Vnitrostátní soudy a nesoudní subjekty

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Vnitrostátní soudy

Základní práva jsou zakotvena v mezinárodních dokumentech, jako je například Evropská úmluva o lidských právech a úmluvy OSN, ale také v lucemburské ústavě a v Listině základních práv Evropské unie, pokud jde o evropské právo.

Základních práv zakotvených v těchto právních textech se lze dovolávat u všech vnitrostátních soudů: trestních, občanskoprávních, obchodních nebo správních.

Je třeba zdůraznit, že každé porušení některého ze základních práv je možno sankcionovat na základě rozsudků vnitrostátních soudů, ať již se jedná o soudy trestní, nebo občanskoprávní, případně obchodní nebo správní.

https://justice.public.lu/fr.html

https://justice.public.lu/fr/annuaire.html

Veřejný ochránce práv (Médiateur institutionnel)

Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv působí při parlamentu (Chambre des députés) a při plnění svých povinností nepřijímá pokyny od žádného jiného orgánu.

Úkolem veřejného ochránce práv je přijímat stížnosti fyzických nebo právnických osob soukromého práva v záležitostech, které se jich týkají, v souvislosti s fungováním orgánů státní správy a obecní samosprávy, jakož i státních a obecních veřejných institucí, s výjimkou záležitostí, které se týkají jejich činností v oblasti průmyslu, financí a obchodu. V této souvislosti se může zabývat stížnostmi, které přímo či nepřímo souvisejí s lidskými právy.

Každá fyzická či právnická osoba soukromého práva, která v souvislosti s věcí, která se jí týká, nabude dojmu, že orgán uvedený v předchozím odstavci nejednal v souladu se svým posláním, které má naplňovat, případně jednal v rozporu s platnými úmluvami, zákony a předpisy, může požádat o předložení své záležitosti veřejnému ochránci práv formou písemné individuální stížnosti nebo prostřednictvím ústního prohlášení na jeho sekretariátu.

Před podáním této stížnosti je stěžovatel povinen využít příslušné správní postupy u napadených orgánů s cílem dosáhnout uspokojení svých nároků.

Stížností podanou veřejnému ochránci práv není dotčen běh lhůt k podání opravných prostředků, a to zejména u příslušných soudů.

Veřejný ochránce práv nesmí zasahovat do soudního řízení ani zpochybňovat důvodnost soudního rozhodnutí. V případě nesplnění povinností vyplývajících z pravomocného soudního rozhodnutí však může příslušnému subjektu uložit, aby je ve lhůtě, kterou mu veřejný ochránce práv určí, splnil.

Stížnost se musí vztahovat ke konkrétnímu případu týkajícímu se osoby, která stížnost podala. Stížnosti se nesmějí týkat fungování správy jako takové.

Pokud se veřejnému ochránci práv stížnost jeví jako odůvodněná, poskytne stěžovateli i správě poradenství a navrhne veškerá doporučení týkající se předmětného útvaru i stěžovatele, která by podle jeho názoru umožnila smírné urovnání stížnosti, která mu byla předložena. Tato doporučení mohou obsahovat zejména návrhy na zlepšení fungování předmětného útvaru.

Pokud se veřejnému ochránci práv jeví, že v případě stížnosti, která mu byla předložena, by uplatnění předmětného rozhodnutí bylo nespravedlivé, může v souladu s právními a správními předpisy doporučit předmětnému útvaru jakékoli řešení, které by umožnilo vyřešit situaci stěžovatele spravedlivě, a navrhnout změny právních nebo správních předpisů, na nichž bylo uvedené rozhodnutí založeno, které považuje za vhodné.

Proti rozhodnutí veřejného ochránce práv, že se stížností nebude zabývat, se nelze odvolat k soudu.

Veřejný ochránce práv

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Tel. +352 26270101
Fax +352 26270102

Internetové stránky: http://www.ombudsman.lu/
Email: info@ombudsman.lu

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Poradní výbor pro lidská práva (Commission consultative des droits de l'Homme).

Poradní výbor pro lidská práva (Commission consultative des droits de l'Homme, CCDH) je poradní orgán vlády, jehož úkolem je podpora a ochrana lidských práv v Lucemburském velkovévodství. Za tímto účelem předkládá vládě zcela nezávisle vypracovaná stanoviska, studie, postoje a doporučení ohledně všech otázek obecného významu týkajících se lidských práv v Lucemburském velkovévodství. Ve svých stanoviscích upozorňuje vládu na opatření, která podle jeho názoru podporují ochranu a prosazování lidských práv. Předseda vlády předává stanoviska, studie, postoje a doporučení výboru parlamentu.

Jedná se o čistě poradní orgán vlády, který nemá rozhodovací pravomoc.

Poradní výbor pro lidská práva nemá pravomoc řešit jednotlivé případy.

V rámci svého působení poradní výbor pro lidská práva:

 • svobodně přezkoumává veškeré otázky spadající do jeho působnosti, ať již je předloží vláda, nebo o nich rozhoduje stanoviskem vydaným z vlastního podnětu na návrh svých členů nebo jakékoli osoby či organizace,
 • vyslechne kohokoli, případně přijme veškeré informace a veškeré dokumenty potřebné k posouzení situací spadajících do jeho působnosti,
 • obrací se na veřejnost přímo nebo prostřednictvím sdělovacích prostředků zejména s cílem zveřejnit svá stanoviska a doporučení,
 • jedná v součinnosti s jinými orgány, ať již soudními, či jinými, za účelem podpory a ochrany lidských práv.

Poradní výbor pro lidská práva

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel. +352 26202852
Fax +352 26202855
Fax +352 26202855

Internetové stránky: https://ccdh.public.lu/
Email: info@ccdh.public.lu

Veřejný ochránce práv pro děti a mládež (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher [OKaJu])

Povinnosti OKaJu

Zákon ze dne 1. dubna 2020, kterým se zřizuje veřejný ochránce práv pro děti a mládež, definuje povinnosti OKaJu:

 1. prověřuje stížnosti na porušování práv dětí; vydává doporučení vedoucí k nápravě oznámené situace;
 2. analyzuje zavedené systémy, aby případně mohl příslušným orgánům doporučit úpravy, které by dlouhodobě zajistily lepší ochranu a podporu práv dětí;
 3. oznamuje příslušným orgánům porušování práv dětí;
 4. poskytuje fyzickým nebo právnickým osobám rady, jak uplatňovat práva dětí;
 5. zvyšuje povědomí dětí o jejich právech a povědomí veřejnosti o právech dětí;
 6. vydává stanoviska ke všem zákonům, návrhům zákonů a podzákonných předpisů, které mají dopad na dodržování práv dětí;
 7. na žádost vlády nebo parlamentu vydává stanoviska k jakékoli otázce týkající se práv dětí.

Členové kanceláře OKaJU při výkonu své činnosti nezasahují do probíhajících soudních řízení.

Každá fyzická nebo právnická osoba se může písemně nebo ústně obrátit na veřejného ochránce práv pro děti a mládež s žádostí o radu při uplatňování práv dětí.

Odpověď ombudsmana pro děti a mládež může být písemná nebo ústní, v závislosti na formě žádosti.

Ombudsman pro děti a mládež

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel. +352 26123124
Fax +352 26123125

Internetové stránky: http://ork.lu/index.php/en/

Centrum rovného zacházení (Centre pour l'égalité de traitement)

Cílem Centra rovného zacházení, které je při výkonu svých úkolů zcela nezávislé, je prosazovat, analyzovat a sledovat rovné zacházení se všemi osobami bez diskriminace na základě rasy, etnického původu, pohlaví, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení nebo věku.

Při plnění svých úkolů může toto centrum zejména:

 • zveřejňovat zprávy, vydávat stanoviska a doporučení a vypracovávat studie o veškerých otázkách souvisejících s výše uvedenou diskriminací,
 • vypracovávat a poskytovat veškeré informace a užitečnou dokumentaci v rámci úkolů, které jsou mu svěřeny,
 • poskytovat pomoc osobám, které se považují za oběti diskriminace podle článku 1 zákona o rovném zacházení ze dne 28. listopadu 2006 tím, že jim poskytují poradenství a informace s cílem tyto oběti informovat o jejich individuálních právech, právních předpisech, judikatuře a o způsobech, jimiž mohou svá práva uplatnit.

Informace týkající se jednotlivých situací nebo případů, o nichž se členové v rámci plnění svých úkolů dozvědí, podléhají profesnímu tajemství. Bez ohledu na toto profesní tajemství však mohou sdělovat příslušným soudním orgánům jakékoli informace, které by mohly představovat diskriminaci obětí podle článku 1 zákona o rovném zacházení ze dne 28. listopadu 2006.

Členové centra při výkonu své činnosti nezasahují do probíhajících soudních řízení.

Členové centra mají právo vyžádat si veškeré informace, podklady nebo dokumenty, které potřebují k plnění svých úkolů, s výjimkou těch, na které se vztahuje lékařské nebo jiné profesní tajemství.

Centrum rovného zacházení

B.P. 2026
L-1020 Lucembursko

Tel. +352 26483033
Fax +352 26483873

Internetové stránky: http://cet.lu/fr/
E-mail: info@cet.lu

Národní komise pro ochranu údajů (Commission nationale pour la protection des données)

Národní komise pro ochranu údajů je veřejný orgán zřízený jako veřejná instituce. Své úkoly plní zcela nezávisle.

Každoročně předkládá členům vlády zprávu, v níž informuje o plnění svých úkolů.

Komise má za úkol:

 • kontrolovat a ověřovat zákonnost shromažďování a využívání zpracovávaných údajů a informovat osoby odpovědné za zpracovávání údajů o jejich povinnostech,
 • zajišťovat dodržování základních práv a svobod jednotlivců, zejména respektování soukromí, a informovat veřejnost o právech subjektů údajů,
 • přijímat a posuzovat stížnosti a žádosti o ověření zákonnosti zpracování údajů,
 • poskytovat vládě buď na její žádost, nebo z vlastního podnětu poradenství ohledně důsledků vývoje v oblasti zpracování dat a informačních technologií z hlediska dodržování základních práv a svobod, za tímto účelem si může vyžádat studie, průzkumy nebo odborné posudky.

Komise je rovněž pověřena zajišťováním toho, aby byla uplatňována ustanovení novelizovaného zákona ze dne 30. května 2005 o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a jeho prováděcích předpisů.

Na komisi se může obrátit jakákoli osoba, která jedná sama, prostřednictvím svého právníka nebo jakékoli jiné řádně zmocněné fyzické či právnické osoby, se žádostí týkající se dodržování jejích základních práv a svobod ve vztahu ke zpracování údajů. Dotčená osoba je informována o rozhodnutích týkajících se její žádosti.

Na komisi se může obrátit zejména jakákoli osoba s žádostí o ověření zákonnosti zpracování osobních údajů v případě, že je této osobě odepřen výkon práva na přístup k těmto údajům, nebo je tento výkon omezen.

Komise informuje soudní orgány o všech protiprávních jednáních, o kterých se dozví.

Národní komise pro ochranu údajů

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Tel. +352 261060-1
Fax +352 261060-29

Internetové stránky: https://cnpd.public.lu/fr.html

Národní úřad pro přijímání (Office national de l'accueil [ONA])

Národní úřad pro přijímání (ONA) byl zřízen zákonem ze dne 4. prosince 2019. Ustanovení nového zákona o přijímání vstoupila v platnost 1. ledna 2020.

Úřad ONA nahrazuje Lucemburský úřad pro přijímání a integraci (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration [OLAI]), zřízený pozměněným zákonem ze dne 16. prosince 2008 o přijímání a integraci cizinců v Lucemburském velkovévodství.

Povinnosti úřadu ONA jsou:

 1. organizovat přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu ve smyslu zákona ze dne 18. prosince 2015 o mezinárodní ochraně a dočasné ochraně;
 2. spravovat ubytovací zařízení vyhrazená pro dočasné ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu, uprchlíků a osob, které mají nárok na doplňkovou ochranu, jak je definuje výše uvedený zákon ze dne 18. prosince 2015
 3. spolupracovat s dalšími subjekty při zřizování a správě ubytovacích zařízení pro dočasné ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu, uprchlíků a osob, které mají nárok na doplňkovou ochranu;
 4. spolupracovat s příslušnými orgány při podpoře výstavby a vybavení ubytovacích zařízení pro dočasné ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu, uprchlíků a osob, které mají nárok na doplňkovou ochranu.

Úřad ONA při plnění těchto úkolů spolupracuje s evropskými a mezinárodními orgány.

Ve výjimečných případech, řádně odůvodněných rodinnými, humanitárními nebo zdravotními důvody, může úřad ONA poskytnout ad hoc podporu státním příslušníkům třetích zemí podle definice v čl. 3 písm. c) novelizovaného zákona ze dne 29. srpna 2008 o volném pohybu osob a přistěhovalectví, kteří nemají nárok na stávající podporu a příspěvky.

Národní úřad pro přijímání (ONA)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Tel. +352 24785700
Fax +352 24785720

Internetové stránky: https://ona.gouvernement.lu/en/service.html
E-mail: info@olai.public.lu

Přístup ke spravedlnosti

Služba pro příjem a právní informace (Service d’accueil et d’information juridique)

Tato služba, která je zřízena u jednotlivých soudů, je podřízena nejvyššímu státnímu zástupci (procureur général d'Etat). Jejím účelem je odpovídat na dotazy soukromých osob a poskytovat jim obecné informace o rozsahu jejich práv a o způsobech a prostředcích, které mohou na ochranu těchto práv využít.

Úkolem služby je:

 • odpovídat na dotazy jednotlivých osob a nasměrovat je na příslušná oddělení tak, že jim poskytnou potřebné informace a technické prostředky,
 • podávat jednotlivým osobám obecné informace o rozsahu jejich práv v souvislosti s předmětnými problémy a o způsobech a prostředcích jejich uplatnění,
 • vyslechnout jejich stížnosti na obtíže, s nimiž se při uplatňování svého práva setkávají, a navrhnout možnosti, jak jim zabránit.

Služba poskytuje informace pouze ústně. Neposkytuje žádné písemné konzultace.

Služba pro příjem a právní informace – Lucembursko

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxembourg

Tel. +352 475981-345/325/600

pgsin@justice.etat.lu

Služba pro příjem a právní informace – Diekirch

Smírčí soud (Justice de paix)

Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch

Tel. +352 802315

Právní pomoc

Právní pomoc může být poskytnuta v případě soudních i mimosoudních řízení, ve věcech nesporných i sporných, a lze ji poskytnout žalobci i žalovanému. Aby měl žadatel nárok na právní pomoc, musí se nacházet v situaci, kdy nemá dostatečné prostředky, tj. jeho prostředky se musí rovnat zaručenému minimálnímu příjmu (revenu d'insertion sociale [REVIS]). Posuzuje se, zdá má osoba žádající o pomoc dostatek prostředků, a to na základě příjmů a majetku dané osoby a osob, které s ní žijí ve společné domácnosti.

Právní pomoc bude zamítnuta v případě osoby, jejíž žaloba se jeví jako zjevně nepřípustná, neopodstatněná, bezdůvodná nebo je její předmět nepřiměřený v porovnání s náklady, které v souvislosti s ní vzniknou.

Právní pomoc bude zamítnuta v případě, že má žadatel z jakéhokoli důvodu nárok na náhradu nákladů na právní pomoc od třetí strany.

Příjemce právní pomoci má nárok na pomoc advokáta a všech veřejných činitelů, jejichž přispění je v daném případě, řízení nebo jeho výkonu nezbytné.

O poskytnutí bezplatné právní pomoci rozhoduje předseda advokátní komory (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) nebo člen rady advokátní komory, který je jím za tímto účelem zmocněn v okrese, v němž se nachází místo bydliště žadatele. Pokud stálé bydliště nemá, přísluší rozhodnutí předsedovi advokátní komory v Lucemburku nebo členovi rady advokátní komory, který je jím za tímto účelem pověřen.

Osoby, které nemají dostatečné prostředky, se obracejí na předsedu advokátní komory buď v průběhu svého jednání, nebo písemně.

Pokud osoba, kterou zadrží policie, tvrdí, že má nárok na právní pomoc, a požádá o ni, advokát, který je přítomen jejímu zadržení, předá tuto žádost předsedovi advokátní komory.

Internetové stránkyhttps://www.barreau.lu/recourir-a-un-avocat/assistance-judiciaire/

Pro soudní obvod Lucemburk

Předseda lucemburské advokátní komory
Služba právní pomoci (Service de l'Assistance Judiciaire)
45, Allée Scheffer, L-2520 Lucemburk
L-2013 Lucemburk

Tel. +352 467272-1

Pro soudní obvod Diekirch

Předseda advokátní komory v Diekirchu
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Poslední aktualizace: 24/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.