Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Θεμελιώδεις νόμοι και πράξη περί οργάνωσης της διακυβέρνησης

Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των προσώπων στη Σουηδία προστατεύονται κυρίως με τρεις θεμελιώδεις νόμους: την πράξη περί οργάνωσης της διακυβέρνησης (regeringsformen), τον νόμο περί ελευθερίας του Τύπου (tryckfrihetsförordningen) και τον θεμελιώδη νόμο περί ελευθερίας της έκφρασης (yttrandefrihetsgrundlagen). Στην πράξη περί οργάνωσης της διακυβέρνησης ορίζεται ότι η διοικητική εξουσία πρέπει να ασκείται με σεβασμό προς την ισότητα όλων των ανθρώπων και την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ατόμου.

Ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και δικαστικός έλεγχος

Η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος είναι εγγυημένη στην πράξη περί οργάνωσης της διακυβέρνησης. Τα δικαστήρια διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στη Σουηδία. Τα μέσα έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμα στο σουηδικό νομικό σύστημα έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι νομικές διαδικασίες αποφασίζονται συνήθως από τα τακτικά και τα γενικά διοικητικά δικαστήρια, καθώς και, σε κάποιες περιπτώσεις, από διοικητικές αρχές. Η απόφαση για το ποιο δικαστήριο θα εκδικάσει υπόθεση που σχετίζεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το δικαίωμα που έχει παραβιαστεί και το πλαίσιο της παραβίασης. Ένας παράγοντας που μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόφαση για το ποιο δικαστήριο θα εκδικάσει την υπόθεση είναι αν η παραβίαση διαπράχθηκε από ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σουηδικό νομικό σύστημα, κάντε κλικ εδώ.

Βοήθεια ή πληροφορίες από τις αρχές

Στη Σουηδία υπάρχουν διάφορες αρχές που έχουν την αποστολή να συμβάλλουν με διάφορους τρόπους στην τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι αρχές αυτές έχουν διαφορετικά καθήκοντα. Για παράδειγμα, ορισμένες παρέχουν απλώς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα στον τομέα τους, ενώ άλλες μπορούν να παρέχουν νομική συνδρομή σε συγκεκριμένες υποθέσεις.

Μπορείτε να αναζητήσετε αρχές μέσω του διαδραστικού εργαλείου για τα θεμελιώδη δικαιώματα

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.