Vnitrostátní soudy a nesoudní subjekty

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Vnitrostátní soudní orgány

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Veřejný ochránce práv

Specializované úřady na ochranu lidských práv

Jiné subjekty

Vnitrostátní soudní orgány

Ústavní soud

Za zaručení základních lidských práv a svobod odpovídají v prvé řadě soudci a soudy, ústava však stanoví zvláštní a vrcholný systém ochrany těchto práv, žaloby na porušení ústavních práv a svobod, které může projednávat pouze Ústavní soud. Ústavní soud je nejvyšším orgánem vykládajícím ústavu. Jedná se proto o nejvyšší soud, který chrání ústavní záruky a je konečným ručitelem základních práv a svobod zakotvených v ústavě.

V případě dotazů lze Ústavní soud kontaktovat čtyřmi způsoby:

 • poštou:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti, 6
  28003 Madrid
  Španělsko.
 • telefonicky: +34 915508000
 • faxem: +34 915444088
 • e-mailem: buzon@tribunalconstitucional.es.

Pro více informací navštivte internetové stránky: https://www.tribunalconstitucional.es/en y https://www.poderjudicial.es

Vnitrostátní instituce na ochranu lidských práv

Viz oddíl o veřejném ochránci práv.

Veřejný ochránce práv

Úřad veřejného ochránce práv je instituce, která chrání a hájí základní práva a občanské svobody. Za tímto účelem může dohlížet na činnost orgánů a agentur, jež ve Španělsku řídí veřejné služby, a španělských správních úřadů v zahraničí, které jednají se španělskými občany.

V současnosti je veřejnou ochránkyní práv pan Francisco Fernandez Marugan.

Pokud veřejný ochránce práv obdrží stížnosti týkající se nezákonného způsobu výkonu spravedlnosti, zašle je úřadu státního zástupce (Ministerio Fiscal), který je prošetří a v souladu se zákonem přijme potřebná opatření, nebo je předá Generální radě soudní moci. Může také zaslat vládě doporučení ohledně nutnosti provedení legislativních změn.

Veřejný ochránce práv může podat opravný prostředek z důvodu neústavnosti a porušení práv a svobod a zahájit řízení habeas corpus.

Veřejný ochránce práv NESMÍ zasáhnout v těchto případech:

 • nedošlo-li k žádnému zásahu ze strany orgánů veřejné moci,
 • v případě sporů mezi jednotlivci,
 • pokud uplynul více než jeden rok ode dne, kdy se jednotlivec dověděl o skutečnostech, které jsou předmětem stížnosti,
 • v případě anonymních stížností bez konkrétních nároků, které jsou podány ve zlé víře nebo jejichž vyřízení může poškodit oprávněné zájmy třetí osoby,
 • v případě nesouhlasu s obsahem soudního rozhodnutí.

Občané, kteří se chtějí obrátit na veřejného ochránce práv, nemusí postupovat prostřednictvím advokáta nebo právního zástupce. Celé řízení je pro ně bezplatné.

Řízení je zahájeno podáním stížnosti. Ve stížnosti, která musí být podepsána, je třeba uvést jméno, příjmení, kontaktní adresu a popis skutkových okolností, které jsou předmětem stížnosti, s upřesněním dotčeného orgánu či orgánů.

K stížnosti by měla být připojena kopie nejdůležitějších dokumentů týkajících se daného problému. Po ověření stížnosti je dokument obsahující číslo jednací, které bylo stížnosti přiděleno, zaslán stěžovateli, přeje-li si nahlédnout do spisu.

Stížnost lze podat těmito způsoby:

 • on-line: prostřednictvím přístupu do elektronického rejstříku, který je k dispozici na internetu v části „Presenta tu queja“ („podání stížnosti“).
 • osobně: dostavit se do návštěvní haly hlavní kanceláře v Madridu na adrese Calle Zurbano č. 42. Návštěvní hodiny jsou od pondělí do pátku od 9:00 do 14:00 a od pondělí do čtvrtka od 16:00 do 18:00 (v srpnu je odpoledne zavřeno);
 • poštou: podepsaný dopis zašlete na adresu:
  Defensor del Pueblo
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Španělsko
 • faxem: podepsaný dopis zašlete na číslo +34 913081158

Chcete-li získat další informace o úřadu veřejného ochránce práv nebo sledovat pokrok při vyřizování vaší stížnosti, můžete:

 • kontaktovat přímo návštěvní halu hlavní kanceláře v Madridu na adrese Calle Zurbano č. 42.
 • e-mailem: registro@defensordelpueblo.es.
 • zatelefonovat na číslo:
  – 900101025 (pouze ze Španělska): bezplatné telefonní číslo, na kterém lze získat informace o úřadu veřejného ochránce práv, jeho činnosti, způsobu fungování a postupu pro podání stížnosti.
  – +34 914327900: informace o pokroku při vyřizování stížnosti.
  Běžná provozní doba této telefonické služby je:
  – od pondělí do čtvrtka: 9:00–14:00 a 15:00–18:00;
  – v pátek: 9:00–14:00 a 16:00–18:00 (v srpnu služba odpoledne nefunguje).

Více informací viz: https://www.defensordelpueblo.es

Specializované úřady na ochranu lidských práv

 • Veřejný ochránce práv dítěte

Veřejný ochránce práv zajišťuje ochranu práv všech občanů bez ohledu na věk. Několik španělských autonomních společenství mimoto zřídilo instituce na ochranu nezletilých osob.

Španělské právní předpisy přiznávají nezletilým osobám právo zasílat své stížnosti veřejnému ochránci práv nebo obdobným institucím autonomních společností.

 • Orgán pro rovné zacházení

Rada pro prosazování rovného zacházení a zákazu diskriminace na základě rasového nebo etnického původu

Rada sestává ze zástupců různých státních orgánů, orgánů autonomních společenství a místních orgánů, podniků a odborových svazů a neziskových organizací usilujících o prosazování rovného zacházení a zákazu diskriminace osob na základě rasového nebo etnického původu.

Jejím účelem je prosazovat zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace osob na základě rasového nebo etnického původu v oblastech, jako je vzdělávaní, zdraví, nárok na dávky sociálního zabezpečení, sociální služby, bydlení, zaměstnání, odborná příprava atd. a obecný nárok na veškeré zboží a služby.

Rada má čtyři hlavní funkce:

 1. poskytovat nezávislé poradenství obětem diskriminace při vyřizování jejich stížností;
 2. zveřejňovat nezávislé studie, šetření a zprávy;
 3. podporovat opatření, která přispívají k rovnému zacházení a vyloučení diskriminace, předkládání odpovídajících doporučení a návrhů;
 4. vypracovávat a schvalovat výroční zprávu o činnosti rady a předkládat ji ministru pro rovnost.

Další informace lze získat na internetu na adrese https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es a https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm

 • Subjekt pro ochranu údajů

Španělská agentura pro ochranu údajů (Agencia Española de Protección de Datos)

Španělská agentura pro ochranu údajů je nezávislý kontrolní orgán pověřený monitorovat dodržování právních předpisů o ochraně údajů a zaručovat a chránit základní právo na ochranu osobních údajů.

Španělská agentura pro ochranu údajů vyřizuje žádosti a stížnosti občanů a poskytuje informace o právech stanovených v základním zákoně o ochraně údajů (Ley Orgánica de Protección de Datos). Poskytuje rovněž pomoc a informace subjektům odpovědným za registry obsahující osobní údaje (například podniky, instituce a orgány) s cílem zajistit dodržování požadavků zákona.

Ve vztahu k dotčeným osobám

 • vyřizuje jejich žádosti a stížnosti,
 • poskytuje informace o právech stanovených v zákoně,
 • podporuje informační kampaně ve sdělovacích prostředcích.

Ve vztahu k subjektům zpracovávajícím osobní údaje

 • vydává povolení podle zákona,
 • nařizuje nápravná opatření,
 • v případě porušení zákona požaduje výmaz údajů a ukončení zpracovávaní údajů,
 • uplatňuje sankční pravomoci,
 • v případě potřeby vyžaduje pomoc a informace,
 • povoluje mezinárodní předávání údajů.

V případě dotazů, žádostí o objasnění, návrhů nebo stížností lze Španělskou agenturu pro ochranu údajů kontaktovat třemi způsoby:

 • poštou:
  Agencia Española de Protección de Datos
  Calle Jorge Juan 6, 28001 Madrid
  Španělsko
 • telefonicky: +34 912663517
 • e-mailem: ciudadano@agpd.es.

Pro více informací navštivte internetové stránky: https://www.agpd.es/.

 • Další specializované úřady

Španělský výbor zástupců osob se zdravotním postižením (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Španělský výbor zástupců osob se zdravotním postižením, známější pod svou zkratkou CERMI, je platforma pro zastupování, obranu a přijímání opatření jménem zdravotně postižených španělských občanů. Vědomy si svého postavení coby znevýhodněné sociální skupiny se více než tři a půl milionů osob se zdravotním postižením a jejich rodiny rozhodly sjednotit v zastřešujících organizacích s cílem podporovat uznání jejich práv a dosáhnout plného občanství se stejnými právy a příležitostmi, jaké mají ostatní členové společnosti.

V případě dotazů lze CERMI kontaktovat třemi způsoby:

 • poštou:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General
  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Španělsko
 • telefonicky: +34 913601678
 • faxem: +34 914290317
 • e-mailem: cermi@cermi.es.

Pro více informací navštivte internetové stránky: http://www.cermi.es/.

Viz rovněž: Státní observatoř zdravotního postižení (Observatorio Estatal de la discapacidad): https://www.observatoriodeladiscapacidad.info.

Úřad pro azyl a uprchlíky (Oficina de Asilo y Refugio (OAR))

Úřad pro azyl a uprchlíky (OAR) je součástí Ministerstva vnitra a je pověřen vypracováváním návrhů na udělení povolení k pobytu ve Španělsku v souladu s právními předpisy upravujícími právo na azyl.

OAR mimoto odpovídá za:

 • prověření a vyřízení spisů za účelem určení států odpovědných za přezkoumání žádostí o azyl v souladu s platnými mezinárodními úmluvami,
 • přezkum všech žádostí o azyl podaných na španělských hraničních přechodech a španělských diplomatických misích v zahraničí a rozhodování o těchto žádostech.

Další informace lze získat:

 • poštou:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Španělsko
 • telefonicky: +34 915372170

Pokud jde o další informace, kontaktujte příslušné oddělení Ministerstva vnitra.

Generální sekretariát nápravných zařízení (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias)

Nápravné zařízení je základní součástí bezpečnostní a sociální politiky každé země. Účelem svěřeným ústavou a hlavním cílem tohoto zařízení je sledovat a řídit všechny činnosti zaměřené na pomoc veřejným službám, které zajišťují výkon trestů a opatření v trestních věcech.

Další informace lze získat:

 • poštou:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá 38-40
  28014 Madrid
  Španělsko
 • telefonicky: +34 913354700
 • faxem: +34 913354052

Bližší informace: http://www.institucionpenitenciaria.es/.

Jiné subjekty

Generální rada španělské advokacie (Consejo General de la Abogacía Española)

Generální rada španělské advokacie (CGAE) je reprezentativní, koordinační a výkonný orgán španělských advokátních komor a ve všech oblastech má postavení veřejnoprávního subjektu s vlastní právní subjektivitou a plnou kapacitou k plnění svých cílů.

CGAE je subjekt, který reguluje výkon povolání advokáta a chrání dobrou pověst této profese. Ve Španělsku existuje 83 advokátních komor, které mají v současnosti 137 447 advokátů provozujících praxi (údaje z prosince 2016) a rovněž 10 Autonomních rad advokátních komor.

Právo na bezplatnou právní pomoc má ve Španělsku velmi široké uplatnění; v případě advokátních komor je uplatňováno prostřednictvím systému právní pomoci, pomoci a právního poradenství pro zadržené osoby, právní pomoci a poradenství pro přistěhovalce, orientace v otázkách týkajících se věznění, právní pomoci a poradenství pro ženy, pomoci pro oběti domácího násilí a právní pomoci a poradenství pro starší osoby, přičemž všichni občané mohou využívat základního práva na účinnou právní ochranu.

V případě dotazů lze CGAE kontaktovat třemi způsoby:

 • poštou:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos 13
  28004 Madrid
  Španělsko
 • telefonicky: +34 915232593
 • e-mailem: informacion@cgae.es.

Více informací najdete na internetových stránkách: http://www.cgae.es/ y https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

Poslední aktualizace: 17/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.