Vnitrostátní soudy a nesoudní subjekty

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Vnitrostátní soudy

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Ústavní soud Republiky Slovinsko (Ustavno sodišče republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tel.: + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
Email: info@us-rs.si,

Správní soud Republiky Slovinsko (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tel.: + 386 (01) 47 00 100
Fax: + 386 (01) 47 00 150
Email: urad.uprlj@sodisce.si

Pobočka soudu v Mariboru (Zunanji oddelek sodišča v Mariboru)
Tel.: + 386 (02) 230 20 30
Fax: + 386 (02) 230 20 48
Email: oddelek.uprmb@sodisce.si

Pobočka soudu v Nové Gorici (Zunanji oddelek sodišča v Novi Gorici)
Tel.: + 386 (05) 33 55 200
Fax: + 386 (05) 33 55 221
Email: oddelek.uprng@sodisce.si

Pobočka soudu v Celje (Zunanji oddelek sodišča v Celju)
Tel.: + 386 (03) 42 75 380
Fax: + 386 (03) 42 75 388
Email: oddelek.uprce@sodisce.si

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Viz veřejný ochránce práv.

Veřejný ochránce práv (Varuh človekovih pravic)

Funkce veřejného ochránce práv byla v Republice Slovinsko zřízena za účelem obecné ochrany lidských práv a základních svobod. Veřejný ochránce práv, jeho čtyři zástupci nebo asistenti přijímají žádosti od osob, které se domnívají, že postupem veřejného orgánu, orgánu místní samosprávy nebo právnické osoby založené podle veřejného práva byla porušena jejich lidská práva nebo základní svobody. Činnost veřejného ochránce práv se řídí zákonem z roku 1994 o veřejném ochránci práv (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Veřejný ochránce práv je oprávněn

  • vyzvat osobu, která porušuje práva a svobody, aby toto své jednání napravila či od něj upustila nebo
  • navrhnout, aby dokonce poskytla náhradu způsobené škody.
  • Předložit Ústavnímu soudu vaším jménem a s vaším souhlasem žádost o posouzení ústavnosti a legality některých ustanovení právních předpisů nebo úkonů nebo
  • předložit ústavní stížnost na základě porušení práva.
  • Může vládě a parlamentu předkládat návrhy zákonů a jiných předpisů, které mají být změněny.
  • Navrhovat všem orgánům, které spadají do jeho pravomoci, aby zlepšily své fungování nebo vztahy s třetími stranami.
  • Poskytovat své stanovisko ke konkrétnímu případu, který se týká porušování práv a svobod, a to bez ohledu na druh řízení nebo na fázi, v níž se šetření případu nachází před příslušným orgánem.

Veřejný ochránce práv není oprávněn zasahovat v případě porušení práv a svobod nebo jiných nezákonností ani je napravovat, tj. jednat místo příslušných státních orgánů, orgánů místní samosprávy nebo právnických osob založených podle veřejného práva.

Strana, která porušila práva a svobody nebo se dopustila jiné nezákonnosti, odpovídá za její nápravu. Případy, které projednávají soudy, může veřejný ochránce práv prošetřovat jen ve výjimečných případech.

Veřejný ochránce práv nemá ze zákona žádné pravomoci v soukromém sektoru, a nemůže proto zasahovat v případech, kdy jsou práva porušována např. soukromoprávní společností. V takových případech může vyvinout tlak na státní orgány, orgány místní samosprávy nebo na právnické osoby založené podle veřejného práva, které dohlížejí na činnost dotčené soukromé společnosti nebo dotčeného jednotlivce.

Veřejný ochránce práv ve spolupráci s nevládními a humanitárními organizacemi rovněž monitoruje nápravná zařízení a zacházení s osobami, které byly zadrženy nebo jejichž svoboda byla omezena.

Veřejný ochránce práv má pravomoc monitorovat, upozorňovat a poskytovat poradenství. Není však oprávněn přijímat úřední rozhodnutí.

Veřejný ochránce práv organizuje a zprostředkovává obhajobu dětem, kterou poskytují obhájci dětí v rámci sítě dobrovolníků zajišťující všem dětem rovný přístup k obhajobě.

Obhájci dětí dětem pomáhají vyjádřit své stanovisko ve všech řízeních a případech, kterých se účastní, a toto stanovisko postupují příslušným orgánům a institucím, které rozhodují o jejich právech a prospěchu. Obhájce dítěte není jeho zákonný zástupce. Odborná pomoc zahrnuje psychosociální podporu dítěte, pohovory o jeho přáních, pocitech a názorech, seznámení dítěte s postupy a kroky (jemu přiměřeným způsobem), spolu s dítětem vyhledání nejvhodnějšího řešení a doprovod dítěte k orgánům a institucím, které rozhodují o jeho právech a blahu.

Kontaktní údaje:

Veřejný ochránce práv Republiky Slovinsko (Varuh človekovih pravic RS)

Dunajska cesta 56 (4. nadstropje)
1109 Ljubljana
Tel.: 01 475 00 50
Bezplatná linka: 080 15 30
Fax: 01 475 00 40
Email: info@varuh-rs.si
https://www.varuh-rs.si/

Specializované úřady na ochranu lidských práv:

  • Veřejný ochránce práv dětí (Varuh otrokovih pravic)

Součást úřadu veřejného ochránce práv, specializovaný zástupce veřejného ochránce práv.

  • Obhájce zásady rovnosti (Zagovornik načela enakosti)

Obhájce zásady rovnosti ve Slovinsku se snaží předcházet diskriminaci a eliminovat ji.

INICIATIVY (STÍŽNOSTI): Obhájce vyřizuje iniciativy a stížnosti v případech údajné diskriminace. Vydává právně nezávazná stanoviska posuzující, zda jste v dané situaci diskriminováni (tj. nerovnost vyplývá z vaší osobní situace). Zároveň poskytuje osobám, které se diskriminace dopouštějí, pokyny, jak své jednání napravit, přičemž uvádí důvody i důsledky takového diskriminačního jednání. Svým postupem tak úřad usiluje o neformální odstranění případů diskriminace a pomáhá tak zlepšovat budoucí praxi. Nelze-li však daný problém vyřešit tímto způsobem, může navrhnout příslušným správním úřadům, aby daný přestupek vyšetřily. Řízení, která poškozený vede pro porušení zásady rovnosti u obhájce, jsou bezplatná a důvěrná.

POMOC: Obhájce poskytuje právní pomoc v případech diskriminace v jiných řízeních, např. poskytuje poradenství ohledně toho, jaké nápravné prostředky máte k dispozici, a jak je můžete vůči státním orgánům využít.

PORADENSTVÍ: Můžete obhájce požádat o stanovisko ohledně toho, zda vaše jednání představuje nebo by mohlo představovat případ diskriminace, a o poradenství ohledně toho, jak předcházet diskriminaci a účinně prosazovat právo na rovné zacházení.

INFORMACE: Obhájce poskytuje obecné informace o otázkách diskriminace a o tom, jaká je v této oblasti na Slovinsku aktuální situace.

Kontaktní údaje:

Obhájce zásady rovnosti (Zagovornik načela enakosti)
Železna cesta 16, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 01 473 55 31
E-mail: gp@zagovornik-rs.si
http://www.zagovornik.si/

Výše uvedené internetové stránky uvádějí veškeré základní informace také v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, maďarštině, srbštině, bosenštině, albánštině a romštině.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

  • Komisař pro ochranu údajů (Informacijski pooblaščenec)

Komisař pro ochranu údajů rozhoduje o stížnostech týkajících se porušení ochrany osobních údajů na základě rámcového zákona z roku 2004 o ochraně údajů (Zakon o varstvu osebnih podatkov) a na základě odvětvových zákonů, jimiž se řídí konkrétní záležitosti v oblasti ochrany údajů (např. zákon o občanských průkazech) (Zakon o osebni izkaznici). Komisař jedná rovněž z vlastní iniciativy (ex officio), zjistí-li, že došlo k porušení ochrany osobních údajů, a aniž by mu bylo podáno oznámení, monitoruje určité oblasti. Kontroly provádějí státní inspektoři pro ochranu údajů, kteří jsou zaměstnanci Komisaře pro ochranu údajů, jenž může nařídit, aby byly v osobních údajích provedeny opravy, zjišťovat porušování práv v oblasti sběru a zpracování osobních údajů a ukládat sankce (pokuty) správcům osobních údajů. Proti rozhodnutím komisaře lze podat ke Správnímu soudu Republiky Slovinsko správní stížnost.

Kontaktní údaje:

Komisař pro ochranu údajů (Informacijski pooblaščenec)
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
Fax: 01 230 97 78
Email: gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
Poslední aktualizace: 16/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.