V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Základní práva

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Vnitrostátní soudy

Soudní služba Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Courts & Tribunals Service)

Soudní služba Jejího Veličenstva odpovídá za správu trestních, civilních a rodinných soudů a tribunálů v Anglii a Walesu a nedecentralizovaných tribunálů ve Skotsku a Severním Irsku. Soudní služba zajišťuje spravedlivý, účinný a účelný soudní systém s nezávislými soudci.

Soudní služba Jejího Veličenstva má zajišťovat, aby všichni občané měli podle svých potřeb včas přístup k spravedlnosti, ať už jako oběti nebo svědci trestných činů, obžalovaní, zadlužení spotřebitelé, ohrožené děti, podniky, které jsou účastníky obchodních sporů, nebo jako jednotlivci, kteří uplatňují svá zaměstnanecká práva nebo napadají rozhodnutí vládních orgánů.

Pokud jde o kontaktní údaje soudů, viz stránky Kontaktní údaje soudů (Courts contacts)

Pokud jde o kontaktní údaje tribunálů, viz stránky Kontaktní údaje tribunálů (Tribunal contacts)

Další informace

Občanskoprávní řízení

 1. V Anglii a Walesu podává návrh na zahájení občanskoprávního řízení poškozená osoba, která se nazývá „žalobce“. Nevyžaduje se předběžné ověření věrohodnosti stížnosti. Obvyklým způsobem zahájení občanskoprávního řízení u Vrchního soudu (High Court) i u soudu hrabství (County Court) je vyhotovení dokumentu nazvaného „žalobní tiskopis“ (claim form). V počátečních fázích občanskoprávního řízení převládá výměna oficiálních písemných podání účastníků řízení.
 2. Občanskoprávní řízení lze obvykle kdykoli zastavit nebo ukončit dohodou. O žalobách podaných soudu rozhoduje zpravidla samosoudce. S výhradou souhlasu soudu však existuje právo na projednání žaloby porotou, a to v případě žalob pro podvodné jednání, urážku na cti, pomluvu, trestního stíhání na základě křivého obvinění a omezování osobní svobody. Porota rozhoduje o skutkových otázkách a o odškodnění, které je přiznáno poškozené osobě. Výroky poroty by měly být obvykle jednomyslné, pokud se však porota nemůže dohodnout, lze uznat většinové výroky.
 3. Jestliže účastník řízení odmítne splnit rozsudek nebo příkaz soudu, je k dispozici řada řízení pro výkon rozhodnutí. Pokud se rozsudky týkají určité peněžní částky, nejběžnějším způsobem výkonu rozsudku je zabavení majetku dlužníka nebo příkaz ke srážkám ze mzdy. Má-li rozsudek podobu zákazu nebo příkazu, může mít neuposlechnutí tohoto zákazu nebo příkazu za následek trest odnětí svobody za maření výkonu úředního rozhodnutí. Soud obvykle nařídí, aby soudní výlohy uhradil účastník řízení, v jehož neprospěch bylo vydáno příslušné soudní rozhodnutí; v případě řízení o drobných nárocích se však obvykle předpokládá, že účastníci řízení uhradí vlastní výlohy, ačkoli zpravidla mohou požadovat uhrazení soudních výloh od účastníka řízení, v jehož neprospěch bylo soudní rozhodnutí vydáno. To odráží skutečnost, že řízení o drobných nárocích má být takové, aby účastníci řízení mohli záležitosti projednat bez účasti právních zástupců.

Právní pomoc

 1. Ve všech třech jurisdikcích Spojeného království existuje komplexní systém, na jehož základě může každá osoba, která potřebuje právní poradenství nebo zastupování u soudu, obdržet finanční pomoc z veřejných prostředků. Na tyto programy se odkazuje jako na „právní pomoc“ a mají zásadní význam pro uplatňování zákonných práv jednotlivce. Právní pomoc je zaměřena na osoby s nízkými a středními příjmy a může být poskytnuta v plném rozsahu, nebo může být podmíněna finanční spoluúčastí (příspěvkem) jednotlivce. V případě poskytnutí právní pomoci je řízení vedeno běžným způsobem s výjimkou toho, že mezi jednotlivcem a jeho právním zástupcem nedochází k žádnému převodu peněžních prostředků; veškeré platby se uskutečňují prostřednictvím fondu právní pomoci. V Anglii a Walesu má ministerskou odpovědnost za právní pomoc Lord Chancellor.
 2. V Anglii a Walesu spravuje právní pomoc v trestních i občanských věcech Agentura právní pomoci (Legal Aid Agency – LAA).
 3. Ve věcech občanských poskytuje právní služby síť najatých organizací. Pravidla týkající se poskytování právní pomoci ve věcech občanských jsou v zásadě stanovena v zákoně o právní pomoci a ukládání trestů z roku 2012 (Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012) a v sekundární legislativě a pokynech vypracovaných na základě tohoto zákona. Jednotlivci může být finanční pomoc poskytnuta pouze tehdy, jestliže jeho věc spadá do oblasti působnosti programu a dotyčná osoba splňuje kritérium týkající se majetkových poměrů a důvodnosti nároku. Kromě přímé právní pomoci provozuje LAA linku pomoci, která poskytuje bezplatné, důvěrné a nezávislé právní poradenství. Klienti, kteří žádají o pomoc týkající se problémů se zadlužením, zvláštními potřebami a diskriminací, musí (kromě omezeného počtu výjimek) od dubna 2013 žádat o právní pomoc přes centrální poradenskou telefonní linku. Poradenství se poskytuje výlučně po telefonu, není-li zjištěno, že tato forma není pro klienta vhodná.
 4. Právní pomoc z programu právní pomoci v trestních věcech se může poskytovat osobám, které jsou vyšetřovány nebo stíhány. Způsobilost pro právní pomoc v trestních věcech určuje LAA. U magistrátního soudu (Magistrates Court) bude stíhaný způsobilý pro takovouto pomoc pouze tehdy, pokud vyhoví kritériu týkajícímu se majetkových poměrů a splní kritérium týkající se „zájmu spravedlnosti“. U Korunního soudu (Crown Court) splňují obžalovaní, kteří čekají na soudní řízení, automaticky kritérium týkající se „zájmu spravedlnosti“. Ačkoli pro právní pomoc jsou způsobilí všichni obžalovaní, jsou podrobeni přezkumu majetkových poměrů a mohou být požádáni, aby na náklady řízení přispěli ze svého příjmu a/nebo jmění. Obžalovaným, kteří poskytli příspěvek a následně jsou zproštěni viny, jsou tyto příspěvky vráceny spolu s úroky.
 5. Jestliže se určitá osoba domnívá, že došlo k porušení jejích práv podle Evropské úmluvy o lidských právech, a hodlá postoupit věc Evropskému soudu pro lidská práva, je k dispozici řada programů pro poskytování právního poradenství a pomoci. V rámci programu právní pomoci může být dotyčné osobě v přípravných fázích řízení nápomocen zkušený právní zástupce nebo právní poradce. Jestliže Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku prohlásí stížnost za přípustnou, může navrhovatel získat finanční pomoc přímo ze Štrasburku. O způsobilosti je rozhodnuto na základě toho, zda by byl navrhovatel způsobilý pro právní pomoc ve své zemi.
 6. V řadě městských oblastí poskytují právní poradenství a zastupování, které může být v závislosti na prostředcích bezplatné, právní střediska. Právní střediska, která jsou financována z různých zdrojů, často i orgány místní samosprávy, obvykle zaměstnávají placené právníky na plný úvazek; mnoho z nich však má rovněž komunitní pracovníky. Mnoho času je věnováno problémům týkajícím se bydlení, zaměstnání, sociálního zabezpečení a přistěhovalectví. Bezplatné poradenství je dostupné rovněž u občanských poraden (Citizens Advice Bureaux), poraden pro spotřebitele a bydlení a u specializovaných poradenských středisek, která provozují různé dobrovolné organizace. Žadatelům o azyl poskytují bezplatné poradenství a pomoc právní poradna pro uprchlíky (Refugee Legal Centre) a poradna pro přistěhovalce (Immigration Advisory Service), které jsou financovány státem, a poradna pro přistěhovalce poskytuje bezplatné poradenství a pomoc rovněž osobám, které mají právo odvolat se proti rozhodnutí v imigračním řízení.

Oběti trestných činů

 1. Kodex pro oběti trestných činů (Code of Practice for Victims of Crime), který stanoví, jaké informace, podporu a služby mohou obětem v jednotlivých fázích řízení poskytnout orgány činné v trestním řízení v Anglii a Walesu. Kodex je pro cílové publikum, jímž jsou oběti trestných činů, sepsán jednoduchým jazykem. Vysvětluje rovněž, jak mají oběti podat stížnost, pokud neobdrží služby, na něž mají podle kodexu nárok. Zavedení Charty svědka (Witness Charter) poskytlo svědkům podobný (nikoli však zákonný) soubor norem týkajících se poskytovaných služeb. V Severním Irsku byl zveřejněn zvláštní kodex pro oběti trestných činů, který stanoví normy pro poskytované služby, jež by měly oběti obdržet během svých kontaktů se systémem trestního soudnictví v Severním Irsku, a který informuje o tom, jak podat stížnost. Tento kodex bude nahrazen novou Chartou oběti (Victim Charter). Všechny oběti nahlášených trestných činů mohou obdržet leták s názvem „Oběti trestných činů“ (Victims of crime), který poskytuje praktické rady ohledně toho, co dělat po spáchání trestného činu. Leták srozumitelně vysvětluje postupy policie a soudu a to, jak požádat o odškodnění a jaká další pomoc je k dispozici.
 2. V Anglii a Walesu mají oběti také nárok na podporu, aby se pokud možno lépe vyrovnaly s následky trestného činu a překonaly je. Na tyto služby odkáže oběti policie, nebo se na ně mohou obrátit samy. Většina podpůrných služeb obětem je zprostředkována policií a policejními komisaři na místní úrovni a financována vládou.
 3. Jestliže Královské státní zastupitelství (Crown Prosecution Service) nehodlá vést trestní stíhání, mohou oběti v Anglii a Walesu zahájit trestní stíhání soukromě, v praxi se to však děje zřídka. Oběti mohou rovněž podat žalobu na náhradu škody u civilních soudů. Soudní řízení bylo zjednodušeno tak, aby i osoby bez právních znalostí mohly podat žaloby týkající se drobných nároků v souvislosti se ztrátou nebo škodou.
 4. Po odsouzení mohou soudy pachateli nařídit, aby oběti zaplatil odškodnění za tělesnou újmu, ztrátu nebo škodu způsobenou trestným činem. V Anglii a Walesu jsou soudy povinny uvážit odškodnění v každém příslušném případě, a není-li odškodnění přiznáno, je třeba to odůvodnit. Má-li soud za to, že by bylo vhodné uložit pokutu a vydat příkaz k náhradě škody, ale pachatel nedisponuje dostatečnými finančními prostředky k jejich uhrazení, měla by se dát přednost náhradě škody. Pokud je problém s prostředky pachatele, dá se odškodnění přednost také před příplatkem pro oběti (victim surcharge).
 5. Oběti, které utrpěly újmu v důsledku trestného činu spáchaného v Anglii, Walesu nebo Skotsku a které splňují požadavky, pokud jde o bydliště, státní příslušnost nebo jiné, mohou požádat o odškodnění z veřejných prostředků v rámci programu odškodnění v trestních věcech (Criminal Injuries Compensation Scheme). Odškodnění je založeno na stanovených sazbách přiznaných částek, které se pohybují v rozmezí od 1 000 GBP do 500 000 GBP v případě nejvážněji zraněných obětí.
 6. V Severním Irsku existuje zvláštní úprava, kdy za určitých podmínek může být odškodnění vyplaceno z veřejných prostředků, a to v případě újmy na zdraví způsobené trestným činem a úmyslného poškození majetku, včetně z toho plynoucího ušlého zisku.

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Komise pro rovnost a lidská práva (Equality and Human Rights Commission, EHRC)

Tato organizace, která má kanceláře v Londýně, Manchesteru, Glasgow a Cardiffu, má ze zákona pravomoc prosazovat a sledovat lidská práva a chránit, vymáhat a podporovat rovnost na základě devíti „chráněných“ důvodů – věku, zdravotního postižení, pohlaví, rasy, náboženského vyznání a přesvědčení, těhotenství a mateřství, sňatku a občanského partnerství, sexuální orientace a změny pohlaví.

Komise se obvykle nezabývá jednotlivými právními spory, nemají-li strategický význam, např. objasnění zákona, může vám však doporučit nejvhodnější místo, kde vám ve vaší situaci pomohou.

EHRC byla zřízena dne 1. října 2007. Jejím úkolem je bojovat za rovnost a lidská práva pro všechny, usilovat o odstranění diskriminace, snižovat nerovnost, chránit lidská práva a budovat dobré vztahy mezi komunitami, které zajišťují, že každý má stejnou možnost podílet se na společnosti. Její působnost se vztahuje na Anglii a Wales a Skotsko, avšak pokud jde o lidská práva, má Skotsko vlastní komisi pro lidská práva – Skotskou komisi pro lidská práva (Scottish Human Rights Commission). EHRC spojuje práci tří předchozích komisí pro rovnost ve Velké Británii (pro rasovou rovnost, rovnost žen a mužů a práva zdravotně postižených osob) a přebírá odpovědnost rovněž za nové oblasti právních předpisů o diskriminaci (věk, sexuální orientace a náboženské vyznání nebo přesvědčení) a lidská práva. Má pravomoc prosazovat dodržování právních předpisů týkajících se rovnosti a je pověřena vybízet k dodržování zákona o lidských právech.

Rovnost a lidská práva

Pomoc a poradenství

Equality Advisory and Support Service (EASS)

Bezplatná telefonní linka: +44 808 800 0082

Textový telefon: +44 808 800 0084

Adresa pro bezplatné zásilky: FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521

Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv pro parlamentní a zdravotnické otázky (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Veřejný ochránce práv slouží veřejnosti tím, že provádí nezávislá šetření stížností na ministerstva, řadu dalších veřejných orgánů ve Spojeném království a Národní zdravotní službu (NHS) v Anglii, že nejednaly řádně či spravedlivě nebo neposkytly náležitou službu.

Veřejný ochránce práv pro parlamentní a zdravotnické otázky (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Zákaznická linka +44 345 015 4033 pondělí–pátek 8.30–17.30 hod. (GMT)

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Ombudsman pro práva dětí

1. Anglický komisař pro děti (Children’s Commissioner for England)

Anglickou komisařkou pro děti je Anne Longfield OBE. Komisařka spolu se svým týmem zajišťují, aby dospělé osoby s rodičovskou zodpovědností naslouchaly dětem a mladým lidem.

Úřad komisaře pro děti byl zřízen zákonem o dětech z roku 2004 (Children Act 2004) a jeho úkolem je prosazovat názory dětí a mladých lidí od narození do 18 let (do 21 let v případě mladých lidí v ústavní péči nebo s poruchami učení).

Anglický komisař pro děti

Kontaktní údaje:

Children's Commissioner for England
Sanctuary Buildings
20 Great Smith Street
London
SW1P 3BT

Tel.: +44 20 7783 8330

2. Waleský komisař pro děti (Children’s Commissioner for Wales)

Waleskou komisařkou pro děti je Sally Holland. Její úlohou je zastávat se dětí a mladých lidí a vystupovat v jejich prospěch. Snaží se zajistit, aby se děti a mladí lidé cítili bezpečně a aby znali svá práva a mohli je uplatňovat. Při veškeré své práci musí brát v úvahu práva dětí a Úmluvu OSN o právech dítěte.

Waleský komisař pro děti

Kontaktní údaje:

Children's Commissioner for Wales
Oystermouth House
Phoenix Way
Llansamlet
Swansea
SA7 9FS
Tel.: +44 1792 765600
Fax: +44 1792 765601

Cíle organizace:

 • Prosazovat lepší porozumění právům dětí
 • Přezkoumávat přiměřenost a účinnost právních předpisů, postupů a služeb týkajících se dětí a mládeže
 • Radit vládě a příslušným orgánům ohledně práv a nejlepšího zájmu dítěte a mladých lidí
 • Informovat děti, jejich rodiče nebo osoby, které o ně pečují, a zúčastněné strany o funkcích komisaře
 • Zjišťovat názory dětí a mladých lidí na záležitosti, které ovlivňují jejich život
 • Udržovat a dále rozvíjet účinné mechanismy řízení a správy v souladu s osvědčenými postupy s cílem zajistit co nejúčinnější, nejúčelnější a nejhospodárnější využívání zdrojů

Subjekt pro ochranu údajů

1. Komisař pro informace (Information Commissioner)

Úřad komisaře pro informace je nezávislý orgán Spojeného království, který je zřízen za účelem podpory práva na informace ve veřejném zájmu, prosazování otevřenosti ze strany veřejných orgánů a ochrany údajů fyzických osob.

Kontaktní údaje:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF

Tel.: 0303 1231113 (nebo 01625 545745, pokud nechcete volat na číslo začínající předčíslím „03“, nebo +44 1625545745 v případě volání ze zámoří)

Úřad komisaře pro informace

2. Komisař pro informace – regionální úřad (Information Commissioner – Regional office)

Wales:

Information Commissioner's Office – Wales
Cambrian Buildings
Mount Stuart Square
Cardiff CF10 5FL
Tel.: 029 2044 8044
Fax: 029 2044 8045
E-mail: wales@ico.gsi.gov.uk

Další

1. Internetové stránky GOV.UK

Oficiální internetové stránky vlády Spojeného království pro občany Spojeného království.

Internet: GOV.UK

2. Občanská poradna (Citizens Advice Service)

Občanská poradna pomáhá lidem řešit jejich právní, finanční či jiné problémy poskytováním bezplatného, nezávislého a důvěrného poradenství a ovlivňováním tvůrců politik.

Občanská poradna (Citizens Advice Service)

Kontaktní údaje Občanské poradny

3. Občanskoprávní poradna (Civil Legal Advice – CLA)

Občanskoprávní poradna je bezplatná a důvěrná poradenská služba v Anglii a Walesu, jejíž služby se způsobilým osobám hradí v rámci právní pomoci. Může se vám dostat právní pomoci v těchto záležitostech:

 • odvolání ohledně dávek
 • zadlužení v případě ohrožení domova
 • zvláštní potřeby v oblasti vzdělávání
 • bydlení
 • problémy s diskriminací
 • pomoc a podpora obětem domácího násilí
 • záležitosti spojené s převzetím péče o dítě.

Budou vám položeny otázky týkající se vašich problémů v právní oblasti a vašich finančních poměrů s cílem zjistit, zda jste způsobilí pro právní pomoc. Klienti, kteří žádají o pomoc týkající se problémů se zadlužením, zvláštními potřebami a diskriminací, musí (kromě omezeného počtu výjimek) od dubna 2013 žádat o právní pomoc přes centrální poradenskou telefonní linku. Poradenství se poskytuje výlučně po telefonu, není-li zjištěno, že tato forma není pro klienta vhodná.

Kontaktní údaje:

Tel. č.: 0845 345 4345
Minicom: 0845 609 6677
pondělí–pátek 9–20 h.
sobota 9–12:30 h.
Občanskoprávní poradna (Civil Legal Advice – CLA)

4. Komisař pro oběti (Victims’ Commissioner)

Komisař pro oběti

Úlohou komisaře pro oběti je prosazovat zájmy obětí a svědků, podporovat osvědčené postupy při zacházení s těmito osobami a pravidelně přezkoumávat Kodex pro oběti (Code of Practice for Victims), který stanoví, jaké služby mohou oběti očekávat.

Podle zákona nesmí komisař zasahovat v konkrétních případech, může však nasměrovat na místo, kde lze získat nejlepší radu a podporu.

5. Úřad komisaře pro imigrační služby (Office of the Immigration Services Commissioner – OISC)

Kontaktní údaje:

5th Floor
Counting House
53 Tooley Street
London
SE1 2QN
Tel. č.: 0845 0000046

Úřad komisaře pro imigrační služby je nezávislý, nevládní veřejný orgán zřízený podle zákona o přistěhovalectví a azylu z roku 1999 (Immigration and Asylum Act 1999).

K hlavním povinnostem OISC patří:

 • regulovat činnosti imigračních poradců
 • prosazovat osvědčené postupy stanovováním norem
 • přijímat a vyřizovat stížnosti na osoby poskytující imigrační poradenství
 • trestně stíhat osoby překračující zákon
 • dohlížet na činnost těch poskytovatelů služeb imigračního poradenství, jejichž činnost je regulována některým ze specializovaných profesních subjektů.

OISC neposkytuje imigrační poradenství ani nedoporučuje či neschvaluje konkrétní poradce.

OISC spolupracuje s celou řadou organizací, včetně profesních sdružení, tribunálů, agentury Spojeného království pro ochranu hranic a dobrovolných organizací.

Další informace naleznete na stránkách Úřadu komisaře pro imigrační služby (Office of the Immigration Service Commissioner)

Poslední aktualizace: 24/07/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.