря по молбите на бежанци по Вашия случай. Поради това е възможно да разполагате с 15, 10 или 4 работни дни за обжалване. Ще разберете с колко дни разполагате от писмото на комисаря по молбите на бежанци, с което Ви уведомяват, че са препоръчали да не Ви бъде предоставен статут на бежанец.

След като попълните формуляра за обжалване, трябва да го изпратите на следния адрес:

The Chairperson
International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2

Факс: 00353 1 4748410

Съхранявайте грижливо разписките, които удостоверяват, че сте изпратили формуляра по пощата/факс.

Резултат: Ако обжалваното решение бъде отменено, това означава, че съответният член на трибунала препоръчва да Ви бъде предоставен статут на бежанец. Ще получите писмено уведомление за това решение. След това преписката ще бъде изпратена на звеното за министерски решения към Министерството на правосъдието и равенството.

Ако обжалваното решение бъде потвърдено, това означава, че съответният член на трибунала препоръчва да не Ви бъде предоставен статут на бежанец. Ще получите писмено уведомление за това решение. След това преписката ще бъде изпратена на звеното за репатриране към Министерството на правосъдието и равенството.

iii) Омбудсман на Garda (национална полицейска служба)

Комисия към омбудсмана на Garda Síochána

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Ireland

Уебсайт: https://www.gardaombudsman.ie/

Кратко описание на видовете запитвания, които се обработват от институцията

Тази организация може да разглежда жалби и да бъде сезирана във връзка с поведението на служители на Garda Síochána. Най-честите сигнали по тези жалби са свързани със злоупотреба с власт, грубо отношение, насилие, неизпълнение на служебни задължения.
Сезирането е свързано със смъртни случаи или значителни вреди.

Организацията може да получава жалби от граждани (които не са служители на Garda Síochána), подадени лично в офис на публична служба, по електронен път, по телефон, поща, чрез всяко полицейско управление или лично на член на комисията. Освен това организацията може да бъде сезирана от комисаря на Garda Síochána във връзка с обстоятелства, които дават на комисаря на Garda основания да счита, че поведението на служител на Garda Síochána може да е довело до смърт или до значителна вреда на дадено лице. Комисията може да започне разследване без получена жалба, ако счита, че това е в интерес на обществото.

Кратко описание на процедурата след подаване на запитване:

Подадената жалба се оценява за допустимост или недопустимост съгласно закона. Ако тя бъде счетена за недопустима, не се провежда разследване.
Ако жалбата бъде счетена за допустима и ако е уместно, се правят опити за неформално уреждане на въпроса със съгласието на жалбоподателя и съответния служител на Garda Síochána. В противен случай се провежда разследване за потенциално нарушение на дисциплинарния правилник на Garda Síochána от 2007 г. (Garda Síochána (Discipline) Regulations 2007) или потенциално нарушение по наказателното право. Засегнатите страни имат право да получават информация за напредъка на разследването и за резултатите от него.

Кратко описание на възможните резултати от производството:

Жалбата може да бъде счетена за недопустима.

Разследването може да бъде прекратено във всеки момент, ако въз основа на информация, получена след обявяването на жалбата за допустима, комисията прецени, че жалбата е явно необоснована или злонамерена; че при изготвянето на жалбата на жалбоподателя е било известно, че тя е невярна или подвеждаща, или ако предвид всички обстоятелства комисията прецени, че провеждането на по-нататъшно разследване не е необходимо или разумно осъществимо.

Разследването може да доведе до налагането на санкция на Garda.

В резултат на разследването може да се образува дисциплинарно производство и да се наложи санкция на Garda.

Преписката може да бъде изпратена на директора на прокуратурата и да бъде издадено указание за наказателно преследване. В такъв случай може да се стигне до съдебно производство.

Последна актуализация: 16/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.