Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní soudy a nesoudní subjekty

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Vnitrostátní soudy

Občanské, trestní a správní věci v Lotyšsku projednávají soudy ve třech stupních – okresní nebo městské soudy (rajonu (pilsētu) tiesas), krajské soudy (apgabaltiesas) a Nejvyšší soud (Augstākā tiesa). Seznam soudů naleznete zde.

Existuje také Ústavní soud (Satversmes tiesa), který v souladu s Ústavou a zákonem o Ústavním soudu (Satversmes tiesas likums) projednává věci týkající se souladu právních předpisů s Ústavou a další záležitosti, které ze zákona náleží do jeho pravomoci.

Podle zákona o soudní moci (Likums „Par tiesu varu“) jsou zásady a postupy pro soudní projednávání věcí stanoveny v zákoně o Ústavním soudu, zákoně o občanském řízení (Civilprocesa likums), zákoně o trestním řízení (Kriminālprocesa likums) a zákoně o správním řízení (Administratīvā procesa likums), které upravují postup věcí, rozhodnutí přijímaná na konci řízení a postupy pro výkon rozhodnutí.

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Kancelář veřejného ochránce práv (Tiesībsarga birojs) působí podle zákona o veřejném ochránci práv (Tiesībsarga likums).

Kdokoli se domnívá, že mohlo dojít k porušení lidských práv, ať už jeho vlastních nebo práv jiné osoby, nebo k porušení zásad řádné správy, má právo podat písemnou stížnost nebo učinit písemné podání Kanceláři veřejného ochránce práv. Postup přijetí a přezkoumání stížností se řídí zákonem o veřejném ochránci práv a předpisy pro vyřizování stížností (sūdzību izskatīšanas reglaments). Podle těchto předpisů musí veřejný ochránce práv v okamžiku přijetí stížnosti rozhodnout, zda věc přijme nebo odmítne (stížnost bude odmítnuta, pokud neobsahuje dostatečné podrobnosti týkající se porušení nebo nespadá do pravomoci veřejného ochránce práv), a o svém rozhodnutí musí stěžovatele informovat. Věc musí být posouzena do tří měsíců. Věc končí buď dohodou stran, nebo doporučením veřejného ochránce práv. Doporučení veřejného ochránce není právně závazné.

Podle čl. 13 odst. 6 zákona o veřejném ochránci práv může veřejný ochránce práv řízení zahájit také z vlastní iniciativy.

Kontaktní údaje veřejného ochránce práv Lotyšské republiky:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tel. +371 67686768
Fax 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Otevírací doba pro veřejnost denně od 9.00 do 16.00.

Konzultace po předchozí domluvě. Konzultace jsou bezplatné.

Veřejný ochránce práv ve věcech práv dětí

Veřejný ochránce práv jedná podle zákona o veřejném ochránci práv. Kromě toho podle čl. 652 odst. 2 zákona o ochraně práv dítěte (Bērnu tiesību aizsardzības likums) Kancelář veřejného ochránce práv projednává také stížnosti týkající se porušení práv dětí, přičemž věnuje zvláštní pozornost porušením, kterých se dopustily státní orgány a orgány místní samosprávy nebo jejich zaměstnanci.

Kontaktní údaje veřejného ochránce práv Lotyšské republiky:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tel. +371 67686768
Fax 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Otevírací doba pro veřejnost denně od 9.00 do 16.00.

Konzultace po předchozí domluvě. Konzultace jsou bezplatné.

Státní inspektorát pro ochranu práv dětí (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) sleduje a kontroluje prosazování právních předpisů v oblasti ochrany práv dětí podle článku 651 zákona o ochraně práv dítěte.

Inspektory pro ochranu práv dětí je možné kontaktovat na adrese:

53 Ventspils iela
Riga
LV-1002

Tel. +371 67359128, +371 67359133

Otevírací doba pro veřejnost: pondělí 13.00–18.00 a čtvrtek 8.30–14:00.
Podrobnější informace o žádostech a stížnostech ve věcech práv dětí naleznete zde.

Subjekt zabývající se rovným zacházením

Veřejný ochránce práv působí podle zákona o veřejném ochránci práv.

Kontaktní údaje veřejného ochránce práv Lotyšské republiky:

25 Baznīcas ielā
Riga
LV-1010

Tel. +371 67686768
Fax 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Otevírací doba pro veřejnost denně od 9.00 do 16.00.

Konzultace po předchozí domluvě. Konzultace jsou bezplatné.

Úřad pro ochranu údajů

Státní inspektorát pro ochranu údajů (Datu valsts inspekcija, „DVI“) dohlíží na ochranu osobních údajů. Kontrolujte a sleduje, zda je zpracování osobních údajů v zemi v souladu s požadavky zákona na ochranu osobních údajů (Fizisko personu datu aizsardzības likums).

Podle čl. 5 odst. 3 zákona o úředních žádostech (Iesniegumu likums, v účinnosti od 1. ledna 2008) a čl. 64 zákona o správním řízení (v účinnosti od 1. února 2004) musí inspektorát žádost nebo stížnost, která mu byla předložena, posoudit a odpovědět do jednoho měsíce od přijetí. Tato lhůta může být prodloužena, pokud jsou pro posouzení žádosti nebo stížnosti zapotřebí další informace.

Inspektorát má pravomoc stanovit sankce za porušení ochrany osobních údajů. Jeho rozhodnutí lze napadnout u soudů.

Kontaktní údaje Státního inspektorátu pro ochranu údajů

Blaumaņa iela 11/13–15
Riga
LV-1011

Tel. +371 67223131
E-mail: info@dvi.gov.lv

Přijetí po předchozí domluvě.

Zaměstnanci jsou k dispozici pro konzultace po telefonu každý pracovní den od 14.00 do 16.00.

Jiné specializované úřady

Lotyšské centrum pro lidská práva (Latvijas cilvēktiesību centrs, „LCC“) je nezávislou nevládní organizací zabývající se vzděláváním v oblasti lidských práv, výzkumem lidských práv a otázkami vnitrostátních vztahů. Jeho oblasti činnosti zahrnují sociální začleňování, snášenlivost a boj proti diskriminaci, uzavřená zařízení, právní poradenství, ochranu zájmů duševně nemocných osob a prevenci jejich diskriminace, trestné činy z nenávisti a žadatele o azyl.

Kontaktní údaje Lotyšského centra pro lidská práva:

13 Alberta iela
7. stāvs
Riga
LV-1010
Lotyšsko

Tel. +371 67039290
Fax +371 67039291

E-mail: office@humanrights.org.lv

Jiné

Správa právní pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija, „JPA“) jedná podle zákona o státní právní pomoci (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), zákona o státním odškodnění obětí (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) a nařízení vlády č. 869 ze dne 15. listopadu 2005, kterým se stanoví Charta Správy právní pomoci (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums). Přezkoumává žádosti o státní právní pomoc a rozhoduje, zda bude žádost přijata nebo zamítnuta; posuzuje nároky na státní odškodnění a rozhoduje, zda má být platba provedena nebo zamítnuta; posuzuje žádosti jednotlivců o schválení jako poskytovatelů státní právní pomoci a uzavírá smlouvy s poskytovateli právní pomoci a plní další úkoly v souladu s výše uvedenými právními předpisy.

Formulář pro získání statusu poskytovatele státní právní pomoci je dostupný na internetových stránkách Správy právní pomoci https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng, v oddíle „Juridiskās palīdzības sniedzējiem“ [poskytovatelé právní pomoci].

Kontaktní údaje Správy právní pomoci

Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039

Bezplatný tel. + 371 680001801, tel. +371 67514208
Fax +37167514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv

Sdružení bezpečné přístřeší

Sdružení bezpečné přístřeší [NVO „Patvērums ‚Drošā māja‘ “] bylo založeno s cílem rozvíjet služby podpory pro oběti obchodování s lidmi a legální přistěhovalce, včetně žadatelů o azyl, uprchlíků a osob, kterým byl poskytnut alternativní status, aby se zajistilo právo jednotlivce na přiměřenou pomoc a ochranu; podporovat rehabilitaci a reintegraci osob, které se staly obětí obchodování s lidmi; poskytovat služby podpory pro legální přistěhovalce rozvíjením interaktivních forem školení a spolupráce se státními institucemi a místní samosprávou a sociálními a křesťanskými organizacemi v Lotyšsku a jinde na světě. V září 2010 bylo sdružení uznáno jako veřejně prospěšná organizace. Od roku 2007 má právo poskytovat státem financované služby sociální rehabilitace obětem obchodování s lidmi.

Kontaktní údaje:

Lāčplēša iela 75 – 9/10
Riga
LV-1011

Tel. +371 67898343, +371 28612120

E-mail: drosa.maja@gmail.com

Poslední aktualizace: 25/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.