Национални съдилища и други несъдебни органи

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Национални съдилища

Омбудсман

Специализирани органи за защита на правата на човека

Други специализирани органи

Национални съдилища

В зависимост от областта на правото, към която по принцип се причислява деянието, довело до нарушаване на правата на дадено лице (т.е. гражданско право, наказателно право, административно производство и т.н.), засегнатото лице може да отнесе случая пряко до съда, обикновено чрез подаване на иск, какъвто е случаят по граждански дела, или до други публични институции в съответствие с предвидения от закона ред.

В наказателното право лице, чиито права са били нарушени чрез деяние, предвидено в Наказателния кодекс, може да отнесе случая до полицията или до прокуратурата, а наказателното производство ще се проведе в съответствие с правилата на наказателния процес.

При административното производство по силата на Закон № 554/2004 всяко лице, което смята, че публичен орган е нарушил негово право или законен интерес, като е издал административен акт или не е разгледал искане в рамките на законоустановения срок, може да сезира компетентния административен съд за отменяне на акта, признаване на твърдяното право или законен интерес и получаване на обезщетение за претърпените вреди. Същевременно компетентният административен съд може да бъде сезиран и от лице, което смята, че негово право или законен интерес са нарушени чрез издаване на индивидуален административен акт, адресиран до друг правен субект. По принцип, преди да отнесе случая до компетентния административен съд, въпросното лице трябва да премине през предварителната процедура (уредена подробно в член 7 от Закон № 554/2004), която се състои в това да поиска от публичния орган, издал акта, или от по-горестоящия от него орган (при наличие на такъв) пълно или частично отменяне на акта.

Компетентността на съдилищата и на другите посочени по-горе институции е уредена в действащите нормативни актове (напр. Граждански процесуален кодекс, Наказателно-процесуален кодекс, Закон № 554/2004).

Що се отнася до съдебните производства, по правило те се провеждат по общия ред, като се отличават с някои особености в зависимост от съответната област на правото (за повече информация вж. https://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx, достъпен само на румънски език).

Данните за контакт със съдилищата и допълнителна информация могат да бъдат намерени на Portalul instanțelor de judecată [Портала на съдилищата] (достъпен само на румънски език).

Омбудсман

ОМБУДСМАН

(AVOCATUL POPORULUI)

Адрес на централния офис:

Strada Eugeniu Carada No 3

Sector 3
Bucharest

Карта: https://avp.ro/index.php/en/contact-2/

Данни за контакт с централния офис:

Телефон на диспечерската служба: (+40) (0)21 3127134;
Централа: (+40) (0)21 3129462
Ел. поща: avp@avp.ro
Уебсайт: https://avp.ro

Приемно време:

От понеделник до четвъртък, от 9:00 до 16:00 ч. и петък, от 9:00 ч. до обяд за срещи с екип от специалисти (консултанти и експерти). Гражданите, които желаят, могат също да се срещнат с омбудсмана и неговите заместници.

Адреси на регионалните офиси:

Регионални офиси на омбудсмана на Румъния

Обща информация за институцията (правно основание, представяне, организация, правомощия, жалби, процедури)

https://avp.ro/index.php/en/presentation/scurt-istoric/

Образец на жалба:

https://avp.ro/index.php/cum-sesizez-avocatul-poporului/formularul-unei-petitii/

Основните действащи разпоредби, отнасящи се до омбудсмана, се намират в:

 • Конституцията на Румъния — членове 58—60, член 65, алинея 2 и член 146, букви a) и d);
 • Закон № 35/1997 за организацията и дейността на институцията на омбудсмана, публикуван повторно в Държавен вестник на Румъния, част I, бр. 844 от 15 септември 2004 г., съответно изменен и допълнен;
 • Наредба за организацията и дейността на институцията на омбудсмана, публикувана повторно в Държавен вестник на Румъния, част I, бр. 922 от 11 октомври 2004 г., изменена с Решение № 6/2007 на постоянните бюра на Камарата на депутатите и на Сената, публикувано в Държавен вестник на Румъния бр. 445 от 29 юни 2007 г.;
 • Закон № 554/2004 за административното производство, публикуван в Държавен вестник на Румъния, част I, бр. 1154 от 7 декември 2004 г., съответно изменен;
 • Закон № 202/2010 относно някои мерки за ускоряване на решаването на делата, публикуван в Държавен вестник на Румъния, част I, бр. 714 от 26 октомври 2010 г., съответно изменен и допълнен.

Цели на институцията и характеристики:

 1. Омбудсманът защитава правата и свободите на гражданите в отношенията им с публичните органи.
 2. Омбудсманът е автономен публичен орган, независим от всички други публични органи.
 3. Институцията разполага със собствен бюджет, който е неразделна част от държавния бюджет.
 4. При упражняване на своите правомощия той не заменя публичните органи.
 5. Омбудсманът не може да се обвързва със задължителен или представителен мандат и никой не може да го принуди да изпълнява негови инструкции или разпореждания.
 6. Дейността на омбудсмана е публична, но по искане на лицата, чиито права и свободи са били нарушени, или при наличие на основателни причини, неговата дейност може да бъде обявена за поверителна;
 7. той упражнява своите правомощия служебно или по искане на физически лица, търговски дружества, сдружения или други юридически лица. Жалби могат да се подават независимо от гражданство, възраст, пол, политическа принадлежност или религиозни убеждения.

Заместници на омбудсмана

Омбудсманът се подпомага от заместници, специализирани в следните сфери на дейност:

а)      права на човека, равенство между мъжете и жените, религии и национални малцинства,

б)      права на детето, на семейството, на младежта, на пенсионерите, на хората с увреждания,

в)      въоръжени сили, съдебна система, полиция, места за лишаване от свобода,

г)      собственост, труд, социална закрила, данъци и такси.

Кой може да подаде жалба до омбудсмана и по какви въпроси:

1. Актове и действия, във връзка с които могат да се подават жалби

Жалби могат да бъдат подавани във връзка садминистративни актове или действия на публични органи, които водят до нарушаване на правата и свободите на физическите лица.

Законът включва в категорията на административните актове, които попадат в обхвата на правомощията на омбудсмана, и актовете на автономни публични предприятия.

За административни актове се считат и бездействието на публичните административни органи и закъснението при издаването на актове.

Следните актове и действия не попадат в обхвата на правомощията на омбудсмана и ще бъдат отхвърлени, без да се излагат никакви мотиви, ако са предмет на жалба:

 • актове, издадени от Камарата на депутатите, Сената или парламента;
 • актове и действия на депутати и сенатори;
 • актове и действия на президента на Румъния;
 • актове и действия на правителството, с изключение на закони и наредби;
 • актове и действия на Конституционния съд;
 • актове и действия на председателя на Законодателния съвет;
 • актове и действия на съдебен орган.

2. Кой може да подаде жалба до омбудсмана?

До омбудсмана могат да подават жалби всички физически лица, независимо от гражданство, възраст, пол, политическа принадлежност или религиозни убеждения.

3. Институцията на омбудсмана изпълнява функцията си на защита на правата и свободите на гражданите в отношенията им с публичните органи:

 • по искане на потърпевшото лице,
 • служебно.

4. Условия за допускане и разглеждане на жалба

 • жалбата трябва да бъде формулирана в писмена форма и може да бъде изпратена по пощата, включително по електронна поща или по факс; също така може да бъде подадена лично или чрез пълномощник(който трябва да представи документи за самоличност) в централния офис на институцията или в някой от регионалните офиси, по време на среща или на регистратурата на службата;
 • ако са налице основателни причини и при поискване, на жалбоподателя може да му бъде разрешено да представи своето искане устно или чрез диспечерската служба; за тази цел жалбата ще бъде записана в стандартен формуляр от съответните служители;
 • жалбата трябва да бъде подписана от жалбоподателя;
 • жалбата трябва да съдържа:
  • пълна лична информация за лицето, чиито граждански права и свободи се твърди, че са били накърнени (фамилно и собствено име, местоживеене);
  • подробна информация за понесените вреди (накърнените права и свободи, използваните действия и тяхното описание);
  • информация, позволяваща идентификация на съответния административен орган или държавен служител;
  • доказателство за закъснението или за отказа на публичния административен орган да реши въпроса в съответствие със закона в рамките на установения срок;
  • задължително се посочва дали жалбата е или е била предмет на висящо съдебно производство;
  • подробна информация, позволяваща идентификация на уведомените преди това публични органи;
  • като приложения, всякакви документи, които биха могли да обосноват жалбата;
 • подаваните до омбудсмана жалби са освободени от гербов налог.

5. Случаи, при които жалбата не може да бъде разгледана:

 • когато предметът на жалбата не попада в обхвата на правомощията на омбудсмана;
 • анонимни жалби (те не се регистрират) илижалби, подадени от името на друго лице без негово съгласие;
 • жалби, подадени повече от година след датата на извършване на предполагаемото нарушение или датата на уведомяване на засегнатото лице за предполагаемото нарушение;
 • жалби, които са очевидно неоснователни, могат да бъдат отхвърлени, като се посочат мотиви.

6. Ред за разглеждане на жалби:

 • Разследвания — институцията на омбудсмана има право да провежда собствени разследвания, да изисква от публичните административни органи всякаква информация или документи, необходими за разследването, да разпитва и да снема показания от управата на публичните административни органи и от всеки държавен служител, който може да предостави информацията, необходима за разглеждането на дадена жалба.
 • Препоръки — при изпълняване на задълженията си институцията на омбудсмана изготвя препоръки. Чрез тези препоръки омбудсманът уведомява публичните административни органи, според случая, за незаконосъобразността на съответните административни актове или действия.
 • Специални доклади — когато по време на проведените разследвания институцията на омбудсмана установи непълноти в законодателството или сериозни случаи на корупция или неспазване на националното законодателство, тя изпраща доклад с констатациите си до председателите на двете камари на парламента или, когато е уместно, до министър-председателя.
 • Диспечерска служба — в централния офис на омбудсмана и в неговите 14 регионални офиса се предоставят диспечерски услуги (Тел.: 021 312 7134 [централен офис]; https://avp.ro/index.php/contact/birouri-teritoriale/). Гражданите могат да телефонират в часовете: От понеделник до четвъртък, от 9:00 до 16:00 ч.; Петък от 9:00 до 14:00 ч.
 • Насрочване на срещи — гражданите се приемат от екип от специалисти на институцията. В съответствие с правилника за организацията и дейността на институцията на омбудсмана гражданите могат също така да си насрочат среща със самия омбудсман или с неговите заместници, или с представители на регионалните офиси.

Специализирани органи за защита на правата на човека

Омбудсман за правата на детето

НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО И ЗА ОСИНОВЯВАНЕТО (AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE)

Адрес:

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru No 7

Sector 1

010322 Bucharest

Данни за контакт:

Тел.: (+40) (0)21 3153633, (+40) (0)21 3153630, (+40) (0)21 3100789, (+40) (0)21 3100790
Факс: (+40) (0)21 3127474
Ел. поща: office@anpfdc.ro
Уебсайт: http://www.copii.ro

Работно време с граждани:

От понеделник до четвъртък: 08:30—16:30 ч.

Петък: 08:30—14:00 ч.

Отдел за осиновяване: Вторник и четвъртък: 09:00 — обяд

Обща информация за институцията (правно основание, представяне, организация, задачи, видове услуги):

http://www.copii.ro/despre-noi/misiune/,
http://www.copii.ro/activity/child-protection-system/overview/?lang=en.

Генералната дирекция за защита правата на детето е специализирана дирекция към Националния орган за защита на правата на детето и за осиновяването.

Задачи:

 • разработване и обосновка на програми в сферата на закрилата на семейството и за предотвратяване и борба с домашното насилие, и за защита и укрепване на правата на детето;
 • наблюдение на спазването на правата на детето и отправяне на препоръки към централните или местните органи да предприемат необходимите действия;
 • регистриране на централно равнище и обобщаване на информация за спазването на принципите и правилата, установени с Конвенцията за правата на детето, ратифицирана със Закон № 18/1990, публикуван повторно със съответното изменение, и прилагане и предприемане на необходимите действия за изпълнение на препоръките на Комитета за правата на детето;
 • координиране и управление от методологична гледна точка на дейностите на службите, които целят предотвратяване на раздялата на детето от неговите родители, службите, осигуряващи специална закрила на децата, и дейностите, осъществявани от комитетите за защита на детето;
 • изготвяне на стандарти, подробни правила и работни процедури за службите, отговарящи за избягването на разделянето на детето от неговите родители и за осигуряването на специална закрила на децата и младежите, закрила на семейството и на жертвите на домашно насилие, както и за службите, които се занимават с извършителите на актове на домашно насилие;
 • изготвяне на лицензионна методология и критерии за оценка за служби, отговарящи за предотвратяване на разделянето на детето от неговите родители и за специалната закрила на децата и младежите, както и за жертвите на домашно насилие; и лицензиране на тези служби;
 • координиране и управление от методологична гледна точка на дейности, осъществявани в подкрепа на семейството и на жертвите на домашно насилие, както и на предоставяните им услуги.

Орган по въпросите на равенството

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА БОРБА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА (CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII — CNCD)

Адрес на централния офис:

Piata Valter Maracineanu Nos 1-3, Sector 1, 010155 Bucharest

Тел.: (+40) (0)21 3126578; (+40) (0)21 3126579
Факс: (+40) (0)21 3126585
Ел. поща: support@cncd.org.ro
Уебсайт: https://www.cncd.ro/

Работно време с граждани:

От понеделник до четвъртък: 8:00—16:30 ч.; Петък: 8:00—14:00 ч.

Адреси на регионалните офиси и на научноизследователския център:

https://www.cncd.ro/contact/

Обща информация за институцията (правно основание, представяне, организация, задачи, жалби, процедури):

https://www.cncd.ro/ ,
https://www.cncd.ro/proiecte,
https://www.cncd.ro/despre-cncd-prezentare-generala/

Правно основание:

Националният съвет за борба с дискриминацията функционира въз основа на Правителствено постановление № 137/2000 за предотвратяване и санкциониране на всички форми на дискриминация, публикувано повторно.

Представяне на институцията:

Националният съвет за борба с дискриминацията (НСБД) е автономен държавен орган, контролиран от парламента, който извършва дейности, насочени към борба с дискриминацията. Съветът гарантира съблюдаването и прилагането на принципа на недискриминация в съответствие с действащото вътрешно законодателство и с международни споразумения, по които Румъния е страна. Националният съвет за борба с дискриминацията функционира въз основа на Правителствено постановление № 137/2000 за предотвратяване и санкциониране на всички форми на дискриминация, публикувано повторно.

1. Какво трябва да съдържа жалбата?

Жалбата трябва да съдържа следните задължителни данни:

 • име и фамилия на жалбоподателя,
 • адреса, на който жалбоподателят желае да бъде изпратен отговорът; адреса, на който НСБД може да се свърже с жалбоподателя за всяка допълнителна информация, необходима за решаването на случая;
 • телефонен номер за връзка с жалбоподателя за всяка допълнителна информация;
 • действителното съдържание на жалбата, което трябва да включва подробно описание на актовете, за които се твърди, че са дискриминационни;
 • лични данни на лицето, обвинено в дискриминация (адрес, телефонен номер, ако е възможно, и др.), които са необходими, за осъществяване на контакт с лицето, за да бъде призовано пред Изпълнителния комитет на НСБД или за целите на последващо разследване.

2. Какво се случва след подаването на жалбата?

Жалбата се регистрира и изпраща до Изпълнителния комитет, за да бъде разгледана. Подаването на жалба пред НСБД може да се извърши в срок от една година от датата на извършване на акта, за който се твърди, че е дискриминационен, или от датата, на която въпросното лице е било уведомено за това. Лицето, за което се твърди, че е станало обект на дискриминация, може да сезира съда с цел отстраняване на последствията от актовете на дискриминация и възстановяване на статуквото, съществувало преди акта на дискриминация. Срокът за разглеждане на жалбата е 90 дни.

Изпълнителният комитет ще разследва наличието на акт на дискриминация чрез задължително призоваване на страните чрез всякакви средства, позволяващи удостоверяване на получаването на призовките. Разглеждането на жалбата няма да бъде възпрепятствано, ако страните не се явят лично. С оглед осигуряване на правилното вземане на решение могат да се проведат допълнителни разследвания, включително да се разпитат страните.

Жалбоподателят е длъжен да докаже съществуването на акт на дискриминация, докато лицето, обвинено в дискриминация, трябва да докаже, че въпросният акт не може да бъде окачествен като дискриминация.

Определението (решението на Изпълнителния комитет) се оповестява в писмена форма в рамките на 15 дни след вземане на решението на заседание на Изпълнителния комитет. Страните могат да оспорят решението на Изпълнителния комитет по съдебен път в рамките на 15 дни след датата на получаването му. Двете страни са освободени от заплащането на гербов налог.

3. Какви санкции се прилагат за актове на дискриминация?

Актове на дискриминация се наказват с:

 • предупреждение;
 • глоба в размер от 1000 до 30 000 RON, ако дискриминацията засяга физическо лице;
 • глоба в размер от 2000 до 100 000 RON, ако дискриминацията засяга група лица или общност.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА РОМИТЕ

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ROMI – ANR)

Данни за контакт:

Str. Splaiul Independentei No 202, 8th floor, room 23, Sector 6, Bucharest

Тел.: (+40) (0)21 3113048
Факс: (+40) (0)21 3113047
Ел. поща: info@anr.gov.ro.
Уебсайт: http://www.anr.gov.ro

Данни за контакт с регионални и окръжни офиси:

http://www.anr.gov.ro/index.php/contact

Обща информация за институцията (мисия, структура, резултати):

http://www.anr.gov.ro

Правно основание:

Правителствено постановление № 78/2004 за учредяване на Националната агенция за ромите, одобрено с измененията със Закон № 7/2005

При изпълнение на своите функции, посочени в член 3 от Решение № 1703/2004 за организацията и функционирането на Националната агенция за ромите, съответно изменено и допълнено, институцията изпълнява следните основни задачи:

 • разработване на правителствената политика и стратегия за защита на правата на ромското малцинство, заедно с други задачи в рамките на своя предмет на дейност, предвидени в нормативните актове;
 • организиране и осъществяване на обучения за борба с дискриминацията спрямо ромското население в рамките на централната и местната публична администрация;
 • одобряване на проектозакони и други нормативни актове, отнасящи се до правата и задълженията на лица, принадлежащи към ромското малцинство;
 • наблюдение на прилагането на вътрешните и международните нормативни актове относно защитата на ромското малцинство;
 • приемане и разглеждане на молби и сигнали от страна на институции, организации или физически лица и оповестяване на експертните становища на агенцията;
 • разработване на система за предоставяне на информация, обучение и експертни консултации за ромското малцинство;
 • анализиране и оценяване на потенциално дискриминационните ефекти от действащите разпоредби и полагане на активни усилия за подобряване на съществуващата законова рамка.

При изпълнението на своите функции Националната агенция за ромите:

 • осъществява сътрудничество с министерства и с централни и местни публични административни органи, както и с други публични институции и с физически и юридически лица;
 • осъществява сътрудничество с междуправителствени и неправителствени организации в Румъния и чужбина;
 • ползва се от експертни консултации и помощ, предоставени в Румъния и чужбина, както и от програми за обучение и повишаване на квалификацията за своя персонал в зависимост от определения за целта бюджет или други средства, получени в Румъния или от чужбина съгласно закона;
 • организира, подпомага и участва в дейности, проекти и секторни програми заедно със специализирани неправителствени институции и организации с цел подобряване на положението на ромското население.

НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ЗА ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ (AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI)

Адрес на централния офис:

Calea Victoriei No 194

Bucharest

Данни за контакт:

Тел.: (+40) (0)21 2125438; (+40) (0) 21 2125439; (+40) (0)21 3220976; (+40) (0)21 3226303; (+40) (0)213226304; (+40) (0)21 3207155
Факс: (+40) (0)21 2125443
Ел. поща: registratura@anph.ro

Работно време с граждани:

От понеделник до петък: 9:00 — 16:00 ч. (за осъществяване на контакт по телефон)

Обща информация за институцията (структура, задачи, организационен и оперативен правилник):

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/en/about-us

Правно основание:

Националният орган за лицата с увреждания е специализиран орган, който е юридическо лице към централната публична администрация и е подчинен на Министерството на труда, семейството, социалната закрила и възрастните хора.

Органът координира на централно ниво дейностите, свързани със специалната защита на хората с увреждания и укрепването на техните права; разработва политики, стратегии и стандарти за укрепване на тези права, както и наблюдава прилагането на съответните правила и дейности относно специалната защита на лицата с увреждания.

Нормативни актове, установяващи правата на хората с увреждания:

Лицата с увреждания се ползват от разпоредбите, посочени във:

 • Извънредно правителствено постановление № 86/2014 за установяване на някои мерки за реорганизирането на равнището на централната публична администрация и за изменение и допълнение на определени нормативни актове;
 • Правителствено решение № 50/2015 за организацията, функционирането и задачите на Националния орган за лицата с увреждания.

Орган за защита на данните

НАЦИОНАЛЕН НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ (ННЗОЛД)

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – ANSPDCP)

Адрес на централния офис:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru Nos 28-30, Sector 1, 010336 Bucharest

Данни за контакт:

Тел.: (+40) (0)31 8059211; (+40) (0)31 8059212
Факс: (+40) (0)31 8059602
Ел. поща: anspdcp@dataprotection.ro
Уебсайт: https://www.dataprotection.ro

Работно време с граждани:

 • Секретариатът на Националния надзорен орган работи с граждани от понеделник до петък, от 09:00 до 13:00 ч.;
 • Насрочването на срещи е възможно от понеделник до петък, между 11:00 и 13:00 ч.

Обща информация за институцията:

Националният надзорен орган за обработка на лични данни осъществява своята дейност в условия на пълна независимост и безпристрастност. Органът наблюдава и проверява законосъобразността на процеса на обработка на лични данни според изискванията на Закон № 677/2001 за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, съответно изменен и допълнен.

Цел:

Защитаване на основните права и свободи на хората, по-специално по отношение на правото на неприкосновеност, както и на личен и на семеен живот, от гледна точка на обработката на лични данни и на свободното движение на такива данни.

Правно основание:

Закон № 102/2005 за учредяването, организацията и функционирането на Национален надзорен орган за обработка на лични данни.

Задачи (избрани):

 • да получава и анализира уведомления относно обработката на лични данни;
 • да издава разрешения за обработка на лични данни в случаите, посочени в закона;
 • да решава, когато установи нарушение на разпоредбите на закона, дали да преустанови или прекрати обработката на данни и/или частично, или напълно да заличи обработените данни, като препрати въпроса до органите за наказателно преследване или предприеме законови действия, ако е уместно;
 • да информира физически и/или юридически лица за необходимостта от спазване на задълженията и за извършване на процедурите, предвидени в Закон № 677/2001;
 • да поддържа и осигурява публичен достъп до регистъра за обработка на лични данни;
 • да получава и разглежда жалби, сигнали или заявления, подадени от физически лица, и да съобщава за взетото решение или по целесъобразност за предприетите действия;
 • да провежда предварителни проверки в случаите, когато оператор обработва лични данни, което има вероятност да доведе до значителни рискове за личните права и свободи на хората;
 • да провежда разследвания, служебно или при получаване на жалби или сигнали;
 • да изготвя препоръки и становища по отношение на всякакви въпроси, свързани със защитата на основни права и свободи във връзка с обработката на лични данни, по искане на всяко лице, публичен орган или орган на публичната администрация.

Процедура за приемане и разглеждане на жалби, сигнали и заявления:

Лица, чиито лични данни се обработват, могат да се обърнат към надзорния орган в писмена форма, ако считат, че техните права по смисъла на Закон № 677/2001 са били нарушени, при условие че преди това не са предприемани законови действия по отношение на същия случай, но единствено след като са се обърнали към оператора, срещу когото се подава жалбата.

Стандартните формуляри, които могат да се използват от лица, желаещи да подадат жалба до ННЗОЛД, могат да бъдат намерени на уебсайта на институцията.

Други специализирани органи

УПЪЛНОМОЩЕН СЪДИЯ

(JUDECĂTORUL DELEGAT)

Правно основание:

Закон № 254 от 2 юни 2013 г. относно принудително изпълнение на присъди и мерки за лишаване от свобода, постановени от съдебни органи в наказателни производства, и Решение № 89/2014 на Върховния съвет на магистратите за одобрение на правилата относно организацията на дейността на съдиите, които следят изпълнението на наказания за лишаване от свобода.

Представяне и роля:

Упълномощените съдии са магистрати от румънската съдебна система. Съдиите се упълномощават за едногодишен срок от председателя на апелативния съд за всяко място за лишаване от свобода, попадащо под териториалната юрисдикция на апелативния съд. Ролята на съдията, който следи изпълнението на наказания за лишаване от свобода, е да надзирава и наблюдава спазването на закона при изпълнението на тези присъди. Съдия, който отговаря за някое от местата за лишаване от свобода, което включва център за задържане и предварителен арест или център за предварителен арест, надзирава и наблюдава спазването на закона при изпълнение на превантивните мерки, включващи лишаване от свобода. Същевременно с това съдията гарантира зачитането на правата, предвидени със закон по отношение на лица, изтърпяващи наказания за лишаване от свобода.

Жалби:

а)      В срок от три дни след оповестяването на решението, с което се определят условията за наказанието лишаване от свобода, осъденото лице може да подаде жалба относно начина на определяне на тези условия до съдията, упълномощен да наблюдава изпълнението на наказанията за лишаване от свобода, (член 39, параграф 3 от Закон № 254/2013).

б)      В срок от три дни след уведомяването му за решението на комисията за промяна на условията за наказанието лишаване от свобода осъденото лице може да подаде жалба относно това решение до съдията, упълномощен да наблюдава изпълнението на наказанията за лишаване от свобода (член 40, параграф 11 от Закон № 254/2013).

в)      В срок от десет дни след оповестяването на решението на затворническата администрация относно мерките, свързани с упражняването на предвидените от закона права, осъденото лице може да подаде жалба за тези мерки до съдията, упълномощен да наблюдава изпълнението на наказанията за лишаване от свобода (член 56, параграф 2 от Закон № 254/2013).

г)      В срок от три дни след оповестяване на решението на дисциплинарната комисия да наложи дисциплинарно наказание осъденото лице може да подаде жалба относно това решение до съдията, упълномощен да наблюдава изпълнението на наказанията за лишаване от свобода, (член 104, параграф 1 от Закон № 254/2013).

В срок от три дни след оповестяването на решението на комисията за промяна на условията за задържане задържано лице може да подаде жалба по отношение на това решение до съдията, упълномощен да наблюдава изпълнението на мерките, включващи лишаване от свобода (член 153, параграф 8 от Закон № 254/2013).

ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ИМИГРАЦИЯТА

(INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI)

Адрес на централния офис:

Strada Lt. col. Marinescu C-tin No 15A, Sector 5, Bucharest

Тел.: (+40) (0)21 4109940

Факс: (+40) (0)21 4107501

Ел. поща: igi@mai.gov.ro и document.igi@mai.gov.ro — адрес, предназначен изключително за предаване на копие от лична карта

Адреси на различните дирекции на Генералния инспекторат за имиграцията:

https://igi.mai.gov.ro/contact/

Регионални звена на Генералния инспекторат за имиграцията:

https://igi.mai.gov.ro/en/contact-en/

Представяне на институцията:

Генералният инспекторат за имиграцията е организиран и функционира като специализирано образувание към централната публична администрация. Той е публична институция, която е юридическо лице и е подчинена на Министерството на администрацията и вътрешните работи (Ministerul Administrației și Internelor).

Цел:

Генералният инспекторат за имиграцията, създаден като част от реорганизирането на Румънската служба за имиграцията (Oficiul Român pentru Imigrări), изпълнява законоустановени задачи във връзка с изпълнението на политиките на Румъния в областта на миграцията, убежището и интеграцията на чужденците и прилагането на свързаното законодателство.

Дейността на Генералния инспекторат за имиграцията представлява предоставяне на обществени услуги в полза както на индивидуални, така и на общностни интереси и подпомагане на държавните институции, изключително въз основа на закона и в съответствие с него.

Правно основание:

Организационната структура и задълженията на Генералния инспекторат за имиграцията са определени в Правителствено решение № 639 от 20 юни 2007 г., съответно изменено и допълнено.

От организационна гледна точка, инспекторатът е съставен от централни дирекции, служби и други функционални образувания, регионални центрове за настаняване и разглеждане на молби на търсещи убежище лица, регионални центрове за настаняване на чужденци, които са под опеката на обществото, и образувания на окръжно равнище.

При изпълнение на задълженията си Генералният инспекторат за миграцията си сътрудничи с образувания към Министерството на администрацията и вътрешните работи и други държавни институции, както и с НПО и чуждестранни граждани, участващи в дейности, свързани с миграцията и хуманитарната закрила. В съответствие със законодателството той сключва споразумения с партньорски институции в чужбина и с международни организации.

Допълнителна информация за категориите „граждани на ЕС“ и „граждани на трети държави“, убежището и имиграцията, законодателството и програмите и стратегиите на Генералния инспекторат за имиграцията можете да намерите на уебсайта на институцията.

ИНСПЕКТОРАТ ПО ТРУДА

(INSPECȚIA MUNCII)

Адрес на институцията:

Str. Matei Voievod No 14, Sector 2, Bucharest

Тел.: (+40) (0)21 3027030

Факс: (+40) (0)21 3027064; +40 21 2520097

Ел. поща: comunicare@inspectiamuncii.ro

Адрес на електронна поща за изпращане на копие от лична карта: copiedoc@inspectiamuncii.ro

Уебсайт: https://www.inspectiamuncii.ro/

Работно време на Инспектората по труда

От понеделник до четвъртък: 8:00—16:30 ч.

Петък: 8:00—14:00 ч.

Представяне на институцията:

Инспекторатът по труда е специализиран орган към централната публична администрация и е подчинен на Министерството на труда, семейството, социалната закрила и възрастните хора. Неговият централен офис се намира в община Букурещ.

Институцията е юридическо лице и изпълнява ролята на държавен орган, упражняващ контрол в областта на трудовите отношения, здравето и безопасността на работното място и надзор на пазара.

Цел на институцията:

Инспекторатът по труда носи отговорност за осигуряването на социална закрила на работното място в съответствие с член 41 от Конституцията на Румъния, публикувана повторно, Конвенция на МОТ № 81/1947 относно инспекцията по труда в промишлеността и търговията, ратифицирана с указ на Държавния съвет № 284/1973 и Конвенция на МОТ № 129/1969 относно инспекцията по труда в селското стопанство, ратифицирана с указ на Държавния съвет № 83/1975.

Правно основание:

Институцията е създадена и организирана съгласно:

 • Закон № 108/1999, публикуван повторно, съответно изменен и допълнен,
 • Правителствено решение № 1377/2009, публикувано повторно, съответно изменено и допълнено.

На Инспектората по труда са подчинени:

Информация относно жалбите, които могат да бъдат подавани до Инспектората по труда, можете да намерите на уебсайта на институцията.

Информация от обществен интерес можете да намерите на уебсайта на институцията.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ - ANOFM)

Адрес на централния офис:

Strada Avalanșei Nos 20-22, sector 4, 040305 Bucharest

Работно време:

От понеделник до четвъртък: 8:00—16:30 ч.

Петък: 8:00—14:00 ч.

Насрочване на срещи:

Можете да си насрочите среща с председателя на Националната агенция по заетостта през първия или третия вторник на месеца, между 11:00 ч. и обяд. За насрочване на среща моля, обадете се на телефон (+40) (0)21 3039831

Уебсайт: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Ел. поща: anofm@anofm.ro

Информация относно уебсайтовете на окръжните клонове на Националната агенция по заетостта можете да намерите на уебсайта на институцията.

Представяне на институцията:

Агенцията предлага широк кръг от услуги, включително, наред с много други: професионални консултации, курсове за професионално обучение, консултантски услуги преди съкращаване от работа, предлагане на работни места, консултации при започване на бизнес, субсидиране на заетост за лица, отнасящи се към групи в неравностойно положение и предоставянето на изгодни заеми за създаването на работни места.

Услугите на агенцията са предназначени както за безработните лица, така и за бизнеса.

Основната ѝ цел е да увеличи равнището на заетост и и по този начин да намали безработицата.

Правно основание:

- Закон № 202 за организацията и функционирането на Националната агенция по заетостта.

- Правителствено решение № 1610 относно статута на Националната агенция по заетостта (НАЗ).

Основните цели на Националната агенция по заетостта са:

 • да институционализира социален диалог в областта на заетостта и професионалното обучение;
 • да прилага стратегии в областта на заетостта и професионалното обучение;
 • да прилага мерки за социална закрила за безработни лица.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на институцията.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI - ANPM)

Централен офис:

Splaiul Independenței No 294, Block B, Sector 6, 060031 Bucharest

Тел.: (+40) (0)21 2071101; (+40) (0)21 2071102

Факс: (+40) (0) 21 2071103

Ел. поща: office@anpm.ro

Уебсайт: http://www.anpm.ro/

Работно време:

От понеделник до четвъртък: 8:00—16:30 ч.

Петък: 8:00—14:00 ч.

Представяне на институцията:

Националната агенция по опазване на околната среда е специализирана институция към централната публична администрация и е подчинена на Министерството на околната среда. Съгласно Правителствено решение № 1000 от 17 октомври 2012 г. относно реорганизирането и функционирането на Националната агенция по опазване на околната среда и подчинените ѝ публични институции, агенцията разполага с правомощия относно прилагането на политики и законодателство в областта на опазването на околната среда.

Цел:

Националната агенция по опазване на околната среда извършва дейност в обхвата на европейска и международна рамка за сътрудничество за защита на принципите и прилагане на законодателството в областта на опазването на околната среда.

Задачите на Националната агенция по опазване на околната среда са:

 • осигуряване на стратегическо планиране в областта на околната среда;
 • наблюдение на факторите на околната среда;
 • вземане на решения относно разрешаването на дейности, оказващи въздействие върху околната среда;
 • изпълнение на законодателство и политики в областта на околната среда на национално и местно равнище;
 • представяне на доклади пред Европейската агенция за околната среда относно: качеството на въздуха, изменението на климата, защитените зони, замърсяването на почвата и водата.

Жалбите се регистрират в съответствие с Правителствено постановление № 27/2002, уреждащо разглеждането на жалби, одобрено със Закон № 233/2002, и могат да бъдат изпращани по електронната поща на адрес office@anpm.ro.

Жалби, които са анонимни или не съдържат лични данни, не се вземат предвид и се оставят без разглеждане.

НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR - ANPC)

Адрес:

Bulevardul Aviatorilor No 72, Sector 1, 011865 Bucharest

Ел. поща: cabinet@anpc.ro

Работно време:

От понеделник до четвъртък: 8:00—16:30 ч.

Петък: 8:00—14:00 ч.

Правно основание:

 • Правителствено решение № 700/2012 относно организацията и функционирането на Националния орган за защита на потребителите.

Задачите на Националния орган за защита на потребителите (НОЗП) включват:

а)      участие — съвместно с други специализирани органи на централната и местната публична администрация със задължения в съответната област и с неправителствени организации на потребителите — в разработването на стратегия за защита на потребителите, като същевременно се гарантира, че тя е взаимосвързана със стратегията на ЕС;

б)      привеждане на националната законодателна рамка в съответствие с регламентите на ЕС в областта на защитата на потребителите;

в)      предлагане на правителството за одобрение и приемане на проекти на нормативни актове в областта на защитата на потребителите по отношение на производството, опаковането, етикетирането, запазването, съхранението, транспортирането, внасянето и продажбата на продукти; относно предоставянето на услуги, включително финансови услуги; и относно забраната на асиметрични санкции при нарушаване на договори между клиенти и доставчици на публични услуги и други услуги от общ интерес, така че да не се застрашават животът, здравето и безопасността на потребителите или да не се засягат техните законоустановени права и интереси;

г)      подготвяне, съвместно с други специализирани публични административни органи, на процедури във връзка с целите, условията и методите на сътрудничество при изпълнение на дейности за защита на потребителите.

Пълен списък на задълженията на НОЗП можете да намерите на уебсайта на институцията.

Уведомления и жалби:

Потребителите могат да изпращат уведомления и жалби до централните офиси на регионалния/окръжния комисариат за защита на потребителите или до Комисариата за защита на потребителите в община Букурещ, в зависимост от конкретната юрисдикция, в рамките на която икономическият оператор, срещу когото е подадена жалбата, извършва своята търговска дейност.

За да подадете уведомление/жалба, моля посетете връзката Информация относно жалби (INFO Complaints), където можете да получите информация за процедурата за подаване на жалби и за данните за контакт с регионалните и окръжните комисариати за защита на потребителите.

Съгласно съответните законоустановени разпоредби жалбите и уведомленията трябва да се подават в писмена или електронна форма, и могат да се подават и лично.

Жалби могат да се подават и в електронна форма на следната уеб страница.

Жалба или уведомление трябва да се подава от името на жалбоподателя или уведомяващото лице.

Жалбата/уведомлението ще се разгледат в законоустановения срок (в съответствие с Правителствено постановление № 27/2002), при условие че са придружени от всички необходими подкрепящи документи, т.е. фактура за данъчни цели, касова бележка или друга бележка, съответния договор или гаранционна карта или други документи, според случая.

За да бъдат разгледани от комисариатите, жалбите трябва да отговарят на горепосочените условия. В противен случай ще бъдат оставени без разглеждане поради липса на информация.

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

(CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE - CNAS)

Адрес:

Splaiul Independenței No 248, Block B, Sector 3, 030634 Bucharest

Уебсайт: http://www.cnas.ro/

Ел. поща: relpubl1@casan.ro

Тел.: (+40) (0) 37-2309236

Факс: (+40) (0) 37-2309165

Представяне на институцията:

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е автономна публична институция от национален интерес, която е юридическо лице. Нейната задача е да осигурява последователното и координираното функциониране на системата за социално здравно осигуряване в Румъния.

Правно основание:

 • Извънредно правителствено постановление № 150/20 ноември 2002 г.,
 • Извънредно правителствено постановление № 180/2000,
 • Закон № 145/1997.

Цели:

Разработване и поддържане на система за социално здравно осигуряване, в която правата на осигурените лица са зачитат, а техните потребности се удовлетворяват.

Общи цели:

 • да защитава осигурените лица срещу заплащането на разходи за здравни услуги в случай на заболяване или инцидент;
 • да гарантира, че осигурените лица са обхванати въз основа на универсална, справедлива и недискриминационна база в резултат на ефективно използване на Единния фонд за социално здравно осигуряване на Румъния.

Специфични цели:

 • да гарантира достъп до здравни услуги, лекарства и медицинско оборудване;
 • да гарантира справедлива и недискриминационна защита в резултат на ефективното използване на Единния фонд за социално здравно осигуряване на Румъния;
 • да увеличава равнището на удовлетвореност на осигурените лица от качеството на предоставяните им услугите,
 • да подобрява предоставянето на информация на осигурените лица.

ПОСТОЯНЕН ИЗБИРАТЕЛЕН ОРГАН

(AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ)

Адрес на централния офис:

Str. Stavropoleos No 6, Sector 3, 030084 Bucharest

Тел.: (+40) (0)21-3100824

Уебсайт: https://www.roaep.ro/prezentare/en/

Ел. поща: comunicare@roaep.ro

Представяне на институцията:

Постоянният избирателен комитет е автономна административна институция, която е юридическо лице и която разполага с общи правомощия по въпроси, свързани с избори. Задачата му е да осигурява организацията и провеждането на избори и референдуми и да гарантира, че финансирането на политическите партии и предизборните кампании е в съответствие с конституцията и съответното законодателство, както и с международните и европейските стандарти.

Правно основание:

 • Решение № 4 от 22 юни 2016 г. за одобрение на правилата за организацията и функционирането на Постоянния избирателен орган и Центъра „Експерти по изборите“;
 • Закон № 334/2006 за финансирането на дейностите и предизборните кампании на политическите партии, повторно публикуван;
 • Закон № 208/2015 за изборите за Сенат и Камарата на депутатите и за организацията и функционирането на Постоянния избирателен орган, съответно изменен и допълнен.

Цели:

 • да гарантира редовни, свободни и честни изборни процеси с ефективно и прозрачно използване на човешки, финансов и икономически ресурс;
 • да гарантира, че политическите партии и предизборните кампании се финансират коректно и прозрачно;
 • да гарантира интегриран подход към управлението на изборния процес.

Функции (списъкът не е пълен):

 • стратегическа функция: гарантиране на установяването на секторни цели в сферата му на дейност;
 • регулаторна функция: гарантиране на изготвянето и представянето за одобрение на законодателна рамка, необходима за изпълнението на стратегическите задължения по изборни въпроси, и на изготвянето и одобрението на стандарти и задължителни технически правила за всички органи, натоварени с провеждането на изборите;
 • управленска функция: осигуряване на организацията и координирането на дейностите и ресурсите, необходими за провеждането на изборните процеси;
 • функция на държавен орган: осигуряване на наблюдението и прилагането на национално равнище на конкретно свързаните с избирателната система разпоредби и правилата, установени за модернизиране на румънската избирателна система и за гарантиране на взаимовръзката ѝ с избирателните системи на другите държави от ЕС;
 • контролна функция: извършване на проверки относно спазването на закона и налагането на санкции съгласно закона, където е приложимо;

Тук можете да намерите информация за други функции.

Задачи (списъкът не е пълен):

 • да подготвя предложения относно логистиката, свързана с провеждането на избори, които да изпраща на правителството и на съответните местни органи и да наблюдава изпълнението на предложенията;
 • да наблюдава начина на разпределение на районите на избирателни секции, както и на избиране на помещения за избирателни секции и местоположения на избирателните бюра;
 • да следи за навременното предоставяне на оборудване и консумативи за избирателните секции: стандартни кутии за бюлетини и избирателни кабинки, печати и подложки за печати, контейнери, в които се транспортират бюлетините, и т.н.; както и да следи за съхранението на това оборудване и консумативи между изборите;
 • да следи за начина, по който се гарантира навременното предоставяне на необходимите средства за поетапното предоставяне на логистиката, свързана с провеждането на изборния процес;
 • да следи за сигурността на избирателните секции, бюлетините и други документи и материали, които са необходими за изборите;
 • да наблюдава подготвянето и разпечатването на постоянните избирателни списъци;
 • да наблюдава и контролира актуализирането на избирателния регистър.

Тук можете да намерите информация за другите задачи.

РУМЪНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

(INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI - IRDO)

Адрес:

B-dul Nicolae Bălcescu No 21, Sector 1, Bucharest

Тел.: (+40) (0)21-3114921

Уебсайт: https://irdo.ro/english/index.php

Ел. поща office@irdo.ro

Представяне на институцията:

Румънският институт за правата на човека (РИПЧ) е независима национална институция, на която съгласно закона, уреждащ нейното създаване, са възложени задачи в областта на изследването, обучението, разпространението на информация и предоставянето на експертни консултации. В закона се предвиждат и гаранции за независимост и безпристрастност в съответствие с критериите, определени от Организацията на обединените нации и Съвета на Европа, които препоръчват създаването на такива институции във всяка демократична държава.

При изпълнение на специфичните за него задачи в областта на изследването, обучението и предоставянето на информация и експертни консултации Румънският институт за правата на човека се придържа постоянно към правилата и стандартите, определени в международните договори във връзка с правата на човека и съответната съдебна практика на международните съдилища.

Освен това РИПЧ има представителство в резултат на избора му в редица международни органи, работещи за укрепване и защита на правата на човека.

Услугите на института са достъпни за всеки, който се нуждае от тях. Текстът на основните документи и библиографските справки се разпространява безплатно или се заплаща само такса за тяхното копиране.

Институтът може да подписва договори с научноизследователски институти или органи за извършване на специализирани научноизследователски дейности и е на разположение за изготвяне на становища по искане на специализирани форуми в Румъния и чужбина. Таксите, които се начисляват за подобни услуги, се определят от управлението на института.

Правно основание:

Закон № 9/1991 за създаване на Румънския институт за правата на човека.

Цел:

Целта на института е да гарантира, че публичните органи, неправителствените сдружения и румънските граждани са достатъчно информирани по въпроси, свързани с правата на човека, и за това как тези права са гарантирани в други държави, по-специално тези, участващи в конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа.

В същото време институтът се стреми да повиши осведомеността на международните органи — и на обществеността в чужбина — относно практическите правила, въведени с цел да се гарантира спазването и защитата на правата на човека в Румъния.

Дейности на РИПЧ:

а)      създаване, поддържане и функциониране на център за документация за всички потребители, съдържащ текстове на международни конвенции, закони, документи, изследвания и публикации в областта на правата на човека и библиографични справки;

б)      информиране на публичните органи, неправителствените организации и гражданите предимно чрез повишаване на осведомеността им за международни документи, практики и употреби в областта на правата на човека, включително при поискване чрез предоставяне на съответните преводи;

в)      организиране на програми за обучение, които или са специално разработени за потребностите на лица, отговарящи конкретно за защитата на правата на човека, или са разработени за повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с правата на човека на по-голяма част от обществеността;

г)      предоставяне на информация, редовно или при поискване, относно положените от правителството и неправителствените органи в Румъния усилия за укрепване и защита на правата на човека и подобни на тези усилия, положени в други държави, както и относно международни ангажименти, поети от Румъния, и начина на тяхното изпълнение;

д)      предоставяне на документи на парламентарните комисии, по тяхно искане, във връзка с аспекти на правата на човека, които са засегнати в проектозаконите, и по други въпроси, разглеждани от парламента;

е)      провеждане на изследвания по различни аспекти на укрепването и спазването на правата на човека в Румъния и в чужбина;

ж)    публикуване на бюлетин за правата на човека и осигуряване на широкото му разпространение, включително чрез осигуряване на преводи на други езици;

з)      организиране на проучвания на общественото мнение по различни въпроси, свързани със защитата на правата на човека в Румъния.

Допълнителна информация относно РИПЧ можете да получите на уебсайта на институцията.

Последна актуализация: 21/08/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.