Национални съдилища и други несъдебни органи

Нидерландия

Основните права са определени в глава 1 от Конституцията. Това са правата, с които на гражданите се предоставя свободата да живеят своя живот без намеса от страна на държавата. Конституцията включва също така правата на участие в обществото и в политическия живот. Примери за основни права са: свободата на изразяване, правото за защита на личните данни, правото на глас и правото на равно третиране.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Има два вида основни права:

  • „Класически“ основни права: граждански и политически права. Те включват правото на глас, свободата на изразяване, правото на неприкосновеност на личния живот, свободата на религия и забраната на дискриминация.
  • Основни „социални“ права: икономически, социални и културни права. Те включват правото на жилище, социална сигурност, здравно обслужване и образование.

Обикновено основните социални права не могат да бъдат присъдени в съда, докато за класическите основни права това е възможно. Следователно представител на обществеността може да предяви съдебен иск, ако общински орган иска да забрани демонстрация без основателна причина.

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.