Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Основни права

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Съдилища

Основните права са залегнали в международни текстове като Европейската конвенция за правата на човека и конвенциите на Организацията на обединените нации, както и в Конституцията на Люксембург и Хартата на основните права на Европейския съюз, когато се касае за въпроси, свързани с европейското право.

Пред всеки национален съд: наказателен, граждански, търговски или административен, може да се прави позоваване на основните права, които са залегнали в тези правни текстове.

Следва да се отбележи, че нарушенията на основните права могат да бъдат санкционирани чрез съдебни решения, постановени от национални съдилища, както наказателни, така и граждански, или в съответните случаи — от търговски или административни съдилища.

https://justice.public.lu/fr.html

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Омбудсман

Омбудсман

Омбудсманът се назначава от парламента (Chambre des députés) и в хода на своята работа не получава инструкции от друг орган.

Задачата на омбудсмана е да получава жалби, подадени от физически лица или частноправни юридически лица по въпрос, който ги засяга и който е свързан с функционирането на държавата и местните органи, както и на публичните учреждения, за които държавата и местните органи носят отговорност, като се изключват техните промишлени, финансови и търговски дейности. В този контекст той може да получава жалби, които засягат пряко или непряко правата на човека.

Всяко физическо лице или частноправно юридическо лице, което счита, че във връзка с въпрос, който го засяга, някой от изброените в предишния параграф органи не функционира в съответствие с определената му роля или нарушава конвенциите, законите или подзаконовите нормативни актове, които са в сила, може да подаде до секретариата на омбудсмана индивидуална писмена жалба или да направи устно волеизявление и да поиска омбудсманът да бъде уведомен за този въпрос.

Жалбата може да бъде подадена само след приключване на съответните административни стъпки пред въпросните органи с цел разрешаване на този въпрос.

Подаването на жалба до омбудсмана не води до отлагане на сроковете, предвидени за други производства, по-специално тези, образувани пред компетентните съдилища.

Омбудсманът не може да се намесва в съдебни производства, нито може да оспорва мотивите за решението на съда. В случай обаче на неизпълнение на дадено решение, което се ползва със силата на пресъдено нещо, той може да разпореди на въпросния орган да спази решението в рамките на определен от омбудсмана срок.

Жалбата трябва да засяга конкретен въпрос, касаещ лицето, което подава жалбата. Жалбите не могат да засягат функционирането на администрацията като цяло.

Ако омбудсманът счита, че дадена жалба е основателна, той ще отправи съвети към жалбоподателя и администрацията и ще представи всички препоръки по отношение на въпросната служба и жалбоподателя, за които счита, че ще позволят уреждането на жалбата по взаимно съгласие. Тези препоръки могат да включва предложения за подобряване на начина, по който функционира службата.

Ако омбудсманът счита, че във връзка с получена от него жалба прилагането на оспорваното решение води до несправедливост, той може да препоръча на въпросната служба, в съответствие със съответното законодателство и подзаконови нормативни актове, всяко решение, което позволява ситуацията на жалбоподателя да бъде разрешена по справедлив начин, и може да предложи всички промени, които счита, че трябва да бъдат внесени в законодателството или в подзаконовите нормативни актове, на които се основава решението.

Решение на омбудсмана да не предприема никакви действия по жалбата не може да бъде обжалвано в съда.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Тел: (+352) 26 27 01 01
Факс: (+352) 26 27 01 02

Уебсайт: http://www.ombudsman.lu/
Ел. поща: info@ombudsman.lu

Специализирани органи по правата на човека

Консултативна комисия по правата на човека (Commission consultative des droits de l'Homme)

Консултативната комисия по правата на човека (CCDH) е консултативен държавен орган, който отговаря за укрепването и защитата на правата на човека във Великото херцогство Люксембург. Във връзка с тази цел тя предоставя на правителството становища, документи за позиции и препоръки, които изготвя напълно независимо по всички въпроси от общ характер, засягащи правата на човека във Великото херцогство Люксембург. В изготвените от нея становища тя насочва вниманието на правителството към мерките, които счита, че ще спомогнат за защитата и укрепването на правата на човека. Министър-председателят приема становищата, проучванията, позициите и препоръките на Комисията към парламента.

Комисията е чисто консултативен държавен орган, който не разполагат с правомощията за вземане на решения.

CCDH не разполага с никакви правомощия да разглежда отделни случаи.

В работата си CCDH:

 • разглежда свободно всеки въпрос, попадащ в рамките на нейните правомощия, независимо дали е поставен от правителството или е разгледан от самата комисия въз основа на предложение от някой от нейните членове или от всяко лице или организация;
 • изслушва отделни лица и получава всяка съответна информация или документи, необходими за оценка на ситуации, попадащи в рамките на нейните правомощия;
 • обръща се към обществеността или директно, или чрез пресата, по-специално за да популяризира своите становища и препоръки;
 • поддържа диалог с други органи, както съдебни, така и несъдебни, като неговата цел е да се укрепват и защитават правата на човека.

Consultative Commission on Human Rights

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Тел: (+352) 26 20 28 52
Факс: (+352) 26 20 28 55

Уебсайт: https://ccdh.public.lu/
Ел. поща: info@ccdh.public.lu

Комисия по правата на детето (Comité luxembourgeois des droits de l’enfant), известна като Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand (ORK)

Членовете на ORK действат напълно неутрално и независимо при изпълнението на своите задачи.

В работата си ORK може по-специално:

 • да анализира установените механизми за защита и укрепване на правата на детето с цел да отправя препоръки за необходимите адаптации към съответните органи, когато това е необходимо;
 • да изготвя становище относно закони и подзаконови нормативни актове, както и проект на законодателство относно правата на детето;
 • да предоставя информация относно положението на децата и да гарантира, че се прилага Конвенцията за правата на детето; да представя на правителството и на парламента годишни доклади относно състоянието на правата на детето и относно извършваните от нея дейности;
 • да насърчава развитието на свободното изразяване на децата и активното им участие по въпроси, които ги касаят;
 • да разглежда ситуации, при които не са спазени правата на детето, и да отправя препоръки за коригиране на тези ситуации;
 • да получава информация и жалби относно нарушения на правата на детето и за тази цел да изслушва всяко дете, което желае да бъде изслушано, в рамките на договореностите, които ще бъдат определени от нея;
 • да отправя въз основа на информация, жалби или конкретни случаи, разследвани от нея, препоръки или съвети с цел осигуряване на по-добра защита на правата и интересите на децата.

Информацията относно отделни ситуации или случаи в контекста на нейната работа е поверителна. Поверителността на пречи на ORK да предоставя на компетентните съдебни органи всяка информация, която би предотвратила нанасянето на вреда на най-добрите интереси на детето.

Членовете на ORK извършват своята работа, без да се намесват в текущи съдебни производства.

Като част от работата си и в определените от закона и подзаконовите нормативни актове срокове членовете на ORK могат да имат свободен достъп до всички сгради, принадлежащи на публични ли частни органи, които приютяват деца със или без настаняване, или да предоставят консултации, помощ, насоки, образование или забавления за децата.

Членовете на ORK имат правото да поискат всяка информация, доказателство или документ с изключение на тези, попадащи в обхвата на лекарската тайна или всички други правила за професионална тайна.

Ombuds-comité fir d'Rechter vum Kand (ORK)

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Тел: (+352) 26 123 124
Факс: (+352) 26 123 125

Уебсайт: http://ork.lu/index.php/en/

Център за равно третиране (Centre pour l'égalité de traitement)

Центърът за равно третиране, който извършва своята работа напълно независимо, има за цел да насърчава, анализира и наблюдава равното третиране на всичко хора без дискриминация, основана на раса, етнически произход, пол, религия или убеждения, увреждане или възраст.

В хода на своята работа центърът може по-специално:

 • да публикува доклади, да изготвя становища и препоръки и да провежда проучвания по всички въпроси, свързани с горепосочените видове дискриминация;
 • да изготвя и да предоставя всяка информация или документация, която е полезна в хода на работата му;
 • да предоставя помощ на хората, които считат, че са жертви на дискриминация съгласно член 1 от Закона за равното третиране от 28 ноември 2006 г., като им предоставя съвети и насоки относно техните индивидуални права, законодателството, съдебната практика и средствата за упражняване на техните права.

Информацията относно индивидуални ситуации или случаи, която е предоставена на членовете в хода на тяхната работа, е поверителна. Поверителността не възпрепятства центъра да предоставя на компетентните съдебни органи информация относно дискриминация срещу жертвата съгласно член 1 от Закона за равното третиране от 28 ноември 2006 г.

В хода на своята работа членовете на центъра не могат да се намесват в текущите съдебни производства.

Членовете на центъра имат правото да поискат всяка информация, доказателство или документ, които са им необходими при изпълнение на тяхната работа, с изключение на информацията, попадаща в обхвата на лекарската‑тайна или всички други правила за професионална тайна.

Centre for Equal Treatment

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Тел: (+352) 26 48 30 33
Факс: (+352) 26 48 38 73

Уебсайт: http://cet.lu/fr/
Ел. поща: info@cet.lu

Национална комисия за защита на данните (Commission nationale pour la protection des données)

Националната комисия за защита на данните е публичен орган, създаден като публична институция. Тя изпълнява задачите си напълно независимо.

Всяка година комисията представя на Министерски съвет писмен доклад относно извършената от нея работа.

Ролята на комисията е:

 • да наблюдава и да проверява законосъобразността на събирането и използването на обработените данни и да информира лицата, отговорни за обработването им, за техните задължения;
 • да гарантира зачитането на основните права и свободи на хората, по-специално тяхната неприкосновеност на личния живот, и да информира обществеността за правата на засегнатите лица;
 • да получава и разглежда жалби и искания за проверка на законосъобразността на обработката на данни;
 • да съветва правителството по негово искане или по своя собствена инициатива относно последствията за основните права и свободи от развитията в областта на обработката на данните и информационните технологии; за тази цел тя може да провежда проучвания, изследвания или експертни оценки.

Комисията е натоварена също така да гарантира прилагането на изменения Закон от 30 май 2005 г. относно защитата на неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните съобщения и правилата за неговото прилагане.

Всяко лице, действащо от свое име, може чрез своя адвокат или чрез всяко надлежно упълномощено физическо или юридическо лице да подаде до комисията искане относно зачитането на неговите основни права и свободи по отношение на обработката на данните. Въпросното лице ще бъде информирано за последващите действия във връзка с искането му.

По-специално искане до комисията може да бъда подадено от лице, което иска проверка на законосъобразността на обработката на личните данни, когато му е било отказано право на достъп или това право е било ограничено.

Комисията информира съдебните органи за всяко нарушение, за което е уведомена.

National Commission for Data Protection

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Тел: (+352) 26 10 60 -1
Факс: (+352) 26 10 60 - 29

Уебсайт: https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Агенция на Люксембург за прием и интеграция (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI))

Ролята на Агенцията на Люксембург за прием и интеграция е да организира приемането на новопристигащите от чужбина и да улесни процеса на интеграция на чужденците, като съвместно с местните органи и представители на гражданското общество прилага и координира политиката за приемане и интеграция, съществен елемент от която е борбата срещу дискриминацията. Тя също така организира социално подпомагане за чужденци, които нямат право на съществуващите видове помощ или обезщетения, и за лица, търсещи международна закрила.

Като част от работата си агенцията си сътрудничи с европейски и международни органи, както и с органи в държавите на произход на чужденците.

Агенцията отговаря за изготвянето, след консултация с Междуведомствения комитет по интеграцията, на проект на многогодишен национален план за действие за интеграция и борба срещу дискриминацията, в който се определят основните стратегически области за намеса и текущите и бъдещите политически мерки.

Министърът предоставя проекта на плана за одобрение от правителството.

Правителството ще представи глобална стратегия и ще определи целевите мерки за интеграция и борба срещу дискриминацията.

Luxembourg Reception and Integration Agency (OLAI)

7,-9, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg

Тел: (+352) 247-85700

Уебсайт: http://www.olai.public.lu/fr/index.html
Ел. поща: info@olai.public.lu

Достъп до правосъдие

Служба за правна информация (Service d’accueil et d’information juridique)

Тази служба, която е създадена към съдилищата, е под ръководството на държавния прокурор (procureur général d’Etat). Нейната цел е да отговаря на запитванията на физически лица и да им предоставя обща информация относно обхвата на техните права, както и относно механизмите и средствата, които да използват, за да ги защитят.

Ролята на службата е:

 • да отговаря на запитванията на физически лица и да ги насочва към подходящите отдели, като им предоставя информацията и техническите средства, от които се нуждаят;
 • да предоставя на физически лица обща информация относно обхвата на техните права във връзка с възникналите проблеми и относно механизмите и средствата за упражняването на тези права;
 • да изслушва оплакванията им относно трудностите, които те срещат при упражняването на своите права, и да предлага начини за тяхното преодоляване.

Службата предоставя информация единствено в устна форма. Тя не предоставя писмени консултации.

Judicial information service - Luxembourg

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxembourg

Тел: (+352) 22 18 46

Judicial information service - Diekirch

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch

Тел: (+352) 80 23 15

Judicial information service - Esch sur Alzette

Justice de paix
Place Norbert Metz
L-4239 - Esch-sur-Alzette

Тел: (+352) 54 15 52

Правна помощ

Правна помощ може да бъде предоставена на ищеца или ответника по съдебни или извънсъдебни производства или по охранителни или състезателни производства. За да бъде предоставена правна помощ на лицето, което я иска, средствата, с които то разполага, трябва да са недостатъчни, т.е. трябва да се равняват на гарантирания минимален доход (revenu minimum garanti (RMG)). Оценка за това дали средствата, с които разполагат лицето, което иска помощ, са недостатъчни, се изготвя въз основа на неговия доход и имуществено състояние, както и на членовете на неговото домакинство.

Правна помощ се отказва, ако искът на лицето е очевидно недопустим, без основание или неправомерен или ако разходите, които ще бъдат направени, са непропорционални на неговата цел.

Правна помощ се отказва и ако заявителят е в правото си да получи от трета страна на каквото и да е основание възстановяване на разноските, които правната помощ следва да покрие.

Лице, което получава правна помощ, има право на защита от адвокат и всеки представител на юридическата професия, когато тя е необходима по делото, производството или изпълнението на решението по него.

Решението за това дали се предостави правна помощ или не се взема от председателя на Адвокатската колегия (Bâtonnier de l'ordre des avocats) или от този член на Съвета на колегията (Conseil de l'ordre), който е упълномощен от него за района по местожителство на заявителя. Ако лицето няма местожителство, компетентен е председателят на Адвокатската колегия или упълномощен от него за тази цел член на Съвета на колегията.

Лицата, които не разполагат с достатъчно средства, могат да се обръщат към председателя в приемното време или писмено.

Ако задържано от полицията лице твърди, че има право на правна помощ, и поиска такава, защитаващият го по време на задържането адвокат предава искането на председателя.

Уебсайт:http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

For the judicial district of Luxembourg

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg
B.P. 361
L-2013 Luxembourg

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

For the judicial district of Diekirch

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Последна актуализация: 29/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.