Vnitrostátní soudy a nesoudní subjekty

Nizozemsko

Kapitola 1 Ústavy stanoví základní práva. Jedná se o práva, která občanům poskytují svobodu žít své životy bez zásahu státu. Ústava také zahrnuje právo účastnit se na společenském a politickém životě. Mezi základní práva patří: svoboda vyjadřování, právo na ochranu osobních údajů, právo volit a právo na rovné zacházení.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Existují dva druhy základních práv:

  • „Tradiční“ základní práva: občanská a politická práva. Ta zahrnují právo volit, svobodu vyjadřování, právo na soukromí, náboženskou svobodu a zákaz diskriminace.
  • Základní „sociální“ práva: ekonomická, sociální a kulturní práva. Ta zahrnují právo na bydlení, sociální zabezpečení, zdravotní péči a vzdělání.

Základní sociální práva nejsou obvykle vymahatelná u soudu, zatímco tradiční základní práva vymahatelná jsou. Kdokoli z veřejnosti tedy může podat žalobu, pokud například obecní úřad chce bezdůvodně zakázat demonstraci.

Poslední aktualizace: 13/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.