Национални съдилища и други несъдебни органи

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Национални съдилища

Основните права са залегнали в международни текстове като Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и конвенциите на Организацията на обединените нации, както и в Конституцията на Люксембург и Хартата на основните права на Европейския съюз, когато се касае за въпроси, свързани с европейското право.

Позоваване на основните права, залегнали в тези правни текстове, може да се прави пред всеки национален съд: наказателен, граждански, търговски или административен.

Следва да се отбележи, че нарушенията на основните права могат да бъдат санкционирани чрез съдебни решения, постановени от национални съдилища, както наказателни, така и граждански, или в съответните случаи — от търговски или административни съдилища.

https://justice.public.lu/fr.html

https://justice.public.lu/fr/annuaire.html

Омбудсман (Médiateur institutionnel)

Омбудсман

Омбудсманът се назначава от парламента (Chambre des députés) и в хода на своята работа не получава инструкции от друг орган.

Задачата на омбудсмана е да получава жалби, подадени от физически лица или частноправни юридически лица по въпрос, който ги засяга и който е свързан с функционирането на държавата и местните органи, както и на публичните учреждения, за които държавата и местните органи носят отговорност, като се изключват техните промишлени, финансови и търговски дейности. В този контекст омбудсманът може да получава жалби, които пряко или косвено са свързани с правата на човека.

Всяко физическо лице или частноправно юридическо лице, което счита, че във връзка с въпрос, който го засяга, някой от изброените в предишния параграф органи не функционира в съответствие с определената му роля или нарушава действащите конвенции, закони или подзаконови нормативни актове, може да подаде до секретариата на омбудсмана индивидуална писмена жалба или да направи устно волеизявление и да поиска омбудсманът да бъде уведомен за този въпрос.

Жалбата може да бъде подадена само след приключване на съответните административни стъпки пред въпросните органи с цел разрешаване на този въпрос.

Подаването на жалба до омбудсмана не води до отлагане на сроковете, предвидени за други производства, по-специално тези, образувани пред компетентните съдилища.

Омбудсманът не може да се намесва в съдебни производства, нито може да оспорва мотивите за решението на съда. В случай обаче на неизпълнение на дадено решение, което се ползва със силата на присъдено нещо, той може да разпореди на въпросния орган да спази решението в рамките на определен от омбудсмана срок.

Жалбата трябва да засяга конкретен въпрос, касаещ лицето, което подава жалбата. Жалбите не могат да засягат функционирането на администрацията като цяло.

Ако омбудсманът счита, че дадена жалба е основателна, той ще отправи съвети към жалбоподателя и администрацията и ще представи всички препоръки по отношение на въпросната служба и жалбоподателя, за които счита, че ще позволят уреждането на жалбата по взаимно съгласие. Тези препоръки могат да включва предложения за подобряване на начина, по който функционира службата.

Ако омбудсманът счита, че във връзка с получена от него жалба прилагането на оспорваното решение води до несправедливост, той може да препоръча на въпросната служба, в съответствие със съответното законодателство и подзаконови нормативни актове, всяко решение, което позволява ситуацията на жалбоподателя да бъде разрешена по справедлив начин, и може да предложи всички промени, които счита, че трябва да бъдат внесени в законодателството или в подзаконовите нормативни актове, на които се основава решението.

Решение на омбудсмана да не предприема никакви действия по жалбата не може да бъде обжалвано в съда.

Омбудсман

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Тел. +352 26270101
Факс +352 26270102

Уебсайт: http://www.ombudsman.lu/
Ел. поща: info@ombudsman.lu

Специализирани органи по правата на човека

Консултативна комисия по правата на човека (Commission consultative des droits de l'homme)

Консултативната комисия по правата на човека (CCDH) е консултативен държавен орган, който отговаря за укрепването и защитата на правата на човека във Великото херцогство Люксембург. Във връзка с тази цел тя предоставя на правителството становища, проучвания, документи за позиции и препоръки, които изготвя напълно независимо по всички въпроси от общ характер, засягащи правата на човека във Великото херцогство Люксембург. В изготвените от нея становища тя насочва вниманието на правителството към мерките, които счита, че ще спомогнат за защитата и укрепването на правата на човека. Министър-председателят представя на парламента становищата, проучванията, позициите и препоръките на комисията.

Комисията е държавен орган с чисто консултативен характер, който няма никакви правомощия да взема решения.

Комисията няма правомощия да разглежда отделни случаи.

В работата си комисията:

 • разглежда свободно всеки въпрос, попадащ в рамките на нейната компетентност, независимо дали е внесен от правителството или е разгледан от самата комисия въз основа на предложение от някой от нейните членове или от всяко лице или организация;
 • изслушва отделни лица и получава всяка съответна информация или документи, необходими за оценка на ситуации, попадащи в рамките на нейната компетентност;
 • се обръща към обществеността пряко или чрез пресата, по-специално за да популяризира своите становища и препоръки;
 • поддържа диалог с други органи, както съдебни, така и несъдебни, чиято цел е да се укрепват и защитават правата на човека.

Consultative Committee on Human Rights

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Тел. +352 26202852
Факс +352 26202855
Факс +352 26202855

Уебсайт: https://ccdh.public.lu/
Ел. поща: info@ccdh.public.lu

Омбудсман за децата и юношите (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJu))

Задължения на омбудсмана за децата и юношите

Законът от 1 април 2020 г. за създаване на омбудсман за децата и юношите определя задълженията на омбудсмана:

 1. да разглежда жалби относно нарушения на правата на детето; да отправя препоръки за коригиране на докладваната ситуация;
 2. да анализира въведените системи и при необходимост да препоръча на компетентните органи да се адаптират, за да се гарантира по-добра защита и насърчаване на правата на детето в дългосрочен план;
 3. да докладва на компетентните органи нарушения на правата на детето;
 4. да съветва физическите или юридическите лица относно това как да упражняват правата на детето;
 5. да повишава осведомеността на децата за техните права и осведомеността на обществеността за правата на децата;
 6. да изготвя становища по всички законопроекти, проектозакони и проекти за наредби на великия херцог, които оказват въздействие върху зачитането на правата на детето;
 7. изготвя становища по искане на правителството или на парламента по всеки въпрос, свързан с правата на детето.

Членовете на службата на омбудсмана за децата и юношите изпълняват задълженията си, без да се намесват в текущи съдебни производства.

Всяко физическо или юридическо лице може да подаде писмено или устно искане до омбудсмана за децата и юношите за съвет относно упражняването на правата на детето.

Отговорът на омбудсмана за децата и юношите може да бъде писмен или устен в зависимост от формата на искането.

Ombudsman for Children and Young People

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Тел. +352 26123124
Факс +352 26123125

Уебсайт: http://ork.lu/index.php/en/

Център за равно третиране (Centre pour l'égalité de traitement)

Центърът за равно третиране, който извършва своята работа напълно независимо, има за цел да насърчава, анализира и наблюдава равното третиране на всичко хора без дискриминация, основана на раса, етнически произход, пол, религия или убеждения, увреждане или възраст.

В хода на своята работа центърът може по-специално:

 • да публикува доклади, да изготвя становища и препоръки и да провежда проучвания по всички въпроси, свързани с горепосочените видове дискриминация;
 • да изготвя и да предоставя всяка информация или документация, която е полезна в хода на работата му;
 • да предоставя помощ на хората, които считат, че са жертви на дискриминация съгласно член 1 от Закона за равното третиране от 28 ноември 2006 г., като им предоставя съвети и насоки относно техните индивидуални права, законодателството, съдебната практика и средствата за упражняване на техните права.

Информацията относно индивидуални ситуации или случаи, която е предоставена на членовете в хода на тяхната работа, е поверителна. Поверителността не възпрепятства центъра да предоставя на компетентните съдебни органи информация относно дискриминация срещу жертвата съгласно член 1 от Закона за равното третиране от 28 ноември 2006 г.

В хода на своята работа членовете на центъра не могат да се намесват в текущите съдебни производства.

Членовете на центъра имат правото да поискат всяка информация, доказателство или документ, които са им необходими при изпълнение на тяхната работа, с изключение на информацията, попадаща в обхвата на лекарската тайна или всички други правила за професионална тайна.

Centre for Equal Treatment

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel. +352 26483033
Fax +352 26483873

Уебсайт: http://cet.lu/fr/
Ел. поща: info@cet.lu

Национална комисия за защита на личните данни (Commission nationale pour la protection des données)

Националната комисия за защита на личните данни е публичен орган, създаден като публична институция. Тя изпълнява задачите си напълно независимо.

Всяка година комисията представя на министерския съвет писмен доклад относно извършената от нея работа.

Ролята на комисията е:

 • да наблюдава и да проверява законосъобразността на събирането и използването на обработените данни и да информира лицата, отговорни за обработването им, за техните задължения;
 • да гарантира зачитането на основните права и свободи на хората, по-специално неприкосновеността на личния живот, и да информира обществеността за правата на засегнатите лица;
 • да получава и разглежда жалби и искания за проверка на законосъобразността на обработката на данни;
 • да съветва правителството по негово искане или по своя инициатива относно последствията от развитието в областта на обработката на данните и информационните технологии по отношение на зачитането на основните права и свободи; за тази цел тя може да провежда проучвания, изследвания или експертни оценки.

Комисията е задължена също така да гарантира прилагането на изменения Закон от 30 май 2005 г. относно защитата на неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните комуникации, както и правилата за неговото прилагане.

Всяко лице, действащо от свое име, може чрез своя адвокат или чрез всяко надлежно упълномощено физическо или юридическо лице да подаде до комисията искане относно зачитането на неговите основни права и свободи по отношение на обработката на данните. Въпросното лице ще бъде информирано за последващите действия във връзка с искането му.

По-специално искане до комисията може да бъда подадено от лице, което иска проверка на законосъобразността на обработването на личните данни, когато му е било отказано право на достъп или това право е било ограничено.

Комисията информира съдебните органи за всяко нарушение, за което е уведомена.

National Commission for Data Protection

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Тел. +352 261060-1
Факс +352 261060-29

Уебсайт: https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Национална служба за приемане (Office national de l'accueil (ONA))

Националната служба за приемане (ONA) е създадена със Закона от 4 декември 2019 г. Разпоредбите на новия закон за приемане влязоха в сила на 1 януари 2020 г.

Националната служба за приемане заменя Люксембургската служба за приемане и интеграция (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI)), създадена с изменения Закон от 16 декември 2008 г. за приемането и интеграцията на чужденците във Великото херцогство Люксембург.

Задълженията на националната служба за приемане са:

 1. да организира приемането на кандидати за международна закрила, както е определено в Закона от 18 декември 2015 г. за международната закрила и временната закрила;
 2. да управлява местата, запазени за временно настаняване на кандидати за международна закрила, бежанци и лица, отговарящи на условията за субсидиарна закрила, както е определено в посочения по-горе Закон от 18 декември 2015 г.
 3. да си сътрудничи с други органи при създаването и управлението на места за настаняване за временно настаняване на кандидати за международна закрила, бежанци и лица, отговарящи на условията за субсидиарна закрила;
 4. да работи с компетентните органи за насърчаване на изграждането и оборудването на жилищни помещения за временно настаняване на кандидати за международна закрила, бежанци и лица, отговарящи на условията за субсидиарна закрила.

Националната служба за приемане си сътрудничи с европейски и международни органи при изпълнението на тези задачи.

В изключителни случаи, надлежно обосновани във връзка със семейни, хуманитарни или здравословни причини, националната служба за приемане може да предоставя подкрепа ad hoc на граждани на трети държави, които нямат право на съществуваща помощ и надбавки, както е определено в член 3, буква (c) от изменения Закон от 29 август 2008 г. за свободното движение на хора и имиграцията.

National Reception Office (ONA)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Тел. +352 24785700
Факс +352 24785720

Уебсайт: https://ona.gouvernement.lu/en/service.html
Ел. поща: info@olai.public.lu

Достъп до правосъдие

Служба за съдебна информация (Service d’accueil et d’information juridique)

Тази служба, която е създадена към съдилищата, е под ръководството на главния прокурор (procureur général d’Etat). Нейната цел е да отговаря на запитванията на физически лица и да им предоставя обща информация относно обхвата на техните права, както и относно механизмите и средствата, които да използват, за да ги защитят.

Ролята на службата е:

 • да отговаря на запитванията на физически лица и да ги насочва към подходящите отдели, като им предоставя информацията и техническите средства, от които се нуждаят;
 • да предоставя на физически лица обща информация относно обхвата на техните права във връзка с възникналите проблеми и относно механизмите и средствата за упражняването на тези права;
 • да изслушва оплакванията им относно трудностите, които те срещат при упражняването на своите права, и да предлага начини за тяхното преодоляване.

Службата предоставя информация единствено в устна форма. Тя не предоставя писмени консултации.

Judicial information service - Luxembourg

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxembourg

Тел. +352 475981-345/325/600

pgsin@justice.etat.lu

Judicial information service - Diekirch

Justice of the peace court (Justice de paix)

Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch

Тел. +352 802315

Правна помощ

Правна помощ може да бъде предоставена на ищеца или ответника по съдебни или извънсъдебни производства или по охранителни или състезателни производства. За да отговаря на условията за предоставяне на правна помощ, доходът на кандидата трябва да бъде недостатъчен, т.е. трябва да се равнява на доходите за социална интеграция (revenu d'insertion sociale (REVIS)). Оценка за това дали средствата, с които разполагат лицето, което иска помощ, са недостатъчни, се изготвя въз основа на неговия доход и имуществено състояние, както и на членовете на неговото домакинство.

Правна помощ се отказва, ако искът на лицето е очевидно недопустим, без основание или неправомерен, или ако разходите, които ще бъдат направени, са непропорционални на неговата цел.

Правна помощ се отказва и ако заявителят е в правото си да получи от трета страна на каквото и да е основание възстановяване на разноските, които правната помощ следва да покрие.

Лице, което получава правна помощ, има право на защита от адвокат и всеки представител на юридическата професия, когато тя е необходима по делото, производството или изпълнението на решението по него.

Решението за това дали се предостави правна помощ или не се взема от председателя на Адвокатската колегия (Bâtonnier de l'ordre des avocats) или от този член на Съвета на колегията, който е упълномощен от него за района по местожителство на заявителя. Ако лицето няма местожителство, компетентен е председателят на Адвокатската колегия или упълномощен от него за тази цел член на Съвета на колегията.

Лицата, които не разполагат с достатъчно средства, могат да се обръщат към председателя в приемното време или писмено.

Ако задържано от полицията лице твърди, че има право на правна помощ и поиска такава, защитаващият го по време на задържането адвокат предава искането на председателя.

Уебсайтhttps://www.barreau.lu/recourir-a-un-avocat/assistance-judiciaire/

За съдебния район на Люксембург

Chair of the Luxembourg Bar
Legal Aid Service (Service de l'Assistance Judiciaire)
45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
L-2013 Luxembourg

Тел. +352 467272-1

За съдебния район на Дикирх

Chair of the Diekirch Bar
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Последна актуализация: 24/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.