Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Základní práva

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Vnitrostátní soudy

Základní práva jsou zakotvena v mezinárodních dokumentech, jako je například Evropská úmluva o lidských právech a úmluvy OSN, ale také v lucemburské ústavě a v Listině základních práv Evropské unie, pokud jde o evropské právo.

Základních práv zakotvených v těchto právních textech se lze dovolávat u všech vnitrostátních soudů bez ohledu na to, zda se jedná o soudy trestní, občanskoprávní, obchodní nebo správní.

Je třeba zdůraznit, že každé porušení některého ze základních práv je možno sankcionovat na základě rozsudků vnitrostátních soudů, ať již se jedná o soudy trestní nebo občanskoprávní, případně obchodní nebo správní.

https://justice.public.lu/fr.html

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Institucionální veřejný ochránce práv

Ombudsman

Veřejný ochránce práv působí při poslanecké sněmovně a při plnění svých povinností nepřijímá pokyny od žádného jiného orgánu.

Úkolem veřejného ochránce práv je přijímat stížnosti fyzických nebo právnických osob soukromého práva v záležitostech, které se jich týkají v souvislosti s fungováním orgánů státní správy a obecní samosprávy, jakož i státních a obecních veřejných institucí, s výjimkou záležitostí, které se týkají jejich činností v oblasti průmyslu, financí a obchodu. V této souvislosti se může zabývat stížnostmi, které přímo či nepřímo souvisejí s lidskými právy.

Každá fyzická či právnická osoba soukromého práva, která v souvislosti s věcí, která se jí týká, nabude dojmu, že orgán uvedený v předchozím odstavci nejednal v souladu se svým posláním, které má naplňovat, případně jednal v rozporu s platnými úmluvami, zákony a předpisy, může požádat o předložení své záležitosti veřejnému ochránci práv formou písemné individuální stížnosti nebo prostřednictvím ústního prohlášení na jeho sekretariátu.

Před podáním této stížnosti je stěžovatel povinen využít příslušné správní postupy u napadených orgánů s cílem dosáhnout uspokojení svých nároků.

Stížností podanou veřejnému ochránci práv není dotčen běh lhůt k podání opravných prostředků, a to zejména u příslušných soudů.

Veřejný ochránce práv nesmí zasahovat do soudního řízení ani zpochybňovat důvodnost soudního rozhodnutí. V případě nesplnění povinností vyplývajících z pravomocného soudního rozhodnutí však může příslušnému subjektu uložit, aby je ve lhůtě, kterou mu určí, splnil.

Stížnost se musí vztahovat ke konkrétnímu případu týkajícímu se osoby, která stížnost podala. Stížnosti se nesmějí týkat fungování správy jako takové.

Pokud se veřejnému ochránci práv stížnost jeví jako odůvodněná, poskytne stěžovateli i správě poradenství a navrhne veškerá doporučení týkající se předmětného útvaru i stěžovatele, která by podle jeho názoru umožnila smírné urovnání stížnosti, která mu byla předložena. Tato doporučení mohou obsahovat zejména návrhy na zlepšení fungování předmětného útvaru.

Pokud se veřejnému ochránci práv jeví, že v případě stížnosti, která mu byla předložena, by uplatnění předmětného rozhodnutí bylo nespravedlivé, může v souladu s právními a správními předpisy doporučit předmětnému útvaru jakékoli řešení, které by umožnilo vyřešit situaci stěžovatele spravedlivě, a navrhnout změny právních nebo správních předpisů, na nichž bylo uvedené rozhodnutí založeno, které považuje za vhodné.

Proti rozhodnutí veřejného ochránce práv, že stížnosti nevyhoví, se nelze odvolat k soudu.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Tel.:   (+352) 26 27 01 01
Fax: (+352) 26 27 01 02

Webová stránka: http://www.ombudsman.lu/
E-mail: info@ombudsman.lu

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Poradní výbor pro lidská práva

Poradní výbor pro lidská práva (Commission consultative des droits de l'Homme, CCDH) je poradní orgán vlády, jehož úkolem je podpora a ochrana lidských práv v Lucemburském velkovévodství. Za tímto účelem předkládá vládě zcela nezávisle vypracovaná stanoviska, studie, postoje a doporučení ohledně všech otázek obecného významu týkajících se lidských práv v Lucemburském velkovévodství. Ve svých stanoviscích upozorňuje vládu na opatření, která podle jeho názoru podporují ochranu a prosazování lidských práv. Předseda vlády předává stanoviska, studie, postoje a doporučení výboru poslanecké sněmovně.

Jedná se o čistě poradní orgán vlády, který nemá rozhodovací pravomoc.

Výbor CCDH nemá pravomoc řešit jednotlivé případy.

V rámci svého působení výbor CCDH:

 • svobodně přezkoumává veškeré otázky spadající do jeho působnosti, ať již je předloží vláda, nebo o nich rozhoduje stanoviskem vydaným z vlastního podnětu na návrh svých členů nebo jakékoli osoby či organizace;
 • vyslechne kohokoli, případně přijme veškeré informace a veškeré dokumenty potřebné k posouzení situací spadajících do jeho působnosti;
 • obrací se na veřejnost přímo nebo prostřednictvím jakéhokoli sdělovacího prostředku, zejména s cílem zveřejnit svá stanoviska a doporučení;
 • jedná v součinnosti s jinými orgány, ať již soudními či jinými, za účelem podpory a ochrany lidských práv.

Commission consultative des droits de l'Homme

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 20 28 52
Fax: (+352) 26 20 28 55

Webová stránka: https://ccdh.public.lu/
E-mail: info@ccdh.public.lu

Lucemburský výbor pro práva dětí, nazvaný Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand (ORK)

Členové výboru ORK plní své úkoly zcela neutrálně a nezávisle.

Při plnění svých úkolů může výbor ORK zejména:

 • analyzovat mechanismy zavedené za účelem ochrany a podpory práv dítěte, aby mohl případně doporučit příslušným orgánům nezbytné úpravy;
 • vydávat stanovisko k zákonům a předpisům, jakož i k návrhům týkajícím se práv dítěte;
 • poskytovat informace o situaci dětí a zajišťovat provádění Úmluvy o právech dítěte; předkládat vládě a Poslanecké sněmovně výroční zprávu o situaci v oblasti práv dětí, jakož i o své vlastní činnosti;
 • podporovat rozvoj svobody projevu dítěte a jeho aktivní účast v záležitostech, které se ho týkají;
 • přezkoumávat situace, kdy nejsou dodržována práva dítěte, a vydávat doporučení vedoucí k jejich nápravě;
 • přijímat informace a stížnosti týkající se porušování práv dítěte a vyslechnout za tímto účelem způsobem, který sám určí, každé dítě, které ho o to požádá;
 • vydávat na základě informací a stížností nebo ve vztahu ke konkrétním případům, které prošetřuje, doporučení nebo rady umožňující zajistit lepší ochranu práv a zájmů dítěte.

Na informace týkající se jednotlivých situací nebo případů, které získá při plnění svých úkolů, se vztahuje profesní tajemství. Bez ohledu na toto profesní tajemství však může sdělovat příslušným soudním orgánům jakékoli informace, které by mohly vést k poškození nejvlastnějších zájmů dítěte.

Členové výboru ORK při výkonu své činnosti nezasahují do probíhajících soudních řízení.

Při výkonu svého úkolu mají členové výboru ORK v mezích stanovených zákony a nařízeními volný přístup do všech budov veřejných nebo soukromých organizací zabývajících se péčí o děti s ubytováním i bez něj, poradenstvím, pomocí, vzděláváním nebo volnočasovými aktivitami, které jsou poskytovány dětem.

Členové ORK mají právo vyžádat si veškeré informace, podklady nebo dokumenty s výjimkou těch, na které se vztahuje lékařské nebo jiné profesní tajemství.

Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand {ORK)

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.:  (+352) 26 123 124
Fax: (+352) 26 123 125

Webová stránka: http://ork.lu/index.php/en/

Centrum rovného zacházení

Cílem Centra rovného zacházení (Centre pour l'égalité de traitement), které je při výkonu svých úkolů zcela nezávislé, je prosazovat, analyzovat a sledovat rovné zacházení se všemi osobami bez diskriminace na základě rasy, etnického původu, pohlaví, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení nebo věku.

Při plnění svých úkolů může toto centrum zejména:

 • zveřejňovat zprávy, vydávat stanoviska a doporučení a vypracovávat studie o veškerých otázkách souvisejících s výše uvedenou diskriminací;
 • vypracovávat a poskytovat veškeré informace a dokumentaci v rámci úkolů, které jsou mu svěřeny;
 • poskytovat pomoc osobám, které se považují za oběti diskriminace podle článku 1 zákona o rovném zacházení ze dne 28. listopadu 2006 tím, že jim poskytují poradenství a informace s cílem tyto oběti informovat o jejich individuálních právech, právních předpisech, judikatuře a o způsobech, jimiž mohou svá práva uplatnit.

Informace týkající se jednotlivých situací nebo případů, o nichž se členové v rámci plnění svých úkolů dozvědí, podléhají profesnímu tajemství. Bez ohledu na toto profesní tajemství však mohou sdělovat příslušným soudním orgánům jakékoli informace, které by mohly představovat diskriminaci obětí podle článku 1 zákona o rovném zacházení ze dne 28. listopadu 2006.

Členové centra při výkonu své činnosti nezasahují do probíhajících soudních řízení.

Členové centra mají právo vyžádat si veškeré informace, podklady nebo dokumenty, které potřebují k plnění svých úkolů, s výjimkou těch, na které se vztahuje lékařské nebo jiné profesní tajemství.

Centre pour l'égalité de traitement

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 30 33
Fax : (+352) 26 48 38 73

Webová stránka: http://cet.lu/fr/
E-mail: info@cet.lu

Vnitrostátní komise pro ochranu údajů

Vnitrostátní komise pro ochranu údajů (Commission nationale pour la protection des données) je veřejný orgán, který je zřízen jako veřejná instituce. Vnitrostátní komise pro ochranu údajů plní úkoly, které jí byly svěřeny, zcela nezávisle.

Každoročně předkládá členům Vládní rady zprávu, v níž informuje o plnění svých úkolů.

Vnitrostátní komise pro ochranu údajů má za úkol:

 • kontrolovat a ověřovat zákonnost shromažďování a využívání zpracovávaných údajů a informovat osoby odpovědné za zpracovávání údajů o jejich povinnostech;
 • zajišťovat dodržování základních práv a svobod jednotlivců včetně respektování soukromí a informovat veřejnost o právech subjektů údajů;
 • přijímat a posuzovat stížnosti a žádosti o ověření zákonnosti zpracování údajů;
 • poskytovat vládě buď na její žádost, nebo z vlastního podnětu poradenství ohledně důsledků vývoje technologií zpracování informací z hlediska dodržování základních práv a svobod jednotlivců; za tímto účelem si může vyžádat studie, průzkumy nebo odborné posudky.

Vnitrostátní komise je rovněž pověřena zajišťováním toho, aby byla uplatňována ustanovení novelizovaného zákona ze dne 30. května 2005 o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a jeho prováděcích předpisů.

Na vnitrostátní komisi se může obrátit jakákoli osoba, která jedná sama, prostřednictvím svého právníka nebo jakékoli jiné řádně zmocněné fyzické či právnické osoby, se žádostí týkající se dodržování jejích základních práv a svobod ve vztahu ke zpracování údajů. Dotčená osoba je informována o rozhodnutích týkajících se její žádosti.

Na vnitrostátní komisi se může obrátit zejména jakákoli příslušná osoba se žádostí o ověření zákonnosti zpracování osobních údajů v případě, že je této osobě odepřen výkon práva na přístup k těmto údajům, případně je tento výkon omezen.

Pokud se komise dozví o protiprávním jednání, oznámí to soudním orgánům.

Commission nationale pour la protection des données

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 26 10 60 -1
Fax.: (+352) 26 10 60 - 29

Webová stránka: https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Lucemburská agentura pro přijímání a integraci (OLAI)

Úkolem Lucemburského úřadu pro přijímání a integraci (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration, OLAI) je organizovat přijímání nově příchozích cizinců, ve spolupráci s obcemi a se subjekty občanské společnosti usnadňovat proces integrace cizinců prostřednictvím provádění a koordinace politiky přijímání a integrace, jejíž základní prvek představuje boj proti diskriminaci, a rovněž organizovat sociální výpomoc poskytovanou cizincům, kteří nemají nárok na existující podporu a příspěvky, a žadatelům o mezinárodní ochranu.

Při plnění tohoto úkolu spolupracuje úřad OLAI s orgány Společenství i s mezinárodními orgány, jakož i s orgány země původu cizinců.

Úřad OLAI je pověřen tím, aby v součinnosti s meziresortním výborem pro integraci vypracoval návrh víceletého národního akčního plánu integrace a boje proti diskriminaci tak, že identifikuje hlavní strategické směry činností a stávající i budoucí politická opatření.

Ministr předkládá návrh plánu ke schválení vládě.

Vláda předloží celkovou strategii a stanoví cílená integrační a antidiskriminační opatření.

Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI)

7,-9, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-85700

Webová stránka: http://www.olai.public.lu/fr/index.html
E-mail: info@olai.public.lu

Přístup ke spravedlnosti

Služba pro příjem a právní informace

Tato služba (Service d’accueil et d’information juridique), která je zřízena u jednotlivých soudů, je podřízena nejvyššímu státnímu zástupci. Jejím úkolem je přijímat jednotlivé osoby a poskytovat jim obecné informace o rozsahu jejich práv a o způsobech a prostředcích, které mohou na ochranu těchto práv využít.

Úkolem Služby pro příjem a právní informace je:

 • přijímat jednotlivé osoby a nasměrovat je na příslušná oddělení tak, že jim poskytnou potřebné informace a technické prostředky;
 • podávat jednotlivým osobám obecné informace o rozsahu jejich práv v souvislosti s předmětnými problémy a o způsobech a prostředcích jejich uplatnění;
 • vyslechnout jejich stížnosti na obtíže, s nimiž se při uplatňování svého práva setkávají, a navrhnout možnosti, jak jim zabránit.

Služba pro příjem a právní informace poskytuje informace pouze ústně a neumožňuje písemné konzultace.

Service d'accueil et d'information juridique - Luxembourg

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxembourg

Tel.: (+352) 22 18 46

Service d'accueil et d'information juridique - Diekirch

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch

Tel. :(+352) 80 23 15

Service d’accueil et d'information juridique - Esch sur Alzette

Justice de paix
Place Norbert Metz
L-4239 - Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

Právní pomoc

Pokud jde o právní pomoc, může být poskytnuta v případě soudních i mimosoudních řízení, ve věcech nesporných i sporných a lze ji poskytnout žalobci i žalovanému. Aby měl žadatel nárok na právní pomoc, musí se nacházet v situaci, kdy nemá dostatečné prostředky, tj. jeho prostředky se musí rovnat zaručenému minimálnímu příjmu. Nedostatek prostředků se posuzuje ve vztahu k příjmům a k majetku osoby, která o pomoc žádá, a osob, které s ní žijí ve společné domácnosti.

Právní pomoc bude zamítnuta v případě osoby, jejíž žaloba se jeví jako zjevně nepřípustná, neopodstatněná, zneužívající nebo je její předmět nepřiměřený v porovnání s náklady, které v souvislosti s ní vzniknou.

Právní pomoc bude zamítnuta v případě, že má žadatel z jakéhokoli důvodu nárok na náhradu nákladů na právní pomoc od třetí strany.

Příjemce právní pomoci má nárok na pomoc advokáta a všech veřejných činitelů, jejichž přispění je v daném případě, řízení nebo jeho výkonu nezbytné.

O poskytnutí bezplatné právní pomoci rozhoduje předseda advokátní komory nebo člen rady advokátní komory, který je jím za tímto účelem zmocněn v okrese, v němž se nachází místo bydliště žadatele. Pokud stálé bydliště nemá, přísluší rozhodnutí předsedovi advokátní komory v Lucemburku nebo členovi rady advokátní komory, který je jím za tímto účelem pověřen.

Osoby, které nemají dostatečné prostředky, se obracejí na předsedu advokátní komory buď při jeho slyšeních, nebo písemně.

Pokud osoba, kterou zadrží policie, tvrdí, že má nárok na právní pomoc, a požádá o ni, advokát, který je přítomen jejímu zadržení, předá tuto žádost předsedovi advokátní komory.

Webová stránka:http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Pro soudní okres Lucemburk

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg
B.P. 361
L-2013 Luxembourg

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Pro soudní okres Diekirch

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Poslední aktualizace: 29/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.