Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдилища и други несъдебни органи

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Националните съдилища

В Латвия гражданските, наказателните и административните дела се разглеждат от съдилища, организирани в три нива — районни (градски) съдилища (rajonu (pilsētu) tiesas), окръжни съдилища (apgabaltiesas) и Върховния съд (Augstākā tiesa). За да разгледате списъка на съдилищата, натиснете тук.

Освен тях има и Конституционен съд (Satversmes tiesa), който в съответствие с Конституцията и Закона за Конституционния съд (Satversmes tiesas likums) разглежда дела, отнасящи се до съответствието на законите и подзаконовите нормативни актове с Конституцията, и други въпроси, отнесени до него в съответствие с неговата компетентност по закон.

Съгласно Закона за съдебната власт (Likums „Par tiesu varu“) принципите и процедурите за водене на съдебното производство са определени в Закона за Конституционния съд, Гражданския процесуален закон (Civilprocesa likums), Наказателно-процесуалния закон (Kriminālprocesa likums), и Административнопроцесуалния закон (Administratīvā procesa likums), с които се уреждат движението на делата, решенията, които трябва да бъдат постановени по време на и в края на производствата, и процедурите за изпълнение.

Специализирани органи по правата на човека

Службата на омбудсмана (Tiesībsarga birojs) функционира съгласно Закона за омбудсмана (Tiesībsarga likums).

Всяко лице, което счита, че е възможно да са нарушени правата на човека, независимо дали неговите собствени или тези на друго лице, или са нарушени принципите на доброто управление, има право да подаде писмена жалба или документи до Службата на омбудсмана. Процедурата за получаване и разглеждане на жалби се урежда от Закона за омбудсмана и разпоредбите относно разглеждането на жалби (sūdzību izskatīšanas reglaments). Съгласно тези разпоредби при получаване на писмена жалба омбудсманът трябва да реши дали да разгледа жалбата или да я отхвърли (жалбата ще бъде отхвърлена, ако не съдържа достатъчно данни за нарушението или ако е извън компетентността на омбудсмана) и трябва да уведоми жалбоподателя за своето решение. Случаят трябва да бъде разгледан в тримесечен срок. Той приключва или със споразумение между страните, или с отправена от омбудсмана препоръка. Препоръката на омбудсмана не е правно обвързваща.

В член 13, параграф 6 от Закона за омбудсмана се предвижда, че той също така може да проучва случаи по собствена инициатива.

Информация за контакт с омбудсмана на Република Латвия:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Тел: +371 67686768
Факс: 67244074

Ел. поща: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Работно време с граждани, всеки ден от 9,00 ч. до 16,00 ч.

Консултации се провеждат след насрочване на среща. Не се заплаща такса.

Омбудсман по случаи, свързани с правата на детето

Омбудсманът действа съгласно Закона за омбудсмана. Освен това в съответствие с член 652, параграф 2 от Закона за защита на правата на детето (Bērnu tiesību aizsardzības likums) Службата на омбудсмана разглежда също и жалби във връзка с нарушения на правата на детето, като отделя особено внимание на нарушенията, извършени от държавни органи и от органи на местното самоуправление или от техни служители.

Информация за контакти с омбудсмана на Република Латвия:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Тел: +371 67686768
Факс: 67244074

Ел. поща: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Работно време с граждани, всеки ден от 9,00 ч. до 16,00 ч.

Консултации се провеждат след насрочване на среща. Не се заплаща такса.

Държавният инспекторат за защита на правата на детето (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) наблюдава и проверява изпълнението на законите и подзаконовите нормативни актове в областта на защитата на правата на детето в съответствие с член 651 от Закона за защита на правата на детето.

Можете да се обърнете към инспекторите по защита на правата на детето на адрес:

53 Ventspils iela
Riga
LV–1002

Тел: +371 67359128, +371 67359133

Работно време с граждани — понеделник от 13:00 ч. до 18:00 ч. и четвъртък от 8:30 ч. до 14:00 ч.
Моля, натиснете тук за по-подробна информация относно молбите и жалбите, отнасящи се до въпроси, свързани с правата на детето.

Орган по въпросите на равенството

Омбудсманът действа съгласно Закона за омбудсмана.

Информация за контакт с омбудсмана на Република Латвия:

25 Baznīcas ielā
Riga
LV-1010

Тел: +371 67686768
Факс: 67244074

Ел. поща: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Работно време с граждани: всеки ден от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Консултации се провеждат след насрочване на среща. Не се заплаща такса.

Орган за защита на данните

Държавният инспекторат по данните (Datu valsts inspekcija, „DVI“) осъществява надзор над защитата на личните данни. Той проверява и наблюдава съответствието на обработката на лични данни в държавата с изискванията на Закона за защита на личните данни (Fizisko personu datu aizsardzības likums).

Съгласно член 5, параграф 3 от Закона за официалните молби (Iesniegumu likums, който е в сила от 1 януари 2008 г.) и член 64 от Административнопроцесуалния закон (в сила от 1 февруари 2004 г.) инспекторатът трябва да разгледа отправена до него молба или жалба и да отговори в едномесечен срок от получаването ѝ. Този краен срок може да бъде удължен, ако е необходима допълнителна информация във връзка с разглеждането на молбата или жалбата.

Инспекторатът разполага с правомощия да налага санкции за нарушения във връзка със защитата на личните данни. Неговите решения могат да бъдат оспорени в съдилищата.

Информация за контакт с Държавния инспекторат по данните:

Blaumaņa iela 11/13-15.
Riga
LV-1011

Тел: +371 67223131
Ел. поща: info@dvi.gov.lv

Приемането е възможно след насрочване на среща.

Персоналът е на разположение за консултации по телефона през почивните дни между 14:00 ч. и 16:00 ч.

Други специализирани органи

Латвийският център за правата на човека (Latvijas cilvēktiesību centrs, „LCC“) е независима неправителствена организация, занимаваща се с образование в областта на правата на човека, изследвания във връзка с правата на човека и въпроси, свързани с националните отношения. Неговите сфери на дейност включват социална интеграция, толерантност и борба срещу дискриминацията, затворени институции, правни консултации, защита на интересите на лица с психични заболявания и превенция на дискриминацията срещу тях, престъпления от омраза и търсещи убежище лица.

Информация за контакти с латвийския Център за правата на човека

13 Alberta iela
7.stāvs
Riga
LV-1010
Latvia

Тел: +371 67039290
Факс: +371 67039291

Ел. поща: office@humanrights.org.lv

Други

Администрацията за правна помощ (Juridiskās palīdzības administrācija, „JPA“) функционира съгласно Закона за държавната правна помощ (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), Закона за държавните обезщетения за жертви (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) и подзаконов нормативен акт № 869 на Министерски съвет от 15 ноември 2005 г. за определяне на Хартата на Администрацията за правна помощ (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums). Тя разглежда молби за държавна правна помощ и взема решение дали да предостави такава помощ или да я откаже; разглежда искания за държавни обезщетения и решава дали да ги изплати или да откаже плащането им; разглежда заявленията на физически лица за одобрение като доставчици на държавна правна помощ и сключва договори с доставчици на правна помощ; както и изпълнява други задачи в съответствие с горепосочените закони и подзаконови нормативни актове.

Можете да намерите формуляра за получаване на статут на доставчик на държавна правна помощ на уебсайта на администрацията https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng в раздел „Juridiskās palīdzības sniedzējiem“ [доставчици на правна помощ].

Информация за контакт с Администрацията за правна помощ:

Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039

Безплатен телефонен номер: + 371 680001801, тел.: +371 67514208
Факс: +37167514209

Ел. поща: jpa@jpa.gov.lv

Сдружение за осигуряване на подслон „Безопасен дом“ (Safe House Shelter Association)

Сдружението за осигуряване на подслон „Безопасен дом“ [NVO „Patvērums „Drošā māja““] е създадено с цел да развива услуги за подкрепа на лица, които са жертви на трафик, и законни имигранти, включително лица, търсещи убежище, бежанци и лица, на които е предоставен алтернативен статус, за да се гарантира правото на всяко лице да получи подходяща помощ и защита; да насърчава рехабилитацията и реинтеграцията на жертвите на трафик; както и да предоставя услуги за подкрепа на законните имигранти чрез разработване на интерактивни форми на обучение и сътрудничество с държавни и местни институции и със социални и християнски организации в Латвия и в други части на света. През септември 2010 г. сдружението беше признато за организация с общественополезна цел. От 2007 г. насам то има право да предоставя финансирани от държавата услуги за социална рехабилитация на жертвите на трафик на хора.

Информация за контакт:

Lāčplēša iela 75 - 9/10
Riga
LV-1011

Тел: +371 67898343, +371 28612120

Ел. поща: drosa.maja@gmail.com

Последна актуализация: 25/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.