V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.
Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Základní práva

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Veřejný ochránce práv

Specializované úřady na ochranu lidských práv:

Ostatní

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Níže uvedené instituce vám mohou poskytnout radu s ohledem na vaši konkrétní situaci.

1. Komise pro rovnost a lidská práva (Equality and Human Rights Commission (EHRC))

Komise pro rovnost a lidská práva je vnitrostátní orgán pro rovné zacházení pro Skotsko, Anglii a Wales, který usiluje o odstranění diskriminace a prosazování rovnosti na základě devíti chráněných důvodů stanovených v zákoně o rovnosti z roku 2010 (Equality Act 2010): věku, zdravotního postižení, pohlaví, rasy, náboženského vyznání a přesvědčení, těhotenství a mateřství, manželství a registrovaného partnerství, sexuální orientace a změny pohlaví.  Jde o vnitrostátní instituci na ochranu lidských práv se „statusem A“, která je nezávislá na vládě a své pověření týkající se prosazování a ochrany lidských práv ve Skotsku sdílí se Skotskou komisí pro lidská práva (Scottish Human Rights Commission).

Jako vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv EHRC:

 • podporuje informovanost o lidských právech, jejich pochopení a ochranu
 • vybízí veřejné subjekty, aby plně dodržovaly zákon o lidských právech
 • poskytuje informace o lidských právech veřejnosti, organizacím občanské společnosti a veřejným orgánům
 • sleduje situaci v oblasti lidských práv ve Velké Británii a podává zprávy o svých zjištěních a doporučeních OSN, vládě a parlamentu
 • vydává doporučení vládě a parlamentu Spojeného království a decentralizované skotské a velšské vládě ohledně politik a navrhovaných právních předpisů, které budou mít dopad na lidská práva
 • využívá své zákonnou pravomoc k zlepšení ochrany lidských práv

EHRC má mimo jiné zákonnou pravomoc:

 • zahajovat soudní přezkum – druh soudního řízení, v němž soudce přezkoumává zákonnost rozhodnutí nebo opatření přijatého veřejným orgánem
 • pohrozit soudním přezkumem před tím, než jsou přijaty právní předpisy, pokud se domnívá, že navržená změna právních předpisů poruší lidská práva nějaké skupiny
 • přistoupit k soudním řízením týkajícím se lidských práv, která zahájil někdo jiný (známé jako přistoupení „třetí strany“) – komise však nemůže poskytovat podporu v jednotlivých případech v oblasti lidských práv, pokud v nich nejde o otázku rovnosti
 • provádět šetření v jakékoli otázce lidských práv, pokud komise vydá doporučení v zájmu změny a zlepšení v politice, praxi a právních předpisech jakékoli organizace, tyto organizace musí k těmto doporučením přihlížet
 • doručovat výzvu ke splnění povinnosti (compliance notice), pokud se domnívá, že veřejný orgán neplní svou povinnost týkající se zajištění rovnosti – výzva může požadovat, aby veřejný orgán splnil povinnost, nebo může podrobně uvádět kroky, které je třeba podniknout ke splnění povinnosti

http://www.equalityhumanrights.com/

Kontaktní údaje:

Equality and Human Rights Commission – Scotland Office

Tel. č.: 0141 288 5910

E-mail: scotland@equalityhumanrights.com

Uživatelé britské znakového jazyka mohou komisi kontaktovat za spravedlivých podmínek ve srovnání se slyšícími zainteresovanými stranami.  Další informace získáte, když kontaktujete Komisi pro rovnost a lidská práva na internetových stránkách http://www.equalityhumanrights.com/.

Equality Advisory Support Service

Tel. č.: 0808 800 0082
Textový telefon: 0808 800 0084

E-mail: eass@mailgb.custhelp.com

Pošta: FREEPOST EASS Helpline FPN6521

Prostřednictvím internetových stránek http://www.equalityadvisoryservice.com/ jsou dostupné i tlumočení do BSL, chat a kontaktní formulář.

Úřední hodiny:
pondělí až pátek od 9:00 do 19:00
sobota od 10:00 do 14:00
V neděli a o státních svátcích zavřeno.

2. Skotská komise pro lidská práva (Scottish Human Rights Commission, SHRC)

Skotská komise pro lidská práva je vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv pro Skotsko, která má v souladu s Pařížskými zásadami OSN týkajícími se statusu vnitrostátních institucí nejvyšší úroveň akreditace („status A“).  SHRC je nezávislý subjekt zřízený skotským parlamentem v roce 2008 a její obecnou povinností je podporovat u všech osob a všude ve Skotsku povědomí o všech lidských právech (ekonomických, sociálních, kulturních, občanských a politických), jejich pochopení a dodržování a prosazovat osvědčené postupy ve vztahu k lidským právům.  V otázkách lidských práv může také podávat zprávy přímo OSN.  Všechny povinnosti a pravomoci komise jsou stanoveny v zákoně o Skotské komisi pro lidská práva z roku 2006.

SHRC má pravomoc:

 • doporučovat změny právních předpisů, politiky a praxe
 • prosazovat lidská práva prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy a zveřejňování výsledků výzkumu
 • provádět šetření týkající se politik a postupů skotských orgánů veřejné moci

V SHRC se nezabývá stížnostmi ani nepůsobí jako asistenční služba pro jednotlivce.  Nicméně její leták „Pomoc s lidskými právy“ uvádí podrobné údaje o organizacích a službách, které mohou poskytnout poradenství a pomoc.

Kontaktní údaje:

Scottish Human Rights Commission
Governor's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DE
Tel. č.: 0131 244 3550
E-mail: hello@scottishhumanrights.com
Internetová adresa: Scottish Human Rights Commission

Veřejní ochránci práv

1. Skotský veřejný ochránce práv pro veřejné služby (Scottish Public Services Ombudsman)

Skotský veřejný ochránce práv pro veřejné služby poskytuje bezplatnou, nezávislou a nestrannou službu ve sporech mezi občany a místní samosprávou i ústřední vládou s cílem pomoci při řešení sporů nebo nápravě nespravedlivé situace.  Jde o poslední stupeň pro vyřizování stížností na veřejné subjekty ve Skotsku (zastupitelstva, Národní zdravotní služba (National Health Service), stavební sdružení, vysoké školy a univerzity, věznice, většina vodohospodářských společností, skotská vláda a její orgány a útvary a většina skotských orgánů).

Kontaktní údaje:

Bezplatná telefonní linka: 0800 377 7330
Tel. č.: 0131 225 5330

Pošta: Freepost SPSO (nevyžaduje se známka)

Osobně: 4 Melville Street, Edinburgh, EH3 7NS (úřední hodiny pondělí, středa, čtvrtek a pátek od 9:00 do 17:00, úterý od 10:00 do 17:00)

Internetová adresa: SPSO

2. Veřejný ochránce práv pro parlamentní a zdravotnické otázky

Veřejný ochránce práv pro parlamentní a zdravotnické otázky představuje poslední stupeň pro podávání stížností na Národní zdravotní službu (National Health Service) v Anglii a veřejné služby poskytované vládou Spojeného království.  Poskytuje bezplatné služby a prověřuje stížnosti, pokud se někdo domnívá, že došlo k nespravedlnosti nebo újmě, jelikož organizace nejednala řádně či spravedlivě nebo neposkytla náležitou službu a nezjednala nápravu.

Veřejný ochránce práv není součástí vlády.  Parlament zřídil tuto funkci za účelem zajištění nezávislého vyřizování stížností.  Veřejný ochránce práv sdílí zjištění vyplývající z vyřizování případů s Parlamentem s cílem pomoci kontrolovat poskytovatele veřejných služeb a zjištění sdílí obecněji i s ostatními subjekty s cílem pomoci zlepšit veřejné služby.  Veřejný ochránce práv je odpovědný parlamentu Spojeného království a jeho práci kontroluje Výbor pro veřejnou správu a ústavní záležitosti (Public Administration and Constitutional Affairs Committee).

Před podáním stížnosti veřejnému ochránci práv si musíte stěžovat nejprve u organizace, s jejíž činností nejste spokojeni.  Týká-li se vaše stížnost útvaru vlády Spojeného království nebo veřejné organizace ve Spojeném království, musíte se obrátit na poslance, aby věc postoupil veřejnému ochránci práv.

Internetová adresa: Veřejný ochránce práv (Ombudsman)

Kontaktní údaje:

Tel. č.: 0345 015 4033 (pondělí až pátek od 8:30 do 17:30)

Textová služba „zpětného volání“: 07624 813 005

Jste-li uživatelem britského znakového jazyka, můžete využít službu SignVideo: SignVideo

Specializované úřady na ochranu lidských práv

1. Skotský komisař pro děti a mládež (Children and Young People's Commissioner Scotland)

Skotský komisař pro děti a mládež zvyšuje povědomí o právech dětí a chápaní těchto práv a pomáhá dětem prosazovat jejich práva. Komisař má pravomoc provádět vyšetřování ohledně toho, zda poskytovatelé služeb berou ohled na práva, zájmy a názory skupin dětí a mladých lidí při přijímání rozhodnutí či opatření, která se jich dotýkají.

Kontaktní údaje

Children and Young People's Commissioner Scotland 
Roseberry House
9 Haymarket Terrace
Edinburgh
EH12 5EZ
Tel. č.: 0131 346 5350
Bezplatná telefonní linka pro mládež: 0800 019 1179
Textový telefon: 0770 233 5720

E-mail: inbox@cypcs.org.uk
Internetová adresa: CYPCS

2. Skotský komisař pro informace (Scottish Information Commissioner)

Úřad skotského komisaře pro informace podporuje a prosazuje právo veřejnosti požadovat informace, které mají k dispozici skotské orgány veřejné moci, i osvědčené postupy u orgánů.  Prostřednictvím své práce podporuje komisař otevřenost, transparentnost a odpovědnost veřejných subjektů.

Komisař odpovídá za prosazování a podporu skotských právních předpisů týkajících se svobody informací, konkrétně:

 • skotského zákona o svobodě informací z roku 2002 (Freedom of Information (Scotland) Act 2002)
 • skotských předpisů o životním prostředí z roku 2004 (Environmental Information (Scotland) Regulations 2004)
 • skotských předpisů o INSPIRE z roku 2009 (INSPIRE (Scotland) Regulations 2009)

Komisař a jeho tým:

 • prověřují žádosti a vydávají právně vykonatelná rozhodnutí
 • prosazují osvědčené postupy u orgánů veřejné moci
 • poskytují veřejnosti informace o jejích právech

Kontaktní údaje

Scottish Information Commissioner
Kinburn Castle
Doubledykes Road
St Andrews
Fife
KY16 9DS
Tel. č.: 01334 464610
Fax: 01334 464611
E-mail: enquiries@itspublicknowledge.info
Internetová adresa: Scottish Information Commissioner

3. Úřad komisaře pro informace (Information Commissioner's Office)

Úřad komisaře pro informace je nezávislý orgán ve Spojeném království, který má podporovat práva na informace ve veřejném zájmu, prosazovat otevřenost veřejných subjektů a chránit důvěrnost údajů jednotlivců.

Kontaktní údaje:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Tel. č.: 0303 123 1113 (nebo 01625 545745, pokud nechcete volat na číslo začínající předčíslím „03“)
Fax: 01625 524 510

The Information Commissioner's Office Scotland
45 Melville Street
Edinburgh
EH3 7HL

Tel. č.: 0131 244 9001

E-mail: Scotland@ico.org.uk
Internetová adresa: Information Commissioner's Office

Ostatní organizace

1. Občanská poradna (Citizens Advice Service)

Občanská poradna pomáhá lidem řešit jejich právní, finanční a jiné problémy poskytováním bezplatného, nezávislého a důvěrného poradenství a ovlivňováním tvůrců politik.

Kontaktní údaje

Přímá linka občanské poradny: 0808 800 9060 (pondělí až pátek od 9:00 do 18:00)

Internetová adresa: Občanská poradna (Citizens Advice Service)

Pokud chcete kontaktovat občanskou poradnu, klikněte na http://citizensadvice.org.uk/index/contact_us.htm

2. Podpora obětí Skotsko (Victim Support Scotland)

Podpora obětí Skotsko je dobrovolná organizace, která pomáhá osobám postiženým trestnými činy.  Obětem, svědkům a ostatním osobám zasaženým trestným činem poskytuje emoční podporu, praktickou pomoc a základní informace.  Služba je bezplatná, důvěrná a poskytují ji dobrovolníci prostřednictvím sítě komunitních služeb justice pro oběti a mládež a služeb poskytovaných svědkům na soudech.

Internetové stránky organizace Podpora obětí Skotsko poskytují další informace, včetně možnosti jejího kontaktování:

Podpora obětí Skotsko (Victim Support Scotland)

Linka pomoci: 0345 603 9213 (pondělí až pátek od 8:00 do 20:00)

Kodex pro oběti ve Skotsku (Victims' Code for Scotland)

Kodex pro oběti ve Skotsku (Victims' Code for Scotland) uvádí srozumitelně a na jednom místě informace o právech a podpoře, která je pro oběti trestných činů dostupná ve Skotsku.

3. Úřad komisaře pro imigrační služby (Office of the Immigration Services Commissioner)

Úřad komisaře pro imigrační služby (Office of the Immigration Services Commissioner (OISC)) je nezávislý, nevládní veřejný subjekt zřízený podle zákona o přistěhovalectví a azylu z roku 1999 (Immigration and Asylum Act 1999).

K hlavním povinnostem OISC patří:

 • regulovat činnosti imigračních poradců
 • prosazovat osvědčené postupy stanovováním norem
 • přijímat a vyřizovat stížnosti na osoby poskytující imigrační poradenství
 • trestně stíhat osoby překračující zákon
 • dohlížet na činnost těch poskytovatelů služeb imigračního poradenství, jejichž činnost je regulována některým ze specializovaných profesních subjektů

OISC neposkytuje imigrační poradenství ani nedoporučuje či neschvaluje konkrétní poradce.

OISC spolupracuje s celou řadou organizací, včetně profesních sdružení, tribunálů, agentury Spojeného království pro ochranu hranic a dobrovolných organizací.

Další informace viz: Úřad komisaře pro imigrační služby (Office of the Immigration Services Commissioner)

Kontaktní údaje:

Office of the Immigration Services Commissioner
5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF

Tel. č.: 0845 000 0046

E-mail: info@oisc.gov.uk

4. Skotský úřad pro právní pomoc (Scottish Legal Aid Board (SLAB))

Účelem právní pomoci ve Skotsku je umožnit přístup ke spravedlnosti osobám, které si nemohou dovolit uhradit náklady na právní poradenství.  Skotský úřad pro právní pomoc spravuje systém právní pomoci ve Skotsku v oblasti působnosti právních předpisů.

Za účelem podání žádosti o právní pomoc musíte vyhledat právního zástupce, který právní pomoc poskytuje.  Musíte prokázat, že si nemůžete dovolit zaplatit za právní zastupování sami a že váš problém je vážný.  V některých případech musíte zaplatit určitou částku na pokrytí nákladů řízení, nebo náklady uhradit později.

Případně nemusíte platit nic, a to v závislosti na vaší finanční situaci a druhu právní podpory, kterou potřebujete.

To, o jaký druh právní pomoci žádáte, závisí na druhu právní podpory, kterou potřebujete.  Váš právní zástupce vám poradí.

 • Poradenství a pomoc pomáhají s náklady na získání právního poradenství od právního zástupce, jako jsou informace o vašich právech a možnostech nebo pomoc při jednání a vyřizování administrativních formalit.  Nezahrnuje to soudní výdaje.

V případě potřeby vás však může právní zástupce zastupovat u soudu:

 • v občanskoprávním řízení, pokud máte například problémy s bydlením, rozvádíte se, máte spory ohledně dětí nebo potřebujete pomoc s hypotečním úvěrem
 • v řízení ve věcech dětí a mladistvých, pokud jste například mladiství a máte se (nebo váš rodič/opatrovník) dostavit k jednání za účelem vyřešení určitého problému
 • v trestním řízení, pokud jste byli například obviněni z trestného činu nebo čelíte vězení

Další informace o Skotském úřadu pro právní pomoc a možnosti jeho kontaktování viz níže.

The Scottish Legal Aid Board
Thistle House
91 Haymarket Terrace
Edinburgh,
EH12 5HE
Tel. č.: 0131 226 7061 (pondělí až pátek od 8:30 do 17:00)
Britský znakový jazyk: contact Scotland-BSL, skotská tlumočnická služba na internetu
E-mail: general@slab.org.uk
Internetová adresa: Skotský úřad pro právní pomoc (Scottish Legal Aid Board)

5. Inspektorát péče (Care Inspectorate)

Inspektorát péče reguluje a kontroluje pečovatelské služby ve Skotsku s cílem zajistit, aby splňovaly příslušné normy.  Provádí ověřování na místě společně s ostatními regulačními orgány za účelem kontroly, nakolik dobře podporují různé organizace v místních oblastech dospělé a děti.

Kontaktní údaje

Tel. č.: 0345 600 9527
E-mail: enquiries@careinspectorate.com
Internetová adresa: Inspektorát péče (Care Inspectorate)

6. Skotská komise pro duševní zdraví (Mental Welfare Commission Scotland)

Komise chrání a prosazuje lidská práva lidí s duševním postižením, poruchami učení, demencí a souvisejícími zdravotními potížemi.  Činí tak tím, že posiluje postavení jednotlivců a osobám, které o ně pečují, sleduje právní předpisy o duševním zdraví a nezpůsobilosti, ovlivňuje poskytovatele služeb a tvůrce politik a předkládá jim námitky.

Poradenská linka: 0800 389 6809 (pouze uživatelé služby a pečovatelé) nebo 0131 313 8777 (odborníci) (pondělí až čtvrtek od 9:00 do 17:00, pátek od 9:00 do 16:30)
E-mail: enquiries@mwcscot.org.uk
Internetová adresa: Skotská komise pro duševní zdraví (Mental Welfare Commission Scotland)

Další informace nebo pomoc

Níže uvedené organizace a subjekty mohou poskytnout informace nebo pomoc podle své oblasti působnosti.

Internetové stránky vlády Spojeného království pro občany Spojeného království: Gov.UK

Organizace Shelter Scotland poskytuje informace o bydlení: Shelter Scotland

Organizace ACAS poskytuje informace o zaměstnání: ACAS

Organizace National Debtline poskytuje poradenství pro zadlužené: National Debt Line

Organizace StepChange Debt Charity poskytuje poradenství pro zadlužené: Step Change

Organizace Money Advice Service poskytuje poradenství týkající se peněžních a finančních záležitostí: Money Advice Service

Skotská právnická společnost (Law Society of Scotland) vám pomůže nalézt právníka, a to i pro otázky lidských práv: Právnická společnost (Law Society of Scotland)

Skotské právní centrum pro děti (Scottish Child Law Centre) poskytuje bezplatné právní poradenství pro děti a o dětech: SCLC

Organizace Contact poskytuje informace, podporu a poradenství pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi: Contact

Poradenská a podpůrná služba pro pacienty (Patient Advice and Support Service (PASS)) v rámci občanské poradny (Citizens Advice Bureau) je nezávislá služba, která poskytuje informace, poradenství a podporu pacientům a osobám, které o ně pečují: PASS

Skotské sdružení pro duševní zdraví (Scottish Association for Mental Health): SAMH

Care Information Scotland je telefonní a internetová služba, která poskytuje informace o pečovatelských službách pro starší osoby žijící ve Skotsku: CIS

Organizace SurvivorScotland dohlíží na národní strategii pro osoby, které byly v dětství týrány: SurvivorScotland

Skotská linka pomoci pro starší osoby: Age UK Scotland

Scottish Women's Aid: SWA

Skotská rada pro uprchlíky (Scottish Refugee Council): SRC

Právní centrum pro etnické menšiny (Ethnic Minorities Law Centre): EMLC

Poslední aktualizace: 17/05/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.