В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Основни права

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Национални съдилища

Национални институции за защита на правата на човека

Омбудсман

Специализирани органи за защита на правата на човека

Други

Национални съдилища

1. Съдебна служба на Нейно величество

Съдебната служба на Нейно величество носи отговорност за администрацията на наказателните, гражданските и семейноправните съдилища и трибунали в Англия и Уелс и трибуналите с обща компетентност в Шотландия и Северна Ирландия. Тя осигурява справедлива, ефикасна и ефективна съдебна система, предоставяна от независима съдебна власт.

Съдебната служба на Нейно величество цели да гарантира навременен достъп до правосъдие за всички граждани в зависимост от специфичните им нужди, било то като жертви или свидетели на престъпления, лица, обвинени в престъпления, изпаднали в дълг потребители, деца, изложени на риск от нараняване, предприятия в търговски спорове или физически лица, които се опитват да упражнят своите трудови права или да възразят срещу решенията на правителствените органи.

За информация как да се свържете със съдилищата: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm

За информация как да се свържете с трибуналите: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm

2. Съдебна служба на Северна Ирландия

Съдебната служба на Северна Ирландия (СССИ) е орган към Министерство на правосъдието на Северна Ирландия. Тя осигурява административна помощ на съдилищата на Северна Ирландия, т.е. апелативния съд, Висшия съд, Кралския съд, окръжните съдилища, магистратските съдилища и съдебно-медицинските съдилища. Освен това тя осигурява административна помощ на трибунали и изпълнява решения на граждански съдилища чрез Службата за изпълнение на съдебните решения;

Уебсайт: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Данни за контакт: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

Допълнителна информация

Граждански производства

Производствата в Северна Ирландия са подобни на тези в Англия и Уелс. Производствата, които се гледат от Висшия съд, започват с връчване на писмена заповед, а производствата, които се гледат от окръжните съдилища, започват с връчване на граждански иск или молба за искове с малък материален интерес. Те трябва да бъдат връчени на ответника, който ще има право да се защити срещу предприетите спрямо него действия. Решенията на гражданските съдилища се изпълняват чрез централизирана процедура, която се ръководи от Службата за изпълнение на съдебните решения.

Правна помощ

 1. И в трите юрисдикции на Обединеното кралство е въведена цялостна система, съгласно която нуждаещо се от правна консултация или представител в съда лице може да получи финансова помощ с държавни средства. Тези схеми се наричат „предоставяне на правна помощ“ и са основни за упражняването на законните права на всяко лице. Правната помощ е насочена към хората с ниски доходи и може да се предостави безплатно или да бъде обвързана с финансово участие на съответното лице. Ако бъде предоставена правна помощ, делото се провежда по обичайния начин с изключение на това, че лицето не дава пари на своя адвокат: всички плащания се извършват през фонда за правна помощ.
 2. В Северна Ирландия осигуряването на правна помощ е задължение на Комисията за юридически услуги на Северна Ирландия. Допустимостта за правна помощ при повечето видове граждански или наказателни производства се определя чрез оценка на доходите и основателността.
 3. Ако дадено лице счита, че неговите права съгласно Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи са нарушени и възнамерява да представи своя случай пред Европейския съд по правата на човека, за него съществуват редица достъпни схеми за предоставяне на правна помощ и съдействие. Съгласно схемата за правна консултация на лицето може да бъде оказано съдействие от опитен юрист или юрисконсулт в предварителните етапи на иска. Ако Европейският съд по правата на човека в Страсбург обяви дадена молба за допустима, подалото я лице може да получи финансова помощ директно от Страсбург. Допустимостта се определя въз основа на това дали кандидатът отговаря на критериите за правна помощ от своята държава.
 4. В редица градски райони съществуват правни центрове за правни консултации и представителство в съда, чиито услуги могат да бъдат безплатни в зависимост от финансовите средства на съответното лице. В правните центрове, които се финансират от различни източници, често и от местните органи на властта, обикновено работят адвокати на платена служба на пълно работно време; но в много центрове има и общински служители. По-голямата част от тяхното време е посветена на проблеми, свързани с жилищно настаняване, заетост, социална сигурност и имиграция. Безплатни консултации се предлагат и от бюрата за обслужване на граждани, центрове за потребители и за консултации във връзка с жилищно настаняване, както и от специализирани консултантски центрове на различни доброволчески организации. Правният център за бежанци и консултантската служба по имиграционни въпроси, които се финансират от държавата, предлагат безплатни консултации и съдействие на търсещи убежище лица, а консултантската служба по имиграционни въпроси също така осигурява безплатни консултации и съдействие на лица с право на обжалване в качеството им на имигранти.

Жертви на престъпления

 1. Ако обвиняемият бъде намерен за виновен, съдът може да му нареди да плати обезщетение на жертвата за травма, загуба или щети в резултат на престъплението. В Англия и Уелс съдилищата са длъжни да обмислят евентуално обезщетение при всяко уместно производство и да съобщят причините, ако не бъде присъдено обезщетение. Обезщетението за жертвата трябва да е с предимство пред евентуална глоба, ако съдът обмисля и двете, и изплащането на обезщетението трябва да е с предимство пред събирането на глобите.
 2. Ако Кралската прокурорска служба откаже да заведе дело, жертвите могат сами да заведат дело в Англия и Уелс, но на практика това се случва рядко. Жертвите могат също да подадат искове за обезщетения в гражданските съдилища. Съдебната процедура е опростена, така че лица без юридически знания могат да внасят искове с малък материален интерес във връзка със загуби или щети.
 3. Независимо от своята националност жертви, които са пострадали в резултат на тежко престъпление в Англия, Уелс или Шотландия, могат да подадат молба за обезщетение от държавата съгласно схемата за обезщетяване на травми от престъпления. Обезщетението се базира на определена схема и плащанията варират от 1000 до 500 000 GBP за най-сериозно пострадалите жертви.
 4. В Северна Ирландия съществуват отделни разпоредби, съгласно които обезщетението в някои случаи може да бъде изплатено с държавни средства, ако става въпрос за травми от престъпления и умишлени имуществени вреди, включително свързаната с това загуба на доходи.
 5. В Обединеното кралство има три организации, които осигуряват обща помощ на жертвите на престъпления: Организация за подпомагане на жертвите на престъпления — която обхваща Англия и Уелс — Организация за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия и Организация за подпомагане на жертвите на престъпления в Северна Ирландия. Те се финансират от правителството.
 6. През юни 1996 г. правителството публикува нова Харта за жертвите, която впоследствие през април 2006 г. стана задължително изискване съгласно Кодекса на практиките по отношение на жертвите. Понастоящем жертвите имат законно право на висококачествено обслужване от органите за наказателно правосъдие. Освен това в кодекса се съдържа информация за жертвите как да подадат оплакване, ако не бъдат обслужени качествено. С въвеждането на Хартата за свидетелите бе осигурен подобен, но незадължителен набор от стандарти за обслужване на свидетелите. В Северна Ирландия е публикуван отделен кодекс на практиките по отношение на жертвите, в който се определят стандартите за обслужване на жертвите по време на техните контакти с органите за наказателно правосъдие на Северна Ирландия и информация как да подадат оплакване. Всички жертви на престъпления, за които е сигнализирано, получават листовка „Жертви на престъпления“ с практически съвети какво да правят, ако са пострадали от престъпление. Листовката съдържа простичко обяснение на полицейските и съдебните процеси, как да се кандидатства за обезщетение и каква допълнителна помощ може да се получи.

Национални институции за защита на правата на човека

Комисия по правата на човека на Северна Ирландия

Комисията по правата на човека на Северна Ирландия (КПЧСИ) е национална институция за защита на правата на човека, която е акредитирана със статут „А“ от Организацията на обединените нации (ООН). КПЧСИ се финансира от правителството на Обединеното кралство, но тя е независим публичен орган, който работи при пълно спазване на Парижките принципи на ООН.

Нашата задачата е да гарантираме, че правителството и другите публични органи защитават правата на човека по отношение на всяко лице в Северна Ирландия. Ние също така помагаме на хората да разберат кои са техните права и какво могат да направят, ако правата им са нарушени.

Данни за контакт:

Temple Court
39 North Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 1NA
Тел: +44 (0)28 9024 3987
Ел. поща: information@nihrc.org
Уебсайт: http://www.nihrc.org/

Омбудсман

Служба на омбудсмана по парламентарни и здравни въпроси

Тази служба беше създадена от парламента с цел да помага на отделните лица и на обществото.

Нашата роля е да разследваме жалби на несправедливо третирани лица или лица, които са получили лошо обслужване от страна на министерство и други публични организации, както и от Националната здравна служба в Англия. Нашите правомощия са определени в закона и услугите ни са безплатни за всички.

Данни за контакт:

The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Уебсайт: https://www.ombudsman.org.uk/

Специализирани органи за защита на правата на човека

Омбудсман по правата на детето

Комисар по правата на детето и младежта на Северна Ирландия

Комисарят по правата на детето и младежта е неведомствен публичен орган (НПО), който беше създаден през октомври 2003 г.

Настоящият комисар е Коула Уиасома и нейната роля е да защитава и насърчава правата и висшия интерес на децата и младите хора в Северна Ирландия. Комисарят взема също така под внимание всички приложими разпоредби на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето.

Органът е финансово обезпечен от Министерството на общините

Данни за контакт:

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Тел: 028 9031 1616
Ел. поща: info@niccy.org
Уебсайт: http://www.niccy.org/

Комисар по проблемите на възрастните хора

Комисарят по проблемите на възрастните хора е неведомствен публичен орган (НПО), който беше създаден през ноември 2011 г. Настоящият комисар е Еди Линч и неговата роля е да защитава и насърчава интересите на възрастните хора в Северна Ирландия.

Данни за контакт:

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Тел: 028 9089 0892
Ел. поща: info@copni.org
Уебсайт: http://www.copni.org/

Орган по въпросите на равенството — коригиране на JH

Комисия по въпросите на равенството на Северна Ирландия

Данни за контакт:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT 2 7DP
Тел: 028 90 500 600
Ел. поща: information@equalityni.org
Уебсайт:http://www.equalityni.org/

Комисията по въпросите на равенството на Северна Ирландия е неведомствен публичен орган, създаден в съответствие със Закона за Северна Ирландия от 1998 г. Нашите правомощия и задължения произтичат от редица закони, приети през последните десетилетия, които осигуряват защита срещу дискриминация, основана на възраст, увреждане, раса, религия и политически възгледи, пол и сексуална ориентация. Ние имаме също така отговорности, произтичащи от Закона за Северна Ирландия от 1998 г. по отношение на законоустановените задължения за равенство и добри отношения, които се прилагат спрямо публичните органи.

Финансовото обезпечение на комисията се осигурява от Изпълнителната служба.

Орган по защита на данните

1. Комисар по информацията

Службата на комисаря по информацията е независим орган на Обединеното кралство, чиято цел е да поддържа правото на информираност в интерес на обществото, да насърчава откритост от страна на публичните органи и да следи за неприкосновеността на личния живот на хората.

Данни за контакт:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Тел: 0303 123 1113 (или 01625 545745, ако не желаете да се свързвате с номер, който започва с „03“, или +44 1625 545745, ако се обаждате от държава, различна от Обединеното кралство)
Уебсайт: https://ico.org.uk/

2. Комисар по информацията — регионална служба

Северна Ирландия

Information Commissioner's Office – Northern Ireland
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast,
Northern Ireland BT7 2JB
Тел: 028 9026 9380
Ел. поща: ni@ico.org.uk

Други

1. УЕБСАЙТ — Directgov

Официалният уебсайт на правителството на Обединеното кралство за гражданите на Обединеното кралство.

Уебсайт: http://www.gov.uk/

2. Служба за помощ на гражданите

Службата за помощ на гражданите помага на хората да решават правни, финансови и други свои проблеми, като осигурява безплатни, независими и поверителни консултации и се опитва да повлияе на създателите на политики.

Уебсайт: http://www.citizensadvice.org.uk/

3. Комисия за юридически услуги на Северна Ирландия

Комисията за юридически услуги на Северна Ирландия („комисията“) е неведомствен публичен орган към Министерството на правосъдието (МП), създаден съгласно Заповедта за достъп до правосъдието (Северна Ирландия) от 2003 г. През есента на 2014 г. министърът на правосъдието Дейвид Форд обяви намерението си да прехвърли отговорностите на комисията на изпълнителна агенция в рамките на министерството. Новата организация ще бъде наречена Агенция за юридически услуги на Северна Ирландия. С това прехвърляне няма да се промени съществено цялостното предоставяне на услугите, но ще се внесат важни подобрения в управлението и ще се подобри ефикасността.

Ролята на комисията е да ръководи предоставянето на публично финансирани юридически услуги в съответствие със законоустановените схеми за правна помощ. Ние провеждаме законоустановени тестове, с които да се определи дали дадено лице следва да получи правна помощ при граждански спорове и, ако има право на такава, заплащаме на юристите и адвокатите за предоставянето на юридически услуги. Макар че съдебната власт отговаря за предоставяне на правна помощ по наказателни дела, комисията заплаща за предоставянето на съответните юридически услуги. В допълнение към администрирането на схемата за правна помощ ние също така предоставяме помощ на Министерството на правосъдието в подкрепа на работната му програмата за реформиране на правната помощ.

Данни за контакт:

The Northern Ireland Legal Services Commission
2nd Floor,
Waterfront Plaza,
8 Laganbank Road,
Mays Meadow,
Belfast,
Northern Ireland BT1 3BN
Тел: +44 (0)28 9040 8888
Уебсайт:http://www.nilsc.org.uk/

Нейната мисия е да насърчава справедлив и равен достъп до правосъдие в Северна Ирландия, като предоставя юридически услуги, финансирани с държавни средства.

Нейната цел е да осигурява качествени услуги, насочени към най-нуждаещите се потребители, при които средствата се оползотворяват по икономически най-изгодния начин.

Адвокатите и другите консултанти към комисията:

 • помагат на хора, които отговарят на критериите за правна помощ, да защитят своите права по граждански производства
 • помагат на хора, които са обект на разследване или са обвинени в извършване на престъпление

4. Комисар по въпросите на подпомагането на жертвите

Баронеса Newlove of Warrington,
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor,
102 Petty France,
London, SW1H 9AJ
Ел. поща: victims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Уебсайт: http://victimscommissioner.org.uk/

Ролята на комисаря по въпросите на подпомагането на жертвите е да защитава интересите на жертвите и свидетелите, да насърчава прилагането на добри практики при третирането им и да прави редовен преглед на кодекса на практиките по отношение на жертвите, в който се описва обслужването, което жертвите би следвало да получат.

Комисарят има за цел да изслуша мненията на жертвите и свидетелите, да разбере системата за наказателно правосъдие от тяхна гледна точка и да се опита да помогне за подобряване на услугите и възможната подкрепа.

Моля, имайте предвид, че по закон комисарят няма право да се намесва в конкретни случаи. Той обаче може да осигури насоки къде е най-добре да се обърнете за помощ.

5. Организация за подпомагане на жертвите на престъпления в Северна Ирландия

Данни за контакт:

Central Office
Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Northern Ireland BT 1 4EH
Тел: 028 9024 3133
Ел. поща: belfast@victimsupportni.org.uk

Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Северна Ирландия е благотворителна организация, която помага на хора, пострадали от престъпления. Ние осигуряваме емоционална подкрепа, информация и практическа помощ за жертви, свидетели и други лица, засегнати от престъпления.

Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Северна Ирландия е водещата благотворителна организация, която подпомага лица, засегнати от престъпления. Ние предлагаме безплатни и поверителни услуги, независимо дали е подаден сигнал за престъплението. Ние сме независима организация — не сме част от полицията, съдебната система или друг орган за наказателно правосъдие.

Всяка година Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Северна Ирландия предлага помощ на почти 30 000 хора, засегнати от престъпления.

6. Затворнически омбудсман на Северна Ирландия

Unit 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Northern Ireland BT4 3SH
Тел: 028 90 44 3982
Безплатен телефон: 0800 7836317
Ел. поща: pa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Уебсайт: http://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

Затворническият омбудсман се назначава от министъра на правосъдието на Северна Ирландия и е напълно независим от местата за лишаване от свобода в Северна Ирландия (МЛС).

Затворническият омбудсман разследва:

 • жалби от затворници в Северна Ирландия
 • посетители на затворници в Северна Ирландия
 • смъртни случаи по време на задържане в местата за лишаване от свобода в Северна Ирландия

Настоящият омбудсман е Том Макгонъгъл и неговата работа се подпомага от екип от разследващи и друг персонал.

7. Служба на комисаря по имиграционни въпроси

Данни за контакт:

5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF
Тел: 020 7211 1500

Службата на комисаря по имиграционни въпроси (СКИВ) е независим, неведомствен публичен орган, създаден съгласно Закона относно имиграцията и убежището от 1999 г.

Законът относно имиграцията и убежището от 1999 г. и Закона за гражданството, имиграцията и убежището от 2002 г. предоставят на Комисаря по имиграционните въпроси различни правомощия:

 • да отказва участие на консултант в регулаторната схема
 • да преустанови регулирането на дейността на консултант, чиято дейност се регулира
 • да ограничава или променя равнището на работата, която може да бъде извършвана от консултантите
 • да налага дисциплинарно наказание на консултант, чиято дейност се регулира
 • да изисква ограничителна заповед или разпореждане
 • да образува наказателно производство за незаконно предоставяне на консултации и/или услуги по имиграционни въпроси
 • да образува наказателно производство за незаконно рекламиране на консултации и/или услуги по имиграционни въпроси
 • да получава достъп до помещенията на консултанта
 • да изземва архиви на консултанта

За допълнителна информация вж.: http://www.oisc.gov.uk/

8. Комисия по въпросите на подпомагането на жертвите и оцелелите

Данни за контакт:

Commission for Victims and Survivors
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Тел: 028 9031 1000
Факс: 028 9060 7424

Комисията по въпросите на подпомагането на жертвите и оцелелите на Северна Ирландия се е посветила изцяло на работата си и на правото на всички жертви и оцелели да бъдат чути, да бъдат уважавани и да имат достъп до възможно най-добрите услуги. Комисията по въпросите на подпомагането на жертвите и оцелелите има за цел да подобри живота на жертвите и оцелелите от даден конфликт.

Нейната мисия е да отговори на нуждите на всички жертви и оцелели, като гарантира предоставянето на услуги на най-високо ниво, признаването на наследството от миналото и изграждането на по-добро бъдеще. Дейността ѝ се основава на редица основни ценности, които използва в ежедневната си работа. Тя се стреми към резултати, основани на прилагането на тези ценности. Тези ценности са следните:

 • Централно място на жертвите — жетвите и оцелелите са поставени в центъра на работата на Комисията, като тя насърчава и цени тяхното участие.
 • Откритост и прозрачност — комисията действа по открит, честен, надежден и отговорен начин във всички свои дейности.
 • Равенство и многообразие — комисията третира по еднакъв начин всички и се бори с неравенството, следвайки принципите на безпристрастност, независимост и почтеност.
 • Уважение — комисията ще демонстрира любезност и професионализъм в своя подход към всеки, който се свърже с нея.
 • Безпристрастност — комисията ще запази своята независимост и ще поддържа критична дистанция, за да може да оспорва решения на правителството и на съответните органи.
 • Осигуряване на качество — комисията ще се стреми да осигури висок стандарт за всички свои програми.

За допълнителна информация вж. http://www.cvsni.org/

Последна актуализация: 10/04/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.