Vnitrostátní soudy a nesoudní subjekty

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Vnitrostátní soudy

Vnitrostátní instituce na ochranu základních práv

Veřejný ochránce práv

Specializované orgány na ochranu lidských práv

Další

Vnitrostátní soudy

Věci související s právními předpisy EU týkajícími se základních práv může v prvním stupni projednávat kterýkoli bulharský soudce, jelikož Listina základních práv je součástí primárních evropských právních předpisů (platí ve stejném rozsahu jako Lisabonská smlouva). Bulharští občané mohou proto podat žalobu u oblastního soudu (Окръжен съд) a dovolávat se Listiny, pokud se domnívají, že byla porušena jejich základní práva, jež jsou v Listině obsažena. Stejné pravomoci mají bulharské soudy i pokud jde o základní práva, která jsou zakotvena v bulharské Ústavě či stanovena v jakékoli mezinárodní smlouvě, jíž je Bulharsko smluvní stranou.

Stížnosti na jednotlivé správní akty lze podat správním soudům a Nejvyššímu správnímu soudu (Върховен административен съд).

Každý soud v Bulharsku má své vlastní internetové stránky, které obsahují informace o jeho organizaci a působnosti. Webové stránky Vrchní rady soudců (Висшия съдебен съвет) uvádějí podrobný seznam soudů v Bulharsku včetně adres a odkazů na jejich webové stránky (pouze v bulharštině).

Vnitrostátní instituce na ochranu základních práv

Viz níže oddíl „Veřejný ochránce práv“.

Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv Bulharské republiky (Омбудсман на Република България)

Kontaktní adresa:

Ul. George Washington 22
Sofie 1202, Bulharsko
Tel. +359 28106955
E-mail: priemna@ombudsman.bg
Internet: http://www.ombudsman.bg/
 • Název útvaru/oddělení v instituci přijímajícího žádosti/stížnosti/nároky související s porušením práv (je-li použitelné)

Veřejný ochránce práv za použití zákonných prostředků prověřuje, zda došlo na základě jednání či opomenutí k porušení občanských práv a svobod ze strany státních či místních orgánů a jejich správních orgánů, jakož i ze strany osob pověřených poskytováním veřejné služby. Mandát veřejného ochránce práv je široký a zahrnuje veškerá práva občanů – politická, hospodářská, občanská, sociální, kulturní a další. Jedná se o orgán, jenž zaručuje práva všech občanů, včetně dětí, zdravotně postižených osob, příslušníků menšin, cizích státních příslušníků atd.

 • Stručný popis, jak instituce vyřizuje žádosti/stížnosti/nároky

Stížnosti lze veřejnému ochránci práv podat poštou, osobně, e-mailem či dokonce ústně. Každá stížnost je úředně zaevidována. Stížnosti vyřizuje recepce (приемна) a podatelna (деловодството). Instituce má recepci, jež byla zřízena dne 5. ledna 2006 a je otevřena každý den. Odborníci pracující v instituci zde přijímají občany osobně nebo odpovídají na jejich telefonické dotazy. Ve čtvrtek přijímá občany po předchozí dohodě osobně veřejný ochránce práv, a to v době mezi 9:00 a 12:30.

 • Stručný popis postupu/řízení, jehož prostřednictvím jsou žádosti/stížnosti/nároky vyřizovány

Stížnosti či podněty veřejnému ochránci práv může podat kterákoli fyzická osoba bez ohledu na občanství, pohlaví, politickou příslušnost nebo náboženské vyznání. Přezkoumávány nejsou anonymní stížnosti či podněty nebo stížnosti či podněty týkající se událostí, k nimž došlo před více než dvěma roky. Veřejný ochránce práv může zahájit šetření z vlastního podnětu, jestliže se domnívá, že je to v zájmu veřejnosti.

Stížnosti jsou zaevidovány v rejstříku a poté je vedoucí sekretariátu předá příslušnému internímu útvaru, podle druhu stížnosti. Vedoucí oddělení přidělí věc odborníkovi, který má na šetření jeden měsíc. Vyžaduje-li případ komplexnější posouzení, činí tato lhůta až tři měsíce. Pracovník, který případ vyřizuje, si může od stěžovatele vyžádat doplňkové informace nebo požádat příslušné správní orgány, aby podnikly určité kroky nebo poskytly určité informace. Státní a místní orgány a jejich správní orgány, právnické osoby a občané musí veřejnému ochránci práv poskytnout veškeré informace, které získali při výkonu své funkce, a jsou mu nápomocni v souvislosti se stížnostmi, které obdržel. Týká-li se stížnost záležitosti, kterou lze postoupit vyššímu správnímu orgánu nebo jinému specializovanému orgánu (komise, agentura), může veřejný ochránce práv stěžovateli doporučit, aby se obrátil na příslušnou instituci, ledaže veřejný ochránce práv pokládá za nutné, aby se danou věcí zabýval rovněž jeho úřad. Jestliže veřejný ochránce práv nemá pravomoc danou věc projednat, nebude se jí zabývat, vyrozumí o svém rozhodnutí stěžovatele a může jej odkázat na příslušný orgán. Pokud s tím stěžovatel souhlasí, může veřejný ochránce práv tomuto orgánu sám stížnost postoupit.

Veřejný ochránce práv může při projednávání stížnosti nebo podnětu kdykoli nabídnout zprostředkování smírného řešení věci tím, že návrh na zprostředkování zašle stěžovateli i orgánu či osobě, jichž se stížnost či podnět týká. Jestliže s tím obě strany souhlasí, bude veřejný ochránce práv všemožně nápomocen při urovnání sporu (navázáním kontaktu, podporou během případných jednání a dalšími kroky).

 • Stručný popis možných výsledků postupu/řízení

V závislosti na zjištěních plynoucích z šetření může veřejný ochránce práv kromě odpovědi stěžovateli vydat příslušnému orgánu doporučení ohledně odstranění příčin či praktik, jež vytváří předpoklady porušování práv osob. Veřejný ochránce práv pravidelně vypracovává stanoviska ke konkrétním problémům, zveřejňuje je na svých internetových stránkách a zasílá příslušným orgánům a sdělovacím prostředkům. Pokud veřejný ochránce práv zjistí, že problém spočívá v určitém právním předpisu, může Národnímu shromáždění a Radě ministrů doporučit odpovídající legislativní změny. Jestliže shledá, že je určitý právní předpis v rozporu s Ústavou a porušuje občanská práva a občanské svobody, může věc postoupit Ústavnímu soudu, aby rozhodl, zda je skutečně protiústavní. Kromě toho, pokud zjistí rozpory v judikatuře, má pravomoc postoupit věc Nejvyššímu kasačnímu soudu nebo Nejvyššímu správnímu soudu za účelem vydání výkladového rozhodnutí či výkladového předpisu.

Specializované orgány na ochranu lidských práv

Orgán pro otázky rovného zacházení

1. Komise pro ochranu před diskriminací (Комисия за защита от дискриминация)

Kontaktní adresa:

Bul. Dragan Tsankov 35
Sofie 1125, Bulharsko
Tel. + 359 28073030
Fax + 359 28073058
Е-mail: kzd@kzd.bg
Internet: http://www.kzd-nondiscrimination.com/
 • Název útvaru/oddělení v instituci přijímajícího žádosti/stížnosti/nároky související s porušením práv (je-li použitelné)

Komise pro ochranu před diskriminací

 • Stručný popis, jak instituce vyřizuje žádosti/stížnosti/nároky

Řízení před Komisí pro ochranu před diskriminací (dále jen „komise“) lze zahájit:

 • na základě písemné stížnosti dotčených osob,
 • z vlastního podnětu komise,
 • na základě podnětů od fyzických či právnických osob, státních nebo místních orgánů.

Stížnost či podnět je třeba komisi předložit do tří let od protiprávního jednání. Jedná-li se o události starší než tři roky, nebude stížnost prošetřena, nebo v případě, že šetření již probíhá, bude věc uzavřena. Jestliže již byla daná věc postoupena soudu, neprovede komise šetření. Je-li stížnost či podnět stažen nebo není ve lhůtě stanovené komisí opraven, bude věc uzavřena.

Stížnost či podnět musí obsahovat:

 • jméno stěžovatele,
 • adresu či sídlo stěžovatele,
 • popis okolností události, na nichž je stížnost nebo podnět založen (kdy, kde, kdo a jakého jednání nebo opomenutí uvedeného ve stížnosti se dopustila osoba, pokud se jedná o soukromou osobu, nebo v případě, že se jedná o zaměstnance žalované strany, jaké jednání nebo opomenutí vyplývající ze zákonných či smluvně daných povinností a související s činnostmi žalované strany ji činí odpovědnou za údajnou diskriminaci),
 • upřesnění své žádosti s ohledem na pravomoci komise, které jsou stanoveny v zákoně o ochraně před diskriminací, a také důkazy, jimiž stěžovatel disponuje, ať již se jedná o písemné dokumenty nebo důkazní prostředky, které by komise měla podle jeho názoru přezkoumat (například osoby, jež by měly být podle názoru stěžovatele vyslechnuty jako svědci, určení místa, kde se nacházejí písemné důkazy, jimiž disponuje třetí osoba, jež se neúčastní správního řízení),
 • datum a podpis stěžovatele nebo jeho zástupce.
 • Stručný popis postupu pro posouzení žádostí/stížností/nároků

Po zahájení řízení přidělí předseda komise spis panelu, který se specializuje na daný druh diskriminace. Tento panel jmenuje z řad svých členů předsedu a zpravodaje. Zpravodaj zahájí šetření, v jehož průběhu shromáždí písemné důkazy potřebné k plnému objasnění všech okolností vedoucích k diskriminaci. Šetření musí být uzavřeno do 30 dnů. Ve složitých případech může být rozhodnutím předsedy komise tato lhůta prodloužena o dalších 30 dnů. Po ukončení šetření předloží zpravodaj předsedovi panelu závěrečnou zprávu. Předseda panelu stanoví datum veřejného jednání a vyzve strany, aby se jej zúčastnily.

Při výkonu svých pravomocí může komise:

 • požadovat dokumenty a jiné informace související s vyšetřováním,
 • požadovat, aby osoby, jichž se šetření týká, vysvětlily záležitosti s ním související,
 • vyslechnout svědky.

Všechny osoby a státní a místní orgány jsou povinny při šetření s komisí spolupracovat. Mají povinnost předložit požadované informace a dokumenty a nezbytná písemná vysvětlení, pokud jsou o to požádáni. Pokud odpovědné osoby odmítnou předložit informace, o něž komise žádá, může jim být uložena pokuta.

 • Stručný popis možných výsledků řízení

Při prvním zasedání vyzve předseda panelu strany k urovnání sporu smírnou cestou. Pokud strany souhlasí, mají možnost uzavřít dohodu, která se schválí rozhodnutím, a věc je uzavřena. Týká-li se dohoda pouze části sporu, pokračuje řízení v části, které se dohoda netýká. Dohoda schválená komisí je vymahatelná, a ta sleduje její dodržování.

Pokud strany nedospějí k dohodě, rozhodne komise do 14 dnů od veřejného jednání o podstatě věci.

Ve svém rozhodnutí může komise:

 • stanovit, zda došlo k porušení předpisů,
 • určit pachatele a oběť,
 • pokud zjistí porušení předpisů, uložit pokutu a/nebo závazné správní opatření.

Závazná správní opatření, která může komise uložit:

 • vydat zaměstnavatelům a úředníkům závazné pokyny k nápravě porušení právních předpisů v oblasti předcházení diskriminaci,
 • pozastavit výkon nezákonných rozhodnutí nebo příkazů zaměstnavatele, které vedou nebo mohou vést k diskriminaci.

Pro účely účinného vymáhání práva dohlíží komise nad dodržováním rozhodnutí, která vydala.

Proti rozhodnutím komise lze do 14 dnů od jejich oznámení podat opravný prostředek u správního soudu v Sofii.

2. Národní rada pro rovnost žen a mužů při Radě ministrů (Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет)

Kontaktní adresa:

Rada ministrů
bul. Dondukov 1
Sofie 1594, Bulharsko
Internet: https://saveti.government.bg/web/cc_19/1
 • Název útvaru/oddělení v instituci přijímajícího žádosti/stížnosti/nároky související s porušením práv (je-li použitelné)

Národní rada pro rovnost žen a mužů při Radě ministrů

 • Stručný popis, jak instituce vyřizuje žádosti/stížnosti/nároky

Národní rada pro rovnost žen a mužů při Radě ministrů (dále jen „národní rada“) zajišťuje konzultace, spolupráci a koordinaci mezi vládními orgány a nevládními organizacemi při vytváření a provádění vnitrostátní politiky v oblasti rovnosti žen a mužů.

 • Stručný popis postupu/řízení, jehož prostřednictvím jsou žádosti/stížnosti/nároky vyřizovány

Národní rada:

 • konzultuje s Radou ministrů,
 • přezkoumává návrhy normativních a jiných aktů týkajících se rovnosti žen a mužů a vydává stanoviska k těmto návrhům,
 • přezkoumává návrhy aktů Rady ministrů a vydává stanoviska ohledně toho, zda jsou v souladu s cíli politiky rovnosti žen a mužů,
 • koordinuje činnost veřejných orgánů a nevládních organizací při provádění národní politiky v oblasti rovnosti žen a mužů a mezinárodních závazků Bulharské republiky v dané oblasti,
 • samostatně nebo společně s Komisí pro ochranu před diskriminací navrhuje opatření k provádění vnitrostátní politiky v oblasti rovnosti žen a mužů v Bulharské republice,
 • udržuje kontakty s obdobnými orgány veřejné správy v zahraničí a s mezinárodními organizacemi, které mají podobné úkoly a činnosti,
 • podporuje sociální partnery a nevládní organizace při provádění celostátních a regionálních projektů národního významu v oblasti rovnosti žen a mužů a sladění pracovního života s rodinnými a rodičovskými povinnostmi a zohledňuje jejich výsledky,
 • organizuje výzkum ohledně otázek souvisejících s její činností.
 • Stručný popis možných výsledků řízení

Vypracování a provádění vnitrostátní politiky v oblasti rovnosti žen a mužů.

Subjekt pro ochranu údajů

1. Komise pro ochranu osobních údajů (Комисия за защита на личните данни)

Kontaktní adresa:

Bul. Prof. Tsvetan Lazarov 2
Sofie 1592, Bulharsko
Tel. + 359 29153518
Fax: + 359 29153525
E-mail: kzld@cpdp.bg
Internet: http://www.cpdp.bg/
 • Název útvaru/oddělení v instituci přijímajícího žádosti/stížnosti/nároky související s porušením práv (je-li použitelné)

Komise pro ochranu osobních údajů

 • Stručný popis, jak instituce vyřizuje žádosti/stížnosti/nároky

Komise pro ochranu osobních údajů (dále jen „komise“) přispívá k provádění vnitrostátní politiky ochrany osobních údajů.

Zkoumá stížnosti týkající se porušování práv zakotvených v zákoně o ochraně osobních údajů.

 • Stručný popis postupu pro posouzení žádostí/stížností/nároků

Každá fyzická osoba, která se stala obětí porušení práv zakotvených v zákoně o ochraně osobních údajů, může věc předložit komisi do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však pět let od okamžiku porušení. Žádost předloženou komisi přezkoumá ředitelství pro právní postupy a dohled, které předloží komisi stanovisko ohledně její kvalifikace a přípustnosti. Komise o kvalifikaci žádosti a o její přípustnosti rozhoduje s vyloučením veřejnosti. Může rozhodnout o zahájení vyšetřování, shromáždění důkazů nebo konzultacích s třetími stranami. Je-li stížnost přípustná, stanoví se účastníci řízení a lhůta pro její přezkoumání z věcného hlediska. Komise stížnost přezkoumá z věcného hlediska na veřejném zasedání a oznámí to stranám a zúčastněným osobám. Komise rozhodne o žádosti z věcného hlediska do 30 dnů od jejího doručení. Kopie rozhodnutí se zasílá stranám a zúčastněným osobám. Komise přijme rozhodnutí do 30 dnů od data, kdy bylo zahájeno řízení, a svým rozhodnutím může vydat závazné pokyny, stanovit lhůtu k odstranění protiprávního jednání nebo uložit správní sankci. Proti rozhodnutí komise lze podat opravný prostředek k Nejvyššímu správnímu soudu do 14 dnů od jeho obdržení.

 • Stručný popis možných výsledků řízení

Komise vydává stanoviska k návrhům normativních aktů v oblasti působnosti zákona o ochraně osobních údajů a na základě žádostí fyzických a právnických osob, veřejnoprávních subjektů a organizací.

Komise vydává závazné pokyny pro správce osobních údajů týkající se ochrany osobních údajů.

Ukládá dočasné zákazy zpracování osobních údajů v případech, kdy toto zpracování představuje porušení ustanovení o ochraně osobních údajů.

Další specializované úřady

1. Národní rada pro etnické otázky a integraci při Radě ministrů (Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет)

Kontaktní adresa:

Rada ministrů
bul. Dondukov 1
Sofie 1594, Bulharsko
Tel. +359 29403622
Fax: +359 29402118
Е-mail: Rositsa.Ivanova@government.bg – tajemnice Národní rady pro etnické otázky a integraci při Radě ministrů
Internet: http://www.nccedi.government.bg/
 • Název útvaru/oddělení v instituci přijímajícího žádosti/stížnosti/nároky související s porušením práv (je-li použitelné)

Národní rada pro etnické otázky a integraci při Radě ministrů

 • Stručný popis, jak instituce vyřizuje žádosti/stížnosti/nároky

Veškerými etnickými záležitostmi se zabývá Národní rada pro etnické otázky a integraci při Radě ministrů (dále jen „národní rada“) a její sekretariát.

Nemá žádné zvláštní oddělení pro vyřizování stížností nebo žádostí, v případě potřeby je však vyřizují odborní pracovníci sekretariátu.

 • Stručný popis postupu pro posouzení žádostí/stížností/nároků

Národní rada je konzultační a koordinační orgán, který je nápomocen Radě ministrů při rozvoji a provádění vnitrostátní politiky týkající se etnických a integračních otázek.

Nadále zajišťuje spolupráci mezi veřejnými orgány a nevládními organizacemi, které zastupují bulharské občany náležející k etnickým menšinám nebo které působí v oblasti vztahů mezi etnickými skupinami.

Národní rada koordinuje národní akční plán iniciativy „Dekáda romské inkluze 2005–2015“, sleduje jeho provádění a průběžně monitoruje plán a závazky, které všechny veřejné instituce podle své funkční způsobilosti v rámci Dekády romské inkluze přijaly.

V Bulharsku byly u regionálních guvernérů zřízeny regionální rady pro spolupráci v oblasti integrace a etnických otázek. Jsou to konzultační a koordinační orgány, jež podporují provádění politiky týkající se oblasti integrace a etnických otázek na úrovni regionů.

Rozhodnutím příslušné obecní rady mohou být rovněž zřízeny místní rady pro spolupráci v oblasti integrace a etnických otázek.

 • Stručný popis možných výsledků řízení

Kromě řady povinností souvisejících s administrativou národní rady odpovídá její sekretariát za udržování provozních vazeb a zajištění metodické podpory pro regionální a místní rady v oblasti integrace a etnických otázek.

2. Agentura pro osoby se zdravotním postižením (Агенция за хора с увреждания)

Kontaktní adresa:

Ul. Sofroniy Vrachanski 104–106
Sofie 1233, Bulharsko

Тel. +359 29318095; 8329073

Fax: +359 28324162

Е-mail: ahu@mlsp.government.bg
Internet: https://ahu.mlsp.government.bg
 • Název útvaru/oddělení v instituci přijímajícího žádosti/stížnosti/nároky související s porušením práv (je-li použitelné)

Agentura pro osoby se zdravotním postižením

 • Stručný popis, jak instituce vyřizuje žádosti/stížnosti/nároky

Agentura pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „agentura“) se především zabývá žádostmi o zápis do rejstříku osob vykonávajících činnost týkající se poskytování zdravotnických prostředků a pomůcek, žádostmi o zápis do rejstříku specializovaných společností osob se zdravotním postižením nebo pro osoby se zdravotním postižením nebo žádostmi v souvislosti s právy osob se zdravotním postižením nebo projekty v rámci různých programů financovaných agenturou.

 • Stručný popis postupu pro posouzení žádostí/stížností/nároků

Žádosti se podávají v automatizovaném informačním systému „docman“ a výkonný ředitel je předkládá prvnímu tajemníkovi a ředitelům ředitelství, kteří je na základě usnesení předají příslušnému odpovědnému pracovníku.

 • Stručný popis možných výsledků řízení

Žádost o administrativní službu je vyřízena nebo je dotčené osobě zaslána odpověď.

3. Státní agentura pro ochranu dětí (Държавната агенция за закрила на детето)

Kontaktní adresa:

Ul. Triaditsa 2
Sofie 1051, Bulharsko
Tel. +359 29339010, +359 29339016
Fax: +359 2 9802415
Е-mail: sacp@sacp.government.bg
Internet: http://sacp.government.bg/
 • Název útvaru/oddělení v instituci přijímajícího žádosti/stížnosti/nároky související s porušením práv (je-li použitelné)

Státní agentura pro ochranu dětí

 • Stručný popis, jak instituce vyřizuje žádosti/stížnosti/nároky

Práva dětí, která jsou stanovena v Úmluvě OSN o právech dítěte, jsou zaručena zákonem o ochraně dítěte, který byl přijat v roce 2000, a vznikem Státní agentury pro ochranu dětí (dále jen „státní agentura“), která byla zřízena v roce 2001. Bulharsko se tak hlásí ke svému závazku poskytovat rodičům a právním zástupcům dítěte přiměřenou pomoc při výkonu jejich odpovědnosti za výchovu dítěte a zajišťovat instituce, zařízení a služby v oblasti péče o děti.

Za ochranu dětí v Bulharsku odpovídá:

 • předseda státní agentury a správa, která je mu nápomocna při výkonu jeho pravomocí,
 • ředitelství pro sociální pomoc,
 • ministr práce a sociální politiky, ministr vnitra, ministr školství, mládeže a vědy, ministr spravedlnosti, ministr zahraničních věcí, ministr kultury, ministr zdravotnictví a starostové obcí.
 • Stručný popis postupu pro posouzení žádostí/stížností/nároků

Zákon o ochraně dítěte přiznává ohroženým dětem zvláštní ochranu ze strany státu. Upravuje právo každého dítěte na ochranu, právo dítěte na ochranu před násilím, jako je nucení provádět činnosti, které poškozují jeho fyzický, psychický, morální nebo vzdělávací vývoj. Každé dítě má právo na ochranu před porušováním jeho důstojnosti metodami výchovy, fyzickou, duševní nebo jinou formou násilí a jednáním v rozporu s jeho zájmy; každé dítě má právo na ochranu proti vykořisťování k žebrání, prostituci, k šíření pornografického materiálu nebo získávání nelegálního příjmu i proti sexuálnímu násilí.

Mezi opatření na ochranu ohrožených dětí patří:

 • přijetí opatření na ochranu rodinného prostředí – poradenství, pomoc, právní pomoc, psychologická podpora se zaměřením na využívání sociálních služeb. Ochranná opatření přijímá ředitelství pro sociální pomoc na žádost rodičů, pečovatelů, opatrovníků, osob pečujících o dítě nebo samotného dítěte, nebo z podnětu ředitelství pro sociální pomoc a provádí je poskytovatelé sociálních služeb pro děti nebo ředitelství pro sociální pomoc,
 • umístění dítěte mimo rodinné prostředí (umístění dítěte v rodině příbuzných nebo blízkých osob, jakož i umístění dítěte do pěstounské rodiny, poskytování sociálních služeb rezidenčního typu nebo umístění do specializované instituce) probíhá na základě rozhodnutí soudu. Dokud soud nevydá rozhodnutí, ředitelství pro sociální pomoc příslušné podle adresy dítěte stanoví prostřednictvím správního opatření dočasné ubytování,
 • umístění dítěte do ústavní péče – proběhne pouze v případě, kdy jsou vyčerpány možnosti k ponechání dítěte v rodinném prostředí.
 • Stručný popis možných výsledků řízení

Předseda Státní agentury pro ochranu dítěte má v zájmu ochrany práv dětí tyto pravomoci:

 • organizuje kontroly dodržování práv dítěte ve všech státních, obecních a soukromých školách, mateřských školách a jeslích, specializovaných zařízeních, zdravotnických zařízeních, na ředitelstvích pro sociální pomoc, u poskytovatelů sociálních služeb pro děti a v neziskových právnických osobách působících v oblasti ochrany dětí. Pokud se zjistí, že došlo k protiprávnímu jednání, učiní závazné pokyny k nápravě. Není-li závazný pokyn dodržen, je uložena pokuta,
 • provádí sledování a kontrolu institucí, které se specializují na péči o děti či dodržování práv dítěte. Pokud se zjistí, že došlo k protiprávnímu jednání, učiní závazné pokyny k nápravě. Není-li závazný pokyn dodržen, je uložena pokuta,
 • organizuje kontroly dodržování norem pro sociální služby poskytované dětem. Pokud se zjistí, že došlo k protiprávnímu jednání, učiní závazné pokyny k nápravě. Není-li závazný pokyn dodržen, je uložena pokuta. Uložení pokut předchází dlouhý postup. Jestliže státní agentura po provedení kontrol zjistí porušení práv dítěte, vydá nejprve závazný pokyn (individuální správní akt), proti němuž lze ve stanovené lhůtě podat opravný prostředek u soudu. Pokud není opravný prostředek podán v zákonné lhůtě 14 dní, nabývá pokyn účinku. Po uplynutí lhůty pro provedení pokynu musí dotčená osoba informovat státní agenturu, zda jej dodržela.

4. Státní agentura pro uprchlíky při Radě ministrů (Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет)

Kontaktní adresa:

bul. „Knyaginya Maria Luiza“ 114 B
Serdika
1233 Sofie, Bulharsko
Tel. +359 28080901 – ředitel
Fax: +359 229559905
Е-mail: sar@saref.government.bg
Internet: http://www.aref.government.bg/
 • Název útvaru/oddělení v instituci přijímajícího žádosti/stížnosti/nároky související s porušením práv (je-li použitelné)

Státní agentura pro uprchlíky

 • Stručný popis, jak instituce vyřizuje žádosti/stížnosti/nároky

Žádosti o přiznání právního postavení uprchlíka se posuzují podle zákona o azylu a o uprchlících a totéž platí pro žádosti o sloučení rodiny (článek 34) a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o žádostech o ochranu. Ostatní žádosti se vyřizují v souladu s vnitřními pravidly pro vedení řízení ohledně udělování ochrany Státní agentury pro uprchlíky při Radě ministrů (dále jen „státní agentura“).

 • Stručný popis postupu pro posouzení žádostí/stížností/nároků

Hlavním právním předpisem, který upravuje práva žadatelů o azyl, uprchlíků a osob, jimž byl přiznán humanitární status (doplňková ochrana) v Bulharské republice, je zákon o azylu a uprchlících. Spolu se zákonem o správním řízení a zákonem o cizích státních příslušnících v Bulharské republice budují právní rámec bulharského azylového systému.

Podle zákona o azylu a uprchlících mohou být cizím státním příslušníkům v Bulharské republice uděleny čtyři druhy zvláštní ochrany:

 • azyl – prezident Bulharské republiky ho udílí cizím státním příslušníkům pronásledovaným za jejich přesvědčení nebo činnost v rámci prosazování mezinárodně uznávaných práv a svobod,
 • postavení uprchlíka,
 • humanitární status (který odpovídá doplňkové ochraně popsané v článku 15 kvalifikační směrnice – 2004/83/ES),
 • dočasná ochrana – udělovaná za určitých podmínek v době hromadného přílivu cizích státních příslušníků, kteří museli opustit zemi svého původu,
 • příslušným orgánem pro posuzování žádostí o přiznání postavení uprchlíka nebo humanitárního statusu je Státní agentura pro uprchlíky. Takovou ochranu může v Bulharské republice poskytnout jedině předseda státní agentury.

Všechny postupy pro přiznání postavení uprchlíka podle zákona o azylu a uprchlících v současnosti probíhají v integračních azylových střediscích, která se nacházejí v Sofii a v obci Banja (u města Nova Zagora).

V Bulharsku je k zahájení řízení o udělení ochrany nezbytné, aby se žadatelé osobně registrovali ve Státní agentuře pro uprchlíky. Pokud cizinec podal žádost o ochranu na hranicích nebo jinému orgánu veřejné moci, jsou tyto orgány povinny tuto žádost neprodleně předat státní agentuře.

Cizinci, kteří podávají přihlášku úředníkům státní agentury, jsou zaregistrováni v tentýž den.

Státní agentura musí cizincům poskytovat v jazyce, kterému rozumí, pokyny týkající se žádosti, informace o následném řízení, o jejich právech a povinnostech i o organizacích poskytujících právní a sociální pomoc. Bezprostředně před registrací jsou tyto pokyny cizinci přečteny tlumočníkem. Žadatel obdrží kopii těchto pokynů v jazyce, kterému rozumí. Při registraci žadatel v dotazníku uvede pouze své biologické údaje. Poté následuje dublinské řízení, jehož součástí jsou kromě snímání otisků prstů v systému Eurodac i pohovor se standardními otázkami týkajícími se cestovní trasy.

Pokud je Bulharsko odpovědné za posouzení žádosti, použije se zrychlený postup. Za vydání rozhodnutí v tomto řízení odpovídá orgán, který vedl pohovor (úředník určený předsedou). Může ve svém rozhodnutí žádost zamítnout jako zjevně nedůvodnou z důvodů uvedených v zákoně o azylu a o uprchlících, přerušit řízení nebo pokračovat v řádném řízení.

Nebude-li rozhodnutí přijato do tří dnů v rámci tohoto postupu, postoupí se žádost automaticky k řádnému řízení. K rozhodnutí v této fázi vypracuje orgán, který vedl pohovor, stanovisko, které následně schválí příslušní úředníci. Může být vráceno k přijetí dalších procesních opatření a k další analýze poskytnutých informací. V případě schválení stanoviska je vypracován návrh rozhodnutí, který je projednán a schválen úředníky z metodického ředitelství a po řadě dalších schválení předán k přijetí a podpisu předsedovi státní agentury.

 • Stručný popis možných výsledků řízení

Udělení postavení uprchlíka nebo humanitárního statusu nebo zamítnutí žádosti o ochranu.

5. Stálá komise pro lidská práva a policejní etiku (Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика)

Kontaktní adresa:

Ministerstvo vnitra
ul. 6-ti septemvri 29
Sofie 1000, Bulharsko
Tel. + 359 29825000 – centrála Ministerstva vnitra
Internet: http://www.mvr.bg/
 • Název útvaru/oddělení v instituci přijímajícího žádosti/stížnosti/nároky související s porušením práv (je-li použitelné)

Stálá komise pro lidská práva a policejní etiku

 • Stručný popis, jak instituce vyřizuje žádosti/stížnosti/nároky

Stálá komise pro lidská práva a policejní etiku (dále jen „stálá komise“) hraje důležitou úlohu v činnosti Ministerstva vnitra, neboť přispívá k součinnosti se strukturami občanské společnosti. Na regionální úrovni dále fungují místní komise v rámci oblastních ředitelství Ministerstva vnitra.

Komise na svých zasedáních posuzuje všechny dokumenty ministerstva týkající se dodržování lidských práv.

 • Stručný popis postupu pro posouzení žádostí/stížností/nároků

Stálá komise se zaměřuje na aktivní spolupráci s veřejnými organizacemi, na podporu osvědčených policejních postupů a na harmonizaci požadavků vyplývajících z členství Bulharské republiky v EU a je organizována v souladu s pracovním plánem, který je každoročně aktualizován. Tento plán zahrnuje celou řadu témat, jako jsou:

 • opatření týkající se analýzy uplatňování různých právních aktů a vypracování návrhů na jejich zlepšení,
 • opatření na dodržování norem etického chování a lidských práv v praxi při každodenní činnosti zaměstnanců Ministerstva vnitra,
 • tematická školení zaměstnanců v oblasti ochrany lidských práv.
 • Stručný popis možných výsledků řízení
 • dodržování práv zadržených osob ze strany policejních orgánů,
 • dodržování etického kodexu,
 • kontrola dodržování normativních předpisů a aktů ministra, náměstků ministra, generálního tajemníka a vedoucích odborů Ministerstva vnitra, včetně těch, které se týkají policejní etiky a lidských práv.

6. Výbor pro lidská práva, náboženství, stížnosti a petice podané občany při Národním shromáždění (Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание)

Kontaktní adresa:

pl. Narodno Sabranie 2 (plenární zasedání)
pl. Knyaz Aleksandar 1 (výbory a kanceláře volených zástupců)
Sofie 1169, Bulharsko
ústředna: +359 293939
Fax: +359 29813131

E-mail: infocenter@parliament.bg
E-mail : humanrights@parliament.bg
Internet: https://www.parliament.bg

 • Název útvaru/oddělení v instituci přijímajícího žádosti/stížnosti/nároky související s porušením práv (je-li použitelné)

Výbor pro lidská práva, náboženství, stížnosti a petice podané občany při Národním shromáždění

 • Stručný popis, jak instituce vyřizuje žádosti/stížnosti/nároky

Výbor pro lidská práva, náboženství, stížnosti a petice podané občany při Národním shromáždění (dále jen „výbor“) vykonává dva druhy činností: kromě legislativních funkcí v oblasti lidských práv a náboženství se zabývá také problémy občanů, nevládních organizací, sdružení a nadací, pokud jde o řešení stížností, žádostí, podnětů, návrhů, petic atd.

Tematika je velmi rozmanitá a zahrnuje veškeré aspekty společnosti, jimiž se nezabývají soudy. Většina stížností a podnětů se týká sociálních otázek, dále soudnictví, práv spotřebitelů, jednání či opomenutí orgánů spadajících pod Ministerstvo vnitra, územních plánů, nezákonné výstavby, restituce zemědělských a lesních pozemků. Zabývá se rovněž problémy v oblasti vzdělávání a zdraví, akty, jednáním a opomenutím místních orgánů a místní samosprávy, náboženskými otázkami, stížnostmi týkajícími se činností státní správy, problémy souvisejícími s diskriminací či etickými otázkami atd.

 • Stručný popis postupu pro posouzení žádostí/stížností/nároků

Výbor, jehož úloha je přesně vymezena, vytváří přímou vazbu mezi bulharskými občany a Národním shromážděním. Jednací řád stanoví postupy pro zaznamenávání, předávání, archivaci a odpovědnost, pokud jde o velký počet žádostí, petic, stížností, podnětů a návrhů, které jsou výboru doručeny poštou, v elektronické podobě a /nebo prostřednictvím podatelny Národního shromáždění. Každý dokument obdrží referenční číslo, je zapsán do zvláštního rejstříku a přidělen znalci v oboru, ke kterému náleží. Odborník poté tento problém analyzuje a vypracuje odpověď nebo dokument předá příslušnému orgánu. Výbor dbá na dodržování lhůt v korespondenci a věnuje zvláštní pozornost případům, kdy státní nebo obecní orgány nedodržují lhůty stanovené ve správním řádu. Odborníci výboru rovněž poskytují občanům konzultace prostřednictvím telefonu, pokud jde o jejich procesní práva a možnosti pomoci.

Anonymní podněty nejsou brány v potaz.

 • Stručný popis možných výsledků řízení

Občané obdrží poradenství a pomoc v oblasti ochrany občanských práv zaručených Ústavou Bulharské republiky.

7. Generální ředitelství Ministerstva spravedlnosti pro výkon trestních rozsudků (Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието)

Kontaktní adresa:

bul. Gen. N. Stoletov 21
Sofie 1309, Bulharsko
Tel. + 359 28139190
Fax: +359 29311574
E-mail: gdin_ias@abv.bg; gdin@gdin.bg
Internet: http://www.gdin.bg/
 • Název útvaru/oddělení v instituci přijímajícího žádosti/stížnosti/nároky související s porušením práv (je-li použitelné)

Generální ředitelství Ministerstva spravedlnosti pro výkon trestních rozsudků

 • Stručný popis žádostí/stížností/nároků, jež instituce zpracovává

Dotazy/stížnosti/nároky vězňů se týkají zejména uložených trestů, převozu do jiné věznice, režimu výkonu trestu, životních podmínek ve vězení, lékařské péče a jednání či nečinnosti zaměstnanců vězeňské správy.

 • Stručný popis postupu pro posouzení žádostí/stížností/nároků

Proti rozhodnutím o uložení kázeňských trestů vězňům uvedených v § 101 zákona o výkonu trestu a vyšetřovací vazbě, jež vydal ředitel věznice nebo nápravného zařízení, lze podat odvolání u generálního ředitele Generálního ředitelství Ministerstva spravedlnosti pro výkon trestních rozsudků (dále jen „generální ředitelství“), a pokud je vydal generální ředitel, lze se proti nim odvolat do 7 dnů od jejich oznámení k ministru spravedlnosti. Proti uložení kázeňského trestu samovazby se lze do tří dnů od jeho oznámení odvolat k okresnímu soudu příslušnému pro dané zařízení.

Samovazbu na dobu do dvou měsíců bez práva účastnit se skupinových činností podle § 120 zákona o výkonu trestu a vyšetřovací vazbě musí uložit generální ředitel generálního ředitelství a do tří dnů od jejího oznámení se lze proti ní odvolat u příslušného okresního soudu.

Rozhodnutí o přesunu vězňů do jiné věznice nebo o jeho zamítnutí vydává generální ředitel generálního ředitelství a lze se proti němu odvolat do 14 dnů od oznámení k ministru spravedlnosti.

Proti rozhodnutím výboru pro výkon trestních rozsudků přijatým podle § 74 odst. 1 bodu 3 zákona o výkonu trestu a vyšetřovací vazbě (rozhodnutí ukládající přísnější režim, než jaký stanovil soud) lze podat odvolání do 14 dnů od jeho oznámení u okresního soudu, v jehož obvodu se věznice nebo nápravné zařízení nachází.

Stížnosti a odvolání týkající se životních podmínek ve věznicích, lékařské péče a jednání/nečinnosti zaměstnanců vězeňské správy podané podle § 1 odst. 1 zákona o odpovědnosti státu za škodu způsobenou občanům projednávají správní soudy v souladu se správním řádem. Toto řízení probíhá na dvou stupních. Žaloby podle § 71 odst. 1 zákona o ochraně před diskriminací projednávají okresní soudy nebo Komise pro ochranu před diskriminací. Toto soudní řízení probíhá na třech stupních a je upraveno občanským soudním řádem. Proti rozhodnutím Komise pro ochranu před diskriminací lze podat opravný prostředek k Nejvyššímu správnímu soudu v souladu s postupem stanoveným ve správním řádu.

 • Stručný popis možných výsledků řízení

Jakmile nabudou správní rozhodnutí a rozsudky soudu právní moci, jsou závazné a vykonává je generální ředitelství a jeho oblastní útvary.

8. Národní komise pro boj proti obchodování s lidmi při Radě ministrů (Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет)

Kontaktní adresa:

NKBTH Sofie 1797, Bulharsko
Tel: + 359 28078050
Fax: + 359 28078059
E-mail: office@antitraffic.government.bg
Internet: http://antitraffic.government.bg/
 • Název útvaru/oddělení v instituci přijímajícího žádosti/stížnosti/nároky související s porušením práv (je-li použitelné)

Národní komise pro boj proti obchodování s lidmi při Radě ministrů

 • Stručný popis, jak instituce vyřizuje žádosti/stížnosti/nároky

Sekretariát Národní komise pro boj proti obchodování s lidmi při Radě ministrů (dále jen „národní komise“) přijímá podněty týkající se/od obětí obchodování s lidmi.

Národní komise přijímá rovněž stížnosti občanů na její administrativní postupy. Tyto stížnosti se posuzují ve lhůtách stanovených právními předpisy.

 • Stručný popis postupu pro posouzení žádostí/stížností/nároků

Národní komise předá podnět příslušnému ministerstvu či vládní instituci za účelem přijetí opatření, šetření věci a/nebo objasnění okolností. Obětem obchodování s lidmi je podle § 20 zákona o boji proti obchodování s lidmi zaručena anonymita a ochrana údajů o jejich totožnosti. Pokud obdrží informace o dětské oběti obchodování s lidmi, neprodleně informuje Státní agenturu pro ochranu dětí, která přijme příslušná opatření podle zákona o ochraně dítěte.

V souladu s § 4 odst. 4 zákona o boji proti obchodování s lidmi se mohou zasedání národní komise účastnit zástupci neziskových právních subjektů a mezinárodních organizací zastoupených v Bulharsku a činných v boji proti obchodování s lidmi a ochraně jeho obětí. Za tímto účelem by měli v souladu s § 12 stanov národní komise podat písemnou žádost o účast na zasedání a připojit doklady uvedené ve stanovách.

 • Stručný popis možných výsledků řízení

Národní komise písemně informuje žadatele o nedostatcích zjištěných v předložených dokladech a stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Předseda národní komise nebo jím pověřený úředník rozhodne o žádosti a přiložených dokumentech do 30 dnů od jejich obdržení. Proti jeho rozhodnutí lze podle zákona podat opravný prostředek k Nejvyššímu správnímu soudu.

9. Ústřední komise pro boj s protispolečenským chováním nezletilých osob při Radě ministrů (Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет)

Kontaktní adresa:

Bul. Knyaz Dondukov 9, 4. patro
Sofie 1000, Bulharsko
Tel. + 359 29811133
Fax: +359 29874001
Internet: http://www.ckbppmn.government.bg/obshti/funktzii.html
 • Název útvaru/oddělení v instituci přijímajícího žádosti/stížnosti/nároky související s porušením práv (je-li použitelné)

Ústřední komise pro boj s protispolečenským chováním nezletilých osob při Radě ministrů

 • Stručný popis, jak instituce vyřizuje žádosti/stížnosti/nároky

Ústřední komise pro boj s protispolečenským chováním nezletilých osob při Radě ministrů (dále jen „ústřední komise“) má tyto úkoly:

 • koordinuje činnost veřejných subjektů a neziskových právnických osob při prevenci a potírání protispolečenského chování nezletilých osob,
 • řídí a kontroluje činnost místních komisí pro boj s protispolečenským chováním nezletilých osob v Bulharsku,
 • analyzuje a shromažďuje statistické údaje, sleduje tendence a zpracovává prognózy,
 • účastní se vypracovávání normativních aktů týkajících se problematiky nezletilých osob,
 • zvyšuje povědomí společnosti o problémech deviantního chování dospívajících.

Ústřední komise rovněž informuje společnost o rizikových situacích, v nichž mohou být nezletilé osoby podněcovány k tomu, aby páchaly trestnou činnost, o vzdělávacích opatřeních přijímaných v takových případech, o stavu a vývoji trestné činnosti a protispolečenského chování nezletilých osob.

 • Stručný popis postupu pro posouzení žádostí/stížností/nároků

Místní komise pro boj s protispolečenským chováním nezletilých osob (dále jen „místní komise“) jsou odpovědné za organizaci, řízení a kontrolu prevence a boje proti asociálnímu chování dětí na úrovni obcí.

Zákon místním komisím rovněž ukládá specifický úkol, kterým je zkoumat případy protispolečenského chování nezletilých osob. Podle „Zvláštních ustanovení o nezletilých osobách“ bulharského trestního zákoníku, jež jsou v souladu s článkem 40 Úmluvy OSN o právech dítěte a pravidlem 11 Pekingských pravidel, se případy trestné činnosti nezletilých osob řídí zákonem o prevenci a potírání protispolečenského chování nezletilých osob, jehož § 13 obsahuje úplný výčet intervenčních opatření. Tato mimosoudní opatření, výlučně vzdělávací a sociální, zahrnují „konzultace o problémech týkajících se chování“, „posílení úlohy rodičů“ a pomoc a podporu odborníků, jako jsou pedagogičtí pracovníci v sociální oblasti atd.

 • Stručný popis možných výsledků řízení

Opatření jsou uložena po přesné analýze příčin a faktorů vedoucích k deviantnímu chování. Plánují se rovněž opatření pro rodiče, kteří zanedbali výchovu svých dětí, jež se dopustily protispolečenského chování.

10. Národní kancelář pro právní pomoc (Национално бюро за правна помощ)

Kontaktní adresa:

ul. Razvigor 1
Sofie 1421, Bulharsko
Tel. +359 28193200
Fax + 359 28654812
E-mail: nbpp@nbpp.government.bg
Internet: https://mjs.bg
 • Název útvaru/oddělení v instituci přijímajícího žádosti/stížnosti/nároky související s porušením práv (je-li použitelné)

Národní kancelář pro právní pomoc

 • Stručný popis, jak instituce vyřizuje žádosti/stížnosti/nároky

Žádosti o právní pomoc se předkládají předsedovi Národní kanceláře pro právní pomoc (dále jen „národní kancelář“).

 • Stručný popis postupu pro posouzení žádostí/stížností/nároků

K poskytnutí právní pomoci musí žadatel splnit tyto podmínky:

 • musí být příjemcem měsíčních sociálních dávek nebo být způsobilý k jejich pobírání,
 • být umístěn ve specializované instituci poskytující sociální služby,
 • být hostitelskou rodinou nebo blízkou či příbuznou osobou, v/u níž je umístěno dítě podle zákona o ochraně dětí.

Žadatel musí předložit tyto doklady:

 • originál potvrzení vydaného ředitelem ředitelství pro sociální pomoc v místě jeho bydliště, že v době podání žádosti pobírá měsíční sociální dávky podle článku 9 prováděcího nařízení k zákonu o sociální pomoci,

nebo

 • originál osvědčení vydaného ředitelem ředitelství pro sociální pomoc v místě jeho bydliště, že splňuje podmínky pro pobírání této podpory,

a

 • prohlášení o rodinné situaci a majetku žadatele.
 • Stručný popis možných výsledků řízení

Rozhodnutí předsedy národní kanceláře, kterým se poskytuje nebo zamítá právní pomoc.

Každé záporné rozhodnutí předsedy národní kanceláře může být napadeno u správního soudu v Sofii podle správního řádu.

11. Národní rada pro pomoc obětem trestných činů a jejich odškodňování (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Kontaktní adresa:

Ministerstvo spravedlnosti
ul. Slavyanska 1
Sofie 1040, Bulharsko
Tel. + 359 29237359
Fax +359 29806293
E-mail: compensation@justice.government.bg
Internet: https://www.compensation.bg
 • Název útvaru/oddělení v instituci přijímajícího žádosti/stížnosti/nároky související s porušením práv (je-li použitelné)

Národní rada pro pomoc obětem trestných činů a jejich odškodňování

 • Stručný popis, jak instituce vyřizuje žádosti/stížnosti/nároky

Národní rada pro pomoc obětem trestných činů a jejich odškodňování (dále jen „národní rada“) přijímá a přezkoumává žádosti o finanční odškodnění podle zákona o pomoci a finančním odškodnění pro oběti trestných činů. Finanční odškodnění může být poskytnuto obětem, jež utrpěly hmotnou škodu vzniklou na základě těchto trestných činů: teroristického činu, vraždy, úmyslného těžkého ublížení na zdraví, znásilnění nebo sexuálního napadení, které vážně poškodilo zdraví oběti, obchodování s lidmi, trestných činů spáchaných na základě příkazu nebo rozhodnutí organizované zločinecké skupiny a jiných závažných úmyslných trestných činů, jež zapříčinily smrt nebo těžkou újmu na zdraví. Zákon o pomoci a finančním odškodnění pro oběti trestných činů se vztahuje na výše uvedené trestné činy, jež byly spáchány po dni 30. června 2005. Finanční odškodné pokrývá společně nebo samostatně hmotné škody vyplývající přímo z trestného činu a zahrnuje:

1. lékařské výdaje, s výjimkou výdajů hrazených z rozpočtu státní zdravotní pojišťovny;

2. ušlý příjem;

3. soudní poplatky a správní náklady;

4. ušlé prostředky k obživě;

5. výdaje na pohřeb;

6. jiné hmotné škody.

Veškeré hmotné škody musí být doloženy podklady.

 • Stručný popis postupu pro posouzení žádostí/stížností/nároků

Oběti těchto trestných činů uvedených v § 3 odst. 3 zákona o pomoci a finančním odškodnění pro oběti trestných činů mohou žádost o finanční odškodnění podat guvernérovi příslušné oblasti, podle svého aktuálního bydliště, nebo národní radě do dvou měsíců od vstupu v platnost soudního rozhodnutí, jak je výslovně uvedeno v § 12 výše uvedeného zákona. Žádosti o finanční odškodnění se posuzují do tří měsíců ode dne, kdy byly národní radou obdrženy.

 • Stručný popis možných výsledků řízení

Národní rada se schází nejméně jednou za tři měsíce a rozhoduje o žádostech o finanční odškodnění prostou většinou přítomných osob. Její rozhodnutí musí být odůvodněna. Nelze se proti nim odvolat.

Další

Databáze nevládních organizací – http://www.ngobg.info/bg/search/advanced.html

Poslední aktualizace: 08/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.