Национални съдилища и други несъдебни органи

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Национални съдилища

Национални институции, работещи в областта на правата на човека

Омбудсман

Специализирани органи в областта на правата на човека

Други

Национални съдилища

Конституционен съд (Tribunal Constitucional)

Основните права и свободи на човека се гарантират на първо място от съдиите и съдилищата. Конституцията обаче предвижда особена система като последна възможност за защита на тези права, а именно предявяването на конституционна жалба (amparo constitucional), която се разглежда от Конституционния съд. Този съд тълкува Конституцията като върховна инстанция. В това си качество той е върховният съдебен орган в областта на конституционните гаранции и е основният гарант на основните права и свободи, признати от Конституцията.

Ако имате въпроси, има четири начина да се свържете с Конституционния съд:

 • по пощата, на следния адрес:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti, 6
  28003 Madrid
  Spain.
 • по телефона: +34 915508000.
 • по факс: +34 915444088.
 • по електронна поща: buzon@tribunalconstitucional.es..

Повече информация можете да намерите на следните уебсайтове: : https://www.tribunalconstitucional.es/en и https://www.poderjudicial.es

Национални институции, работещи в областта на правата на човека

Вж. раздела, посветен на омбудсмана.

Омбудсман (Defensor del Pueblo)

Омбудсманът (Defensor del Pueblo) е институцията, натоварена със закрилата и защитата на основните права и гражданските свободи на гражданите. За тази цел той е оправомощен да контролира дейността на административните органи и на органите, занимаващи се с управлението на обществени услуги, на територията на цялата страна, както и дейността на административните делегации на Испания, обслужващи испанските граждани в чужбина.

Настоящият омбудсман е Francisco Fernandez Marugan.

Когато получи жалба във връзка с неправомерно функциониране на правораздаването, омбудсманът я изпраща на прокуратурата за провеждане на разследване на случилото се и за предприемане на подходящи мерки в съответствие с нормативната уредба или я предава за разглеждане на Висшия съдебен съвет (Consejo General del Poder Judicial). Омбудсманът може също така да отправи препоръки към правителството относно необходимостта от извършване на законодателни промени.

Омбудсманът разполага с правомощия да подава жалби за противоконституционност и за нарушение на права и свободи (amparo), както и за иницииране на процедурата habeas corpus.

Омбудсманът НЕ МОЖЕ да се намесва в следните случаи:

 • когато не е имало намеса от страна на публичната администрация;
 • когато се касае за спор за частни взаимоотношения;
 • ако е изминала повече от една година от момента, в който гражданинът е узнал фактите предмет на жалбата;
 • когато жалбата е подадена анонимно, не съдържа конкретно искане и от нея личи, че подателят е недобросъвестен или ако разглеждането ѝ може да накърни законните права на трети лица;
 • когато е налице несъобразяване със съдържанието на съдебно решение.

Гражданите, които желаят да се обърнат към омбудсмана, не се нуждаят от помощта на адвокат или доверител и цялото производство е безплатно за тях.

Производството се открива с подаване на жалба. Жалбата трябва да бъде подписана и в нея задължително трябва да са посочени собственото и фамилното име на жалбоподателя, адрес за контакти, описание на обстоятелствата, поради които се подава жалбата, както и органът или администрацията, срещу които тя се подава.

По възможност към жалбата се прилагат копия на най-важните документи, свързани с разглеждания проблем. След разглеждане на преписката, на жалбоподателя се изпраща документ, в който се посочва номерът, под който е заведена жалбата, в случай че той желае да получи информация във връзка с нея.

Жалбата може да бъде подадена по един от следните начини:

 • онлайн: от страницата на електронния регистър, която е достъпна от уебсайта на омбудсмана под рубрика „Presenta tu queja“ („Подаване на жалба“);
 • лично: в приемната на службата на омбудсмана на следния адрес: calle Zurbano nº 42, Madrid. Приемните часове са: от понеделник до петък 9,00 — 14,00 ч. и от понеделник до четвъртък 16,00 —18,00 ч. (през август приемната е затворена следобед);
 • по пощата: чрез изпращане на подписано писмо на адрес:
  Defensor del Pueblo
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Spain
 • по факс: чрез изпращане на подписано писмо на номер +34 913081158.

Ако се нуждаете от информация за институцията на омбудсмана или искате да узнаете какво е движението по преписката, можете:

 • да отидете направо в приемната на следния адрес: calle Zurbano nº 42 de Madrid.
 • да изпратите съобщение по електронна поща: registro@defensordelpueblo.es.
 • да се обадите по телефона на някой от следните номера:
  - 900101025 (единствено от Испания) — на тази безплатна телефонна линия можете да получите информация за институцията, за нейната роля и функции, както и за това как да подадете жалба.
  - +34 914327900: за да узнаете какво е движението по дадена жалба.
  работно време на тези телефонни услуги е както следва:
  - 9,00 — 14,00 ч. и 15,00 — 18,00 ч., от понеделник до четвъртък,
  - 9,00 — 14,00 ч. и 16,00 —18,00 ч. в петък (през август телефонните услуги не работят следобед).

Повече информация можете да намерите на следния уебсайт: https://www.defensordelpueblo.es

Специализирани органи в областта на правата на човека

 • Омбудсман по въпросите на правата на децата (Defensor del Pueblo para los derechos de la infancia)

Омбудсманът осигурява защита на правата на всички граждани, независимо от възрастта им. В допълнение към това някои автономни общности в Испания са създали институции за защита на малолетните и непълнолетните.

Испанското законодателство гарантира на малолетните и непълнолетните правото да подават жалби до Омбудсмана или до признатите автономни институции.

 • Органи по въпросите на равенството (Organismo de igualdad)

Съвет за насърчаване на еднаквото третиране и за борба с дискриминацията, основана на раса или етническа принадлежност

Съветът е съставен от различни държавни, регионални и местни органи на публичната власт, от представителни професионални и синдикални организации, както и от образувания с нестопанска цел, работещи в областта на насърчаването на еднаквото третиране и борбата с дискриминацията, основана на раса или етническа принадлежност.

Неговата цел е да допринася за спазване на принципа на еднакво третиране и за борбата с дискриминацията, основана на расов или етнически произход, в области като образованието, здравеопазването, достъпът до социално осигуряване, обществени услуги, жилищно настаняване, заетост, обучение и т.н., и най-общо погледнато, достъпът до всички видове стоки и услуги.

За тази цел Съветът изпълнява четири основни функции:

 1. Предоставя независими съвети на жертвите на дискриминация при обработване на жалбите им.
 2. Публикува самостоятелно независими проучвания, разследвания и доклади.
 3. Насърчава мерките, които допринасят за еднаквото третиране и за премахване на дискриминацията, като отправя полезни препоръки и предложения.
 4. Изготвя и одобрява годишния доклад за дейността на Съвета и го представя на Министъра по въпросите на равноправното третиране.

Повече информация можете да намерите на следните уебсайтове: https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es и https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm.

 • Орган по защита на данните (Organismo de protección de datos)

Испанска агенция за защита на данните

Испанската агенция за защита на данните е независим орган за осъществяване на контрол, който следи за спазване на правната уредба в областта на защитата на данните и гарантира и защитава основното право на защита на личните данни.

Тя обработва исканията и оплакванията на гражданите и предоставя информация за правата, регламентирани в Ley Orgánica de Protección de Datos (органичен закон относно защитата на данните). Агенцията предоставя също така помощ и информация на образуванията, работещи с досиета, съдържащи лични данни (предприятия, институции и публична администрация), за да гарантира съблюдаването на закона от тяхна страна.

Отношения със засегнатите лица

 • Обработва заявленията и оплакванията на засегнатите лица.
 • Предоставя информация относно правата, регламентирани от правната уредба.
 • Оказва съдействие на медийни кампании.

Отношения с лицата, обработващи данни

 • Издава разрешенията, предвидени от закона.
 • Налага корективни мерки.
 • При нарушения на закона, изисква заличаване на данните и прекратяване на дейността по обработване на данни.
 • Упражнява правомощия по налагане на санкции.
 • При необходимост, търси помощ и информация.
 • Дава разрешения за международно предаване на данни.

За всякакви въпроси, разяснения, искания, оплаквания или предложения, можете да се свържете с Испанската агенция за защита на данните по три начина:

 • по пощата, на следния адрес:
  Agencia Española de Protección de Datos.
  Calle Jorge Juan, 6
  28001 Madrid
  Spain
 • по телефона: +34 912663517.
 • по електронна поща на адрес: ciudadano@agpd.es.

Повече информация можете да намерите на следния уебсайт: https://www.agpd.es/.

 • Други специализирани органи

Испански комитет на представителите на хората с увреждания

Испанският комитет на представителите на хората с увреждания (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), по-известен със съкращението CERMI, е платформата за осъществяване на представителство, защита и дейност на испанските граждани, страдащи от увреждания. С ясната представа за статута си на социална група, която е в неблагоприятно положение, повече от 3,5 милиона души, заедно със своите семейства, решиха да се обединят посредством организации шапки, за да въздействат на работата по признаването на правата им и да постигнат пълното си качество на граждани с равни права и възможности, сравними с тези на останалите групи в обществото.

Ако имате въпроси, има три начина да се свържете със CERMI:

 • по пощата, на следния адрес:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General
  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Spain
 • по телефона: +34 913601678,
 • по факс: +34 914290317,
 • по електронна поща на адрес: cermi@cermi.es

Повече информация можете да намерите на следния уебсайт: http://www.cermi.es/.

Полезна информация се съдържа и на уебсайта на Националната обсерватория за хората с увреждания: https://www.observatoriodeladiscapacidad.info

Служба „Убежище и бежанци“

Служба „Убежище и бежанци“ е част от Министерство на вътрешните работи и е натоварена с изготвянето на предложения за издаване на разрешения за пребиваване в Испания в съответствие със законодателството в областта на правото на убежище.

Освен това тя има следните функции:

 • Проучва и обработва досиета, за да определи държавите, отговарящи за разглеждането на молбите за предоставяне на убежище, в съответствие с действащите международни споразумения;
 • Разглежда и обработва всички молби за предоставяне на убежище, подадени на граничните пунктове, на територията на страната и в дипломатическите представителства на Испания в чужбина.

Повече информация можете да получите:

 • по пощата:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Spain
 • по телефона: +34 915372170.

За повече информация се свържете със съответния отдел в Министерство на вътрешните работиhttp://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio.

Генерален секретариат за затворническите учреждения

Затворническите учреждения са основна част от политиката на сигурност и от социалната политика на една страна. Предназначението им, заложено в конституцията, както и основната им цел е да осъществяват надзор и ръководство върху всички дейности, насочени към предоставяне на обществени услуги във връзка с изпълнението на присъдите и наказателните мерки.

Повече информация можете да получите:

 • по пощата:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá, 38-40
  28014 Madrid
  Spain
 • по телефона: +34 913354700,
 • по факс: +34 913354052.

Повече информация можете да намерите на следния уебсайт: http://www.institucionpenitenciaria.es/.

Други

Общ съвет на адвокатските колегии в Испания (Consejo General de la Abogacía Española)

Общият съвет на адвокатските колегии в Испания (Consejo General de la Abogacía Española, CGAE) е висшият орган на испанските адвокатски колегии, който разполага с представителни, координационни и изпълнителни функции и за всякакви цели има статут на публично образувание със собствена правосубектност и пълни правомощия за постигане на целите си.

CGAE отговаря за регулирането на адвокатската професия и следи за запазването на нейния престиж. В Испания има 83 адвокатски колегии, в които понастоящем членуват общо 137 447 практикуващи адвокати (по данни от декември 2016 г.), както и 10 автономни съвета на адвокатски колегии.

Правото на безплатна правна помощ е силно застъпено в Испания. Испанските адвокатски колегии гарантират осъществяването на ефективна съдебна защита на всички граждани посредством системата за предоставяне на правна помощ, юридическа помощ и правни консултации за обвиняемите, юридическа помощ и консултации за имигранти, правни консултации за лишените от свобода, юридическа помощ и консултации за жени, юридическа помощ за жертвите на домашно насилие, както и юридическа помощ и консултации за възрастни хора.

Ако имате въпроси, има три начина да се свържете със CGAE:

 • по пощата, на следния адрес:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos, 13
  28004 Madrid
  Spain
 • по телефона: +34 915232593,
 • по електронна поща на адрес: informacion@cgae.es.

Повече информация можете да намерите на следните уебсайтове: http://www.cgae.es/ и https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

Последна актуализация: 17/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.