Национални съдилища и други несъдебни органи

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

Национални съдилища

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Конституционен съд на Република Словения (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Телефон: + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
Електронна поща: info@us-rs.si,
Административен съд на Република Словения (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Телефон: + 386 (01) 47 00 100
Факс: + 386 (01) 47 00 150
Електронна поща: urad.uprlj@sodisce.si
Външен отдел на съда в Марибор
Телефон: + 386 (02) 230 20 30
Факс: + 386 (02) 230 20 48
Електронна поща: oddelek.uprmb@sodisce.si
Външен отдел на съда в Нова Горица
Телефон: + 386 (05) 33 55 200
Факс: + 386 (05) 33 55 221
Електронна поща: oddelek.uprng@sodisce.si
Външен отдел на съда в Celje
Tel.: + 386 (03) 42 75 380
Факс: + 386 (03) 42 75 388
Електронна поща: oddelek.uprce@sodisce.si

Национални институции по правата на човека

Вж. Омбудсман

Омбудсман

Позицията на омбудсмана бе създадена в Република Словения, за да се гарантира всеобщата защита на правата на човека и основните свободи. Омбудсманът, неговите четирима заместници или неговите асистенти получават молби от лица, които считат, че тяхно човешко право или основна свобода са били нарушени от решение на публичен орган, на орган на местното самоуправление или на юридическо лице, субект на публичното право. Омбудсманът действа въз основа на Закона за омбудсмана за правата на човека от 1994 г. (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Омбудсманът може:

  • да прикани нарушителя да поправи нарушението или да отстрани нередностите;
  • да предложи обезщетение за вреди;
  • от Ваше име и с Вашето позволение — да подаде искане до Конституционния съд за оценка на конституционността и законността на някои разпоредби или актове, или
  • да подаде конституционна жалба за нарушение на право;
  • да призове правителството или парламента да изменят закони и други разпоредби;
  • да отправи препоръки до всички органи в рамките на неговата юрисдикция да подобрят работата си и отношенията си с техните клиенти;
  • свободно да даде своето становище по конкретен случай, свързан с нарушаване на правата и свободите, независимо от вида на процедурата или достигнатия етап на разглеждане на случая пред съответния орган.

Омбудсманът не може да действа, да поправя нарушения или да отстранява нередности вместо съответния държавен орган, орган на местното самоуправление или юридическо лице, субект на публичното право.

Страната, която е извършила нарушението или нередностите, отговаря и за тяхното отстраняване. Омбудсманът не може да разглежда дела, които се разглеждат от съдилищата, освен в изключителни случаи.

Законодателството не предоставя никакви правомощия на омбудсмана по отношение на частния сектор; поради това обмудсманът не може да се намеси например в случай на нарушение на права от страна на частно дружество. В такива случаи той може да упражни натиск върху държавните органи, органите на местното самоуправление или юридическите лица, субект на публичното право, които наблюдават работата на въпросното частно дружество или физическо лице.

Омбудсманът наблюдава и местата за задържане и третирането на лица, които са задържани, или чиято свобода е ограничена, в сътрудничество с неправителствените и хуманитарните организации.

Омбудсманът има право да наблюдава, предупреждава и съветва, но не и да взема официални решения.

Омбудсманът организира и подпомага застъпниците на детето, които са членове на доброволческа мрежа, гарантираща равен достъп до услуги за застъпничество за всички деца.

Целта на застъпничеството за детето е да се помогне на децата да изразят мнението си във всички съдебни производства и дела, по които може да бъдат страна, и да предаде това становище на отговорните органи и организации, така че те да могат да вземат решения относно правата и интересите на детето. Застъпникът на детето не е законен представител на детето. Помощ означава предоставяне на психосоциална подкрепа на децата, разговаряне с тях за техните желания, чувства и мнения, за процедурите и предприетите стъпки (по подходящ за тях начин), работа с тях за намиране на правилното решение и придружаване на децата, когато са изправени пред органи и институции, които вземат решения относно техните права и интереси.

Координати за връзка:

Омбудсман за правата на човека на Република Словения

Dunajska cesta 56 (4th floor)
1109 Ljubljana
Телефон: 01 475 00 50
Безплатна гореща линия: 080 15 30
Факс: 01 475 00 40
Електронна поща: info@varuh-rs.si
https://www.varuh-rs.si/

Специализирани органи по правата на човека

Детски омбудсман (Varuh otrokovih pravic)

Представлява част от институцията на омбудсмана и е специализиран заместник на омбудсмана.

Застъпник за принципа на равенството (Zagovornik načela enakosti)

Застъпникът за принципа на равенството има за цел да предотврати и да елиминира дискриминацията в Словения.

ЖАЛБИ (ОПЛАКВАНИЯ): Той се занимава с Вашите оплаквания или жалби в случаите на предполагаема дискриминация. Застъпникът издава правно необвързващо становище относно това дали сте дискриминирани в определена ситуация, например дали сте третирани неравноправно поради лични обстоятелства. Отправя препоръки към нарушителя за това как да поправи нарушението, да премахне причините за него и да се справи с последиците. Чрез този вид неформална медиация застъпникът се стреми да поправи нарушението и да подобри бъдещата практика. Ако обаче даден проблем не може да бъде решен по този начин, застъпникът може да предложи официално наказателно преследване. Процедурите пред застъпника за принципа на равенството са безплатни и поверителни.

СЪДЕЙСТВИЕ: Той предоставя съдействие по отношение на правната защита срещу дискриминация в други процедури, например като дава съвети относно това с какви средства за правна защита разполагате и как да ги използвате пред други държавни органи.

СЪВЕТИ: Можете да поискате от него становище по това дали Вашето действие представлява или може да представлява дискриминация, както и съвет за това как да се действа, за да се избегне дискриминацията и да се зачита в по-пълна степен правото на равно третиране.

ИНФОРМАЦИЯ: Той предоставя обща информация по въпроса за дискриминацията и за положението в тази област в Словения.

Координати за връзка:

Застъпник за принципа на равенството (Zagovornik načela enakosti)
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana
Телефон: +386 (0)1 / 473 55 31
Електронна поща: gp@zagovornik-rs.si
http://www.zagovornik.si/

Цялата основна информация на тази интернет страница е също достъпна изцяло и на английски, френски, немски, италиански, унгарски, сръбски, босненски, албански и ромски език.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

Комисар по информацията

Комисарят по информацията разглежда доклади за нарушения на защитата на личните данни въз основа на разпоредбите на общия Закон за защита на личните данни от 2004 г. (Zakon o varstvu osebnih podatkov) и на секторните закони, уреждащи конкретни въпроси, свързани с личните данни (например Закона за личните карти (Zakon o osebni izkaznici). Той също така действа по своя собствена инициатива (служебно), ако установи, че може да е имало нарушение на сигурността на личните данни, и извършва целенасочени инспекции дори без да е получил доклад. Инспекциите се извършват от национални инспектори за защита на личните данни, които работят за комисаря по информацията. Комисарят по информацията може да разпореди да бъдат извършени корекции на лични данни, да установи нарушения, свързани с незаконното придобиване или обработка на лични данни, и да налага наказания (глоби) на администраторите на лични данни. Срещу решенията му може да се подаде административна жалба пред Административния съд на Република Словения.

Координати за връзка:

Комисар по информацията (Information Commissioner)
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Телефон: 01 230 97 30
Факс: 01 230 97 78
Електронна поща: gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
Последна актуализация: 16/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.