Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarskspansktjekkisktyskestiskgræskengelskkroatiskitaliensklettisklitauiskungarskmaltesisknederlandskpolskportugisiskrumænskslovakiskslovenskfinsksvensk er allerede oversat.
Swipe to change

Nationale domstole og udenretslige organer

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

Nationale domstole

Ombudsmand

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Andre

Nationale domstole

Domstole

De belgiske domstole kan behandle alle indsigelser vedrørende udøvelsen eller nydelsen af rettigheder, også de grundlæggende rettigheder. Alt efter situationen er det enkeltpersoner eller offentlige myndigheder, der indbringer sagen for domstolene.

Hvilken domstol der er kompetent, afhænger af lovovertrædelsens art og grovhed, og af hvem parterne er (erhvervsdrivende, journalist osv.).

Forfatningsdomstolen er den instans, der kontrollerer, at love, dekreter og forordninger er i overensstemmelse med følgende bestemmelser i forfatningen:

 • afsnit II om belgierne og deres rettigheder (artikel 8 til 32)
 • artikel 170 og 172 (skatters lovlighed og skattelighed)
 • artikel 191 (beskyttelse af udlændinge).

Domstolene, deres kompetencer og organisation er præsenteret her på eJustice-portalens sider om:

Relevante links

Ombudsmand

Ombudsmandsinstitutionen er et uafhængigt kontrolorgan nedsat af de parlamentariske forsamlinger (føderale eller regionale) til at behandle klager fra borgere over forvaltningsmyndighedernes handlinger eller den måde, hvorpå de arbejder. Inden for rammerne af denne generelle kompetence behandler ombudsmanden klager, som direkte eller indirekte vedrører menneskerettighederne. Ombudsmanden kontrollerer, at forvaltningen handler under overholdelse af de instrumenter, der skal beskytte menneskerettighederne, og i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Der skal skelnes mellem ombudsmandens opgaver og den private form for mediation, der foregår i forbindelse med civil- eller strafferetlige procedurer.

Ombudsmanden kan kontaktes af enhver, der vil klage over en forvaltningsmyndighed. Hjælpen er gratis, og ombudsmanden har udstrakte undersøgelsesbeføjelser.

Ombudsmanden prøver at løse det påtalte problem sammen med forvaltningen og retter sine anbefalinger til den kompetente myndighed for at få afhjulpet de konstaterede mangler. Ombudsmandens årsberetning offentliggøres.

Ombudsmandens jurisdiktion varierer afhængig af, hvem de berørte forvaltningsmyndigheder er.

På føderalt niveau kan borgeren henvende sig til Médiateur fédéral (den føderale ombudsmand).

På regionalt plan og inden for fællesskaberne kan borgeren henvende sig til:

I øvrigt findes der en særlig børneombudsmand:

Specialiserede menneskerettighedsorganer

 • Ligestillingsorgan

Center for ligestilling og bekæmpelse af racisme

Centret for ligestilling og bekæmpelse af racisme (Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme) har bl.a. til opgave at fremme lige muligheder og bekæmpe enhver form for forskelsbehandling, udstødelse, begrænsning eller præference på baggrund af nationalitet, race, hudfarve, herkomst, national eller etnisk oprindelse, seksuel orientering, civilstand, fødsel, formue, alder, religiøs eller filosofisk overbevisning, aktuel eller fremtidig sundhedstilstand, handicap, politisk overbevisning, fysiske eller genetiske træk eller social herkomst.

Centret kan kontaktes af:

 • enhver, som har spørgsmål, eller som ønsker at få rådgivning om forskelsbehandling, racisme, ophold eller udlændinges grundlæggende rettigheder
 • enhver, som har været udsat for eller vidne til forskelsbehandling eller racisme.

Centrets generelle rådgivningstjeneste giver et foreløbigt svar og indsamler om fornødent supplerende oplysninger med henblik på en senere behandling af sagen.

Hvis det er nødvendigt med en analyse eller en nærmere undersøgelse, eller hvis der skal tages kontakt til tredjemand med henblik på behandling af en forespørgsel, bliver sagen sendt til en specialist i centrets udvidede rådgivningstjeneste.

Hvis det efter analysen viser sig, at centret ikke er kompetent, får borgeren besked og bliver så vidt muligt omdirigeret til en anden tjeneste eller person, der kan behandle anmodningen (f.eks. en forvaltning eller en privat eller offentlig specialtjeneste, politiet eller en advokat).

Centret kan kontaktes direkte. På centrets websted gives der også mange adresser på foreninger eller institutioner, der er specialiserede eller virker på lokalt plan, og som centret har indgået samarbejdsaftaler med. Disse kan også kontaktes med spørgsmål om forskelsbehandling.

Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme
138 rue Royale
1000 Bruxelles
Belgien
Tlf.:     (+32) 800 12 800 – (frikaldsnummer – alle oplysninger)
(+32) 2 212 30 00

Relevante links

Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme

Institut for ligestilling mellem mænd og kvinder

Instituttet for ligestilling mellem mænd og kvinder (Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH)) er en uafhængig offentlig institution, der skal fremme ligestilling og bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn.

Instituttet kan yde juridisk bistand og føre sager i tvister om kønsdiskrimination og diskrimination af transseksuelle.

Instituttet kan kontaktes ved brug af en onlineformular eller på følgende adresse:

Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
1 Rue Ernest Blerot
1070 Bruxelles
Belgien
Tlf.:                 (+32) 800 12 800 (frikaldsnummer – alle oplysninger)
(+32)2 233 42 65
Fax nr.:            (+32)2 233 40 32
E-mail: egalite.hommesfemmes@iefh.belgique.be

Relevante links

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes

 • Databeskyttelsesorgan

Kommissionen for beskyttelse af privatlivets fred

Kommissionen for beskyttelse af privatlivets fred (La Commission de la protection de la vie privée (CPVP)) fører tilsyn med, at data af personlig art ikke bruges i strid med loven. Den besvarer også anmodninger om oplysninger og behandler de klager, den modtager.

Disse klager kan komme fra såvel den offentlige som den private sektor og generelt fra enhver borger, som måtte mene, at hans eller hendes ret til beskyttelse af personoplysninger er blevet krænket.

Efter at have undersøgt, om klagen kan behandles, og efter at have hørt begge parter forsøger kommissionen sig med mediation mellem parterne. I givet fald sender den sine anbefalinger til sagsbehandleren, melder overtrædelsen til statsanklageren (procureur du Roi) eller anlægger selv sag ved de civile domstole.

Kommissionen for beskyttelse af privatlivets fred behandler også anmodninger om oplysninger og utallige spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger, som den dagligt får tilsendt af sagsbehandlere, registerførere og berørte personer (bl.a. om overvågningskameraer, direct marketing og ret til indsigelse, kredit, privatlivets fred på arbejdspladsen og adgang til data).

Disse anmodninger om oplysninger kan lige som klagerne sendes med posten til kommissionen for beskyttelse af privatlivets fred, pr. e-mail eller ved brug af en kontaktformular, hvis man ønsker generel rådgivning.

Kommissionen kan kontaktes på følgende adresse:

Commission de la protection de la vie privée
Rue Haute, 139
1000 Bruxelles
Belgien
Tlf.: (+32) 2 213 85 40
commission@privacycommission.be

Relevante links

Commission de la protection de la vie privée

 • Andre specialiserede organer

Fængselsvæsenets tilsynsråd

Fængselsvæsenets tilsynsråd (commissions de surveillance des établissements pénitentiaires) fører eksternt tilsyn med behandlingen af de indsatte i fængslerne. Tilsynsrådene sender de indsattes klager videre til fængslets ledelse eller til justitsministeren med henblik på at få løst det påklagede problem.

I hvert fængsel findes et tilsynsråd, som er sammensat af borgere, der repræsenterer civilsamfundet. Der sidder også mindst en læge og en advokat, og en dommer beklæder formandsposten. I øvrigt koordineres de lokale tilsynsråds aktiviteter af det centrale tilsynsråd (Conseil central de Surveillance), som også rådgiver justitsministeren om behandlingen af de indsatte på dennes anmodning eller initiativ.

Relevante links

Klagekommissionen (klageinstans for udlændinge, som tilbageholdes i lukkede centre, indkvarteringscentre og centre for personer uden indrejsetilladelse (INAD))

Klagekommissionen er en klageinstans for de individuelle klager fra udlændinge, som tilbageholdes i lukkede centre, indkvarteringscentre og INAD-centre, over de forhold, de tilbageholdes under, især over hændelser i disse centre og indkvarteringscentre, og hvad angår de rettigheder og pligter, der er foreskrevet i kongelig anordning (arrêté royal) af 2. august 2002 (lukkede centre), kongelig anordning af 8. juni 2009 (INAD-centre) og kongelig anordning af 14. maj 2009 (indkvarteringscentre).

De personer, der tilbageholdes disse steder, kan være ulovligt indrejste udlændinge, afviste asylansøgere eller udlændinge, som ikke opfylder indrejse- og opholdsbetingelserne.

Hvis klageren ikke er enig i den trufne afgørelse, kan den ankes til statsrådet.

Kommissionen kan kontaktes på følgende adresse:

Secrétariat permanent de la Commission des plaintes
Service Public Fédéral Intérieur
Rue de Louvain, 1
1000 Bruxelles
Belgien

Relevante links

Service public fédéral Intérieur (det belgiske indenrigsministerium)

Det permanente tilsynsråd for politiet

Det permanente tilsynsråd for politiet (Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P)) er politiets eksterne tilsynsorgan. Det aflægger beretning til parlamentet. Det permanente tilsynsråd varetager navnlig beskyttelsen af de rettigheder, som forfatningen og loven giver borgerne, foruden at det samordner politiets afdelinger og fører tilsyn med deres effektivitet.

Enhver borger, der kommer i berøring med politiet, når dette udfører sit arbejde, kan klage, påtale forhold eller videregive enhver anden oplysning til tilsynsrådet.

Enhver politiansat kan ligeledes klage eller påtale forhold til tilsynsrådet uden på forhånd at skulle indhente sine overordnedes tilsagn og uden at kunne straffes.

Der ligger en elektronisk formular på internettet til indsendelse af klager.

Tilsynsrådet kan kontaktes på følgende måder:

Comité permanent de contrôle des services de police
Rue de la Presse 35/1
1000 Bruxelles
Belgien
Tlf.: (+32) 2 286 28 11
Fax nr.: (+32) 2 286 28 99

Relevante links

Comité permanent de contrôle de contrôle des services de police

Andre

Generel juridisk rådgivning til borgerne

Den generelle juridiske rådgivningstjenestes (accueil social de première ligne) arbejde består i at modtage og informere borgere, som har juridiske spørgsmål eller problemer på en række bestemte områder.

 • På det civilretlige område: separation, skilsmisse, forældremyndighed, børns primære, sekundære eller skiftende bopæl og ret til personlige relationer.
 • På det strafferetlige område: mægling i straffesager, alternativ til varetægtsfængsling, prøveløsladelse, samfundstjeneste, betinget prøveløsladelse, prøveløsladelse under socialforsorgen, rehabilitering, slettelse, elektronisk overvågning, udgang fra fængslet, afbrydelse af strafafsoningen, begrænset frihedsberøvelse, foreløbig løsladelse med henblik på udvisning af landet eller hjemsendelse, foreløbig løsladelse af medicinske årsager samt en strafferetsdomstols afgørelse om, at en frihedsberøvelsesdom skal erstattes af samfundstjeneste.
 • Information til ofre for lovovertrædelser: ofrets/civile parters/krænkede personers rettigheder.
 • Generelle forhold vedrørende civil- og strafferetlige procedurer.

Der findes en liste over retsvæsenets adresser i forbundsretsvæsenets adressefortegnelse.

Relevante links

Publication du Service public fédéral de la Justice l’accès à la justice en Belgique (det belgiske justitsministerium – adgang til retsvæsenet)

Generel og udvidet juridisk bistand og retshjælp

Den generelle juridiske bistand består i under et kort møde at give praktiske oplysninger, juridiske anvisninger eller en indledende juridisk rådgivning. Den generelle juridiske bistand ydes af jurister, som oftest advokater.

Den udvidede juridiske bistand giver på visse betingelser mulighed for at få udpeget en advokat, der bistår helt eller næsten gratis. Denne helt eller delvist gratis hjælp gælder ikke sagsomkostningerne (stævningsmænd, sagkyndige, udskrifter osv.), som dog til gengæld kan være dækket af retshjælpen.

Retshjælpen giver borgeren helt eller delvis fritagelse for at betale sagsomkostningerne (uanset om de er retlige eller udenretlige), hvis vedkommende ikke har råd til det.

Man kan læse mere på eJustice-portalens side om sagsomkostninger i Belgien .

Relevante links

Den belgiske kommission for økonomisk støtte til ofre for forsætlig vold og privatpersoner, der kommer ofre til hjælp

Loven giver mulighed for, at staten yder økonomisk støtte til ofre for forsætlig vold og til privatpersoner, der kommer ofre til hjælp, samt i visse tilfælde disses pårørende.

Kommissionen kan kontaktes direkte, men det er også muligt at henvende sig til en advokat eller en tjeneste for hjælp til ofre hos de sociale myndigheder, som der findes en liste over på forbundsretsvæsenets websted (se Index, Justice de A à Z, aide financière aux victimes), for at fremsætte en anmodning for kommissionen.

Kommissionen kan kontaktes på følgende adresse:

Service public fédéral de la Justice
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
Boulevard de Waterloo 115,
1000 Bruxelles
Tlf.:     (+32)2 542 72 07
(+32)2 542 72 08
commission.victimes@just.fgov.be

Der kan læses mere på eJustice-portalens side om ofres rettigheder.

Relevante links

Service public fédéral de la Justice (forbundsretsvæsenet)

Sidste opdatering: 31/07/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.