Vnitrostátní soudy a nesoudní subjekty

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Vnitrostátní soudy

Všechny orgány veřejné moci jsou povinny dodržovat základní práva. Každý, kdo se domnívá, že byla porušena jeho základní práva, se může obrátit na soud.

Pokud má za to, že určité právní ustanovení, které se ho týká, porušuje německý Základní zákon (Grundgesetz), může věc předložit specializovanému soudu. Specializovaný soud, pokud potvrdí jeho názor, předloží dotyčné právní ustanovení k rozhodnutí Spolkovému ústavnímu soudu (Bundesverfassungsgericht) prostřednictvím zvláštního soudního přezkumu. Pokud se specializovaný soud tímto rozhodnutím neřídí, lze po vyčerpání všech opravných prostředků podat ústavní stížnost ke Spolkovému ústavnímu soudu.

V případech, kdy napadený zákon nebo právní ustanovení provádí právo EU, se může jednotlivec obrátit na specializovaný soud s odvoláním na porušení Listiny základních práv. Specializovaný soud je povinen jakoukoli otázku vzniklou v této souvislosti předložit Soudnímu dvoru Evropské unie (článek 267 SFEU). Pokud tak neučiní, lze tuto nečinnost napadnout u Spolkového ústavního soudu prostřednictvím ústavní stížnosti (Verfassungsbeschwerde) z důvodu porušení práva na řádný proces stanoveného v čl. 101 odst. 1 druhé větě Základního zákona. Spolkový ústavní soud používá Listinu základních práv jako přímé kritérium přezkumu při posuzování ústavních stížností týkajících se záležitostí stanovených právem EU.

Proti rozhodnutím Spolkového ústavního soudu nelze podat odvolání a jsou závazná pro všechny ostatní státní orgány.

Německý Spolkový ústavní soud (Bundesverfassungsgericht)

Spolkový ústavní soud je považován za strážce Základního zákona. Mezi jeho úkoly patří poskytování závazného výkladu Základního zákona a zajišťování dodržování základních práv. Jedná se o spolkový soudní dvůr, který je autonomní a nezávislý na všech ostatních ústavních orgánech a je nezávislým ústavním orgánem.

Podle (mimo jiné) čl. 93 odst. 1 bodu 4 písm. a) Základního zákona Spolkový ústavní soud rozhoduje o ústavních stížnostech, které může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která tvrdí, že bylo německým orgánem veřejné moci porušeno jedno z jejích základních práv (viz články 1 až 19 Základního zákona) nebo práv rovnocenných základním právům (čl. 20 odst. 4, článek 33, článek 38, článek 101, článek 104 Základního zákona).

Ústavní stížnost není rozšířením řízení vedených specializovanými nižšími soudy, ale mimořádným opravným prostředkem, při kterém se zkoumá konkrétně pouze porušení ústavního zákona. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 93 odst. 1 bodu 4 písm. a) a b) Základního zákona a článku 90 a násl. zákona o Spolkovém ústavním soudu (Bundesverfassungsgerichtsgesetz).

Informace o ústavní stížnosti, zejména informace, které by měla obsahovat, jsou shrnuty v informačním listu Spolkového ústavního soudu.

Kontaktní údaje Spolkového ústavního soudu:

PO Box 1771
76006 Karlsruhe

Tel.: (+49)(0)721 9101 - 0
Fax: (+49)(0)721 9101 - 382

Internetové stránky: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Německý institut pro lidská práva (Deutsche Institut für Menschenrechte)

Německý institut pro lidská práva je německou nezávislou národní institucí pro lidská práva (článek 1 zákona o Německém institutu pro lidská práva). Usiluje o to, aby Německo dodržovalo a prosazovalo lidská práva na domácí půdě i ve svých mezinárodních vztazích. Institut rovněž podporuje a sleduje provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a Úmluvy OSN o právech dítěte a pro tyto účely zavedl monitorovací mechanismy.

Institut se věnuje výhradně lidským právům a je politicky nezávislý. Právní postavení, úkoly a financování upravuje zákon z roku 2015 o právním postavení a pověření Německého institutu pro lidská práva (Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte). Institut je strukturován jako neziskové sdružení, přičemž finanční zdroje získává z německé dolní komory (Bundestag) a kromě toho získává finanční prostředky na jednotlivé projekty externě.

Mezi úkoly institutu nepatří vyřizování žádostí osob, které byly dotčeny porušením lidských práv. Snaží se však poskytovat informace o vhodných poradenských službách.

Kontaktní údaje Německého institutu pro lidská práva:

Zimmerstraße 26/27
10969 Berlin

Tel.: (+49)(0)30 259 359 - 0
Fax (+49)(0)30 259 359 - 59


E-mail: info@institut-fuer-menschenrechte.de
Internetové stránky: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Spolková agentura pro boj proti diskriminaci (Antidiskriminierungsstelle des Bundes)

Spolková agentura pro boj proti diskriminaci, která je zřízena při Spolkovém ministerstvu pro rodinné záležitosti, starší občany, ženy a mládež, je nezávislým kontaktním místem pro osoby, které jsou dotčeny diskriminací. Její úkoly jsou stanoveny v obecném zákoně o rovném zacházení (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG). Agentura pro boj proti diskriminaci je kontaktním místem pro všechny občany, kteří se cítí diskriminováni na základě rasového nebo etnického původu, pohlaví, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální identity.

Právními úkoly Agentury pro boj proti diskriminaci jsou:

 • poskytování informací, poradenství a pomoc při dosažení smírného urovnání sporu mezi stranami, pokud je o to požádána, s tím, že pro další řešení věci doporučí místní poradenské středisko pro boj proti diskriminaci, pokud je to potřeba;
 • vztahy s veřejností;
 • opatření pro předcházení diskriminaci;
 • provádění vědeckých studií;
 • pravidelné podávání zpráv německému Spolkovému sněmu spolu s doporučeními ohledně zákazu diskriminace a jejího předcházení.

Lidé, kteří se cítí diskriminováni nebo mají dotazy ohledně obecného zákona o rovném zacházení, se mohou obrátit na Agenturu pro boj proti diskriminaci telefonicky, e-mailem nebo poštou nebo prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře. Pokyny pro podniky jsou k dispozici na adrese http://www.antidiskriminierungsstelle.de/, kde jsou zodpovězeny základní otázky týkající se provádění obecného zákona o rovném zacházení ve společnostech.

Kontaktní údaje Agentury pro boj proti diskriminaci:

Glinkastraße 24
10117 Berlin

Tel.: (+49)(0)30 18 555 - 1855

E-mailová adresa pro poradenství: beratung@ads.bund.de
E-mailová adresa pro obecné dotazy: poststelle@ads.bund.de
Internetové stránky: http://www.antidiskriminierungsstelle.de/

Spolkový komisař pro ochranu údajů a svobodu informací (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit – BfDI)

Spolkový komisař pro ochranu údajů a svobodu informací (BfDI) je autonomní a nezávislý dozorový úřad pro ochranu údajů na spolkové úrovni. Úkoly spolkového komisaře jsou stanoveny v článku 57 obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a článku 14 spolkového zákona o ochraně údajů (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG). Jeho hlavními úkoly jsou:

 • sledování a prosazování dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), spolkového zákona o ochraně údajů a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů;
 • zvyšování povědomí a vzdělávání veřejnosti o rizicích, pravidlech, zárukách a právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů;
 • poskytování poradenství německému Spolkovému sněmu a Spolkové radě (Bundesrat), spolkové vládě a dalším institucím a výborům ohledně legislativních a správních opatření na ochranu údajů;
 • zvyšování povědomí a poskytování poradenství správcům údajů v oblasti, kterou mají na starosti a která se týká jejich povinností vyplývajících z GDPR, BDSG a dalších ustanovení o ochraně údajů;
 • vyřizování stížností subjektů údajů nebo stížností sdružení na ochranu údajů;
 • spolupráce s dalšími dozorovými úřady v Německu a Evropě, výměna informací a poskytování vzájemné pomoci;
 • provádění vyšetřování a kontrol;
 • přispívání k práci Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.

Spolkový komisař může také vydávat stanoviska pro německý Spolkový sněm nebo kterýkoli z jeho výborů, Spolkovou radu, spolkovou vládu, další orgány a agentury a pro veřejnost. Na žádost německého Spolkového sněmu, jednoho z jeho výborů nebo spolkové vlády, zkoumá spolkový komisař rovněž veškeré informace o procesech souvisejících s ochranou údajů v rámci orgánů veřejné moci spolkové vlády.

Podle článku 77 obecného nařízení o ochraně údajů nebo – v rámci působnosti směrnice o prosazování práva – článku 60 spolkového zákona o ochraně údajů má každá osoba právo podat u spolkového komisaře stížnost, pokud se domnívá, že orgán podléhající dohledu spolkového komisaře porušil její práva.

Kontaktní údaje spolkového komisaře pro ochranu údajů a svobodu informací:

Graurheindorferstraße 153
53117 Bonn

Tel.: (+49)(0)228 997799 - 0
Fax: (+49)(0)228 997799 - 5550

E-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Internetové stránky: http://www.bfdi.bund.de

Ke kontaktování spolkového komisaře, podávání stížností a hlášení porušení ochrany údajů lze také použít online formuláře.

Kromě toho jsou na internetových stránkách spolkového komisaře pro ochranu údajů a svobodu informací (BFDI) k dispozici kontaktní údaje zemských pověřenců pro ochranu údajů (Länder) působících ve veřejném a neveřejném prostoru, provozovatelů vysílání, církví a pověřenců pro ochranu údajů v Evropě a jinde.

Poslední aktualizace: 17/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.