Vnitrostátní soudy a nesoudní subjekty

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Vnitrostátní soudy

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Veřejný ochránce práv

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Další

Vnitrostátní soudy

Okresní soudy se zabývají trestními věcmi, občanskými věcmi a nespornými věcmi. Rozhodnutí soudu prvního stupně lze obvykle postoupit k přezkumu vyššímu soudu. Proti rozhodnutí okresního soudu lze podat opravný prostředek k odvolacímu soudu. Proti rozhodnutí odvolacího soudu lze podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu, pokud Nejvyšší soud podání opravného prostředku připustí.

Správní soudy projednávají žaloby týkající se rozhodnutí orgánů. Proti rozhodnutí správního soudu lze podat opravný prostředek k Nejvyššímu správnímu soudu.

K zvláštním soudům patří obchodní soud (markkinaoikeus), pracovněprávní soud (työtuomioistuin), pojišťovnický soud (vakuutusoikeus) a Nejvyšší soud ve věcech ústavní obžaloby (valtakunnanoikeus).

Kontaktní údaje soudů jsou k dispozici na těchto internetových stránkách ve finštině a v angličtině.

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

V roce 2012 bylo pod záštitou úřadu parlamentního veřejného ochránce práv zřízeno funkčně nezávislé a samostatné Středisko pro lidská práva (ihmisoikeuskeskus). Úlohou Střediska pro lidská práva je šíření informací a podpora vzdělávání, odborné přípravy, výzkumu a spolupráce v oblasti základních a lidských práv. Středisko vyhotovuje zprávy o uplatňování základních a lidských práv a rovněž přijímá iniciativy a vydává prohlášení na podporu těchto práv. Kromě toho se podílí na mezinárodním úsilí o prosazování základních a lidských práv. Středisko pro lidská práva se nezabývá stížnostmi nebo jinými případy, jež spadají do působnosti nejvyššího dozorového orgánu.

Veřejný ochránce práv

Parlamentní veřejný ochránce práv

Na parlamentního veřejného ochránce práv se lze obrátit v případě podezření, že orgány nebo úředníci nedodrželi právní předpisy nebo nesplnili své povinnosti, například nezákonně porušili základní práva. Podat stížnost veřejnému ochránci práv může kdokoli. Stížnost se může týkat záležitostí stěžovatele, je však rovněž možné stěžovat si jménem jiné osoby nebo společně s jinými. Veřejný ochránce práv stížnost prověří, existují-li důvody se domnívat, že určitý orgán jednal nezákonně. Stížnosti jsou prověřovány bezplatně. Jako součást šetření vyslechne veřejný ochránce práv osobu nebo orgán, jichž se stížnost týká. Mimoto si od různých orgánů vyžádá zprávy a vyjádření a v případě potřeby může inspektorům ze svého úřadu nařídit, aby provedli šetření. Stížnosti jsou prověřovány bezplatně.

Z různých opatření, která má veřejný ochránce práv k dispozici, je nejzávažnějším trestní stíhání v případě protiprávního jednání. Alternativně může veřejný ochránce práv udělit dotyčnému úředníkovi důtku. Ve většině případů veřejný ochránce práv vysloví svůj názor na to, zda byl použitý postup nezákonný či zda se jednalo o nedbalost, a vydá stanovisko popisující správný postup. Veřejný ochránce práv může rovněž předložit návrh na odstranění chyby a upozornit Státní radu na nedostatky, které zjistil v právních nebo správních předpisech.

Úřad parlamentního veřejného ochránce práv

Návštěvní adresa: Arkadiankatu 3, Helsinki
Poštovní adresa: 00102 Parliament
Internetové stránky: https://www.oikeusasiamies.fi/en/web/guest
E-mail: oikeusasiamies@eduskunta.fi
Tel. +358 9 4321
Fax: +358 9 432 2268

Kancléř pro spravedlnost

Na kancléře pro spravedlnost (oikeuskansleri) se lze obrátit v záležitosti, která se týká přímo stěžovatele, či v jakékoli jiné záležitosti, pokud se stěžovatel domnívá, že orgány, úředníci či jiné osoby nebo subjekty vykonávající veřejné funkce nejednali správně či zanedbali své povinnosti nebo že své povinnosti zanedbal člen advokátní komory. Mimoto se na kancléře pro spravedlnost může obrátit každý, kdo se domnívá, že nebylo dodrženo určité základní právo nebo lidské právo zaručené Ústavou. Stížnosti vyřizují pracovníci s právním vzděláním, kteří si případně mohou vyžádat potřebné doplňující informace či dokumenty. Stěžovatel má obvykle možnost reagovat na odpověď subjektu, na který si stěžuje. Stěžovatel poté obdrží písemné rozhodnutí poštou. Úřad kancléře pro spravedlnost poskytuje své služby stěžovatelům zdarma.

Jestliže kancléř pro spravedlnost zjistí, že určitý postup byl nezákonný či nesprávný, může udělit dotyčnému úředníkovi důtku nebo vydat pokyny, jak náležitě postupovat v budoucnu. V závažnějších případech může nařídit, aby bylo vůči dotyčnému úředníkovi vzneseno obvinění. Považuje-li to za nutné, může kancléř pro spravedlnost navrhnout změnu předpisů nebo pokynů, zrušení soudního rozhodnutí nebo podání jiného mimořádného opravného prostředku. Samotné šetření kancléře pro spravedlnost může vést k tomu, že dotyčný orgán nebo úředník svou chybu napraví.

Úřad kancléře pro spravedlnost

Návštěvní adresa: Snellmaninkatu 1, Helsinki
Poštovní adresa: P O Box 20, FIN-00023 Government
Internetové stránky: https://www.okv.fi/en/
E-mail: kirjaamo@okv.fi
Tel. +358 295 162 902
Fax: +358 9 1602 3975
Kontaktní údaje: tiedotus@okv.fi

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Veřejný ochránce práv dětí

Zákon stanoví tyto povinnosti veřejného ochránce práv dětí:

 • monitorovat dobré životní podmínky dětí a mladých lidí a uplatňovat jejich práva,
 • ovlivňovat přijímání rozhodnutí řídících subjektů s cílem zohlednit zájmy dítěte,
 • udržovat kontakty s dětmi a mladými lidmi a předávat informace, které byly od nich získány, řídícím subjektům,
 • předávat informace týkající se dětí pracovníkům, kteří s nimi pracují, orgánům a veřejnosti,
 • rozvíjet spolupráci mezi různými aktéry odpovídajícími za politiku zaměřenou na děti,
 • prosazovat Úmluvu OSN o právech dítěte.

Úřad veřejného ochránce práv dětí

Adresa: Vapaudenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä
Internetové stránky: http://www.lapsiasia.fi/en/
E-mail: lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi
Tel. +358 295 666 850
Fax: +358 14 337 4248

Úřad pro otázky rovnosti

Veřejný ochránce práv pro rovnost

Veřejný ochránce práv pro rovnost (tasa-arvovaltuutettu) plní tyto úkoly: dohlíží nad dodržováním zákona o rovnosti žen a mužů, a zejména zákazu diskriminace a diskriminačního zveřejňování nabídek volných pracovních míst; prostřednictvím iniciativ, poradenství a pokynů plní cíl, který uvedený zákon sleduje; poskytuje informace týkajících se zákona o rovnosti a jeho používání a monitoruje uplatňování zásad rovnosti žen a mužů v různých oblastech společnosti. Veřejný ochránce práv pro rovnost mimoto dohlíží na ochranu genderových menšin před diskriminací.

Úřad veřejného ochránce práv pro rovnost

Poštovní adresa: P O Box 22, FIN-00023 Government
Návštěvní adresa: Hämeentie 3, Helsinki
Internetové stránky: https://www.tasa-arvo.fi/web/EN/
E-mail: tasa-arvo@oikeus.fi
Tel. +358 295 666 840
Informační telefonní linka: +358 295 666 842 (pondělí až čtvrtek: 9–11 h a 13–15 h, pátek: 9–12 h)
Fax: +358 9 1607 4582

Veřejný ochránce práv pro nediskriminaci

Úkolem veřejného ochránce práv pro nediskriminaci (Yhdenvertaisuusvaltuutettu) je prosazovat rovnost a bojovat proti diskriminaci. Jedná se o autonomní a nezávislý orgán.

Na veřejného ochránce práv pro nediskriminaci se může obrátit jakákoli osoba, která se setkala s diskriminací na základě věku, původu, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, názorů, politické činnosti, činnosti v odborech, rodinných vztahů, zdravotního postižení nebo sexuální orientace nebo jakýchkoli jiných důvodů. Úkolem veřejného ochránce práv je rovněž zjednodušení živoních podmínek a prosazování práv a postavení skupin, které by mohly čelit diskriminaci, jako jsou například cizinci. Veřejný ochránce práv navíc dohlíží na vyhoštění cizích státních příslušníků a plní úlohu národního zpravodaje pro otázky týkající se obchodování s lidmi.

V praxi zahrnuje práce veřejného ochránce práv zejména poradenství, prošetření konkrétních případů, podporu usmíření, vzdělávání, sběr informací, ovlivňování tvorby právních předpisů a postupů orgánů a poskytování právní pomoci. Úkoly a práva veřejného ochránce práv pro nediskriminaci jsou zakotveny v zákoně o nediskriminaci a v zákoně o veřejném ochránci práv pro nediskriminaci.

Veřejný ochránce práv pro nediskriminaci se zabývá rovněž otázkami diskriminace na základě pohlaví nebo genderové identity.

Úřad veřejného ochránce práv pro nediskriminaci

Poštovní adresa: P O Box 24, FIN-00023 Government

Návštěvní adresa: Ratapihantie 9, Helsinki
Internetové stránky: https://www.syrjinta.fi/web/EN/
E-mail: yvv@oikeus.fi
Tel. +358 295 666 800
Asistenční služba: +358 295 666 817 (v pracovních dnech: 10–12 h, výjimky se týkají letních měsíců)
Fax: +358 295 666 829
Kontaktní údaje: +358 295 666 813 nebo +358 295 666 806

Úřad pro ochranu údajů

Veřejný ochránce práv pro ochranu údajů

 • monitoruje dodržování právních předpisů v oblasti ochrany údajů, jakož i dalších předpisů týkajících se zpracování osobních údajů,
 • zvyšuje povědomí o rizicích, pravidlech, zárukách, povinnostech a právech, které jsou se zpracováním osobních údajů spojeny,
 • provádí šetření a kontroly,
 • ukládá správní sankce za porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR),
 • vydává stanoviska k legislativním a správním reformám, která se týkají ochrany práv a svobod jednotlivců ve vztahu ke zpracování osobních údajů,
 • vydává stanoviska ohledně porušení týkajících se zpracování osobních údajů,
 • dohlíží na zpracování údajů o úvěrech a údajů o podnikových úvěrech,
 • vyřizuje žádosti o informace týkající se práv subjektů údajů a oznámení týkající se jiných nesrovnalostí v souvislosti se zpracováním osobních údajů,
 • přijímá oznámení od pověřenců pro ochranu osobních údajů,
 • přijímá oznámení o porušení ochrany osobních údajů,
 • stanoví seznam případů, kdy se vyžaduje posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
 • posuzuje konzultace ex-ante týkající se zpracovávání vysoce rizikových údajů,
 • přijímá kodexy chování a standardní smluvní doložky,
 • podporuje zavedení vydávání osvědčení, akreditaci subjektu pro vydávání osvědčení a řeší odnětí vydaných osvědčení,
 • spolupracuje s ostatními úřady EU pro ochranu údajů prostřednictvím jednoho kontaktního místa,
 • účastní se činností a rozhodování Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a ve vhodných případech tomuto sboru postupuje věci.

Úřad veřejného ochránce práv pro ochranu údajů

Poštovní adresa: PO Box 800, 00531 Helsinki
Návštěvní adresa: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Internetové stránky: https://tietosuoja.fi/en/home
E-mail: tietosuoja@om.fi
Tel. +358 2956 66700
Informační telefonní linka: +358 2956 66777 (pondělí až středa: 9–11 h, výjimky se týkají letních měsíců)

Další

Právní pomoc

Účelem právní pomoci je umožnit jednotlivcům získat odbornou právní asistenci, která je zcela nebo částečně hrazena státem. Právní pomoc se vztahuje na veškeré právní záležitosti. Právní pomoc se však obvykle neposkytuje v případě, kdy žadatel má uzavřeno pojištění právních výloh, které pokrývá výdaje v daném případě. V trestních řízeních má stíhaná osoba za určitých podmínek nárok na obhájce, jehož odměnu hradí stát, a to bez ohledu na její finanční situaci. Obětem závažných násilných trestných činů nebo sexuálních trestných činů může být na účet státu poskytnut poradce pro soudní řízení (zmocněnec), a to bez ohledu na jejich příjem. Právní pomoc není dostupná pro společnosti nebo korporace. Ve věcech projednávaných v zahraničí jsou z právní pomoci hrazeny náklady na právní poradenství.

V případě soudního řízení nabízí právní pomoc veřejní právní zástupci, advokáti a jiní právníci; v ostatních případech poskytují právní pomoc veřejní právní zástupci, kteří pracují v úřadech pro státní právní pomoc. Tyto úřady se obvykle nacházejí ve stejných obcích jako okresní soudy. Kontaktní údaje úřadů pro státní právní pomoc jsou k dispozici na internetu na adrese https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html.

Poradenské středisko pro uprchlíky

Poradenské středisko pro uprchlíky je nevládní organizace, která poskytuje právní pomoc a poradenství žadatelům o azyl, uprchlíkům a jiným cizím státním příslušníkům ve Finsku. Středisko usiluje rovněž o zlepšení postavení žadatelů o azyl, uprchlíků a jiných přistěhovalců ve Finsku a sleduje politiku Evropské unie týkající se azylu a uprchlíků.

Adresa: Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki
Internetové stránky: https://www.pakolaisneuvonta.fi/en/legal-services/
E-mail: pan@pakolaisneuvonta.fi
Tel. +358 9 2313 9300
Fax: +358 9 2313 9310
Poslední aktualizace: 19/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.