Nationale domstole og udenretslige organer

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Nationale domstole

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Ombudsmand

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Andre

Nationale domstole

Alle dommere i Bulgarien kan behandle sager i forbindelse med EU's lovgivning om grundlæggende rettigheder, da EU's charter om grundlæggende rettigheder indgår i EU's primære lovgivning (den har samme vægt som Lissabontraktaten). Bulgarske borgere kan derfor sende et andragende til de regionale domstole og påberåbe sig chartret, hvis de mener, at deres grundlæggende rettigheder er blevet overtrådt. Det samme gælder for grundlæggende rettigheder, der er knæsat i Bulgariens forfatning, og bestemmelser i internationale traktater, som Bulgarien har tiltrådt.

Klager over forvaltningsafgørelser kan indgives til forvaltningsdomstolene og den højeste forvaltningsdomstol.

Alle domstole i Bulgarien har deres eget websted med beskrivelse af deres struktur og arbejdsområder. På webstedet for det øverste retsråd (http://www.vss.justice.bg) findes der en detaljeret liste over Bulgariens domstole med adresser og websteder (kun på bulgarsk).

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Der henvises til "Ombudsmanden".

Ombudsmand

Bulgariens Ombudsmand

Kontaktoplysninger:

ul. George Washington 22
Sofia 1202, Bulgarien
Tlf.: +359 2 810 69 55
E-mail: priemna@ombudsman.bg

Websted: http://www.ombudsman.bg/

 • Navn på den enhed/institutionelle instans, der behandler anmodninger/klager/krav i forbindelse med overtrædelser af rettigheder

Ombudsmanden undersøger klager over enhver offentlig myndigheds misbrug af borgerrettigheder og frihedsrettigheder. Dette er defineret meget bredt. Ombudsmanden undersøger således klager indgivet af alle borgere, bl.a. også børn, handicappede, mindretal og udenlandske statsborgere, over overtrædelse af deres politiske, økonomiske, sociale, borgerlige eller andre rettigheder og friheder.

 • Kort beskrivelse af ansøgninger/klager/krav, der behandles af institutionen

Klager kan indsendes med post eller e-mail eller indgives personligt, både mundtligt og skriftligt. Alle klager registreres officielt. Klager modtages af modtagelsesafdelingen ("priemna") og registret ("delovodstvo"). Medarbejdere modtager borgere, der henvender sig personligt, eller besvarer deres telefonopkald. Modtagelsesafdelingen blev indført pr. 5. januar 2006 og er åben alle dage. Om torsdagen mellem kl. 9.00 og 12.30 modtager Ombudsmanden borgere efter forudgående aftale.

 • Kort beskrivelse af procedure for/behandling af ansøgninger/klager/krav

Alle borgere kan uanset nationalitet, køn, politisk overbevisning eller religion indsende en klage til Ombudsmanden. Anonyme klager eller klager over hændelser, der er ældre end to år, behandles ikke. Ombudsmanden kan iværksætte undersøgelser på eget initiativ, hvis han mener, at det er i offentlighedens interesse.

Klager optages i et register, hvorefter Ombudsmandens kontorchef videreformidler dem til det relevante interne kontor til videre behandling. Afdelingslederen overgiver sagen til en sagsbehandler, som har en måned til at undersøge den. For komplekse sager er fristen tre måneder. Sagsbehandleren kan bede klageren om yderligere oplysninger eller kræve, at den offentlige forvaltning træffer bestemte foranstaltninger eller tilvejebringer bestemte oplysninger. Nationale og lokale myndigheder, retlige enheder (såsom selskaber) og borgerne skal samarbejde med Ombudsmanden og har pligt til at afgive alle oplysninger, de har fået adgang til i embeds medfør. Klageren kan blive henvist til en anden myndighed, hvis sagen kan behandles dér, medmindre Ombudsmanden mener, at det er vigtigt, at hans kontor tager sig af den. Hvis Ombudsmanden ikke har beføjelse til at behandle sagen, undersøger han den heller ikke. Dette informerer Ombudsmanden klageren om og henviser den pågældende til den rette myndighed. Hvis klageren giver sit samtykke, kan Ombudsmanden videresende klagen til denne myndighed.

Ombudsmanden kan til enhver tid frivilligt tilbyde at fungere som mægler. Forslaget sendes til både klager og den instans, som klagen er rettet mod. Hvis begge giver deres samtykke, bistår Ombudsmanden på enhver måde med at afgøre konflikten, f.eks. ved at skabe kontakt eller bistå i forhandlinger mellem parterne.

 • Kort beskrivelse af mulige resultater af proceduren/behandlingen

Ombudsmanden kan give den instans, der har overtrådt en rettighed, anbefalinger til foranstaltninger, den kan træffe for at sikre, at problemet ikke opstår igen. Ombudsmanden drøfter regelmæssigt problemer på sit websted og sender sine betragtninger til myndighederne og medierne. Hvis Ombudsmanden finder, at problemet ligger i lovgivningen, kan han anbefale regeringen og parlamentet at ændre den. Hvis han ikke mener, at bestemte love er i overensstemmelse med forfatningen og udgør en overtrædelse af borgerligere rettigheder og friheder, kan han indbringe dem for forfatningsdomstolen. Hvis han konstaterer uoverensstemmelser i retspraksis, har han beføjelse til at indbringe sagen for Bulgariens højeste kassationsdomstol eller højeste forvaltningsret med henblik på en fortolkningsdom.

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Ligestillingsorgan

1. Udvalg vedrørende forskelsbehandling

Kontaktoplysninger:

Bul. Dragan Tsankov 35
Sofia 1125, Bulgarien
Tlf.: + 359 2 807 30 30
Fax: + 359 2 807 30 58
Е-mail: kzd@kzd.bg

Websted:
http://www.kzd-nondiscrimination.com/

 • Navn på den enhed/institutionelle instans, der behandler anmodninger/klager/krav i forbindelse med overtrædelser af rettigheder

Udvalg vedrørende forskelsbehandling (også betegnet udvalget for beskyttelse imod forskelsbehandling, forkortelse på bulgarsk: KZD)

 • Kort beskrivelse af ansøgninger/klager/krav, der behandles af institutionen

Sager kan indbringes:

 • på grundlag af en skriftlig klage fra ofret
 • på udvalgets eget initiativ
 • på grundlag af en klage fra borgere, organisationer eller officielle organer.

Hvis hændelsen er over to år gammel, vil sagen ikke blive undersøgt eller vil blive afsluttet, hvis undersøgelsen allerede er igangsat. Hvis sagen allerede er anlagt for en domstol, vil klagen ikke blive undersøgt. Hvis klagen trækkes tilbage, eller hvis klageren ikke retter en misforståelse inden for den frist, som udvalget fastsætter, afsluttes sagen.

Klagen skal indeholde følgende:

 • klagerens navn
 • klagerens adresse eller, hvis klageren er en retlig enhed, dennes kontaktadresse og registrerede adresse
 • oplysninger om sagen: Hvornår og hvor gjorde hvem hvad mod hvem, og hvorfor udgør denne handling forskelsbehandling?
 • det ønskede retsmiddel. Dette skal være inden for udvalgets kompetenceområder, som er fastlagt i loven om forskelsbehandling. Klagere skal fremlægge skriftlig eller anden dokumentation eller gøre det klart, hvilke beviser de mener, at udvalget skal behandle, såsom vidneafhøringer, dokumenter, som klageren ikke selv har i sin besiddelse osv.
 • dato og klagerens eller dennes repræsentants underskrift.
 • Kort beskrivelse af procedure for/behandling af ansøgninger/klager/krav

Udvalgets formand overgiver sagsakterne til et panel, der er specialiseret i den pågældende form for forskelsbehandling. Panelet udpeger en formand og en ordfører blandt sine medlemmer. Ordføreren indhenter skriftlige beviser for at dokumentere sagens forhold. Undersøgelsen skal være afsluttet efter senest 30 dage. I komplekse sager kan udvalgets formand forlænge fristen med 30 dage. Når undersøgelsen er afsluttet, fremlægger ordføreren sine resultater for panelets formand. Formanden fastsætter datoen for en offentlig høring og opfordrer parterne til at deltage.

Udvalget vedrørende forskelsbehandling har beføjelse til at:

 • kræve dokumenter og anden information til undersøgelsen
 • kræve redegørelser fra dem, der er genstand for undersøgelsen
 • afhøre vidner.

Alle borgere, retlige enheder og offentlige myndigheder har pligt til at samarbejde med udvalget vedrørende forskelsbehandling ved at tilvejebringe oplysninger og dokumentation samt afgive skriftlige redegørelser, når udvalget anmoder om det. Sker dette ikke, kan udvalget udstede et bødeforlæg.

 • Kort beskrivelse af mulige resultater af proceduren/behandlingen

På det første møde opfordrer panelets formand parterne til at løse konflikten i mindelighed. Hvis det lykkes, nedfældes aftalen på skrift, og sagen afsluttes. Hvis parterne når frem til en delvis løsning, fortsætter sagen. Den delvise aftale nedfældes på skrift og godkendes af panelet. Den er bindende for begge parter og håndhæves af udvalget.

Hvis parterne ikke kan nå til enighed, vurderer udvalget sagen på det foreliggende materiale senest 14 dage efter den offentlige høring.

Udvalget kan i sin afgørelse:

 • fastslå, at der er begået en lovovertrædelse
 • identificere lovovertræder og offer
 • pålægge en sanktion eller bindende administrative foranstaltninger.

Udvalget vedrørende forskelsbehandling kan vedtage følgende bindende administrative foranstaltninger:

 • give arbejdsgivere og embedsmænd bindende instrukser om behandling af diskriminerende bestemmelser og praksis
 • ophæve en arbejdsgivers ulovlige interne regler, som resulterer eller kan resultere i diskriminerende adfærd.

Udvalget om forskelsbehandlings afgørelser kan appelleres til forvaltningsdomstolen i Sofia inden for 14 dage.

Udvalget håndhæver overholdelse af denne domstols afgørelser.

2. Nationalt ligestillingsråd

Kontaktoplysninger:

Council of Ministers
bul. Dondukov 1
Sofia 1594, Bulgarien
Websted: https://saveti.government.bg/web/cc_19/1

 • Navn på den enhed/institutionelle instans, der behandler anmodninger/klager/krav i forbindelse med overtrædelser af rettigheder

Det nationale råd for ligestilling under ministerrådet (også betegnet det nationale råd for ligestilling mellem mænd og kvinder, forkortelse på bulgarsk: NSRZhM)

 • Kort beskrivelse af ansøgninger/klager/krav, der behandles af institutionen

Det nationale ligestillingsråd sikrer, at statslige organer og ngo'er samarbejder om at udvikle og gennemføre den nationale ligestillingspolitik ved at befordre høringer, samarbejde og samordning.

 • Kort beskrivelse af procedure for/behandling af ansøgninger/klager/krav

Det nationale ligestillingsråd

 • rådgiver ministerrådet
 • undersøger kønsaspekter i udkast til lovgivning og afgørelser
 • gennemgår ministerrådets udkast til afgørelser for overensstemmelse med rådets kønspolitik
 • koordinerer nationale kønspolitikker mellem myndighederne og ngo'er for at tilse, at Bulgarien overholder sine internationale forpligtelser
 • foreslår foranstaltninger under den nationale ligestillingspolitik, enten selv eller sammen med udvalget vedrørende forskelsbehandling
 • opretholder kontakt med kolleger udenlands og internationale organisationer, der fremmer ligestilling
 • hjælper arbejdsmarkedets parter og ngo'er med nationale og regionale projekter til fremme af ligestilling og bedre balance mellem arbejde og fritid
 • organiserer kønsforskning.
 • Kort beskrivelse af mulige resultater af proceduren/behandlingen

Udvikling og gennemførelse af den nationale ligestillingspolitik.

Databeskyttelsesorgan

1. Kommissionen for beskyttelse af personoplysninger

Kontaktoplysninger:

Bul. Prof. Tsvetan Lazarov 2
Sofia 1592, Bulgarien
Tlf.: + 359 2 91 53 518
Fax: + 359 2 91 53 525
E-mail: kzld@cpdp.bg

Websted: http://www.cpdp.bg/

 • Navn på den enhed/institutionelle instans, der behandler anmodninger/klager/krav i forbindelse med overtrædelser af rettigheder

Kommissionen for beskyttelse af personoplysninger (forkortelse på bulgarsk: KZLD)

 • Kort beskrivelse af ansøgninger/klager/krav, der behandles af institutionen

Denne kommission bistår myndighederne med at gennemføre landets politik for beskyttelse af personoplysninger og behandler klager over overtrædelser af bestemmelserne om personoplysninger.

 • Kort beskrivelse af procedure for/behandling af ansøgninger/klager/krav

Alle har ret til at indberette krænkelser af beskyttede personoplysninger til kommissionen, inden for et år efter at de har opdaget krænkelsen, og fem år efter at den fandt sted. Den første instans, der gennemgår sagen, er direktoratet for retlige procedurer og tilsyn, som anbefaler den relevante procedure. Derefter mødes kommissionen for lukkede døre og beslutter, om sagen kan antages, og hvilken procedure der skal følges. Den kan iværksætte en undersøgelse, indsamle dokumentation eller indhente anbefalinger fra tredjepart. Hvis sagen kan antages, informeres parterne herom. Der fastsættes en dato for den offentlige høring, og parterne opfordres til at deltage sammen med eventuelle interesserede tredjeparter. Kommissionen træffer en afgørelse senest 30 dage efter indberetningen af krænkelsen. Den kan udstede bindende retningslinjer for skadevolderen, fastsætte en frist for, hvornår årsagen til krænkelsen skal være fjernet, eller pålægge en administrativ sanktion. Afgørelsen kan appelleres til den højeste forvaltningsret i op til 14 dage efter modtagelsen af afgørelsen.

 • Kort beskrivelse af mulige resultater af proceduren/behandlingen

Borgere, juridiske enheder og myndigheder kan bede kommissionen afgive en udtalelse om udkast til lovgivning.

Desuden kan den udstede bindende retningslinjer for administratorer af personoplysninger og indføre midlertidige forbud mod at behandle personoplysninger, hvis databeskyttelsesnormerne ikke er blevet overholdt.

Andre specialiserede organer

1. Nationalt råd for etniske mindretal og integration

Kontaktoplysninger:

Council of Ministers
bul. Dondukov 1
Sofia 1594, Bulgarien
Tlf.: +359 2 940 36 22

Fax: +359 2 940 21 18
E-mail: ncceii@government.bg
Websted: http://www.nccedi.government.bg/

 • Navn på den enhed/institutionelle instans, der behandler anmodninger/klager/krav i forbindelse med overtrædelser af rettigheder

Nationalt råd for etniske mindretal og integration under ministerrådet (forkortelse på bulgarsk: NSEIV)

 • Kort beskrivelse af ansøgninger/klager/krav, der behandles af institutionen

Dette organ behandler alle former for etniske problemstillinger. Det har ikke en særlig afdeling, der tager sig af klager og anmodninger, men sekretariatet behandler dem, når der er behov for det.

 • Kort beskrivelse af procedure for/behandling af ansøgninger/klager/krav

Det nationale råd for etniske mindretal og integration er et rådgivende, koordinerende organ, som bistår ministerrådet med at udvikle og gennemføre politikken om etniske mindretal og deres integration. Det fremmer samarbejdet mellem myndighederne og ngo'er, der forsvarer etniske mindretals interesser, og styrker forholdet mellem forskellige etniske grupper. Derudover koordinerer det og fører tilsyn med gennemførelsen af den nationale handlingsplan for årtiet for romaernes inddragelse 2005-2015. Alle provinser har deres eget råd for etniske mindretal og integration, der samarbejder med provinsens guvernør. Kommunerne kan selv nedsætte deres egne lokale råd for etniske mindretal og integration.

 • Kort beskrivelse af mulige resultater af proceduren/behandlingen

Ud over sine omfattende administrative opgaver skal sekretariatet for det nationale råd for etniske mindretal og integration opretholde forbindelsen og yde metodologisk bistand til rådene i provinser og kommuner vedrørende samarbejde om etniske og integrationsmæssige spørgsmål.

2. Agentur for handicappede

Kontaktoplysninger:

Ul. Sofroni Vrachanski 104-106
Sofia 1233, Bulgarien

Tlf. +359 2 940 80 95; 832 90 73
Fax: +359 2 832 41 62
E-mail: ahu@mlsp.government.bg
Websted: https://ahu.mlsp.government.bg

 • Navn på den enhed/institutionelle instans, der behandler anmodninger/klager/krav i forbindelse med overtrædelser af rettigheder

Agentur for handicappede (forkortelse på bulgarsk: AHU)

 • Kort beskrivelse af ansøgninger/klager/krav, der behandles af institutionen

Agenturet administrerer et register over leverandører af hjælpemidler og et over særlige virksomheder, der ejes af og arbejder for handicappede. Desuden behandler det klager over ulovlig behandling af en person med handicap og styrer projekter under forskellige programmer, som finansieres af agenturet.

 • Kort beskrivelse af procedure for/behandling af ansøgninger/klager/krav

Ansøgninger registreres i det automatiserede informationssystem "Dokman", hvorefter direktøren videresender dem til agenturets kontorchef og bestyrelsesmedlemmer, som fordeler dem til de relevante sagsbehandlere.

 • Kort beskrivelse af mulige resultater af proceduren/behandlingen

Ansøgningen behandles, og der fremsendes et svar.

3. Statens børneværn

Kontaktoplysninger:

Ul. Triaditsa 2
Sofia 1051, Bulgarien
Tlf.: +359 2 933 90 10, +359 2 933 90 16
Fax: +359 2 980 24 15
E-mail: sacp@sacp.government.bg

Websted: http://sacp.government.bg/

 • Navn på den enhed/institutionelle instans, der behandler anmodninger/klager/krav i forbindelse med overtrædelser af rettigheder

Statens børneværn (forkortelse på bulgarsk: DAZD)

 • Kort beskrivelse af ansøgninger/klager/krav, der behandles af institutionen

Børns rettigheder som fastlagt i FN's konvention om børns rettigheder er i Bulgarien sikret med lov om beskyttelse af børn, vedtaget i 2000, og statens børneværn, oprettet i 2001. Bulgarien har således forpligtet sig til at yde hensigtsmæssig bistand til forældre og værger og skabe en infrastruktur med børnepasningsydelser.

Beskyttelsen af børn i Bulgarien henhører under:

 • statens børneværn
 • agenturet for sociale ydelser (via lokale afdelingskontorer, også kendt som socialdirektorater)
 • ministrene for hhv. arbejdsmarkeds- og socialpolitik, uddannelse, ungdom og forskning, justitsanliggender, kultur og sundhed samt de lokale borgmestre.
 • Kort beskrivelse af procedure for/behandling af ansøgninger/klager/krav

Loven om beskyttelse af børn er rettet mod udsatte børn. Alle børn har ret til at blive beskyttet mod vold, mod at blive tvunget til at indgå i aktiviteter, der er skadelige for deres sundhed eller fysiske, mentale, moralske og uddannelsesmæssige udvikling, at blive udsat for opdragelsesmetoder, der krænker deres værdighed, og for fysiske, mentale eller andre former for vold og tvang, der strider mod deres interesser, at blive udnyttet til tiggeri, prostitution, udbredelse af pornografi og indsamling af ulovlig indkomst eller at blive udsat for seksuelt misbrug.

Bulgarien har indført følgende foranstaltninger til beskyttelse af børn:

 • Inden for familiens rammer: rådgivning, bistand, retshjælp samt psykologiske rådgivnings- og socialydelser. Disse foranstaltninger træffes af de lokale afdelinger af agenturet for sociale ydelser efter anmodning fra barnets forældre, værger, plejere eller barnet selv eller på agenturets eget initiativ. Ydelser leveres af agenturet for sociale ydelser eller andre leverandører af ydelser.
 • Uden for familien: Placering af barnet hos en familie, slægtninge eller nære venner eller i plejefamilie, ydelser leveret i barnets bopæl eller en specialinstitution. Foranstaltninger af denne art fastlægges af retten. Agenturet for sociale ydelser sørger for midlertidig bolig, indtil retten har truffet afgørelse.
 • Først når alle forsøg på at placere barnet i et familiemiljø er mislykkedes, placeres det i en specialinstitution.
 • Kort beskrivelse af mulige resultater af proceduren/behandlingen

Statens børneværn styrker børns rettigheder gennem:

 • tilsyn med offentlige og private skoler, børnehaver og institutioner for børn eller disses serviceafdelinger, klinikker, hospitaler, socialkontorer, leverandører af sociale ydelser til børn samt almennyttige organisationer, der arbejder med beskyttelse af børn
 • tilsyn med centre, der tilbyder specialpleje til børn
 • tilsyn med, at de sociale ydelser overholder en mindstestandard.

Agenturet kan udstede bindende retningslinjer for at undgå nye krænkelser, og skadevolderen skal orientere agenturet om, at den har efterkommet disse, eller betale en bøde. Der kan inden for 14 dage indgives appel over disse retningslinjer til en domstol.

4. Statens flygtningeagentur

Kontaktoplysninger:

Bul. Knyaginya Maria Luiza 114 B
Serdika
1233 Sofia, Bulgarien
Tlf.: +359 2 80 80 901 - formanden
Fax: +359 2 295 59 905
E-mail: sar@saref.government.bg
Website: http://www.aref.government.bg/

 • Navn på den enhed/institutionelle instans, der behandler anmodninger/klager/krav i forbindelse med overtrædelser af rettigheder

Statens flygtningeagentur (forkortelse på bulgarsk: DAB)

 • Kort beskrivelse af ansøgninger/klager/krav, der behandles af institutionen

Ansøgninger om asyl og familiesammenføring behandles i overensstemmelse med lov om asyl og flygtninge (forkortelse på bulgarsk: ZUB). Der kan i medfør af denne lov indgives appel over alle afgørelser om asyl og familiesammenføring. Alle andre ansøgninger er omfattet af agenturets interne procedureregler for tildeling af beskyttelse.

 • Kort beskrivelse af procedure for/behandling af ansøgninger/klager/krav

Hovedkomponenten i bulgarsk flygtningelovgivning er lov om asyl og flygtninge. Andre relevante bestemmelser findes i forvaltningsloven og lov om udenlandske statsborgere i Bulgarien (forkortelse på bulgarsk: ZChRB).

Der findes fire typer specialbeskyttelse:

 • asyl: asyl tildeles af Bulgariens præsident til udenlandske statsborgere, som er blevet forfulgt på grund af deres overbevisning eller handlinger til støtte for internationalt anerkendte rettigheder og friheder
 • flygtningestatus
 • asyl af humanitære årsager (der svarer til den subsidiære beskyttelsesstatus, jf. artikel 15 i direktiv om anerkendelse af flygtninge, 2004/83/EF)
 • midlertidig beskyttelse: tildelt på bestemte betingelser i perioder med massiv tilstrømning af flygtninge.

Agenturet behandler asylansøgninger. Formanden er den eneste embedsmand, der kan tildele flygtningestatus eller humanitær beskyttelse i Bulgarien.

Alle ansøgninger om flygtningestatus bliver nu behandlet i flygtningecentrene i Sofia og landsbyen Banya i nærheden af Nova Zagora.

Asylansøgere skal møde personligt op i agenturet. Ansøgninger indgivet ved grænsen eller til en anden myndighed videresendes til agenturet. Asylansøgere registreres den dag, deres ansøgning modtages i agenturet.

Agenturet skal give asylansøgere information om proceduren, deres rettigheder og pligter samt om organisationer, der yder juridisk og social bistand. Denne information skal gives på et sprog, de forstår, og vil blive læst op for dem af en tolk, umiddelbart før deres ansøgning registreres. De skal udfylde et skema, hvor de kun noterer en beskrivelse af deres udseende. Derefter behandles ansøgningen efter Dublinproceduren. Asylansøgernes fingeraftryk tages og lagres i Eurodacsystemet, og de stilles en række standardspørgsmål om deres rejse.

Hvis Bulgarien er ansvarlig for behandlingen, håndteres ansøgningen efter hasteproceduren af det kontor, der screenede ansøgeren. Dette kontor kan afslå asyl, hvis sagen ikke opfylder kriterierne i loven om asyl og flygtninge, det kan afslutte sagen, eller det kan videresende den til yderligere behandling efter standardproceduren. Hvis der ikke træffes en afgørelse efter senest tre dage, behandles ansøgningen automatisk efter standardproceduren.

Screeningkontorets afgørelse skal godkendes af de kompetente embedsmænd. Sagen kan om nødvendigt returneres med henblik på yderligere efterforskning. Når afgørelsen er godkendt, nedfældes den på skrift i en form, der er godkendt af metodologiafdelingen, underskrives af forskellige embedsmænd og sendes til agenturets formand til underskrift.

 • Kort beskrivelse af mulige resultater af proceduren/behandlingen

Tildeling af flygtningestatus, humanitær beskyttelse eller afvisning af en asylansøgning.

5. Det stående udvalg for menneskerettigheder og politietik

Kontaktoplysninger:

Ministry of the Interior
Ul. 6 Septemvri 29

Sofia 1000, Bulgarien
Tlf.: + 359 2 982 50 00 – (omstilling)
Websted: http://www.mvr.bg/

 • Navn på den enhed/institutionelle instans, der behandler anmodninger/klager/krav i forbindelse med overtrædelser af rettigheder

Det stående udvalg for menneskerettigheder og politietik (forkortelse på bulgarsk: PKPChPE)

 • Kort beskrivelse af ansøgninger/klager/krav, der behandles af institutionen

Udvalget slår bro mellem Indenrigsministeriet og civilsamfundsorganisationer og spiller som sådan en vigtig rolle. Det har afdelinger i ministeriets kontorer i provinsen. Dets opgave er at undersøge klager over krænkelser af menneskerettighederne.

 • Kort beskrivelse af procedure for/behandling af ansøgninger/klager/krav

Udvalget samarbejder aktivt med civilsamfundsorganisationer, tilskynder til positiv praksis i politiet og harmoniserer de regler, der stammer fra Bulgariens medlemskab af EU. Dets årlige arbejdsplan omfatter følgende aktiviteter:

 • overvåge gennemførelsen af relevant lovgivning og stille forslag til forbedringer
 • tilskynde til etisk adfærd og respekt for menneskerettighederne i politiets daglige arbejde
 • tilbyde politiet kurser i menneskerettigheder.
 • Kort beskrivelse af mulige resultater af proceduren/behandlingen
 • Det overvåges, at politiet overholder varetægtsfængsledes rettigheder.
 • Det overvåges, at kodeks for etisk adfærd overholdes.
 • Der gennemføres kontroller for at sikre, at loven og ministeriets bestemmelser og bekendtgørelser overholdes, herunder love og regler vedrørende etisk politiadfærd og menneskerettigheder.

6. Nationalforsamlingens udvalg om menneskerettigheder, religion og andragender

Kontaktoplysninger:

Pl. Narodno Sabranie 2 (Hemicycle)
Pl. Knyaz Aleksandar I No 1 (parlamentsmedlemmernes udvalg og kabinetter)
Sofia 1169, Bulgarien
Omstillingen: +359 2 939 39
Fax: +359 2 981 31 31
E-mail: infocenter@parliament.bg
E-mail: humanrights@parliament.bg

Websted: https://www.parliament.bg

 • Navn på den enhed/institutionelle instans, der behandler anmodninger/klager/krav i forbindelse med overtrædelser af rettigheder

Nationalforsamlingens udvalg om menneskerettigheder, religion og andragender (forkortelse på bulgarsk: KPChVZhPG)

 • Kort beskrivelse af ansøgninger/klager/krav, der behandles af institutionen

Dette parlamentsudvalg har en lovgivningsmæssig funktion inden for menneskerettigheder og trosfrihed. Derudover modtager det andragender fra offentligheden og civilsamfundsorganisationer.

Emnerne er meget spredte og dækker alle aspekter af samfundet, som domstolene ikke behandler. De fleste andragender vedrører sociale problemer, efterfulgt af problemer med retssystemet, forbrugerrettigheder, politiet, planlægningsbeslutninger, ulovligt byggeri, genindsættelse i privat jordeje, lokale myndigheder, religiøse rettigheder, national regeringsførelse, etnisk forskelsbehandling osv.

 • Kort beskrivelse af procedure for/behandling af ansøgninger/klager/krav

Udvalget er det bulgarske parlaments direkte forbindelse til landets borgere. Dets rolle er klart defineret. Udvalgets forretningsorden fastlægger i detaljer, hvordan andragender skal registreres, fremsendes og arkiveres, og hvordan hvert trin i processen skal registreres. Hvert dokument får et referencenummer, registreres i et særligt register og overdrages til en sagsbehandler, som undersøger det og sender et svar eller videresender sagen til den relevante myndighed inden for en rimelig tidsfrist. Udvalget beskæftiger sig navnlig med lokale og nationale myndigheder, der ikke overholder de svarfrister, der er fastlagt i forvaltningsretsplejeloven. Udvalgets sagsbehandlere yder også telefonisk rådgivning om proceduremæssige rettigheder og forklarer, i hvilke sager de kan hjælpe.

Anonyme andragender behandles ikke.

 • Kort beskrivelse af mulige resultater af proceduren/behandlingen

Borgerne får råd om og hjælp til at forsvare de borgerrettigheder, der er sikret i forfatningen.

7. Justitsministeriets generaldirektorat for straffuldbyrdelse

Kontaktoplysninger:

Bul. General N. Stoletov 21
Sofia 1309, Bulgarien
Tlf.: + 359 2 813 91 90

Fax: + 359 931 15 74
E-mail: mailto:gdin_ias@abv.bg; gdin@gdin.bg

Websted: http://www.gdin.bg/

 • Navn på den enhed/institutionelle instans, der behandler anmodninger/klager/krav i forbindelse med overtrædelser af rettigheder

Justitsministeriets generaldirektorat for strafhåndhævelse (forkortelse på bulgarsk: GDIN)

 • Kort beskrivelse af ansøgninger/klager/krav, der behandles af institutionen

Klager fra varetægtsfængslede vedrører primært disciplinære foranstaltninger, overførsel til andre faciliteter, forhold under varetægtsfængslingen, levevilkår, lægebehandling og fængselspersonalets adfærd.

 • Kort beskrivelse af procedure for/behandling af ansøgninger/klager/krav

Disciplinærforanstaltninger i henhold til artikel 101 i lov om strafhåndhævelse og varetægtsfængsling (forkortelse på bulgarsk: ZINZS) kan appelleres inden for syv dage efter meddelelsen herom til generaldirektoratet for strafhåndhævelse, hvis foranstaltningerne er indført af fængselsdirektøren eller direktøren for en arrest eller lignende, eller til justitsministeren, hvis den er udstedt af generaldirektøren. Isolationsfængsling kan appelleres til den relevante distriktsdomstol inden for tre dage efter meddelelsen herom. Isolationsfængsling i over to måneder uden ret til at deltage i gruppeaktiviteter (lovens artikel 120) kan kun pålægges af generaldirektøren for strafhåndhævelse og kan appelleres til den relevante provinsdomstol inden for tre dage efter meddelelsen.

Overførsler bestemmes af generaldirektøren for strafhåndhævelse og kan appelleres til justitsministeren inden for 14 dage efter meddelelsen herom.

Afgørelser om strengere afsoningsbetingelser træffes af udvalget om strafhåndhævelse (lovens artikel 74, stk. 1) og kan appelleres til den relevante provinsdomstol inden for 14 dage efter meddelelsen herom.

På grundlag af artikel 1, stk. 1, i lov om ansvar for skader påført af stat og kommuner (forkortelse på bulgarsk: ZODOV) behandles klager over levevilkår, lægebehandling og fængselspersonalets adfærd af forvaltningsdomstolene i overensstemmelse med bestemmelserne i forvaltningsloven. Afgørelser kan appelleres en gang. Klager under artikel 71, stk. 1, i lov om beskyttelse mod forskelsbehandling behandles af distriktsdomstolene eller udvalget om forskelsbehandling. Denne procedure er omfattet af den civile retsplejelov, og afgørelser kan appelleres to gange. Udvalgets afgørelser kan appelleres til den højeste forvaltningsdomstol i overensstemmelse med forvaltningsloven.

 • Kort beskrivelse af mulige resultater af proceduren/behandlingen

Når forvaltningsafgørelser og domme træder i kraft, er de bindende og gennemføres af generaldirektoratet og dettes regionale afdelinger.

8. Nationalt udvalg for menneskehandel

Kontaktoplysninger:

Blvd G. M. Dimitrov 52
Sofia 1797, Bulgarien
Tlf.: + 359 2 807 80 50
Fax: + 359 2 807 80 59
E-mail: office@antitraffic.government.bg

Websted: http://antitraffic.government.bg/

 • Navn på den enhed/institutionelle instans, der behandler anmodninger/klager/krav i forbindelse med overtrædelser af rettigheder

Ministerrådets nationale udvalg for menneskehandel (forkortelse på bulgarsk: NKBTH)

 • Kort beskrivelse af ansøgninger/klager/krav, der behandles af institutionen

Oplysninger om menneskehandel kan indgives til udvalgets sekretariat af ofrene selv eller personer, der optræder på deres vegne. Udvalget behandler også klager fra borgere over, hvordan det forvalter sine opgaver. Fristen for behandling af sådanne klager er fastlagt ved lov.

 • Kort beskrivelse af procedure for/behandling af ansøgninger/klager/krav

Udvalget sender oplysningerne til det relevante regeringskontor til opfølgning, efterforskning og/eller afklaring. Ofre sikres anonymitet (artikel 20 i lov om menneskehandel, forkortelse på bulgarsk: ZBTH). Hvis ofret er mindreårigt, skal udvalget kontakte statens agentur for børns beskyttelse, der træffer foranstaltninger i henhold til loven om børns beskyttelse.

Bulgarske og internationale ngo'er, der arbejder med menneskehandel, kan deltage i udvalgets møder efter skriftlig anmodning vedlagt bestemte støttedokumenter (artikel 4, stk. 4, i lov om menneskehandel og artikel 12 i udvalgets forretningsorden).

 • Kort beskrivelse af mulige resultater af proceduren/behandlingen

Hvis dokumenterne ikke er fyldestgørende eller er behæftede med fejl, kan udvalget bede om at få dem præciseret eller rettet inden for en bestemt frist. Senest 30 dage efter indgivelsen af klagen træffer udvalget en afgørelse, der kan appelleres til den højeste forvaltningsdomstol.

9. Det centrale udvalg om ungdomskriminalitet

Kontaktoplysninger:

Bul. Knyaz Dondukov 9, 4th floor
Sofia 1000, Bulgarien
Tlf.: + 359 2 981 11 33
Fax: + 359 2 987 40 01

Websted: http://www.ckbppmn.government.bg/obshti/funktzii.html

 • Navn på den enhed/institutionelle instans, der behandler anmodninger/klager/krav i forbindelse med overtrædelser af rettigheder

Ministerrådets centrale udvalg om ungdomskriminalitet (forkortelse på bulgarsk: TsKBPPMN)

 • Kort beskrivelse af ansøgninger/klager/krav, der behandles af institutionen

Udvalgets opgaver:

 • koordinere regeringens tjenestegrenes og ngo'ers aktiviteter vedrørende ungdomskriminalitet
 • forvalte og føre tilsyn med aktiviteterne i de lokale udvalg om ungdomskriminalitet
 • analysere og aggregere statistiske data, studere tendenser og udarbejde prognoser
 • deltage i udformningen af udkast til lovgivning om mindreåriges problemer
 • øge offentlighedens kendskab til problematisk adfærd hos unge
 • informere offentligheden om situationer, der kan fremprovokere ungdomskriminel adfærd, om forældrenes rolle, status for ungdomskriminalitet i landet og den retning, den udvikler sig i.
 • Kort beskrivelse af procedure for/behandling af ansøgninger/klager/krav

De lokale ungdomskriminalitetsudvalg har ansvar for at organisere, styre og overvåge kommunernes indsats for at forebygge og mindske omfanget af antisocial adfærd blandt unge. De har også beføjelse til at gennemgå sager om ungdomskriminalitet. Strafferetten indeholder et kapitel med særlige bestemmelser for mindreårige, der svarer til artikel 40 i FN's konvention om børns rettigheder og regel 11 i Beijing-reglerne. I henhold til dette kapitel skal uddannelsesforanstaltninger være det foretrukne værktøj, jf. artikel 13 i lov om ungdomskriminalitet (forkortelse på bulgarsk: ZBPPMN). Sådanne foranstaltninger træffes uden om retssystemet og har en rent uddannelsesmæssig og social funktion. Det kan f.eks. være rådgivning om adfærdsproblemer, tilskyndelse til større inddragelse af forældrene og støtte fra lærere og pædagoger.

 • Kort beskrivelse af mulige resultater af proceduren/behandlingen

Der træffes relevante foranstaltninger på grundlag af en analyse af årsagerne til adfærdsproblemet. Hvis et barn er forsømt, kan der træffes foranstaltninger over for forældrene.

10. Nationalt retshjælpskontor

Kontaktoplysninger:

Ul. Razvigor 1
Sofia 1421, Bulgarien
Tlf.: +359 2 81 93 200
Fax: + 359 2 865 48 12
E-mail: nbpp@nbpp.government.bg

Websted: https://mjs.bg

 • Navn på den enhed/institutionelle instans, der behandler anmodninger/klager/krav i forbindelse med overtrædelser af rettigheder

Nationalt retshjælpskontor (forkortelse på bulgarsk: NBPP)

 • Kort beskrivelse af ansøgninger/klager/krav, der behandles af institutionen

Anmodninger om retshjælp sendes til kontorets formand.

 • Kort beskrivelse af procedure for/behandling af ansøgninger/klager/krav

Følgende er berettiget til retshjælp:

 • personer, der er berettigede til sociale ydelser
 • personer, der opholder sig i en social særinstitution eller
 • plejefamilier og familiemedlemmer eller nære venner, der forsørger et barn i overensstemmelse med lov om beskyttelse af børn.

Ansøgeren skal indsende følgende:

 • en erklæring fra direktøren for det lokale socialsikringskontor (også betegnet socialdirektorat) med en bekræftelse af, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet modtog månedlige sociale ydelser i overensstemmelse med artikel 9 i gennemførelsesbestemmelserne til lov om social bistand (forkortelse på bulgarsk: PPZSP)

eller

 • en original erklæring fra direktøren for det lokale socialsikringskontor med en bekræftelse af, at ansøgeren er berettiget til at modtage månedlige sociale ydelser.

Ansøgeren skal også indsende en erklæring om familiens økonomiske ressourcer.

 • Kort beskrivelse af mulige resultater af proceduren/behandlingen

Kontorets formand kan enten tildele eller afvise at tildele retshjælp. Afgørelsen kan appelleres til den højeste forvaltningsdomstol i Sofia i overensstemmelse med forvaltningsloven.

11. Nationalt råd for støtte og erstatning til ofre for lovovertrædelser

Kontaktoplysninger:

Ministry of Justice
ul. Slavyanska 1
Sofia 1040, Bulgarien
Tlf.: + 359 2 9 237 359
Fax: + 359 2 980 62 93

E-mail: compensation@justice.government.bg
Websted: https://www.compensation.bg

 • Navn på den enhed/institutionelle instans, der behandler anmodninger/klager/krav i forbindelse med overtrædelser af rettigheder

Nationalt råd for støtte og erstatning til ofre for lovovertrædelser (forkortelse på bulgarsk: NSPKPP)

 • Kort beskrivelse af ansøgninger/klager/krav, der behandles af institutionen

Rådet behandler ansøgninger om økonomisk erstatning, jf. lov om støtte og erstatning til ofre for lovovertrædelser (forkortelse på bulgarsk: ZPFKPP). For at være berettiget til erstatning skal ofret have lidt et økonomisk tab som følge af terrorhandlinger, mord, en overlagt strafbar lovovertrædelse, der resulterer i alvorlige fysiske skader, voldtægt eller seksuelt overgreb, der resulterer i alvorlige skader, menneskehandel, kriminelle handlinger begået på vegne af en organiseret kriminel bande og andre alvorlige overlagte strafbare handlinger, der resulterer i dødsfald eller fysisk skade (artikel 3, stk. 3, i loven). Overtrædelsen skal være begået efter den 30. juni 2005. I henhold til loven kan der ydes erstatning for følgende tab, som skal være en direkte følge af en lovovertrædelse:

1.   andre udgifter til lægebehandling end dem, der dækkes af den nationale sygesikringsfond

2.   tabt arbejdsfortjeneste

3.   udgifter til juridisk bistand

4.   tabt erhvervsevne

5.   begravelsesomkostninger

6.   andre materielle skader.

Der skal indsendes dokumentation for udgifterne.

 • Kort beskrivelse af procedure for/behandling af ansøgninger/klager/krav

Ofre for lovovertrædelser kan indsende ansøgning om økonomisk erstatning til guvernøren i deres provins eller til rådet, inden for to måneder efter at lovovertræderen er blevet dømt (artikel 12 i loven). Rådet skal behandle kravet inden for tre måneder efter modtagelsen.

 • Kort beskrivelse af mulige resultater af proceduren/behandlingen

Rådet mødes mindst hver tredje måned for at behandle erstatningsansøgninger. Afgørelserne træffes med simpelt flertal af de tilstedeværende, de skal være begrundede, og de kan ikke påklages.

Andre

NGO database - http://www.ngobg.info/bg/search/advanced.html

Sidste opdatering: 08/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.