V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Základní práva

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Vnitrostátní soudy

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Veřejný ochránce práv

Specializované subjekty na ochranu lidských práv

Další

Vnitrostátní soudy

1. Soudní služba Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Courts & Tribunals Service)

Soudní služba Jejího Veličenstva odpovídá za správu trestních, civilních a rodinných soudů a tribunálů v Anglii a Walesu a nedecentralizovaných tribunálů ve Skotsku a Severním Irsku. Soudní služba zajišťuje spravedlivý, účinný a účelný soudní systém s nezávislými soudci.

Soudní služba Jejího Veličenstva má zajišťovat, aby všichni občané měli podle svých potřeb včas přístup k spravedlnosti, ať už jako oběti nebo svědci trestných činů, obžalovaní, zadlužení spotřebitelé, ohrožené děti, podniky, které jsou účastníky obchodních sporů, nebo jako jednotlivci, kteří uplatňují svá zaměstnanecká práva nebo napadají rozhodnutí orgánů státní správy.

Pokud jde o kontaktní údaje soudů, viz stránky: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm

Pokud jde o kontaktní údaje tribunálů, viz stránky: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm

2. Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service – NICTS)

Soudní služba Severního Irska je agenturou ministerstva spravedlnosti Severního Irska. Poskytuje administrativní podporu soudům v Severním Irsku, tj. Odvolacímu soudu (Court of Appeal), Vrchnímu soudu (High Court), Korunnímu soudu (Crown Court), soudům hrabství (County Courts), magistrátním soudům (Magistrates’ Courts) a koronerským soudům (Coroner’s Courts). Poskytuje administrativní podporu rovněž tribunálům, prosazuje výkon rozsudků civilních soudů prostřednictvím Úřadu pro výkon soudních rozhodnutí (Enforcement of Judgments Office).

Internetová stránka: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Kontaktní údaje: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

Další informace

Občanskoprávní řízení

Soudní řízení jsou v Severním Irsku podobná řízením v Anglii a Walesu. Řízení u vrchního soudu se zahajují soudním podáním (writ) a u soudu hrabství podáním žaloby (civil bill) nebo návrhu na vydání platebního příkazu (small claims application). Tyto písemnosti se musí doručit žalovanému, který má právo se hájit proti žalobě. Rozsudky civilních soudů se vykonávají v centralizovaném řízení, které vede Úřad pro výkon soudních rozhodnutí (Enforcement of Judgments Office).

Právní pomoc

 1. Ve všech třech jurisdikcích Spojeného království existuje komplexní systém, na jehož základě může každá osoba, která potřebuje právní poradenství nebo zastupování u soudu, obdržet finanční pomoc z veřejných prostředků. Na tyto programy se odkazuje jako na „právní pomoc“ a mají zásadní význam pro uplatňování zákonných práv jednotlivce. Právní pomoc je zaměřena na osoby s nízkými a středními příjmy a může být poskytnuta zcela bezplatně, nebo může být podmíněna finanční spoluúčastí jednotlivce. V případě poskytnutí právní pomoci je řízení vedeno běžným způsobem s výjimkou toho, že mezi jednotlivcem a jeho právním zástupcem nedochází k žádnému převodu peněžních prostředků; veškeré platby se uskutečňují prostřednictvím fondu právní pomoci.
 2. V Severním Irsku odpovídá za poskytování právní pomoci Komise pro právní služby Severního Irska (Northern Ireland Legal Services Commission). Způsobilost pro právní pomoc se ve většině druhů občanských a trestních věcí určuje na základě přezkumu majetkových poměrů a důvodnosti nároku.
 3. Jestliže se určitá osoba domnívá, že došlo k porušení jejích práv podle Evropské úmluvy o lidských právech, a hodlá postoupit věc Evropskému soudu pro lidská práva, je k dispozici řada programů pro poskytování právního poradenství a pomoci. V rámci programu právní poradenství může být dotyčné osobě v přípravných fázích řízení nápomocen zkušený právní zástupce nebo právní poradce. Jestliže Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku prohlásí stížnost za přípustnou, může navrhovatel získat finanční pomoc přímo ze Štrasburku. O způsobilosti je rozhodnuto na základě toho, zda by byl navrhovatel způsobilý pro právní pomoc ve své zemi.
 4. V řadě městských oblastí poskytují právní poradenství a zastupování, které může být v závislosti na prostředcích bezplatné, právní střediska. Právní střediska, která jsou financována z různých zdrojů, často i orgány místní samosprávy, obvykle zaměstnávají placené právníky na plný úvazek; mnoho z nich však má rovněž komunitní pracovníky. Mnoho času je věnováno problémům týkajícím se bydlení, zaměstnání, sociálního zabezpečení a přistěhovalectví. Bezplatné poradenství je dostupné rovněž u občanských poraden (Citizens Advice Bureaux), poraden pro spotřebitele a bydlení a u specializovaných poradenských středisek, která provozují různé dobrovolné organizace. Žadatelům o azyl poskytují bezplatné poradenství a pomoc právní poradna pro uprchlíky (Refugee Legal Centre) a poradna pro přistěhovalce (Immigration Advisory Service), které jsou financovány státem, a poradna pro přistěhovalce poskytuje bezplatné poradenství a pomoc rovněž osobám, které mají právo odvolat se proti rozhodnutí v imigračním řízení.

Oběti trestných činů

 1. Po odsouzení mohou soudy pachateli nařídit, aby oběti zaplatil odškodnění za tělesnou újmu, ztrátu nebo škodu způsobenou trestným činem. V Anglii a Walesu jsou soudy povinny uvážit odškodnění v každém vhodném řízení, a není-li odškodnění přiznáno, je třeba to odůvodnit. Odškodnění obětí musí mít přednost před peněžitým trestem, pokud soud zvažuje oboje, a vymáhání částek přiznaných jako odškodnění musí mít přednost před vymáháním peněžitých trestů.
 2. Jestliže Královské státní zastupitelství (Crown Prosecution Service) zamítne trestní stíhání, mohou oběti v Anglii a Walesu zahájit trestní stíhání samy, v praxi se to však děje zřídka. Oběti mohou podat žalobu o náhradu škody rovněž u civilních soudů. Soudní řízení bylo zjednodušeno tak, aby i osoby bez právních znalostí mohly podat žaloby týkající se drobných nároků v souvislosti se ztrátou nebo škodou.
 3. Oběti (bez ohledu na jejich státní příslušnost), kterým je v důsledku trestného činu spáchaného v Anglii, Walesu nebo Skotsku způsobená újma, mohou požádat o odškodnění z veřejných prostředků v rámci programu odškodnění v trestních věcech (Criminal Injuries Compensation Scheme). Odškodnění je založeno na stanovených sazbách přiznaných částek, které se pohybují v rozmezí od 1 000 GBP do 500 000 GBP v případě nejvážněji zraněných obětí.
 4. V Severním Irsku existují zvláštní úprava, kdy za určitých podmínek může být odškodnění vyplaceno z veřejných prostředků, a to v případě újmy na zdraví způsobené trestným činem a úmyslného poškození majetku, včetně z toho plynoucího ušlého zisku.
 5. Ve Spojeném království existují tři organizace, které poskytují obecnou podporu obětem trestných činů: Podpora obětí (Victim Support), která působí v Anglii a Walesu, Podpora obětí Skotsko (Victim Support Scotland) a Podpora obětí Severní Irsko (Victim Support Northern Ireland). Tyto organizace dostávají finanční prostředky od státu.
 6. V červnu 1996 zveřejnila vláda novou Chartu oběti (Victim’s Charter), která byla v dubnu 2006 přijata jako zákonný požadavek prostřednictvím Kodexu obětí (Victims Code of Practice). Oběti mají nyní právní nárok na kvalitní službu poskytovanou agenturami trestní spravedlnosti. Kodex informuje oběti rovněž o tom, jak si stěžovat v případě neposkytnutí kvalitní služby. Zavedení Charty svědka (Witness Charter) poskytlo svědkům podobný (nikoli však zákonný) soubor norem týkajících se poskytovaných služeb. V Severním Irsku byl zveřejněn zvláštní kodex pro oběti trestných činů, který stanoví normy pro poskytované služby, jež by měly oběti obdržet během svých kontaktů se systémem trestního soudnictví v Severním Irsku, a který informuje o tom, jak podat stížnost. Všechny oběti oznámených trestných činů obdrží leták s názvem „Oběti trestných činů“ (Victims of crime), který poskytuje praktické rady ohledně toho, co dělat po spáchání trestného činu. Leták srozumitelně vysvětluje postupy policie a soudu a to, jak požádat o odškodnění a jaká další pomoc je k dispozici.

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Komise Severního Irska pro lidská práva (Northern Ireland Human Rights Commission)

Komise Severního Irska pro lidská práva (NIHRC) je vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv, která má akreditační status A od OSN. NIHRC je financována vládou Spojeného království, je však nezávislým veřejným subjektem, který funguje plně v souladu s Pařížskými zásadami OSN.

Jejím úkolem je zajišťovat, aby vládní orgány a jiné veřejné subjekty chránily lidská práva osob v Severním Irsku. Pomáhá rovněž zvyšovat povědomí o lidských právech a o postup nápravy v případě jejich porušení nebo odepření.

Kontaktní údaje:

Temple Court
39 North Street
Belfast
Severní Irsko
BT1 1NA
Tel. č.: +44 (0)28 90243987
E-mail: information@nihrc.org
Internetová stránka: http://www.nihrc.org/

Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv pro parlamentní a zdravotnické otázky

Tento veřejný ochránce práv byl zřízen Evropským parlamentem, aby pomáhal jednotlivcům a veřejnosti.

Jeho úkolem je prošetřovat stížnosti soukromých osob na to, že s nimi bylo zacházeno nespravedlivě nebo obdrželi špatné služby od orgánů veřejné moci nebo jiných veřejných organizací a NHS v Anglii. Jeho pravomoci vymezuje zákon a jeho služby jsou bezplatné pro všechny.

Kontaktní údaje:

The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Internetová stránka: https://www.ombudsman.org.uk/

Specializované subjekty na ochranu lidských práv

Veřejný ochránce práv dětí (Ombudsperson for rights of the child)

Komisař Severního Irska pro děti a mládež (Northern Ireland Commissioner for Children and Young People)

Komisař pro děti a mládež je veřejnoprávním nevládním subjektem (NDPB), který byl zřízen v říjnu 2003.

Stávající komisařkou je paní Koulla Yiasouma a její úlohou je zaručit a chránit práva a nejlepší zájmy dětí a mladých lidí v Severním Irsku. Komisař by měl rovněž přihlížet k relevantním ustanovením Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte.

Gestorem je ministerstvo pro komunity.

Kontaktní údaje:

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Severní Irsko BT2 7DP
Tel. č.: 028 90311616
E-mail: info@niccy.org
Internetové stránky: http://www.niccy.org/

Komisař pro starší občany (Commissioner for Older People)

Komisař pro starší občany je veřejnoprávním nevládním subjektem (NDPB), který byl zřízen v listopadu 2011. Stávající komisařkou je paní Eddie Lynch a její úlohou je zaručit a chránit práva a nejlepší zájmy starších občanů v Severním Irsku.

Kontaktní údaje:

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Severní Irsko BT2 7DP
Tel. č.: 028 90269380
E-mail: info@copni.org
Internetová stránka: http://www.copni.org/

Orgán pro rovnost

Komise Severního Irska pro rovnost (Equality Commission for Northern Ireland)

Kontaktní údaje:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Severní Irsko BT 2 7DP
Tel. č.: 028 90500600
E-mail: information@equalityni.org
Internetová stránka:http://www.equalityni.org/

Komise Severního Irska pro rovnost je nevládní veřejnoprávní orgán zřízený zákonem Severního Irska z roku 1998. Její pravomoci a povinnosti vyplývají z řady zákonů, které byly přijaty v posledním desetiletí, a poskytuje ochranu proti diskriminaci na základě věku, postižení, rasy, náboženského vyznání a politického přesvědčení, pohlaví a sexuální orientaci. Její úkoly vyplývají rovněž ze zákona o Severním Irsku z roku 1998 ve vztahu k zákonné rovnosti a povinnosti řádných vztahů, které váže orgány veřejné správy.

Gestorem je úřad vlády (Executive Office)

Úřad pro ochranu údajů (Data Protection Body)

1. Komisař pro informace (Information Commissioner)

Úřad komisaře pro informace je nezávislý orgán Spojeného království, který je zřízen za účelem podpory práva na informace ve veřejném zájmu, prosazování otevřenosti ze strany veřejnoprávních orgánů a ochrany údajů fyzických osob.

Kontaktní údaje:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Tel. č.: 0303 123 1113 (nebo 01625 545745, pokud nechcete volat na číslo začínající předčíslím „03“, nebo +44 1625 545745 v případě volání ze zahraničí)
Internetová stránka: https://ico.org.uk/

2. Komisař pro informace – regionální úřad (Information Commissioner – Regional office)

Severní Irsko

Information Commissioner's Office – Northern Ireland
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast
Severní Irsko BT7 2JB
Tel. č.: 028 90269380
E-mail: ni@ico.org.uk

Další

1. INTERNETOVÉ STRÁNKY – Directgov

Oficiální internetové stránky vlády Spojeného království pro občany Spojeného království.

Internetová stránka: http://www.gov.uk/

2. Občanská poradna (Citizens Advice Service)

Občanská poradna pomáhá lidem řešit jejich právní, finanční či jiné problémy pomocí poskytování bezplatného, nezávislého a důvěrného poradenství a ovlivňováním tvůrců politik.

Internetová stránka: http://www.citizensadvice.org.uk/

3. Komise pro právní služby Severního Irska (Northern Ireland Legal Services Commission.)

Komise pro právní služby Severního Irska je nevládní veřejnoprávní orgán ministerstva spravedlnosti zřízený podle nařízení o přístupu k spravedlnosti z roku 2003 (Access to Justice (Northern Ireland) Order). Ministr spravedlnosti David Ford zmínil svůj záměr převést pravomoci této komise na výkonnou agenturu v rámci ministerstva na podzim roku 2014. Tato nová organizace se bude nazývat Agentura pro právní služby Severního Irska (Legal Services Agency Northern Ireland). Tento převod zásadně nezmění celkové poskytování služeb, přinese však řadu důležitých výhod v oblasti řízení a úsporu nákladů.

Úkolem komise je řídit poskytování právních služeb financovaných z veřejných zdrojů v rámci zákonných režimů právní pomoci. Uplatňuje zákonná kritéria pro určení, zda by se jedinci mělo dostat právní pomoci v občanských, a v případě přiznání způsobilosti vyplácí právním zástupcům odměnu za poskytnuté služby. Zatím o přiznání právní pomoci v trestních věcech rozhoduje soudnictví, poskytování služeb právní pomoci hradí komise. Kromě administrace systému právní pomoci poskytuje komise ministerstvu spravedlnosti rovněž podporu při jeho práci na reformě systému právní pomoci.

Kontaktní údaje:

The Northern Ireland Legal Services Commission
2nd Floor
Waterfront Plaza
8 Laganbank Road
Mays Meadow
Belfast
Severní Irsko BT1 3BN
Tel. č.: +44 (0)28 90408888
Internetová stránka:http://www.nilsc.org.uk/

Jejím posláním je prosazovat v Severním Irsku spravedlivý a rovný přístup ke spravedlnosti poskytováním právních služeb financovaných z veřejných prostředků.

Jejím cílem je poskytovat kvalitní služby zaměřené na klienta, které jsou určeny osobám, jež je nejvíce potřebují, a které prokazují efektivnost vynaložených prostředků.

Její právníci a jiní poradci:

 • pomáhají osobám, jež jsou způsobilé pro právní pomoc, při ochraně jejich práv ve věcech občanských,
 • pomáhají osobám, které jsou vyšetřovány nebo čelí trestnímu stíhání.

4. Komisař pro oběti (The Victims’ Commissioner)

Baroness Newlove of Warrington,
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor,
102 Petty France,
London, SW1H 9AJ
E-mail: victims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Internetová stránka: http://victimscommissioner.org.uk/

Úlohou komisaře pro oběti je prosazovat zájmy obětí a svědků, podporovat osvědčené postupy při zacházení s těmito osobami a pravidelně přezkoumávat Kodex pro svědky, který stanoví, jaké služby mohou oběti získat.

Úlohou komisaře je naslouchat stanoviskům obětí a svědků, snažit se pochopit trestní soudnictví z jejich strany a pokusit se zlepšit služby a podporu jim dostupnou.

Podle zákona nesmí komisař zasahovat v konkrétních případech. Může však nasměrovat na místo, kde lze získat nejlepší radu a podporu.

5. Organizace Victim Support Northern Ireland

Kontaktní údaje:

Central Office
Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Severní Irsko BT 1 4EH
Tel. č.: 028 9024 3133
E-mail: belfast@victimsupportni.org.uk

Victim Support Northern Ireland je charitativní organizace, která pomáhá osobám zasaženým jakýmkoli trestným činem. Obětem, svědkům a jiným osobám zasaženým trestnými činy poskytuje emoční podporu, informace a praktickou pomoc.

Tento subjekt je přední charitativní organizací podporující osoby, které jsou zasaženy trestným činem. Nabízí bezplatnou a důvěrnou službu bez ohledu na to, zda byl dotyčný trestný čin oznámen. Jedná se o nezávislou organizaci, která není součástí policie, soudů ani jiného orgánu činného v trestním řízení.

Každý rok poskytne tato organizace pomoc téměř 30 000 osob zasaženým trestným činem.

6. Ombudsman Severního Irska pro vězeňství (Prisoner Ombudsman for Northern Ireland)

Unit 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Severní Irsko BT4 3SH
Tel. č.: 028 90443982
Bezplatná telefonní linka: 0800 7836317
E-mail: pa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Internetová stránka: http://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

Ombudsmana pro vězeňství jmenuje ministr spravedlnosti Severního Irska a ombudsman je zcela nezávislý na Vězeňské službě Severního Irska (NIPS).

Ombudsman pro vězeňství prošetřuje:

 • stížnosti vězňů ve věznicích v Severním Irsku,
 • návštěvy vězňů ve věznicích v Severním Irsku,
 • úmrtí ve výkonu trestu a věznicích v Severním Irsku.

Stávajícím ombudsmanem je pan Tom McGonigle, jemuž pomáhá tým vyšetřovatelů a jiného personálu.

7. Úřad komisaře pro imigrační služby (Office of the Immigration Services Commissioner – OISC)

Kontaktní údaje:

5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF
Tel. č.: 020 7211 1500

Úřad komisaře pro imigrační služby je nezávislý, nevládní veřejný orgán zřízený podle zákona o přistěhovalectví a azylu z roku 1999 (Immigration and Asylum Act 1999).

Imigrační právní předpisy (Immigration and Asylum Act 1999 a the Nationality, Immigration and Asylum Act 2002) poskytují komisaři pro imigrační služby řadu pravomocí, včetně:

 • odmítnout zapsání poradce (adviser) do seznamu
 • vyškrtnutí poradce ze seznamu
 • omezit nebo změnit úroveň práce, kterou poradce smí vykonávat
 • podat kárnou žalobu na poradce na seznamu
 • podat návrh na soudní zákaz nebo příkaz
 • stíhat nezákonné poskytování imigračního poradenství a /nebo služeb
 • stíhat nezákonné propagování imigračního poradenství a /nebo služeb
 • vstupovat do prostor poradce
 • zabavit záznamy poradce

Další informace viz: http://www.oisc.gov.uk/

8. Komise pro oběti a pozůstalé (Commission for Victims and Survivors)

Kontaktní údaje:

Commission for Victims and Survivors
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Tel. č.: 028 9031 1000
Fax: 028 9060 7424

Komise pro oběti a pozůstalé pro Severní Irsko obětavě usiluje o to, aby práva všech obětí a pozůstalých byla vyslyšena, dodržována a aby oběti a pozůstalí měli přístup ke službám, které jsou na nejvyšší možné úrovni. Komise pro oběti a pozůstalé se snaží zlepšit život obětí násilných trestných činů a pozůstalých po nich.

Snaží se řešit potřeby všech obětí a pozůstalých zajištěním excelentního poskytování služeb, uznáním odkazů minulosti a usilováním o lepší budoucnost. Její činnost vychází z řady základních hodnot, které jsou uplatňovány v každodenní práci. Usiluje o dosažení výsledků založených na plnění těchto hodnot. Mezi tyto hodnoty patří:

 • Oběti středisku zájmu – oběti a pozůstalí jsou střediskem zájmu všech činností, které komise provádí, přičemž komise oběti a pozůstalé povzbuzuje a cenní si jejich účasti.
 • Otevřenost a transparentnost – komise je při veškeré své činnosti otevřená, čestná, odpovědná a reagující.
 • Rovnost a diverzita – komise zachází s každým rovně a nerovnost potírá nestranným, nezávislým a bezúhonným způsobem.
 • Respekt – komise bude úslužná a profesionální při svém jednání s kýmkoliv.
 • Nestrannost – komise bude prosazovat svou nezávislost a zachovávat si nezbytný odstup, aby mohla apelovat na vládu a příslušné orgány.
 • Dodávání kvality – komise bude usilovat o realizaci všech svých programů ve vysoké kvalitě.

Další informace viz http://www.cvsni.org/

Poslední aktualizace: 10/04/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.