Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: řečtina
Swipe to change

Vnitrostátní soudy a nesoudní subjekty

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Vnitrostátní soudy

Okresní soud Nikósie (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)
Charalampos Mouskou St.
1405 Nikósie
Kypr

Okresní soud Limassol (Eparchiakó Dikastírio Lemesoú)
8 Lordou Vyrona Ave.
3726 Limassol
PO Box 54619
Kypr

Okresní soud Larnaka (Eparchiakó Dikastírio Lárnakas)
Artemidos Ave.
6301 Larnaka
PO Box 40107
Kypr

Okresní soud Paphos (Eparchiakó Dikastírio Páfou)
Corner of Neophytou St. & Nikolaidi St.
8100 Paphos
PO Box 60007
Kypr

Okresní soud Famagusta (Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou)
2 Sotiras St.
5286 Paralimni
Kypr

Okresní soud Kyrenia (Eparchiakó Dikastírio Kerýneias)
Charalampos Mouskou St.
1405 Nikósie
Kypr

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv:

Komisař pro správu a lidská práva (veřejný ochránce práv)

Komisař pro správu a lidská práva (Epítropos Dioikíseos kai Anthropínon Dikaiomáton, označovaný také jako „veřejný ochránce práv“) je nezávislým státním úředníkem, který oficiálně působí od roku 1991. Komisař je institucí převážně odpovědnou za mimosoudní dohled nad veřejnou správou a ochranu lidských práv.

Úkolem komisaře je v prvé řadě zajistit zákonnost, prosazovat řádnou správu, chránit práva jednotlivců, bojovat proti nesprávným úředním postupům a chránit práva občanů a lidská práva obecně.

Komisař obvykle zahájí šetření v návaznosti na podání stížnosti občanem, který je přímo a osobně dotčen jednáním, proti kterému podává stížnost. Komisař však také může zahájit šetření na základě příkazu Rady ministrů nebo z vlastního podnětu v záležitostech obecného zájmu.

Návrhy nebo doporučení komisaře nejsou závazná. Pokud je však dotčená strana nesplní, vyvstává principiální otázka. Nedávná změna příslušného zákona posílila postavení komisaře a umožnila mu vést s dotčeným orgánem konzultace ve snaze dosáhnout toho, aby orgán přijal jeho stanoviska a splnil je na praktické úrovni.

Pravomoci komisaře pro správu jsou velmi široké vzhledem k tomu, že kromě plnění výše uvedených úkolů plní také tyto funkce:

Orgán pro boj proti diskriminaci: V této funkci komisař prověřuje na základě stížnosti podané jednotlivcem nebo z vlastního podnětu, zda došlo k porušení zásady rovného zacházení s jednotlivci na základě rasového, národnostního nebo etnického původu, komunity, jazyka, barvy pleti, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, náboženského vyznání, politického nebo jakéhokoli jiného názoru, v oblasti sociální ochrany, sociálního zabezpečení, sociálních příspěvků, zdravotní péče, vzdělávání, účasti ve sdruženích a odborových svazech nebo přístupu ke zboží a službám, včetně ubytování. Komisař může jednat ve veřejném i soukromém sektoru.

Orgán pro rovné zacházení: V této funkci komisař prověřuje na základě stížnosti jednotlivce nebo z vlastního podnětu, zda došlo k porušení zásady rovného zacházení s jednotlivci na základě pohlaví nebo genderové identity, rasového, národnostního nebo etnického původu, komunity, jazyka, barvy pleti, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, náboženského vyznání, politického nebo jakéhokoli jiného názoru, v oblasti zaměstnání, práce a odborné přípravy, včetně pracovních smluv nebo dokumentů, kterými se řídí pracovněprávní vztahy, náboru, propouštění, inzerování volných míst v tisku atd. Komisař také prověřuje zejména to, zda dochází k diskriminaci na základě pohlaví vůči jednotlivcům, pokud jde o jejich přístup ke zboží a službám (např. služby v oblasti vzdělávání, zdravotní péče, bankovnictví nebo pojišťovnictví). Komisař může jednat ve veřejném i soukromém sektoru.

Nezávislý orgán pro předcházení mučení: V této funkci komisař volně navštěvuje místa, v nichž jsou jednotlivci zcela nebo částečně zbaveni své svobody (např. věznice, policejní vazební zařízení, psychiatrické ústavy nebo domovy pro seniory), a sleduje a zaznamenává životní podmínky. Cílem je zajistit důstojnost a práva osob, které se ocitnou v těchto situacích. Po těchto návštěvách vydává komisař doporučení ke zlepšení zjištěných podmínek i příslušného legislativního a institucionálního rámce. Kromě toho v souvislosti s prováděním dohledu nad příslušnými orgány a v souvislosti s otevřenou komunikací s příslušnými orgány může komisař vydávat doporučení a návrhy s cílem předcházet mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení. Komisař může jednat ve veřejném i soukromém sektoru.

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv: V této funkci komisař předkládá stanoviska, doporučení a návrhy, pokud se domnívá, že jakýkoli státní orgán porušil nebo omezil lidská práva. Komisař také přijímá rozsáhlejší opatření na podporu dodržování lidských práv a za tímto účelem kontaktuje nevládní organizace zaměřující se na lidská práva a jiné organizované skupiny.

Nezávislý orgán k prosazování práv osob se zdravotním postižením: V této funkci je komisař odpovědný za prosazování, ochranu a monitorování provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením na Kypru.

Komisař zkoumá, z vlastního podnětu nebo na základě stížnosti, zda státní orgány dodržují ustanovení úmluvy a podává zprávy o tom, jak lze situaci zlepšit. Komisař také spolupracuje s jinými orgány, které jsou aktivní v této oblasti, a poskytuje vzdělávání, podporuje informovanost a posiluje prosazování práv osob se zdravotním postižením v praxi.

Kyperská policie

V rámci kyperské policie byly zřízeny a zprovozněny kanceláře na prosazování, ochranu a posilování základních lidských práv. Níže je uveden stručný přehled úkolů a povinností těchto kanceláří dokládající úsilí, které policie vynakládá na zajištění ochrany základních práv:

 • Kancelář pro lidská práva

Kancelář pro lidská práva podává zprávy Evropské unii a ředitelství pro mezinárodní vztahy kyperského policejního prezidia a:

 1. je odpovědná za posuzování a plnění povinností na základě rozhodnutí různých orgánů Unie pro lidská práva v oblastech spadajících do působnosti policie;
 2. soustředí se na provádění doporučení vydaných Radou Evropy, která se týkají vazebních podmínek v policejních vazebních zařízeních atd.;
 3. provádí systematické kontroly v policejních vazebních zařízeních a předkládá příslušné zprávy a doporučení ohledně toho, jak zlepšit vazební a životní podmínky zadržených;
 4. spolupracuje s dalšími vládními agenturami, nevládními organizacemi a nezávislými orgány v otázkách týkajících se ochrany lidských práv všech občanů a vydává doporučení s cílem zajistit, aby policie dodržovala ustanovení právních předpisů a úmluv podepsaných a ratifikovaných Kyperskou republikou;
 5. spolupracuje s kyperskou policejní akademií při plánování a provádění vzdělávacích programů v oblasti lidských práv;
 6. připravuje a oznamuje oběžníky a příručky týkající se ochrany a prosazování lidských práv.
 • Kancelář pro boj proti diskriminaci

Kancelář pro boj proti diskriminaci podává zprávy oddělení pro trestnou činnost kyperského policejního prezidia a jejím cílem je předcházet diskriminaci, rasismu a xenofobii a bojovat proti nim.

V rámci svých hlavních úkolů kancelář:

 1. zajišťuje koordinaci, monitorování a spolupráci mezi policisty, pokud jde o vyšetřování a evidenci rasových trestných činů a incidentů nebo rasově motivovaných trestných činů;
 2. spolupracuje s dalšími vládními agenturami a nevládními organizacemi v boji proti diskriminaci a rasismu;
 3. spolupracuje s kyperskou policejní akademií a dalšími organizacemi při poskytování další odborné přípravy policistům;
 4. slouží jako styčná kancelář mezi kyperskou policí a jinými agenturami odpovědnými za účinnější tvorbu politik proti rasismu;
 5. posiluje a provádí vnitrostátní právní rámec vztahující se k mezinárodním zásadám a povinnostem EU.
 • Kancelář pro boj proti domácímu násilí a zneužívání dětí

Kancelář pro boj proti domácímu násilí a zneužívání dětí podává zprávy oddělení pro trestnou činnost kyperského policejního prezidia a zabývá se především koordinací, prováděním a podporou.

Mezi její hlavní úkoly patří monitorování případů nebo incidentů, seznamování se s trestnými spisy a vydávání doporučení ohledně toho, jak se spisy dále nakládat. S ohledem na svou povinnost prosazovat právo spolupracuje kancelář pro boj proti domácímu násilí a zneužívání dětí s vyšetřovateli odpovědnými za tyto případy, poradci pro rodinu nebo pracovníky služeb sociálního zabezpečení a jinými státními nebo nestátními činiteli odpovědnými za danou oblast a také s oběťmi, které jsou kontaktovány osobně nebo telefonicky. Ve spolupráci s kyperskou policejní akademií kancelář také organizuje semináře odborné přípravy pro policisty.

 • Kancelář pro boj proti obchodování s lidmi

Kancelář pro boj proti obchodování s lidmi podává zprávy oddělení pro trestnou činnost kyperského policejního prezidia a jejím cílem je bojovat proti obchodování s lidmi v souladu se zákonem o prevenci obchodování s lidmi a vykořisťování lidí a boji proti nim a o ochraně obětí nebo v souladu s jinými příslušnými právními předpisy a policejními povinnostmi, a to jak na evropské, tak na mezinárodní úrovni.

V rámci svých hlavních úkolů a povinností kancelář:

 1. zpracovává, analyzuje a využívá informace týkající se trestných činů, které souvisejí s jejím posláním;
 2. koordinuje činnosti a akce všech ředitelství/agentur/oddělení s cílem zajistit, aby byly celostátní operace dobře naplánovány a řádně zorganizovány;
 3. identifikuje oběti obchodování nebo vykořisťování podle příslušné příručky pro identifikaci a v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů;
 4. poskytuje policistům metodické pokyny týkající se obchodování s lidmi;
 5. navazuje na vyšetřování případů týkajících se obchodování s lidmi, a případně poskytuje vyšetřovatelům metodické pokyny, a to bez ohledu na místo jejich služby;
 6. pod vedením superintendanta, který řídí oddělení pro trestnou činnost, provádí vyšetřování komplexních a závažných případů porušení zákona o prevenci obchodování s lidmi a vykořisťování lidí a boje proti nim a o ochraně obětí, a to ve spolupráci s řádně proškolenými policisty sloužícími v okresních divizích vyšetřování trestné činnosti;
 7. reaguje na žádosti z jiných zemí o poskytnutí právní pomoci týkající se obchodování s lidmi;
 8. vede statistickou databázi a připravuje příslušné zprávy a statistiky;
 9. plní jakékoli jiné úkoly, které jsou stanoveny v právních předpisech a ve vnitrostátním akčním plánu pro boj proti obchodování s lidmi nebo které mu byly uloženy policejním prezidentem.

Za účelem zajištění a ochrany práv identifikovaných obětí obchodování s lidmi kancelář spolupracuje kromě služeb sociálního zabezpečení s nevládními organizacemi, jako jsou Cyprus Stop Trafficking, KISA, Caritas, Well Spring atd.

Komisař pro práva dětí

Komisař pro práva dětí (Epítropos Prostasías ton Dikaiomáton tou Paidioú) byl jako instituce zřízen zákonem o komisaři pro ochranu práv dětí z roku 2007 (zákon 74(I)/2007), který vstoupil v platnost dne 22. června 2007. Uvedený zákon upravuje jmenování komisaře, zřízení a působnost úřadu komisaře a jiné související záležitosti. V roce 2014 byl pozměněn zákonem o ochraně práv dětí z roku 2014 [44(I)/2014] a jeho působnost byla rozšířena o další otázky.

Zákon obsahuje důležitá ustanovení umožňující úřadu komisaře vystupovat jako nezávislý vnitrostátní orgán pro lidská práva odpovědný za ochranu a prosazování práv dětí. Zákon komisaři ukládá celou řadu úkolů a povinností, které lze orientačně vyjádřit na základě čtyř pilířů:

 • kontrola a monitorování právních předpisů, postupů a zvyklostí orgány veřejného i soukromého sektoru,
 • posílení postavení dětí a jejich zapojení,
 • vzdělávání a zvyšování povědomí o právem dětí mezi dětmi a ve společnosti obecně,
 • zastupování dětí a jejich zájmů v řízeních, která se jich dotýkají.

První komisařkou pro práva dětí byla zvolena paní Leda Koursoumbaová. V současné době slouží jako komisařka své druhé funkční období.

Kontaktní údaje:

Corner of Apelli St. and Pavlou Nirvana St., 5th floor, 1496

Tel. +357 22873200
Fax +357 22872365

E-mail: childcom@ccr.gov.cy
Internet: http://www.childcom.org.cy/

Komisař pro ochranu osobních údajů

Komisař pro ochranu osobních údajů (Epítropos Prostasías Dedoménon Prosopikoú Charaktíra) slouží jako nezávislý orgán dozoru zřízený na základě zákona č. 112 o zpracovávání osobních údajů (ochrana fyzických osob) z roku 2001 (zákon 112(I)/2001), kterým byla do vnitrostátních právních předpisů provedena směrnice 95/46/ES.

Komisař dohlíží na provádění výše uvedeného zákona. Mezi úkoly komisaře patří provádění kontrol, vydávání povolení stanovených zákonem a ukládání správních sankcí za porušení zákona. Komisař spolupracuje s příslušnými orgány v jiných členských státech a s Radou Evropy, pokud jde o záležitosti, které spadají do působnosti komisaře, a prosazuje dodržování práv evropských občanů na soukromí a ochranu osobních údajů.

Komisař slouží jako vnitrostátní orgán dozoru pro Europol, Eurojust, Eurodac, SIS II (Schengenský informační systém druhé generace), VIS (Vízový informační systém), CIS (celní informační systém) a IMI (systém pro výměnu informací o vnitřním trhu).

Úřad komisaře má za cíl poskytovat široké veřejnosti lepší informace o právech stanovených zákonem a rozvíjet kulturu podporující ochranu soukromí jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.

Odbor pro sociální začleňování osob se zdravotním postižením při Ministerstvu práce, sociální péče a sociálního zabezpečení

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením je milníkem v historii zdravotního postižení a vyžaduje, aby státy přijaly veškerá odpovídající právní, správní a jiná opatření za účelem ochrany práv osob se zdravotním postižením ve všech aspektech života. Kyperská republika ratifikovala tuto úmluvu v roce 2011 a v roce 2013 připravila a přijala svůj první vnitrostátní akční plán v oblasti zdravotního postižení.

Odbor pro sociální začleňování osob se zdravotním postižením jakožto kontaktní místo se zavázalo koordinovat účinné provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a vnitrostátní akční plány v oblasti zdravotního postižení na období let 2013–2015 a 2017–2020.

Kromě toho je cílem odboru pro sociální začleňování osob se zdravotním postižením podporovat sociální ochranu, sociální začleňování a zaměstnanost osob se zdravotním postižením. Mezi jeho hlavní činnosti patří:

 • provádět posouzení a poskytovat osvědčení, pokud jde o zdravotní postižení a funkčnost,
 • poskytovat sociální dávky osobám se zdravotním postižením,
 • poskytovat přímo a nepřímo profesionální rehabilitační a jiné podpůrné služby.

Vizí odboru je zlepšit kvalitu života osob se zdravotním postižením a otevřít nové možnosti jejich sociálního začleňování plánováním, koordinací a prováděním reformy.

Národní mechanismus pro práva žen

 1. Národní mechanismus pro práva žen (Ethnikós Michanismós gia ta Dikaiómata tis Gynaíkas) byl zřízen dne 16. února 1994 na základě rozhodnutí Rady ministrů č. 40.609.
 2. Národní mechanismus pro práva žen je klíčovou organizací pro utváření a prosazování politiky vlády v oblasti odstraňování diskriminace žen založené na právu a nastolení rovnosti mezi ženami a muži ve všech oblastech práva. Pomáhá rovněž zavádět zásadu rovnosti a rovných příležitostí do praxe, což mimo jiné vyžaduje změnu postoje, prosazování zvláštních programů na podporu a posilování postavení žen v jejich různorodých rolích, jakož i začleňování rovnosti do všech programů a politik.
 3. V souladu s rozhodnutím Rady ministrů č. 76.789 ze dne 23. dubna 2014 předsedá radě a vnitrostátnímu výboru Národního mechanismu pro práva žen komisař pro rovnost žen a mužů a generální sekretariát mechanismu je tvořen úředníky z útvaru pro rovnost žen a mužů ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku.
 4. Národní mechanismus pro práva žen je tvořen těmito třemi kolektivními orgány: a) rada, b) celostátní výbor a c) meziresortní výbor. Působí také jako generální sekretariát.
 5. Rada Národního mechanismu pro práva žen sestává z devatenácti členských organizací. Členy rady jsou ženské organizace, odborové svazy a jiné nevládní organizace, včetně dvou turecko-kyperských ženských organizací (seznam členských organizací rady je uveden v příloze).
 6. Vnitrostátní výbor Národního mechanismu pro práva žen sestává z 69 členských organizací, včetně organizací přidružených k politickým stranám, organizací bojujících proti násilí na ženách a vykořisťování žen, vzdělávacích, výzkumných, protirasistických a zemědělských organizací, odborových svazů, organizací pro mír, pro vysídlené osoby, pro rodinu a pro děti atd.
 7. Meziresortní výbor Národního mechanismu pro práva žen tvoří činitelé odpovědní za práva žen ze všech ministerstev a z generálního ředitelství pro evropské programy, koordinaci a rozvoj.
 8. Generální sekretariát připravuje zasedání všech orgánů Národního mechanismu pro práva žen a pomáhá s prováděním všech přijatých rozhodnutí poskytováním administrativní a vědecké podpory a metodických pokynů.

Parlamentní výbor pro lidská práva a rovné příležitosti žen a mužů

Hlavním úkolem parlamentního výboru pro lidská práva a rovné příležitosti žen a mužů je v rámci výkonu parlamentního dohledu zkoumat a prověřovat, zda jsou dodržována ustanovení kyperské ústavy, mezinárodních úmluv a příslušných právních předpisů v Kyperské republice.

V této souvislosti výbor prověřuje případy související s porušením lidských práv vůči občanům a jiným osobám žijícím v Kyperské republice a podává odpovídající zprávy dolní komoře.

Poslední aktualizace: 11/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.