Национални съдилища и други несъдебни органи

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Основните закони и Конституцията

Правата и свободите на хората в Швеция са защитени главно от три основни закона: Конституцията (regeringsformen), Законът за свободата на печата (tryckfrihetsförordningen) и Законът за правото на свободно изразяване (yttrandefrihetsgrundlagen). Конституцията гласи, че административните правомощия трябва да се упражняват при зачитане на равенството на всички хора и свободата и достойнството на индивида.

Независимост на съдебната власт и съдебен контрол

Независимостта на съдебната власт е гарантирана от Конституцията. Съдилищата изпълняват ключова роля в защитата на правата на физическите лица. Средствата за правна защита, налични в правната система на Швеция, са предназначени да защитават основните права. Обикновено решенията по съдебни производства се произнасят от обикновени съдилища и общи административни съдилища, а в някои случаи и от административни органи. Кой съд ще гледа дело, свързано с основните права, ще зависи от различни фактори, като например кое право е било нарушено, и контекста, в който е настъпило нарушението. Кой съд ще разглежда делото може също така да зависи от това дали правото е било нарушено от частен или публичен орган.

Натиснете тук за повече информация относно правната система на Швеция.

Помощ или информация от органите

В Швеция има редица органи, натоварени със задачата да спомагат по различни начини за гарантиране на зачитането на основните права. Тези органи изпълняват различни задачи. Някои от тях например просто предоставят информация за правата в техния район, докато други могат да предлагат правна помощ в конкретен случай.

Можете да потърсите органи, като използвате интерактивния инструмент за основни права .

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.