Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдилища и други несъдебни органи

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Национални съдилища

Омбудсман

Специализирани органи за защита на правата на човека

Други

Национални съдилища

Адрес

First Hall Civil Court (Constitutional Jurisdiction)

Constitutional Court

Courts of Justice

Republic Street

Valletta

Malta

Кратко описание на видовете молби, които институцията разглежда

Всяко лице, което твърди, че разпоредбите на членове 33—45 (основни права на човека) от Конституцията са били нарушени, в момента се нарушават или вероятно ще бъдат нарушени по отношение на него, или друго лице, назначено от Гражданския съд с обща компетентност в Малта по искане на лице с подобни твърдения, може да се обърне към Гражданския съд с обща компетентност за съдебна защита, без това да засяга другите допустими от закона действия по същия въпрос.

Искове във връзка с правата на човека могат да се подават само от лицата, които са пряко засегнати в юридически смисъл. Това е основно изискване.

Важно е да се подчертае, че лицето трябва първо да е изчерпило всички други налични правни средства за защита, т.е. други адекватни средства за съдебна защита, преди да подаде иск за съдебна защита до Гражданския съд с обща компетентност във връзка с Конституцията.

Поради това ако дадено лице счита, че неговите основни права са били нарушени, то трябва първо да изчерпи всички други налични правни средства за защита. Ако нито едно от тях не е успешно, лицето може да подаде иск до Гражданския съд с обща компетентност (конституционна компетентност). Решенията на Гражданския съд с обща компетентност могат да се обжалват от всяка от страните по делото пред Конституционния съд. Следователно Конституционният съд се явява съд от втора инстанция. Съответното лице може да се обърне към Европейския съд по правата на човека в Страсбург само ако загуби делото пред Конституционния съд или ако не е съгласно с решението на Конституционния съд или не е удовлетворено от него.

Кратко описание на процедурата след подаването на иск

Когато Съдът на магистратите разглежда конституционен въпрос, той първо проучва дали искът не е неоснователен или не представлява злоупотреба с право. Ако съдът постанови, че искът е неоснователен или представлява злоупотреба с право, това решение не подлежи на обжалване. Ако обаче съдът прецени, че искът не е неоснователен и не представлява злоупотреба с право, Съдът на магистратите ще препрати делото до Гражданския съд с обща компетентност (конституционна компетентност). Ако съответното лице е неудовлетворено от решението на Гражданския съд с обща компетентност (конституционна компетентност), то има право да обжалва решението пред Конституционния съд и след решението на Конституционния съд делото се връща обратно в съда на магистратите.

В исковете до Гражданския съд с обща компетентност ясно и сбито се описват фактите, на които се основава жалбата, и се посочва наредбата или наредбите в Конституцията, за които се твърди, че са били нарушени, ще бъдат нарушени или е вероятно да бъдат нарушени.

Жалбоподателят също така посочва обезщетението, което желае да получи, при условие че то е обосновано според съда, ако жалбата е допустима, но съдът може да присъди друго обезщетение в рамките на своите правомощия, което счита за по-подходящо.

Апелативно производство

При делата, представени пред Гражданския съд с обща компетентност, искът незабавно се връчва на ответника или обвиняемия и съдът определя дата за разглеждане на делото в срок от осем дни след подаването на иска или от подаването на отговор от ответника в съответния срок, или след изтичането на този срок при липса на отговор.

Решението може да се обжалва в срок от осем работни дни от произнасянето му и ответникът може да подаде писмен отговор в срок от шест работни дни след връчването.

В неотложни случаи съдът, който е произнесъл решението, обжалвано пред Конституционния съд, може при поискване (включително устно) от една от страните да съкрати времето за обжалване или подаване на отговор още при произнасянето на решението. Ако страните не отправят такова искане при произнасянето на решението, всяка от тях може да отправи такова искане на по-късен етап чрез молба, в съответствие с която съдът накратко ще изслуша страните, ако смята за необходимо, и ще прецени дали да разпореди съкращаване на срока.

След като бъде насрочена дата за разглеждане на дадено дело, съдът гарантира в съответствие с надлежното и правилно правораздаване, че разглеждането на делото ще бъде експедитивно и че изслушванията ще бъдат насрочени за последователни дни или, ако това не е възможно, на близки дати.

Искове, основаващи се на Конституцията и закона за Европейската конвенция, както и спешните дела се насрочват за разглеждане в следобедните часове, когато е необходимо, с цел да не се възпрепятства предварително планираният работен график на съда и се разглеждат в последователни дни до приключване на делото и произнасяне на решение.

Кратко описание на възможните резултати от производството

От 1987 г. насам всяко лице в Малта, което след приключване на производство пред Гражданския съд с обща компетентност и Конституционния съд на Малта не е съгласно или не е удовлетворено от решението на Конституционния съд, има право да отнесе делото пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Докато обжалването на дело пред Конституционния съд може да се извърши както от засегнатото лице, така и от правителството, отнасянето на делото пред Европейския съд по правата на човека може да се извърши само от засегнатото лице (право на индивидуална петиция). Следователно правителството не може да отнесе делото пред Европейския съд по правата на човека.

Омбудсман

Адрес

Office of the Ombudsman

11, St Paul’s Street,

Valletta VLT 1210

Malta

Кратко описание на видовете запитвания, които се обработват от институцията

Институцията на парламентарния омбудсман се основава на идеята за защита на правата на човека и необходимостта от правен надзор на лицата, натоварени с публични правомощия. Тази институция се доказа като важен инструмент за разработване на правила за функционирането на администрацията и за развитието на единно и правилно прилагане на закона. Като служител в парламента, омбудсманът допълва работата на парламента, като следи действията на администрацията. По този начин институцията на омбудсмана също така укрепва парламентарната институция и засилва демократичния процес, посредством който парламентът контролира администрацията.

Омбудсманът разследва жалби от граждани, които твърдят, че са били нарушени техните икономически, социални и културни права поради лошо управление по причина неправилно прилагане на изпълнителни правомощия, без значение дали неволно или умишлено, или неправомерно, неправилно или неадекватно поведение от страна на съответния публичен орган.

Жалбите могат да включват:

 • Неоснователно и ненужно забавяне на решение, отговор и предоставяне на полагащите се права и привилегии на гражданите;
 • Несправедливо прилагане на правила и процедури и неспазване на правилните процедури;
 • Административно поведение и практики, които се отклоняват от начина на действие на публичните органи при подобни случаи в миналото;
 • Отказване на достъп до информация, която е в пряк интерес на гражданите, и отказ да се предостави информация в рамките на нормалното;
 • Третиране по различен начин на граждани в сходно положение;
 • Грубо отношение от длъжностните лица към гражданите;
 • Грешки при обслужването на гражданите;
 • Буквално и стриктно прилагане на правила и процедури, което води до неравенство;
 • Неспазване на изискването за информиране на хората за правото им да обжалват и как могат да обжалват решения, които са в ущърб на техните интереси;
 • Неспазване на изискването за отстраняване на щети, причинени от публичния орган на граждани, както и липса на откритост към предложения за вземане на подходящи мерки, например извинения, обяснения и компенсаторни плащания дори когато няма правни разпоредби;
 • Неспазване на задължението на публичните органи да посочат причините за действия и решения на лицата, пряко засегнати от тях;
 • Неспазване на изискването да се действа по справедлив и независим начин и да се избягват предубеждения, пристрастия и привилегировано третиране, независимо от основанието.

Кратко описание на процедурата след подаване на жалба

След като получи жалба, омбудсманът първо проверява дали тя е допустима. Ако е недопустима, жалбоподателят се уведомява, че омбудсманът няма да се заеме със случая. Ако обаче жалбата е допустима, ще се проведе разследване на случая, за да се установи дали действително е налице лошо управление.

На жалбите, които се подават в службата, се отговаря в срок от 48 часа и жалбоподателите се уведомяват за служителя по разследването, който ще подпомага омбудсмана при разглеждането на случая и който ще бъде готов да се срещне с тях за консултация. В отговора се посочва и информация за действието, което ще бъде предприето за разглеждане на жалбата.

Срокът за разследване на жалбите е средно между 50 и 60 работни дни.

В допустимите случаи омбудсманът първо проучва обстоятелствата, довели до жалбата, с цел установяване на фактите.

Омбудсманът уведомява началника на съответния отдел, главния ръководител на съответната организация или кмета на общинския съвет според случая за своето намерение да проведе разследване.

Омбудсманът може да изслушва или да получава информация от съответните лица по своя преценка и да отправя запитвания по своя преценка. Омбудсманът разполага с правомощия да призовава свидетели и да привежда под клетва всички свидетели или засегнати от разследването лица, както и да изисква от тях да дават показания.

Ако лице, призовано да даде показания, откаже без основателна причина да отговори добросъвестно на въпросите на омбудсмана или да предостави изискваните документи, то ще бъде обвинено в извършване на нарушение. При все това лицата, които представят доказателства пред омбудсмана, не могат да бъдат заставяни да отговарят на въпроси, които биха довели до наказателното им преследване. Всеки свидетел има право на привилегиите, полагащи се на свидетел, призован да даде показания в съд.

В случай че разследването е свързано с министерство, организация или общински съвет, омбудсманът може във всеки момент от разследването или след това да се консултира с министър, началник на отдел, управител, кмет или други лице по негово искане или по препоръка, свързана с предмета на разследването.

Ако по време на или след разследването омбудсманът достигне до заключението, че са налице съществени доказателства за значително неспазване на задълженията или злоупотреба от страна на служител или длъжностно лице на министерство, организация или общински съвет, той отнася този въпрос до съответния орган, включително полицията.

Кратко описание на възможните резултати от производството

Въз основа на разследването омбудсманът изготвя независимо становище дали разглежданото действие или решение:

 • изглежда противоречи на закона
 • е неоснователно, несправедливо, репресивно или дискриминационно
 • се основава на закони или практики, които са или могат да бъдат неоснователни, несправедливи, репресивни или дискриминационни
 • се основава изцяло или отчасти на фактологична грешка или грешно прилагане на закона
 • е погрешно.

Ако омбудсманът е на мнение, че:

 • случаят трябва да се отнесе до компетентния орган за допълнително проучване или
 • пропускът трябва да се поправи или
 • решението трябва да се отмени или измени или
 • практиката, на която се базира решението, препоръката, действието или пропускът, трябва да се измени или
 • законът, на който се базира решението, препоръката, действието или пропускът, трябва да се преразгледа или
 • трябва да се посочат причините за решението или
 • трябва да се предприемат други действия,

омбудсманът съобщава своето становище и причините за него на съответното министерство, организация или общински съвет и може да изготви препоръки по своя преценка. В такъв случай той може да поиска от министерството, организацията или общинския съвет да го уведоми в определен срок за предприетите действия за изпълнение на неговите препоръки. Ако провежда разследване, омбудсманът също така изпраща копие от своя доклад или препоръка до съответния министър и до кмета в случай че става въпрос за общински съвет.

Ако не бъдат предприети действия в разумен срок след изготвянето на доклада, омбудсманът проучва коментарите на министерството, организацията или общинския съвет, ако има такива, и по своя преценка може да изпрати копие от доклада и препоръките на министър-председателя и впоследствие да изготви доклад по въпроса до камарата на представителите, ако счита за подходящо.

Производството или препоръките на омбудсмана не могат да се оспорват пред съда, освен на основание липса на компетентност.

Обикновено омбудсманът разполага с правомощия да провежда разследвания и да изразява становище, тоест той не се нуждае от жалба, за да извърши преглед на даден въпрос или случай. Омбудсманът също така разполага с правомощия да прави административни или законодателни препоръки. Освен това той може да прави препоръки до администрацията за съответната промяна, за начина на разглеждане на конкретни случаи или да препоръчва промени на закона. Решението на омбудсмана обаче не е задължително. Решението на омбудсмана има значителна морална и политическа сила в смисъл, че независима и уважавана институция предлага преустановяване на конкретна практика или промяна на конкретен закон. Поради това решенията на омбудсмана не могат да се отнасят пред съда или да се издава съдебно нареждане за принудителното им изпълнение.

Специализирани органи за защита на правата на човека

 • Ombudsperson for rights of the child

Комисар по въпросите на детето

Адрес

Commissioner for Children

Centru Hidma Socjali

469, St Joseph High Rd,

Santa Venera SVR 1012

Malta

Звено/орган за отправяне на запитвания към институцията, ако е уместно

Агенция Appogg

Агенцията осигурява качествени услуги, свързани със защита на деца и младежи под 18 години в уязвимо положение, които са били малтретирани и/или пренебрегнати или които са изложени на риск от малтретиране и/или пренебрегване.

Службата за защита на детето разследва сигнали, получени от обществеността и от други професионални организации, които работят с деца и техните семейства, винаги когато има съмнения, че дадено дете страда или е изложено на риск от значителна вреда в резултат на физическо, сексуално, емоционално малтретиране и/или пренебрегване.

Кратко описание на видовете запитвания, които се обработват от институцията

Жалби относно семейноправни въпроси във връзка с разделяне на партньорите и попечителство над детето. В рамките на тези производства рядко се обръща внимание на желанията на детето. От огромно значение е мнението на детето да се вземе предвид по адекватен начин, предвид факта, че решението на съда ще окаже огромно въздействие върху живота на детето.

Жалби в сферата на образованието, когато става въпрос за опасни строителни съоръжения в близост от училища и състоянието на превозните средства, използвани за училищен транспорт.

Жалби срещу решения на съда, включително по случаи, свързани с издръжка на деца и попечителство, в които родителите често възразяват срещу решението на съда, като заявяват, че съдът е бил пристрастен или че решението ще доведе до сериозни вреди за детето.

Жалби във връзка с регистриране на деца в клубове, когато децата се експлоатират от клубовете и не получават възможност да се възползват от и да участват в спортни дейности. Жалби относно влошаващото се състояние на спортните съоръжения във връзка с опасения за безопасността на децата, които ги използват.

Жалби относно малтретиране.

Кратко описание на процедурата след подаване на жалба

Комисарят може да извърши разследване за всички цели, свързани с изпълнението на неговите задължения, или въз основа на писмена жалба, подадена до комисаря от което и да е лице, или по собствена инициатива. При все това комисарят няма право да извършва разследвания по специфични и индивидуални конфликти между дете и неговите родители или настойници, включително по въпроси, свързани с упражняване на родителска отговорност, или други въпроси в обхвата на компетентност на съд или трибунал. В тези случаи комисарят съобщава на жалбоподателя причините за отхвърляне на жалбата.

Когато вземе решение да разследва дадена жалба, комисарят уведомява жалбоподателя за решението да разследва случая и също така уведомява съответното министерство, агенция или организация, че възнамерява да проведе разследване.

Комисарят може да посъветва жалбоподателя да се възползва от всички възможности за административна и съдебна защита.

За целите на разследването комисарят може да поиска от всяко лице, което разполага с документи или информация във връзка с разследването, да ги представи в писмен вид и/или да се яви в предварително определено време и място и да представи информацията под клетва.

Комисарят може да призовава свидетели и да привежда под клетва всяко лице, засегнато от разследването, и да изисква от тях да предоставят съответната информация. Независимо от това никой не може да бъде принуден да предоставя информация или документи, които не може да бъде принуден да предостави в гражданско или наказателно производство в съд.

Кратко описание на възможните резултати от производството

Ако в хода на разследването комисарят заключи, че действието на дадено лице нарушава или може да нарушава наказателен закон, комисарят незабавно докладва този факт на главния прокурор.

Комисарят изготвя и публикува доклад със заключенията от всяко официално разследване и в него включва препоръки, които счита за необходими и целесъобразни.

Комисарят може да препоръча да се предприемат необходими и целесъобразни действия от други лица или органи и да публикува тези препоръки, ако счита, че това е уместно, без да разкрива самоличността на лицата, към които се отнася докладът.

В случаите, в които комисарят реши да даде препоръки, той изготвя доклад с причините за препоръките и копие от този доклад се изпраща до всички лица или органи, към които са насочени препоръките.

Ако дадено лице или орган изглежда не спазва разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на детето, ратифицирана от Малта, комисарят може да изготви препоръки под формата на известие на несъответствие, в което се посочва мнението на комисаря за това как са нарушени разпоредбите на Конвенцията и какви действия трябва да се предприемат.

При необходимост комисарят може да извърши оценка за въздействие върху детето на решения или предложения за политика, които засягат децата. Комисарят може също така да публикува оценката за въздействие върху детето.

 • Equality Body

Национална комисия за насърчаване на равенството

Адрес

Flat 4, Gattard House,

National Road,

Blata l-Bajda

Malta

Кратко описание на видовете запитвания, които се обработват от институцията

Всички лица, които считат, че са жертва на дискриминация въз основа на пол/раса или етнически произход, могат да подадат жалба до Националната комисия за насърчаване на равенството (НКНР).

Комисията се занимава с жалби за дискриминация въз основа на пол или семейни задължения, при които е налице:

 • неравностойно третиране на мъже и жени по пряк или косвен начин въз основа на техния пол или поради семейни задължения
 • неравностойно третиране на жени поради реална или възможна бременност или раждане
 • неравностойно третиране на мъже и жени за това, че са родители, поради семейни задължения или други причини, свързани с пола
 • третиране въз основа на разпоредба, критерий или практика с поставяне на един от половете в неравностойно положение спрямо другия пол, освен ако съответната разпоредба, критерий или практика е уместна и необходима и може да бъде обоснована от обективни фактори, несвързани с пола.

Освен това комисията се занимава със случаи на дискриминация в сферата на заетостта, тоест пряка или косвена дискриминация срещу дадено лице при договарянето кой следва да заеме дадена длъжност, условията, при които се предлага заетост, или при решаване кой следва да бъде съкратен от работа.

Приемат се и жалби за дискриминация на лица при отпускането на финансови инструменти от банки, финансови институции или застрахователни компании.

Жалби за дискриминация на съпрузи или съпруги на самостоятелно заети работници, че не са служители или партньори, въпреки че участват в техните дейности и извършват същите или подобни задачи.

Жалби за дискриминация на лица при достъп до курсове, професионално обучение или консултация, присъждане на образователни субсидии на студенти или обучаващи се лица, изготвяне и прилагане на учебни планове и при оценка на уменията и знанията на студентите или обучаващите се лица.

Жалби, свързани със сексуален тормоз, при което засегнатото лице се подлага на физическа интимност или се искат сексуални услуги от други лица, или пък при действия спрямо други лица или поведение със сексуални конотации, включително устно, посредством жестове или чрез създаване, показване или разпространение на текст, снимки или друг материал, при което действието, думите или поведението са неприемливи за лицата, към които са насочени, и могат основателно да бъдат счетени за обидни, унизителни или заплашителни от тези лица.

Жалби за дискриминация при публикуване на реклами или обяви за работни места, при които е налице дискриминация между търсещите работа или при които от тях се изисква информация за личния им живот или семейни планове.

Кратко описание на процедурата след подаване на жалба

Комисарят може да започне разследване по отношение на действие или бездействие, за което се твърди, че е незаконно, или при получаване на писмена жалба от лица, които твърдят, че са жертва на дискриминация.

Всеки случай, представен за разследване пред комисията, се обработва в условията на поверителност.

На всяка жалба се отговаря писмено.

Подкомисията за жалби към НКНР се среща, за да обсъди получените жалби и изпраща писма до страните, срещу които е подадена жалба, с които ги информира за твърденията и ги кани да представят своята версия на фактите.

За улесняване на разследването може да се проведат и лични интервюта.

Освен това комисията може да призове двете страни и да действа като медиатор за намиране на приемливо решение, ако и двете страни са съгласни.

НКНР се стреми да гарантира, че всяка жалба се обработва във възможно най-кратък срок.

Кратко описание на възможните резултати от производството

След провеждане на разследването комисарят може да отхвърли жалбата.

Ако комисарят счита, че жалбата е основателна и че описаното в нея действие представлява нарушение, той изготвя доклад до комисаря на полицията за предприемане на съответните действия.

Когато описаното действие не представлява нарушение, комисарят се свързва с лицето, срещу което е подадена жалбата, с цел отстраняване на проблема и медиация между жалбоподателя и това лице за уреждане на въпроса.

В случай че едно лице обвинява друго лице в дискриминация, комисията може сама да препрати въпроса към компетентния граждански съд или промишления трибунал за уреждане на въпроса.

 • Data Protection Body

Комисар по защита на данните

Адрес

Office of the Information and Data Protection Commissioner

Airways House, Second Floor

High Street,

Sliema SLM 1549

Malta

Кратко описание на видовете запитвания, които се обработват от институцията

Защитата на данните придобива все по-голямо значение, тъй като в хода на своята дейност административните органи събират големи количества данни, които представляват лична информация за конкретни лица. Приема се, че публичните органи имат определени задължения по отношение на информацията, която събират. Тези задължения от една страна целят постигане на баланс между свободата на хората да предоставят, получават и съобщават информация като част от свободата на изразяване като основно право на човека и от друга страна зачитане на неприкосновеността на личния и семейния живот на всички хора.

Комисарят разследва жалби по отношение на:

 • лични данни, които не се обработват по справедлив и законен начин
 • лични данни, които не се обработват в съответствие с добрите практики
 • лични данни, събрани за незаконни цели
 • лични данни, обработени за цели, които са несъвместими с целта, с която са събрани данните
 • нежелани съобщения за целите на директния маркетинг, известни като спам
 • предаване на лични данни до трета държава в разрез със закона за защита на данните.

Кратко описание на процедурата след подаване на жалба

За целите на разследването комисарят има право на достъп до личните данни, които са били обработени, и до информацията и документацията за обработването на личните данни.

Комисарят консултира заинтересованите страни, които могат да бъдат пряко засегнати от разследването.

Комисарят може да призове всяко лице да се яви пред него и да представи доказателства и документи.

Комисарят разполага със същите правомощия за достъп и обиск на помещения като тези на полицията съгласно действащите закони. Поради това ако възникне необходимост комисарят може да извърши обиск на помещенията, посочени в жалбата.

Кратко описание на възможните резултати от производството

Комисарят може да образува гражданско производство, ако разпоредбите на закона за защита на данните са били или ще бъдат нарушени.

Комисарят препраща към компетентния публичен орган всички подлежащи на наказателното право нарушения, които е констатирал в хода на разследването.

Комисарят може да разпореди блокиране, заличаване или унищожаване на данни, да наложи временна или постоянна забрана за обработване на данни или да предупреди или порицае администратора на данни.

Ако комисарят не може да се сдобие с достатъчно информация, за да заключи, че обработването на лични данни е законно, той може да забрани на администратора на лични данни да обработва лични данни по всякакъв начин освен да ги съхранява.

Когато комисарят заключи, че лични данни са били или може би се обработват по незаконен начин, той може да разпореди отстраняване на проблема и, ако това не бъде извършено или ако случаят е спешен, комисарят може да забрани на администратора на лични данни да продължи да обработва личните данни по всякакъв начин освен да ги съхранява.

Когато администраторът на лични данни не прилага мерки за сигурност, комисарят може да наложи административна санкция и, ако администраторът не се съобрази с нея, комисарят ще открие производство срещу администратора.

Тази административна санкция е дължима на комисаря като граждански дълг и представлява изпълнителен титул, все едно че плащането на размера на санкцията е било разпоредено с решение на граждански съд.

Ако комисарят заключи, че личните данни са били обработени незаконно, той нарежда с известие на администратора на лични данни да заличи личните данни.

Ако от друга страна администраторът на данни счита, че е ощетен от решението на комисаря, той има право в срок от 15 дни от получаване на известието да обжалва нареждането на комисаря пред апелативния съд.

Всяко лице, което счита, че е ощетено от решение на комисаря, има право да обжалва писмено решението пред апелативния трибунал по защита на данните в срок от 30 дни от известието за съответното решение.

 • Other specialised bodies

Национална комисия по въпросите на лицата с увреждания

Адрес

National Commission Persons with Disability

Bugeja Institute,

Braille Street,

Santa Venera SVR 1619

Звено/орган за отправяне на запитвания към институцията, ако е уместно

Звено за спазване на изискванията за равни възможности

Националната комисия по въпросите на лицата с увреждания създаде звеното за спазване на изискванията за равни възможности към своя секретариат, което работи за насърчаване на равните възможности и прилага разпоредбите на закона за равни възможности (лица с увреждания) и в тази връзка разследва случаи на дискриминация въз основа на увреждания.

 • Звеното извършва консултации и предоставя информация в тази сфера.
 • То подпомага лицата с увреждания да упражняват своите права съгласно закона за равни възможности.
 • То работи за промяна на политики и практики и повишаване на осведомеността, така че лицата с увреждания да се третират по по-справедлив начин.
 • То регистрира и разследва твърдения за дискриминация въз основа на увреждания, работи за намиране на справедливо решение и само като краен вариант се обръща към съдилищата за съдебна защита.

Кратко описание на видовете запитвания, които се обработват от институцията

Постепенно се повишава осведомеността на лицата с увреждания и техните семейства за техните права. Комисията полага всички усилия за идентифициране, разследване и решаване на жалби, които засягат лица с увреждания.

Запитванията, които комисията обработва, включват:

 • Искания да се работи по-малко часове
 • Запитвания във връзка с наемане на асистент за подпомагане на ученето
 • Жалби във връзка с липса на достъпен транспорт до училището
 • Жалби във връзка с липса на достъп до църкви, театри, клубове, тоалетни, банкови клонове, хотели, магазини, ресторанти, липса на рампи на тротоари, недостъпни тротоари
 • Жалби във връзка с тормоз на лица с увреждания
 • Жалби във връзка с липса на асансьори
 • Жалби във връзка с липса на услуги за коли под наем с изцяло ръчно управление
 • Жалби във връзка с липса на адекватно настаняване
 • Дискриминационни пътни застраховки

Кратко описание на процедурата след подаване на жалба

Комисията може сама да започне разследване по случай, в който се твърди, че дадено действие противоречи на разпоредбите на закона за равни възможности (лица с увреждания).

Комисията може също така да започне разследване, ако получи писмена жалба, в която се твърди, че дадено лице е извършило действие, което противоречи на разпоредба от закона за равни възможности (лица с увреждания).

Такива жалби могат да се подават до комисията от всяко лице, ощетено от действието, или всяко лице, което е родител, законен попечител или член на семейството на лице с умствено увреждане.

Ако лицето, което желае да подаде жалба, се нуждае от помощ за изготвяне на жалбата устно или писмено, комисията ще съдейства по уместния начин на това лице.

На писмените жалби се изпраща потвърждение. Звеното проучва жалбата и, ако тя не може да бъде подкрепена, жалбоподателят ще получи писмена консултация заедно с възможни алтернативни средства за защита.

Ако жалбата може да бъде подкрепена и поне на пръв поглед е извършена дискриминация, звеното ще проведе разследване по жалбата.

На ответника ще бъде изпратено известие за жалбата с искане за допълнителни коментари. Това ще помогне на звеното да изготви неокончателно становище по случая.

От ответника ще бъде поискано да представи предложение с включен срок, в което се посочва как и кога ще бъдат въведени измененията, необходими за елиминиране на дискриминацията.

Звеното използва процедури по медиация за достигане до бързо и справедливо решение.

Ако това е невъзможно, комисията ще бъде принудена да пристъпи към правни действия чрез арбитражния център или съдилищата.

Кратко описание на възможните резултати от производството

След разследването комисията може да предприеме подходящи правни действия.

В случай че едно лице обвинява друго лице в дискриминация, комисията може сама да препрати въпроса към Гражданския съд с обща компетентност. Това препращане обаче не пречи на съответното лице с правен интерес да заведе дело по иск за дискриминация, включително дело за щети пред съда.

Комисията полага усилия за достигане до приятелски споразумения.

Комисия по въпросите на бежанците и апелативен съвет по въпросите на бежанците

Адрес

Malta Emigrants’ Commission

Dar l-Emigrant,

Castille Place,

Valletta

Malta

Комисията по миграционни въпроси е неправителствена, доброволческа организация с идеална цел, която бе създадена, за да помага и защитава хората в нужда, като им предлага безплатни съвети, консултации и защита.

Нейните услуги обхващат всички мигранти, включително имигранти, бежанци и туристи.

Кратко описание на видовете запитвания, които се обработват от институцията

Основната отговорност на службата на комисаря по въпросите на бежанците е да приема, обработва и произнася решения по молби за предоставяне на убежище съгласно закона за предоставяне на убежище. Основната цел на службата е да гарантира напълно независим, справедлив, ефикасен и бърз процес на определяне на допустимостта, като същевременно се гарантира възможно най-високо качество на изслушването, анализа и взетите решения по молбите.

Търсещите убежище лица в центрове за настаняване могат да се регистрират като търсещи убежище в комисията по въпросите на бежанците, като попълнят формуляра „Предварителен въпросник“. Този формуляр е достъпен за имигранти в центрове от затворен тип заедно с уместната информация, която им се дава във връзка с тяхното право да кандидатстват за международна защита.

Предварителният въпросник е достъпен на редица езици за улеснение на имигрантите, когато го попълват.

Служителите от службата на комисаря по въпросите на бежанците предоставят информация на граждани на трети държави относно процедурата по предоставяне на убежище и ги информират за техните права и задължения по време на целия процес. Търсещите убежище лица също така получават съдействие от устни преводачи, осигурени от службата, за правилно попълване на предварителния въпросник.

Кратко описание на процедурата след подаване на молба

При получаване на официална молба за предоставяне на убежище службата провежда интервюта с кандидатите. Интервютата се провеждат от персонала на службата на комисаря по въпросите на бежанците, при необходимост със съдействието на устни преводачи.

Търсещото убежище лице получава информация за правата и задълженията при кандидатстване за убежище в съответствие със закона, включително за правото на консултация от службата на върховния комисар на ООН за бежанците.

На кандидатите се предоставят необходимите улеснения и възможности да представят пълните подробности по своя случай, да го подкрепят с налични показания и документи и да предоставят адекватни обяснения за всички причини, представени в техните молби.

Комисарят по въпросите на бежанците първо проучва дали кандидатът отговаря на критериите, за да бъде признат за бежанец в съответствие със закона. Ако дадено лице не отговаря на критериите за защита като бежанец, службата провежда допълнително проучване дали кандидатът отговаря на критериите за субсидиарна закрила съгласно закона.

Кратко описание на възможните резултати от производството

Във всички случаи препоръката на комисаря по въпросите на бежанците се изпраща до Министерството на вътрешните работи. Кандидатите получават копие от препоръката заедно с поверителна бележка с причините, подкрепящи препоръката. При отрицателна препоръка кандидатите се уведомяват за тяхното право да обжалват препоръката пред апелативния съвет по въпросите на бежанците и съответните процедури в тази връзка.

Службата на комисаря по въпросите на бежанците може да препоръчва два вида защита — статус на бежанец и субсидиарна закрила.

Ако комисарят по въпросите на бежанците заключи, че не са изпълнени условията за предоставяне на статут на бежанец на дадено лице, той може да препоръча на министъра да предостави субсидиарна закрила на кандидата. Това важи за лица, на които е отказано убежище и които ще бъдат изложени на реален риск от значителни вреди, ако се върнат в държавата си на произход.

Комисарят продължава да поддържа своята препоръка дори в случаи, в които реалният риск от значителни вреди настъпва след издаване на решение да не се предостави субсидиарна закрила.

Службата на комисаря по въпросите на бежанците също така може да препоръчва на Министерството на вътрешните работи друг режим на защита — временна хуманитарна защита. Това е административна процедура за защита, която се предоставя в специални и извънредни случаи, ако кандидатите не отговарят на критериите за предоставяне на убежище или субсидиарна закрила, но които въпреки това имат нужда от защита поради специални хуманитарни причини.

Други

Фондация за подпомагане на жертвите на престъпления в Малта

Адрес

Victim Support Malta

Dun Guzepp Gonzi Street,

Tarxien TXN 1633

Malta

Кратко описание на видовете запитвания, които се обработват от институцията

Фондацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Малта бе създадена през юни 2004 г. и стана официална фондация през юли 2006 г. Организацията се занимава с всички видове жертви на престъпления — от домашно насилие и сексуален тормоз до смъртни случаи.

Целите на фондацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Малта са:

 • да събира и управлява информация за процедури съгласно свързани с престъпления, наказателни и терапевтични системи,
 • да работи заедно със сродни агенции и да предлага на жертвите и свидетелите в съда услуги за ориентация и консултация във връзка с горепосочените системи,
 • да съветва и наблюдава нуждите на жертвите на престъпления и свидетелите в съда
 • да насърчава и подпомага физически лица и организации да предприемат професионални проучвания на системата на наказателно правосъдие и въпроси, свързани с престъпления.

Кратко описание на процедурата след подаване на запитване

Жертвите на престъпления, които се обръщат към фондацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Малта, незабавно ще бъдат свързани с координатора. След като координаторът се свърже с жертвата на престъпление, той прави бърза първоначална оценка. Целта е координаторът да прецени колко сериозен е въпросът. Обикновено се иска име и номер за връзка с жертвата за бъдещи контакти.

След този кратък разговор координаторът предава случая на един от професионално обучените доброволци. Това са членове на обществеността, които са преминали през четири до шестседмично специализирано обучение с цел предоставяне на информация и помощ на жертвите на престъпления.

Доброволецът, на когото е поверен случаят, ще се свърже с жертвата на престъпление колкото се може по-скоро и ще уговори първоначална среща при удобно за всички засегнати страни време. На срещата доброволецът ще събере достатъчно информация от жертвата, за да състави план за действие. От жертвата ще бъде поискано да подпише формуляр за съгласие, за да се действа по-нататък по случая.

Кратко описание на възможните резултати от производството

След това предварителният план за действие се проучва от доброволеца и координатора и се решава как ще се действа. Жертвата се информира за това решение. От този момент доброволецът поддържа постоянен контакт с жертвата през целия процес на възстановяване на жертвата от ефектите на престъплението.

Всички действия на фондацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Малта се следят от директора, който осъществява мониторинг на задачите и резултатите.

Последна актуализация: 07/01/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.