Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Základní práva

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Vnitrostátní soudy

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Veřejný ochránce práv

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Další

Vnitrostátní soudy

Krajské soudy, správní soudy, odvolací soudy a Nejvyšší soud

Adresy:

Harju County Court (Krajský soud v Harju), Liivalaia 24, 15034 Tallinn, Estonsko
Viru County Court (Krajský soud ve Viru), Kooli 2a, 41598 Jõhvi, Estonsko
Tartu County Court (Krajský soud v Tartu), Kalevi 1, 51010 Tartu, Estonsko
Pärnu County Court (Krajský soud v Pärnu), Kuninga 22, 80099 Pärnu, Estonsko
Tallinn Administrative Court (Správní soud v Tallinnu), Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, Estonsko
Tartu Administrative Court (Správní soud v Tartu), Kalevi 1, 51010 Tartu, Estonsko
Tallinn District Court (Odvolací soud v Tallinnu), Pärnu mnt 7, 15084 Tallinn, Estonsko
Tartu District Court (Odvolací soud v Tartu), Kalevi 1, 50050 Tartu, Estonsko
Supreme Court (Nejvyšší soud), Lossi 17, 50093 Tartu, Estonsko

Tyto instituce rozhodují právní spory. Existují čtyři okresní soudy: okresní soud v Harju, krajský soud ve Viru, okresní soud v Tartu a okresní soud v Pärnu. Dvěma správními soudy jsou správní soud v Tallinnu a správní soud v Tartu. Ve druhém stupni (odvolání) přezkoumávají rozsudky vynesené správními soudy správní senáty odvolacích soudů v Tallinnu a Tartu. V nejvyšším stupni přezkoumává rozsudky správní senát Nejvyššího soudu.

Pokud se jednotlivec domnívá, že určitá osoba veřejného práva (například stát nebo místní samospráva) prostřednictvím správního aktu nebo postupu porušila jeho práva nebo omezila jeho svobody, může věc předložit správnímu soudu. Spory týkající se reformy vlastnických vztahů nebo pozemkových reforem, veřejných služeb, daňové správy, občanství a přistěhovalectví, jakož i zadávání veřejných zakázek, státního vlastnictví, výstavby a plánování a odpovědnosti státu projednává odvolací soud.

Odvolací soud, který obdrží stížnost, ověří, zda stížnost nebo námitka splňuje právní požadavky, zda jsou k ní připojeny všechny přílohy uvedené ve stížnosti, zda stížnost spadá do působnosti soudu a zda byl uhrazen státní poplatek. Není-li splněna některá z těchto podmínek, poskytne soud osobě podávající stížnost nebo námitku 15 dnů na odstranění nedostatku. Pokud osoba podávající stížnost nebo námitku v této lhůtě nedostatky neodstraní, odvolací soud této osobě stížnost nebo námitku vrátí společně s oznámením. Jestliže stížnost nebo námitka splňuje požadavky, soud věc přijme a uskuteční se přípravné řízení, během něhož soud věc připraví tak, aby ji bylo možno rozhodnout během jednoho zasedání. Po skončení přípravného řízení zašle soud účastníkům řízení předvolání, v němž je informuje o čase a místě konání soudního jednání.

Okresní soud rozhoduje věci týkající se porušení práv podle občanského práva, jako jsou smluvní spory, rodinné věci, dědické a vlastnické spory, podnikatelské spory, jakož i spory související s neziskovými organizacemi, duševním vlastnictvím a úpadkem a otázky týkající se pracovního práva. Jedná se pouze o stručný výčet záležitostí, které okresní soudy projednávají podle občanského soudního řádu.

Osoby, které v zájmu ochrany svých práv (nebo práv jiných osob) chtějí předložit věc civilnímu soudu, musí podat soudu žalobu. Žaloba představuje uplatnění občanskoprávního nároku před civilním soudem. V žalobě podané soudu musí být uvedeno, koho se týká, co se požaduje, proč je podána (tj. žalobní důvody) a jaké existují důkazy k doložení nároku.

Po obdržení žaloby soud ověří, zda žaloba splňuje požadavky a zda byl uhrazen státní poplatek. Není-li žaloba úplná, stanoví soud lhůtu, v níž musí být nedostatky odstraněny. Nejsou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, soud řízení ukončí. Jestliže žaloba vyhovuje požadavkům, zašle ji soud žalovanému, aby se k ní mohl vyjádřit. Soud vynese v přiměřené lhůtě rozhodnutí vydáním oznámení o přijetí či odmítnutí žaloby.

Jste-li obětí trestného činu, můžete trestný čin oznámit ústně nebo písemně vyšetřujícímu orgánu, obvykle policii nebo úřadu státního zástupce.

Trestní oznámení musí obsahovat vaše osobní a kontaktní údaje, popis trestného činu, datum a podpis. Nevyžaduje se žádná konkrétní forma, policie vám však může poskytnout tiskopis trestního oznámení. Formulář, jenž se podává státnímu zastupitelství, je rovněž k dispozici na jeho internetových stránkách.

Trestní oznámení podané ústně nebo telefonicky je zaevidováno a trestní oznámení učiněná po telefonu mohou být rovněž zaznamenána.

Nejpozději do deseti dnů od obdržení trestního oznámení vás musí policie nebo úřad státního zástupce informovat o rozhodnutí, že v dané věci nehodlají zahájit trestní řízení. Tato lhůta může být prodloužena o dalších deset dnů, pokud jsou od osoby podávající oznámení trestného činu vyžadovány doplňující informace, aby bylo možné rozhodnout, zda bude trestní řízení zahájeno, či nikoli. Osoba podávající trestní oznámení je vyrozuměna o prodloužení lhůty a o důvodech, jež k tomu vedly.

Po skončení vyšetřování vyhotoví policie spis a zašle jej státnímu zástupci, který:

 • o této skutečnosti informuje údajného pachatele a oběť (na žádost, viz čl. 224 odst. 2 trestního řádu), považuje-li vyšetřování za skončené, a poté vypracuje trestní obžalobu a zašle ji soudu;
 • požádá policii, aby doplnila vyšetřování, nebo
 • řízení zastaví.

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Estonsko v současnosti nemá žádný vnitrostátní orgán či jinou organizaci, které by požádaly o akreditaci jako vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv.

Veřejný ochránce práv

Tuto úlohu vykonává kancléř spravedlnosti (Chancellor of Justice)

Chancellor of Justice: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estonsko

Kancléř spravedlnosti v rámci svých pravomocí veřejného ochránce práv sleduje činnosti orgánů vykonávajících veřejné funkce a kontroluje, zda vnitrostátní orgány ctí základní práva a svobody občanů a postupují podle zásad řádné správní praxe. Kancléř spravedlnosti sleduje:

 • činnost státních subjektů a orgánů,
 • činnost subjektů a orgánů místní samosprávy,
 • činnost subjektů nebo orgánů právnických osob veřejného práva nebo soukromých subjektů vykonávajících veřejné funkce.

O prověření činnosti orgánů vykonávajících veřejné funkce může kancléře spravedlnosti požádat kdokoli.

Jestliže kancléř spravedlnosti zjistí, že činnosti orgánu vykonávajícího veřejné funkce jsou nezákonné, zašle dotyčnému orgánu své stanovisko, v němž uvede, jak byl porušen zákon, a v případě potřeby doporučí, jak dodržovat zákonné postupy a řádnou správní praxi, nebo předloží návrhy k nápravě protiprávního jednání. V obou případech před vydáním stanoviska posoudí, zda orgán dodržuje právní předpisy a zda byla komunikace s jednotlivcem v souladu s řádnou správní praxí. Ve svém stanovisku může kancléř spravedlnosti vyslovit kritiku, vyjádřit svůj názor nebo vydat cílená doporučení k nápravě protiprávního jednání.

Kancléř spravedlnosti

Chancellor of Justice: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estonsko

Každý má právo kancléře spravedlnosti požádat, aby ověřil, zda je určitý zákon či jiný právní předpis v souladu s Ústavou a ostatními právními předpisy. Kancléř spravedlnosti sleduje soulad právních předpisů vydaných zákonodárnou a výkonnou mocí a místními samosprávami s Ústavou a ostatními právními předpisy.

Kancléř spravedlnosti sleduje:

 • zda jsou zákony v souladu s Ústavou;
 • zda jsou nařízení vlády v souladu s Ústavou a ostatními právními předpisy;
 • zda jsou vyhlášky ministerstev v souladu s Ústavou a ostatními právními předpisy;
 • zda jsou právní předpisy orgánů místní samosprávy a obecních a městských úřadů v souladu s Ústavou a ostatními právními předpisy;
 • zákonnost legislativních aktů vydaných právnickými osobami veřejného práva.

Jestliže kancléř spravedlnosti zjistí, že určitý právní předpis je protiústavní či není v souladu s ostatními právními předpisy:

 • může subjektu, který akt vydal, navrhnout, aby zajistil soulad tohoto předpisu s Ústavou a ostatními právními předpisy. Subjekt, který právní předpis vydal, musí kancléři spravedlnosti předložit do 20 dnů své stanovisko. Jestliže je návrh ignorován, předloží kancléř spravedlnosti žádost Nejvyššímu soudu, aby tento právní předpis prohlásil za protiústavní nebo neplatný;
 • může subjektu, který právní předpis vydal, zaslat oznámení, aby zajistil soulad tohoto aktu s Ústavou a ostatními právními předpisy, a stanovit lhůtu pro odstranění neslučitelnosti. Nejsou-li doporučení uvedená v oznámení vzata v úvahu, může kancléř spravedlnosti předložit subjektu, který právní předpis vydal, návrh. Je-li návrh ignorován, předloží kancléř spravedlnosti žádost Nejvyššímu soudu, aby tento právní předpis prohlásil za protiústavní nebo neplatný;
 • může Nejvyššímu soudu předložit zprávu, v níž ho upozorní na problémy v právních předpisech.

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Veřejný ochránce práv dětí

Chancellor of Justice: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estonsko

Úlohu veřejného ochránce práv dětí vykonává kancléř spravedlnosti. Poradci z oddělení pro práva dětí mají za povinnost především:

 • zabývat se žádostmi týkajícími se práv dětí ve věcech zahrnujících ústavní přezkum a veřejného ochránce práv,
 • provádět kontrolní návštěvy u orgánů zabývajících se dětmi,
 • vypracovávat žádosti a stanoviska v případech ústavního přezkumu,
 • informovat o lidských právech dětí a zvyšovat povědomí o Úmluvě OSN o právech dítěte, zvyšovat informovanost o právech dětí a zajišťování vzdělávání v této oblasti,
 • provádět průzkum a studie týkajících se záležitostí, jež souvisí s prosazováním a ochranou práv dětí,
 • organizovat spolupráci mezi organizacemi pro děti a mládež, občanskými sdruženími, nevládními organizacemi, profesními organizacemi a vědeckými institucemi a státními orgány.

V ostatních aspektech platí totéž, co bylo uvedeno u kancléře pro spravedlnost.

Úřad pro otázky rovnosti

Kancléř spravedlnosti, komisař pro rovnost žen a mužů a rovné zacházení

Adresy:

Chancellor of Justice, Kohtu 8, 15193 Tallinn, Estonsko

Komisař pro rovnost žen a mužů a rovné zacházení, Gonsiori 29, 15027 Tallinn, Estonsko

Kancléř spravedlnosti sleduje základní právo na rovné zacházení v souladu s běžnými postupy. Komisař pro rovnost žen a mužů a rovné zacházení je nezávislou úřední osobou, jež vykonává svou činnost na základě zákona o rovnosti žen a mužů a zákona o rovném zacházení. Komisař sleduje dodržování obou těchto zákonů. Komisař radí a napomáhá občanům ve věci sporů v souvislosti s diskriminací a vydává odborná stanoviska k případům diskriminace.

Komisař pro rovnost žen a mužů a rovné zacházení:

 • přijímá žádosti jednotlivců a vydává stanoviska k případům diskriminace,
 • analyzuje dopad právních předpisů na situaci žen a mužů a osob náležejících k menšinám ve společnosti,
 • předkládá vládě a vládním orgánům a místní samosprávě a orgánům místní samosprávy návrhy na změnu právních předpisů,
 • poskytuje vládě, vládním orgánům a orgánům místní samosprávy rady a informace v záležitostech týkajících se uplatňování zákona o rovnosti žen a mužů a zákona o rovném zacházení,
 • přijímá opatření na podporu rovnosti žen a mužů a rovného zacházení se ženami a muži.

Komisař vydává obětem diskriminace a osobám s oprávněným zájmem stanoviska ohledně dodržování požadavků týkajících se rovného zacházení. Smyslem těchto stanovisek je poskytnout posouzení, jež ve spojení se zákonem o rovnosti žen a mužů, zákonem o rovném zacházení, mezinárodními dohodami, jimiž je Estonská republika vázána, a dalšími právními předpisy umožňuje zhodnotit, zda došlo v dotčených právních vztazích k porušení zásady rovného zacházení.

K vyžádání si stanoviska je nutno předložit komisaři žádost, která obsahuje popis skutečností naznačujících diskriminaci. Za účelem vydání stanoviska má komisař právo vyžádat si informace od všech osob, které mohou disponovat informacemi potřebnými ke zjištění skutečností týkajících se daného případu diskriminace, a požádat o písemné vysvětlení skutečností týkajících se údajné diskriminace a předložení dokumentů či jejich kopií ve lhůtě stanovené komisařem.

Úřad pro ochranu údajů

Inspektorát pro ochranu údajů, Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, Estonia

Inspektorát pro ochranu údajů hájí tato ústavní práva:

 • právo na informace o činnosti veřejnoprávních orgánů,
 • právo na respektování soukromého a rodinného života při zpracovávání osobních údajů,
 • právo osob na přístup ke svým údajům.

Stížnost týkající se jednání či opomenutí určité osoby lze podat v případě, že dotyčná osoba (např. zpracovatel osobních údajů nebo držitel informací), která porušila vaše práva, nereagovala na váš pokus či pokusy o navázání kontaktu. Inspektorát stížnost vyřídí do 30 dnů od jejího podání. Lhůtu pro přezkum stížnosti lze prodloužit na 60 dnů. O tom je nutno stěžovatele vyrozumět písemně.

Další specializované úřady

Neexistují žádné další specializované úřady.

Další

Estonská advokátní komora

Estonská advokátní komora, Rävala pst 3, 10143 Tallinn, Estonia

Estonská advokátní komora je sdružením estonských advokátů, jejichž hlavní činností je poskytovat občanům služby právního poradenství. Estonská advokátní komora je profesní sdružení advokátů, které bylo založeno dne 14. června 1919 a které jedná podle zásad profesní samosprávy a organizuje poskytování právních služeb v soukromém i veřejném zájmu. K činnostem Estonské advokátní komory patří organizování profesního rozvoje advokátů, vztahů mezi právníky, vztahů se státními orgány a četnými místními a zahraničními organizacemi a aktivní účast na vypracovávání právních předpisů. Komora organizuje rovněž výkon funkce veřejného a soukromého práva – zajišťování obhajoby a zastupování v občanských a správních věcech za odměnu, kterou hradí stát.

K získání státní právní pomoci je obvykle nutné podat žádost. Žádosti o státní právní pomoc se zpravidla podávají soudu. Žádost o státní právní pomoc je předána vyšetřujícímu orgánu nebo státnímu zástupci, je-li dotyčná osoba podezřelá v trestní věci, v níž není povinná obhajoba.

Žádosti o státní právní pomoc se podává v estonštině. Žádost lze podat rovněž v angličtině, je-li žadatelem o státní pomoc fyzická osoba, která má bydliště v jiném členském státě Evropské unie nebo která je občanem jiného členského státu EU, nebo právnická osoba se sídlem v jiném členském státě EU.

Na žádost vyšetřujícího orgánu, státního zastupitelství nebo soudu ustanoví Estonská advokátní komora advokáta, jenž bude poskytovat státní právní pomoc. Obecně nemá osoba právo, aby si vybrala advokáta k poskytování státní právní pomoci. Osoba však může požádat o to, aby státní právní pomoc poskytl určitý advokát, pokud s tím takový advokát souhlasí. V takovém případě musí být jméno advokáta, jenž se státním právním zastupováním souhlasil, bezodkladně uvedeno v žádosti o státní právní pomoc.

V řízeních, v nichž zákon vyžaduje povinnou obhajobu, nemusí osoby pro získání státní právní pomoci učinit nic (vyjma případu, kdy si najmou obhájce samy) – úřední osoba, jež řízení vede, musí takové osobě obhájce ustanovit, a tudíž tato osoba nemusí předkládat žádost o poskytnutí státní právní pomoci.

Poslední aktualizace: 03/08/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.