Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словенски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Основни права

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Национални съдилища

Национални институции за защита на правата на човека

Омбудсман за правата на човека (Varuh človekovih pravic)

Специализирани органи за защита на правата на човека

Национални съдилища

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Конституционен съд на Република Словения (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Тел.: + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
Електронна поща: info@us-rs.si,

Административен съд на Република Словения (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Тел.: + 386 (01) 47 00 100
Факс: + 386 (01) 47 00 150
Електронна поща: urad.uprlj@sodisce.si

Външен отдел на съда в Марибор
Тел.: + 386 (02) 230 20 30
Факс: + 386 (02) 230 20 48
Електронна поща: oddelek.uprmb@sodisce.si

Външен отдел на съда в Нова Горица
Тел.: + 386 (05) 33 55 200
Факс: + 386 (05) 33 55 221
Електронна поща: oddelek.uprng@sodisce.si

Външен отдел на съда в Celje
Тел.: + 386 (03) 42 75 380
Факс: + 386 (03) 42 75 388
Електронна поща: oddelek.uprce@sodisce.si

Национални институции за защита на правата на човека

Вж. Омбудсман за правата на човека.

Омбудсман за правата на човека (Varuh človekovih pravic)

Позицията на омбудсман за правата на човека бе създадена в Република Словения, за да се гарантира всеобщата защита на правата на човека и основните свободи. Омбудсманът за правата на човека, неговите четирима заместници или неговите асистенти получават молби от лица, които считат, че тяхно човешко право или основна свобода е било нарушено от действието на публичен орган, на орган на местното самоуправление или на юридическо лице, субект на публичното право. Омбудсманът за правата на човека действа въз основа на Закона за омбудсмана за правата на човека от 1994 г. (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Омбудсманът за правата на човека може

  • Да предупреди извършителя на нарушението да отстрани нередността, да преустанови нейното извършване или
  • дори да предложи на пострадалия да бъде предоставено обезщетение за понесените вреди.
  • От ваше име и с вашето позволение омбудсманът може да подаде искане до Конституционния съд за оценка на конституционността и законността на някои разпоредби или актове, или
  • да подаде конституционна жалба за нарушение на право.
  • Той може да представи на правителството или парламента инициативи за изменение на законови и други разпоредби.
  • Той може да предложи на всички органи, за които отговаря, да подобрят функционирането си и отношенията си със страните.
  • Омбудсманът може да даде своето становище по конкретен случай, свързан с нарушаване на правата и свободите, независимо от вида на процедура или достигнатия етап на разглеждане на случая пред въпросния орган.

Омбудсманът за правата на човека не може да действа или отстранява нарушения вместо съответния държавен орган, орган на местното самоуправление или юридическо лице, субект на публичното право.

Страната, която е извършила нарушението, отговаря и за неговото отстраняване. Освен това омбудсманът не може да разглежда дела, които се разглеждат от съдилищата, освен в изключителни случаи.

По закон омбудсманът няма правомощия в частния сектор, така че той не може да се намесва в случаите, в които права са нарушени например от частно дружество. В такива случаи той може да упражни натиск върху държавните органи, органите на местното самоуправление или юридическите лица, субект на публичното право, които наблюдават работата на въпросното частно дружество или физическо лице.

Омбудсманът наблюдава и местата за задържане и третирането на лица, които са задържани, или чиято свобода е ограничена, в сътрудничество с неправителствените и хуманитарните организации.

Омбудсманът има право да наблюдава, предупреждава и съветва, но не и да взема официални решения.

Информация за контакти:

Омбудсман за правата на човека на Република Словения

Dunajska cesta 56 (4th floor)
1109 Ljubljana
Тел.: 01 475 00 50
Безплатна гореща линия: 080 15 30
Факс: 01 475 00 40
Електронна поща: info@varuh-rs.si

Специализираните органи по правата на човека:

Омбудсман за правата на децата (Varuh otrokovih pravic)

Представлява част от институцията на омбудсмана за правата на човека и е специализиран заместник на омбудсмана.

Застъпник за принципа на равенството (Zagovornik načela enakosti)

Застъпникът за принципа на равенството има за цел да предотврати и да елиминира дискриминацията в Словения.

ОПЛАКВАНИЯ (ЖАЛБИ): Той се занимава с вашите оплаквания или жалби в случаите на предполагаема дискриминация. Застъпникът издава правно необвързващо становище относно това дали сте дискриминирани в определена ситуация, т.е. дали сте третирани неравноправно поради лични обстоятелства. В същото време той отправя препоръки към извършителите на нарушенията за това как да ги отстранят, както и относно причините и последствията от такива нарушения. По този начин застъпникът цели чрез своите действия да отстрани нарушенията по неформален начин и спомага за подобряване на бъдещата практика. Въпреки това, ако проблемът не може да бъде разрешен по този начин, застъпникът може да предложи на инспекторатите да проведат наказателно преследване по нарушението. Процедурите пред застъпника за принципа на равенството са безплатни и поверителни.

ПОМОЩ: Той предоставя помощ по отношение на правната защита срещу дискриминация в други процедури, например като дава съвети относно това с какви средства за правна защита разполагате и как да ги използвате пред други държавни органи.

СЪВЕТИ: Можете да поискате от него становище по това дали вашето действие представлява или може да представлява дискриминация, както и съвет за това как да се действа, за да се избегне дискриминацията и да се зачита в по-пълна степен правото на равно третиране.

ИНФОРМАЦИЯ: Той предоставя обща информация по въпроса за дискриминацията и положението в тази област в Словения.

Информация за контакти:

Застъпник за принципа на равенството
Министерство на труда, семейството, социалните въпроси и равните възможности (Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities)
Kotnikova 28
1000 Ljubljana
Тел.: 01/369 7 03
Факс: 01/369 78 29
Електронна поща: zagovornik.uem@gov.si
Безплатна гореща линия: 080 12 13 (само за обаждания от Словения)
http://www.zagovornik.gov.si/

Цялата основна информация на тази интернет страница е също достъпна изцяло и на английски, френски, немски, италиански, унгарски, сръбски, босненски, албански и ромски език.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

Комисар по информацията (Informacijski pooblaščenec)

Комисарят по информацията взема решения по доклади за нарушения на защитата на личните данни въз основа на разпоредбите на Рамковия закон за защита на личните данни от 2004 г. (Zakon o varstvu osebnih podatkov) и на секторните закони, уреждащи конкретни въпроси, свързани с личните данни (например Закона за личните карти (Zakon o osebni izkaznici). Той също така действа по своя собствена инициатива (служебно), ако установи, че може да е имало нарушаване на защитата на личните данни, и наблюдава специфични области или сфери, без да е получил доклад. Инспекциите се извършват от държавните инспектори, отговорни за защитата на личните данни, които работят за комисаря по информацията: той може да разпореди да бъдат извършени корекции на лични данни, да потвърждава нарушения, свързани с незаконното придобиване или обработка на лични данни, и да налага наказания (глоби) на администраторите на лични данни. Срещу решенията му може да се подаде административна жалба пред Административния съд на Република Словения.

Информация за контакти:

Комисар по информацията (Information Commissioner)
59 Zaloška
1000 Ljubljana
Тел.: 01 230 97 30
Факс: 01 230 97 78
Електронна поща: gp.ip@ip-rs.si

Последна актуализация: 22/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.