Vnitrostátní soudy a nesoudní subjekty

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Irská komise pro lidská práva a rovnost

Adresa:

16-22 Green Street,
Rotunda,
Dublin 7,
D07 CR20

Tel.: + 353 (0) 1 8589601 – Telefonní linky jsou v provozu od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00 hod.
Fax: + 353 (0) 1 8589609

E-mail: info@ihrec.ie

Irská komise pro lidská práva (Irish Human Rights Commission) a Úřad pro rovnost (Equality Authority) se v roce 2013 sloučily a vytvořily Irskou komisi pro lidská práva a rovnost (The Irish Human Rights and Equality Commission, IHREC). Komise IHREC je zřízena jako nezávislý veřejnoprávní subjekt. Jejím cílem je chránit a prosazovat lidská práva a rovnost a podporovat rozvoj kultury respektování lidských práv, rovnosti a mezikulturního porozumění v Irsku.

Mezi povinnosti této komise patří:

 • chránit a prosazovat lidská práva a rovnost,
 • podporovat rozvoj kultury dodržování lidských práv, rovnosti a mezikulturního porozumění v zemi,
 • podporovat chápání významu lidských práv a rovnosti v zemi a informovanost o nich,
 • podporovat osvědčené postupy v mezikulturních vztazích, prosazovat toleranci a přijímání rozmanitosti v zemi a respektování svobody a důstojnosti každé osoby a
 • usilovat o odstranění zneužívání lidských práv, diskriminace a zakázaného chování.

Komise může také přezkoumávat přiměřenost a účinnost právních předpisů a postupů v zemi týkajících se ochrany lidských práv a rovnosti. Z vlastní iniciativy nebo na žádost ministra vlády může komise posoudit jakýkoli legislativní návrh a podat zprávu o svém stanovisku k jakýmkoli důsledkům pro lidská práva nebo rovnost. Komise také může z vlastní iniciativy nebo na žádost vlády vydávat vládě doporučení, která považuje za vhodná, pokud jde o opatření, která by podle komise měla být přijata k posílení, ochraně a dodržování lidských práv a rovnosti v Irsku.

Pokud jde o právní záležitosti, úlohou komise je usilovat o odstranění zneužívání lidských práv, diskriminace a zakázaného chování. Komise IHREC může rovněž požádat o možnost předstoupit před Vrchní soud (High Court), případně Nejvyšší soud (Supreme Court) jako amicus curiae v řízení před uvedeným soudem, které zahrnuje lidská práva nebo práva na rovnost jakékoli osoby nebo se těchto práv týká, a předstoupit jako amicus curiae na základě takto poskytnuté možnosti (tuto možnost poskytuje každý z uvedených soudů zcela dle vlastního uvážení).

Komise IHREC také poskytuje praktickou pomoc, včetně právní pomoci, osobám domáhajícím se svých práv, pokud to považuje za vhodné podle § 40. Podle § 41 nebo § 19 zákona z roku 2003 (Act of 2003) může komise IHREC, pokud to považuje za přiměřené, zahájit řízení. Komise IHREC má pravomoc provádět šetření na základě § 35. Komise také může způsobem, který považuje za vhodný, připravovat a zveřejňovat zprávy, včetně zpráv o jakémkoli výzkumu, který komise provádí, podporuje, zadává nebo při něm napomáhá.

Komise IHREC se snaží napomáhat změně a může podporovat, provádět nebo zadávat výzkumné a vzdělávací činnosti nebo na ně poskytovat finanční či jinou pomoc. Komise IHREC může poskytovat vzdělání a odbornou přípravu v oblasti lidských práv a rovnosti nebo při jejich poskytování napomáhat. Z vlastní vůle nebo na žádost ministra může komise IHREC provádět, podporovat nebo zadávat programy činností a projekty na podporu integrace migrantů a jiných menšin, rovnosti (včetně rovnosti žen a mužů) a respektování rozmanitosti a kulturní odlišnosti nebo na tyto programy a projekty poskytovat finanční nebo jinou pomoc. Komise IHREC může provádět přezkum v oblasti rovnosti a připravovat akční plány, případně vyzývat jiné subjekty, aby tak činily.

Veřejný ochránce práv dětí

Adresa:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Irsko

Telefon 01 865 6800

Internetové stránky: http://www.oco.ie/
E-mail: ococomplaint@oco.ie


Funkce: Úřad veřejného ochránce práv dětí (Ombudsman for Children’s Office) je nezávislým veřejnoprávním subjektem, který byl zřízen v roce 2004 s cílem prosazovat a chránit práva a blaho dětí a mladých lidí až do věku osmnácti let v Irsku. Jedná se o vnitrostátní instituci na ochranu lidských práv ve smyslu Pařížských zásad OSN týkajících se vnitrostátních institucí pro lidská práva. Činnost Úřadu veřejného ochránce práv dětí se řídí mezinárodními závazky Irska v oblasti lidských práv, zejména závazky stanovenými v Úmluvě OSN o právech dítěte.

Veřejný ochránce práv dětí je při plnění svých povinností nezávislý a je odpovědný přímo parlamentu (Oireachtas).

Povinnosti, které plní úřad veřejného ochránce práv dětí, jsou stanoveny v zákoně o veřejném ochránci práv dětí z roku 2002 (Ombudsman for Children Act, 2002). Jeho hlavní povinnosti jsou tyto:

 • zajišťovat nezávislý, nestranný a bezplatný mechanismus vyřizování stížností při jejich přezkoumávání. Jde o stížnosti, které podaly děti a mladí lidé nebo dospělé osoby jejich jménem na veřejné orgány, školy nebo nemocnice,
 • radit ministrům v otázkách právních předpisů a politiky týkajících se dětí,
 • vybízet veřejné orgány, aby v zájmu dětí zlepšovaly svou praxi a postupy,
 • vyzdvihovat záležitosti, které se dotýkají zájmu dětí a mládeže, a
 • propagovat informovanost o záležitostech týkajících se práv a blaha dětí a o způsobu uplatňování těchto práv.

Pokud jde o funkci úřadu v oblasti vyřizování stížností, zákon z roku 2002 stanoví standardní důvody nesprávného úředního postupu pro přezkum stížností a provádění šetření. Předběžné přezkumy nebo šetření může úřad zahájit na základě stížnosti, kterou obdrží, nebo z vlastního podnětu.

Jelikož se v šetření, které provádí veřejný ochránce práv dětí, přezkoumávají dopady opatření na dítě a jelikož děti samy mohou podávat úřadu své stížnosti, obsahuje zákon zvláštní legislativní ustanovení, která berou v úvahu obzvláštní zranitelnost dětí:

 • povinnost brát ohled na nejlepší zájem dítěte,
 • povinnost náležitě uvážit přání dítěte.

Postupy: Po podání stížnosti úřadu veřejného ochránce práv dětí bude tato stížnost přezkoumána, aby se posoudila její přípustnost a rovněž to, zda povaha stížnosti vyžaduje, aby byla projednána urychleně.

Úřad veřejného ochránce práv dětí vždy usiluje o vyřešení stížností na lokální úrovni v co nejčasnější fázi a je povinen umožnit veřejnoprávnímu orgánu, jehož se stížnost týká, aby v prvním stupni vyřídil stížnost stěžovatele.

Je-li stížnost přípustná, přistoupí se k fázi předběžného přezkumu. Pokud se Úřadu veřejného ochránce práv dětí po provedení předběžného přezkumu zdá, že šetření je důvodné, může přikročit ke komplexnějšímu prověření stížnosti.

Další informace o postupu tohoto úřadu při vyřizování stížností jsou k dispozici na adrese: https://www.oco.ie/complaints/

Výstup: Po dokončení šetření může veřejný ochránce práv dětí vydat dotyčnému veřejnoprávnímu orgánu, škole nebo nemocnici doporučení vyplývající z jeho zjištění. Tato doporučení se mohou týkat zlepšení situace daného dítěte nebo dětí a/nebo provedení širších systémových změn v zájmu dětí.

Doporučení nejsou právně závazná; jednou ze zákonných pravomocí Úřadu veřejného ochránce práv dětí je však podat zvláštní zprávu parlamentu (Oireachtas) v případě, že veřejnoprávní orgán nepřijme doporučení Úřadu veřejného ochránce práv dětí.

Veřejný ochránce práv

Adresa:

Office of the Ombudsman,
6 Earlsfort Terrace,
Dublin 2

Internetové stránky: https://www.ombudsman.ie/
E-mail: communications@ombudsman.ie

Tel.: +353 (0) 1 639 5600

Druhy projednávaných žádostí

Každý může veřejnému ochránci práv podat stížnost na

 • ministerstva,
 • místní orgány,
 • zdravotní správu,
 • subjekty, jako jsou charitativní a dobrovolné organizace, které jménem zdravotní správy poskytují zdravotní a sociální služby,
 • poštu a
 • veškeré veřejnoprávní orgány, na něž se vztahuje zákon o zdravotním postižení z roku 2005 (Disability Act 2005) pro účely tohoto zákona.

Postup po podání žádosti
Dotčený veřejný orgán může být požádán o poskytnutí zprávy. V případě potřeby mohou být přezkoumány spisy a záznamy a mohou být vyslechnuti úředníci. Úřad veřejného ochránce práv poté rozhodne, zda:

 • je vaše stížnost oprávněná a
 • byla vám v důsledku jednání nebo rozhodnutí veřejného orgánu způsobena újma.

Ve většině případů jsou stížnosti projednávány neformálně. Úřad veřejného ochránce práv může projednat problém přímo s veřejnoprávním orgánem nebo přezkoumat příslušné spisy. Ve složitějších případech může být nutné podrobné šetření. Existuje rovněž interní postup pro podání opravného prostředku, jenž je k dispozici stěžovatelům, kteří nejsou spokojeni s výsledkem své stížnosti.

Možné výsledky řízení

Jestliže Úřad veřejného ochránce práv rozhodne, že vám byla v důsledku nespravedlivého či nepatřičného jednání veřejnoprávního orgánu způsobena újma, a dotyčný veřejnoprávní orgán nepodnikne kroky ke zjednání nápravy, může úřad doporučit, aby tak učinil. Úřad veřejného ochránce práv může v případě, že to považuje za vhodné, orgán požádat, aby:

 • přezkoumal svůj postup,
 • změnit své rozhodnutí a/nebo
 • poskytl:
  • vysvětlení,
  • omluvu a/nebo
  • finanční náhradu.

Jestliže Úřad veřejného ochránce práv rozhodne, že vaše stížnost není důvodná, vysvětlí vám, proč dospěl k tomuto závěru.

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Veřejný ochránce práv dětí

Viz subjekty zabývající se rovným zacházením.

Úřad pro ochranu údajů

Úřad komisaře pro ochranu údajů (Office of the Data Protection Commissioner)

21 Fitzwilliam Square South,
Dublin 2,
D02 RD28

Internetové stránky: https://www.dataprotection.ie/

Úřad komisaře pro ochranu údajů dohlíží na to, aby byla dodržována práva jednotlivců, která jsou stanovena v zákonech o ochraně údajů z let 1988 a 2003 (Data Protection Acts 1988, 2003), a prosazuje dodržování povinností správců údajů týkajících se ochrany údajů.

Fyzické osoby, které se domnívají, že byla porušena jejich práva, mohou podat stížnost komisaři, který věc prověří a může přijmout opatření nezbytná k jejímu vyřešení. Zástupci veřejnosti se mohou písemně obrátit na komisaře pro ochranu údajů a uvést podrobnosti o incidentu, který je důvodem stížnosti. Je nutno jednoznačně identifikovat organizaci nebo jednotlivce, jichž se stížnost týká. Je třeba popsat rovněž kroky podniknuté k projednání problému s dotyčnou organizací a to, jakou odpověď dotyčná organizace poskytla. Je nutné připojit kopie korespondence s organizací a příslušné důkazy.  Úřad komisaře pro ochranu údajů poté s dotyčnou organizací záležitost projedná.

Podle povahy stížnosti se může komisař pro ochranu údajů nejprve pokusit nalézt řešení, které bude přijatelné pro všechny strany. Nelze-li dospět ke smírnému řešení, provede komisař pro ochranu údajů šetření v plném rozsahu, které se bude týkat všech skutečností, načež přijme formální rozhodnutí. Po skončení šetření komisař dotčeným stranám napíše dopis, v němž je informuje o svém rozhodnutí. V případě stížností na porušení předpisů o elektronických komunikacích (SI 535 z roku 2003, ve znění předpisu SI 526 ze dne 2008) může komisař rozhodnout o trestním stíhání dotčené organizace.

Jiné specializované úřady

i) Útvar pro boj proti obchodování s lidmi (Anti-Human Trafficking Unit)

Ministerstvo spravedlnosti
Politika trestního soudnictví
Politika v oblasti obchodování s lidmi
Politika bezpečnosti společnosti a politika v oblasti hospodářské, nadnárodní a organizované trestné činnosti
51 St Stephen's Green
Dublin, D02 HK52

Telefon: +353 1 602 8202

E-mail: info@justice.ie

Jednotka pro vyšetřování a koordinaci v oblasti obchodování s lidmi,

An Garda Síochána (Irská národní policejní služba)

Úřad národní ochranné policejní služby (Garda National Protective Service Bureau),
Harcourt St
Saint Kevin's
Dublin

Telefon: +353 1 666 0000

E-mail: blueblindfold@garda.ie
Internetové stránky http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=5416&Lang=1
 • stručné vysvětlení druhu žádostí, které instituce vyřizuje:
  Žádosti o informace v otázkách týkajících se obchodování s lidmi v Irsku.

ii) Odvolací soud pro mezinárodní ochranu

International Protection Appeals Tribunal,
7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Funkce: Odvolací soud pro mezinárodní ochranu je nezávislý orgán, který rozhoduje o odvoláních proti zamítavému doporučení Úřadu komisaře pro žádosti o azyl ohledně přiznání postavení uprchlíka žadateli. Odvolací soud pro mezinárodní ochranu rozhoduje rovněž o odvoláních proti rozhodnutím Úřadu komisaře pro žádosti o azyl podle nařízení Dublin II.

Postupy:

Žadatel o azyl, jehož žádost o mezinárodní ochranu byla Úřadem pro mezinárodní ochranu zamítnuta, se může proti rozhodnutí odvolat k Odvolacímu soudu pro mezinárodní ochranu. V rozhodnutí o zamítnutí žádosti budete informováni o tom, zda máte právo na odvolání, a o stanovené lhůtě, ve které je třeba odvolání podat.

Spolu s rozhodnutím o zamítnutí žádosti obdržíte formulář pro odvolání. Pokud jste neobdrželi formulář pro odvolání, můžete si jej stáhnout z této stránky.

Všechna odvolání, která Odvolací soud pro mezinárodní ochranu obdrží, jsou zpracovávána v pořadí podle data. O stanovení data projednání vašeho odvolání budete informováni.

Před podáním odvolání byste se měli:

 • ujistit, že jste vyplnili správný formulář pro druh odvolání, které podáváte,
 • ujistit, že odvolání podáváte ve stanovené lhůtě uvedené v dopise o zamítnutí žádosti od Úřadu pro mezinárodní ochranu,
 • ujistit, že byly vyplněny všechny části odvolání a formulář byl podepsán.

Formulář odvolání můžete odeslat následujícím způsobem:

Poštou na adresu:
The International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin D02 W320
Tel.: +353 (0) 1 474 8400

Naskenované e-mailem na adresu: info@protectionappeals.ie

Ode dne vydání záporného doporučení komisaře pro žádosti o azyl máte určitou lhůtu na podání odvolání. Tato lhůta se však liší v závislosti na konkrétních zjištěních komisaře pro žádosti o azyl ve vaší věci. Na podání odvolání proto můžete mít 15, 10 nebo 4 pracovní dny. Počet dnů pro podání odvolání zjistíte v dopise komisaře pro žádosti o azyl, který vás informuje, že nebylo doporučeno přiznat vám postavení uprchlíka.

Po vyplnění byste měli formulář oznámení o odvolání měli zaslat na adresu:

The Chairperson
International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2

Fax: 00353 1 4748410

Potvrzení o odeslání formuláře poštou/faxem pečlivě uschovejte.

Výstup: Je-li vašemu odvolání vyhověno, znamená to, že člen soudu doporučil, aby vám bylo přiznáno postavení uprchlíka. O tomto rozhodnutí budete vyrozuměni písemně. Spis bude poté předán oddělení pro ministerská rozhodnutí ministerstva spravedlnosti a rovnosti (Ministerial Decisions Unit, Department of Justice and Equality).

Není-li vašemu odvolání vyhověno, znamená to, že člen soudu nedoporučil, aby vám postavení uprchlíka bylo přiznáno. O tomto rozhodnutí budete vyrozuměni písemně. Spis bude poté předán oddělení pro repatriaci ministerstva spravedlnosti a rovnosti (Repatriation Unit, Department of Justice and Equality).

iii) Policejní ochránce práv (Garda Síochána Ombudsman)

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Irsko

Internetové stránky: https://www.gardaombudsman.ie/

Stručné objasnění, jakými druhy žádostí se instituce zabývá:

Organizace se může zabývat stížnostmi a postoupenými věcmi, které se týkají chování členů policie (Garda Síochána). K nejčastějším tvrzením uvedeným ve stížnostech patří tvrzení týkající se zneužití pravomoci, nezdvořilého chování, napadení, zanedbání služební povinnosti.
Postoupené věci se týkají úmrtí nebo vážné újmy.

Organizace přijímá od veřejnosti (nesloužících příslušníků policie) stížnosti osobně prostřednictvím veřejné kanceláře, elektronicky, telefonicky, poštou, prostřednictvím policejní stanice nebo předáním stížnosti osobně členu komise. Organizace může přijímat rovněž postoupené věci od policejního komisaře, a to v případě, má-li policejní komisař za to, že chování příslušníka policie mohlo mít za následek smrt nebo vážnou újmu určité osoby. Komise může zahájit šetření, aniž by obdržela stížnost, pokud se domnívá, že to je ve veřejném zájmu.

Stručné objasnění postupu po podání žádosti:

Po obdržení je stížnost posouzena s cílem zjistit, zda je podle právních předpisů přípustná nebo nepřípustná. Považuje-li se stížnost za nepřípustnou, šetření se neprovádí.
Je-li stížnost pokládána za přípustnou, lze se souhlasem stěžovatele a příslušníka policie, jehož se stížnost týká, učinit pokus o dosažení neformálního urovnání sporu. V opačném případě může být stížnost prošetřena jako možné porušení disciplinárních předpisů policie z roku 2007 (Garda Síochána Discipline Regulations 2007) nebo jako možné porušení trestního práva. Zúčastněné strany mají nárok na informace o pokroku a výsledcích šetření.

Stručné objasnění možných výsledků řízení:

Stížnost může být považována za nepřípustnou.

Šetření může být kdykoli ukončeno, pokud se komise na základě informací obdržených poté, co bylo rozhodnuto o přípustnosti stížnosti, domnívá, že stížnost je neopodstatněná nebo zlovolná; komise se domnívá, že stížnost byla podána s vědomím toho, že je nepravdivá nebo zavádějící, nebo pokud komise po přihlédnutí ke všem okolnostem usoudí, že další šetření není nutné nebo přiměřeně proveditelné.

V důsledku šetření může být policii uložena sankce.

V důsledku šetření může být zahájeno disciplinární řízení a policii může být uložena sankce.

Spis může být zaslán řediteli státního zastupitelství a může být vydána žádost o zahájení trestního stíhání. V tomto případě může následovat řízení u soudu.

Poslední aktualizace: 16/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.