Vnitrostátní soudy a nesoudní subjekty

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Vnitrostátní soudy

V Řecku neexistuje zvláštní soud, který by byl příslušný pro zjednání nápravy v případě porušení základních práv. V závislosti na povaze protiprávního jednání nebo aktu lze usilovat o nápravu u vnitrostátních občanskoprávních, trestních nebo správních soudů.

O tom, zda došlo či nedošlo k porušení určitého základního práva, se rozhoduje na základě vnitrostátního hmotného práva. Postup, který je třeba dodržet u příslušného (občanskoprávního, trestního nebo správního) soudu, je stanoven ve vnitrostátním (občanském, trestním nebo správním) právu procesním.

Příslušné řízení vede k rozsudku, kterým se buď žaloba zamítá, nebo který je (je-li pravomocný) přímo vykonatelný.

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Národní komise pro lidská práva

Neofitou Vamva 6
10674 Atény, Řecko

Národní komise pro lidská práva byla zřízena v souladu s principy OSN a Pařížskými zásadami jako nezávislý subjekt, který radí vládě v záležitostech souvisejících s ochranou lidských práv. Členové komise jsou jmenováni 32 subjekty (nezávislými orgány, právnickými a vědeckými fakultami vysokých škol, odborovými svazy, nevládními organizacemi, politickými stranami a ministerstvy).

Cílem této komise je poskytovat všem vládním orgánům soustavné poradenství ohledně nutnosti účinné ochrany lidských práv všech osob pobývajících na řeckém území.

Podle zákona, kterým se zřizuje Národní komise pro lidská práva (zákon č. 2667/1998 v platném znění), odpovídá komise za tyto věcné úkony:

 1. přezkoumávání otázek lidských práv, které předloží vláda nebo konference předsedů parlamentu nebo které navrhnou její členové či nevládní organizace;
 2. vydávání doporučení a podávání návrhů, vypracovávání studií a předkládání zpráv a stanovisek ohledně legislativních, správních či jiných opatření přispívajících ke zlepšení ochrany lidských práv;
 3. rozvoj iniciativ ke zvyšování povědomí veřejnosti a sdělovacích prostředků o problematice lidských práv;
 4. přijímání iniciativ k prohlubování respektu k lidským právům v rámci vzdělávacího systému;
 5. udržování trvalých kontaktů a spolupráce s mezinárodními organizacemi, odpovídajícími subjekty v ostatních zemích a vnitrostátními a mezinárodními nevládními organizacemi;
 6. vydávání stanovisek k vnitrostátním zprávám týkajících se problematiky lidských práv, které stát předkládá mezinárodním organizacím;
 7. zveřejňování názorů komise veškerými dostupnými prostředky;
 8. vyhotovení výroční zprávy o ochraně lidských práv;
 9. organizování Dokumentačního střediska pro lidská práva;
 10. přezkum souladu řeckých a mezinárodních právních předpisů týkajících se ochrany lidských práv a poskytování odpovídajících stanovisek příslušným vládním orgánům.

Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv je nezávislý orgán, který je zakotven v Ústavě. Instituce veřejného ochránce práv byla zřízena podle zákona č. 2477/97 a funguje ode dne 1. října 1998. Legislativní rámec činnosti veřejného ochránce práv je stanoven zákonem č. 3094/03. Jeho služby jsou poskytovány bezplatně.

Veřejný ochránce práv zkoumá jednotlivé správní akty nebo případy nečinnosti či jednání orgánů veřejné správy porušující práva nebo oprávněné zájmy fyzických nebo právnických osob.

Občan, který podává žádost veřejnému ochránci práv, se musí nejprve obrátit na příslušný orgán veřejné správy. Pouze pokud se nepodařilo vyřešit problém prostřednictvím tohoto kontaktu, může se občan obrátit na veřejného ochránce práv.

Úkolem veřejného ochránce práv je vystupovat jako prostředník (mediátor) mezi občany a orgány veřejné správy s cílem chránit občanská práva, bojovat proti nesprávným úředním postupům a chránit dodržování práva.

Jako prostředník poskytuje veřejný ochránce práv orgánům veřejné správy rady a doporučení. Veřejný ochránce práv neukládá sankce ani neruší protiprávní správní akty.

Hadziyanni Mexi 5
115 28 Atény, Řecko

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Veřejný ochránce ve věcech práv dětí

Veřejný ochránce práv (viz výše) zkoumá rovněž jednání či případy nečinnosti orgánů veřejné správy a soukromých osob porušující práva dětí.

V zájmu ochrany práv dětí odpovídá veřejný ochránce práv také za přezkum jednání soukromých subjektů, právnických nebo fyzických osob, které porušuje práva dětí.

Úřady prosazující zásadu rovného zacházení

I. Zákon č. 3304/2005, kterým se provádí směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000 a směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, přiděluje odpovědnost za prosazování zásady rovného zacházení veřejnému ochránci práv, Komisi pro rovné zacházení a útvarům inspekce práce (SEPE) a v souladu s tím stanoví jejich úkoly.

Konkrétně:

 1. Veřejný ochránce práv odpovídá za prosazování zásady rovného zacházení, pokud byla tato zásada porušena orgány veřejné správy. Pojem „orgány veřejné správy“ zde odkazuje na orgány uvedené v čl. 3 odst. 1 zákona č. 3094/2003 (Vládní věstník, řada I, č. 10), «Veřejný ochránce práv a jiná ustanovení».
 2. Komise pro rovné zacházení odpovídá za prosazování zásady rovného zacházení v případě, že tato zásada byla porušena jinými fyzickými nebo právnickými osobami, než jsou výše uvedené osoby, s výjimkou záležitostí týkajících se zaměstnání a práce.
 3. V záležitostech týkajících se zaměstnání a práce odpovídají za prosazování zásady rovného zacházení útvary inspekce práce (SEPE) v případě, že tato zásada byla porušena jinými fyzickými nebo právnickými osobami, než jsou osoby uvedené v odstavci 1.

ΙΙ. Zákon č. 3896/2010 (Vládní věstník, řada I, č. 207, 8. 12. 2010) «Zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání a o harmonizaci stávajících právních předpisů se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 a s ostatními příslušnými předpisy» zavádí absolutní zákaz veškerých forem přímé nebo nepřímé diskriminace na základě pohlaví.

Účelem zákona je zajistit zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání, co se týká:

 1. přístupu k zaměstnání, včetně kariérního postupu, a k odbornému vzdělávání, včetně odborného vzdělávání s cílem zvýšení pracovní kvalifikace („vocational training“);
 2. pracovních podmínek, včetně odměny za práci a
 3. systémů sociálního zabezpečení pracovníků, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES.

Veřejný ochránce práv odpovídá za monitorování a podporu zavádění zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v rámci oblasti působnosti výše uvedeného zákona (článek 25).

Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů je nezávislý orgán zřízený podle zákona č. 2472/1997, kterým se provádí směrnice 95/46/ES.

Úřad pro ochranu osobních údajů odpovídá za ochranu osobnosti a soukromého života v Řecku, jak je stanoveno v zákonech č. 2472/1997 a č. 3471/2006.

Hlavním cílem úřadu pro ochranu osobních údajů je chránit občany před nezákonným zpracováváním osobních údajů a pomáhat jim v případě, že jejich související práva byla porušena v jakémkoliv oboru činnosti.

Úřad pro ochranu osobních údajů rovněž poskytuje podporu a pokyny zpracovatelům osobních údajů při plnění jejich právních povinností se zřetelem k novým potřebám veřejné správy v Řecku a zavádění nových digitálních komunikací a sítí.

Úřad pro ochranu osobních údajů, který jedná z moci úřední nebo na základě stížnosti, provádí správní šetření údajů uchovávaných ve veřejném i soukromém sektoru. Tato šetření provádějí úředníci z kontrolního oddělení, kterým jsou v závažných případech nápomocni členové Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontroloři jakožto zvláštní vyšetřovatelé mají přístup k veškerým záznamům a nevztahují se na ně žádná omezení, pokud jde o důvěrnost údajů.

Během šetření se především ověřuje, zda zkoumané subjekty dodržují požadavky zákonů č. 2472/97 a č. 3471/2006 (pokud jde o oznamování, informování, případně jiné povinnosti a důkazy). Poté následuje přezkoumání systému informačních technologií, včetně základních charakteristik tohoto systému, povahy údajů a úrovně bezpečnosti zajišťované organizačními a technickými opatřeními na ochranu údajů přijatými zpracovatelem údajů, jak je stanoveno v článcích 6 a 10 zákona č. 2472/1997. Závěry šetření jsou uvedeny ve zprávě, která je předložena Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů provádí rovněž nezávislý přezkum vnitrostátní součásti Schengenského informačního systému podle čl. 114 odst. 1 Úmluvy k provedení Schengenské dohody (zákon č. 2514/1997, Vládní věstník, řada I, č. 140), úkony příslušné vnitrostátnímu kontrolnímu orgánu podle článku 23 Úmluvy o Europolu (zákon č. 2605/1998, Vládní věstník, řada I, č. 88) a úkony příslušné vnitrostátnímu kontrolnímu orgánu podle článku 17 Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely (zákon č. 2706/1999, Vládní věstník, řada I, č. 77) a vykonává pravomoci dohledu vyplývající z jakýchkoli jiných mezinárodních dohod.

Úřad pro ochranu osobních údajů vyřizuje stížnosti a dotazy týkající se uplatňování zákona a ochrany práv žadatelů, jsou-li tato při zpracovávání údajů porušena, a vydává příslušná rozhodnutí. Zpracovatelům údajů nebo případně jejich zástupcům ukládá rovněž správní sankce za porušení jejich povinností vyplývajících ze zákona č. 2472/97 a jakýchkoli jiných předpisů o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů může rovněž oznámit porušení právních předpisů o ochraně údajů příslušným správním a soudním orgánům.

Κifissias 1-3
115 23 Atény, Řecko

Užitečné odkazy

Národní komise pro lidská práva

Úřad pro ochranu osobních údajů

Řecký veřejný ochránce práv

Poslední aktualizace: 12/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.