Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: græsk er allerede oversat.
Swipe to change

Nationale domstole og udenretslige organer

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Nationale domstole

Kredsdomstolen i Nicosia (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)
Charalampos Mouskou St.
1405 Nicosia
Cypern

Kredsdomstolen i Limassol (Eparchiakó Dikastírio Lemesoú)
8 Lordou Vyrona Ave.,
3726 Limassol
PO Box 54619
Cypern

Kredsdomstolen i Larnaca (Eparchiakó Dikastírio Lárnakas)
Artemidos Ave.
6301 Larnaca
PO Box 40107
Cypern

Kredsdomstolen i Paphos (Eparchiakó Dikastírio Páfou)
Corner of Neophytou St. & Nikolaidi St.
8100 Paphos
PO Box 60007
Cypern

Kredsdomstolen i Famagusta (Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou)
2 Sotiras St.
5286 Paralimni
Cypern

Kredsdomstolen i Kyrenia (Eparchiakó Dikastírio Kerýneias)
Charalampos Mouskou St.
1405 Nicosia
Cypern

Nationale menneskerettighedsinstitutioner:

Kommissæren for forvaltning og menneskerettigheder (ombudsmanden)

Kommissæren for forvaltning og menneskerettigheder (Epítropos Dioikíseos kai Anthropínon Dikaiomáton, også kaldet "ombudsmanden") er en uafhængig institution, der officielt blev oprettet i 1991. Ombudsmandsinstitutionen er primært ansvarlig for udenretslig kontrol af forvaltningen og beskyttelsen af menneskerettighederne.

Ombudsmandens hovedformål er at sikre retsstatsprincippet, fremme god forvaltningsskik, beskytte den enkelte borgers rettigheder, bekæmpe fejladministration og beskytte borgernes rettigheder og menneskerettighederne generelt.

Ombudsmanden indleder sædvanligvis en undersøgelse, når denne har modtaget en klage fra en borger, som direkte og personligt berøres af den handling, klagen vedrører. Ombudsmanden kan imidlertid også indlede en undersøgelse efter instruks fra ministerrådet eller af egen drift i sager af almen interesse.

Ombudsmandens forslag eller henstillinger er ikke bindende. Hvis de berørte parter ikke efterkommer den, giver det imidlertid anledning til et principielt spørgsmål. Denne holdning er blevet styrket af den nylige ændring af den relevante lovgivning, som giver ombudsmanden mulighed for at høre den berørte myndighed i et forsøg på at nå frem til en måde, hvorpå myndigheden kan administrere i overnesstemmelse med ombudsmandens holdninger og overholde dem i praksis.

Ombudsmanden har vide beføjelser og har i tillæg til ovennævnte følgende roller:

Antidiskriminationsorgan: I denne egenskab undersøger ombudsmanden efter en klage fra en borger eller af egen drift, om princippet om ligebehandling af alle uanset race, national eller etnisk oprindelse, tilhørsforhold, sprog, farve, alder, handicap, seksuel orientering, religion, politisk eller anden overbevisning er blevet tilsidesat i forbindelse med social sikring, sociale ydelser, sundhedspleje, uddannelse, medlemskab af sammenslutninger og fagforeninger og adgang til varer og tjenesteydelser, herunder bolig. Ombudsmanden kan handle inden for både den offentlige og den private sektor.

Ligestillingsorgan: I denne egenskab undersøger ombudsmanden efter en klage fra en borger eller på eget initiativ, om princippet om ligebehandling af alle uanset race, national eller etnisk oprindelse, tilhørsforhold, sprog, farve, alder, handicap, seksuel orientering, religion, politisk eller anden overbevisning er blevet tilsidesat i forbindelse med beskæftigelse, arbejde og erhvervsuddannelse, herunder ansættelsesaftaler eller dokumenter, der ligger til grund for et ansættelsesforhold, rekruttering, afskedigelse, annoncering af ledige stillinger i aviser osv. Ombudsmanden undersøger også, om personer udsættes for kønsbestemt forskelsbehandling i forbindelse med deres adgang til varer og tjenesteydelser (f.eks. uddannelse, sundhedspleje samt bank- og forsikringstjenester). Ombudsmanden kan handle inden for både den offentlige og den private sektor.

En uafhængig myndighed til forebyggelse af tortur: I denne egenskab kan ombudsmanden besøge steder, hvor personer helt eller delvist er frihedsberøvede (f.eks. fængsler, politiets detentioner, psykiatriske institutioner og plejehjem), for at observere og registrere opholdsbetingelserne. Formålet er at sikre værdigheden og rettighederne for personer, der befinder sig på sådanne institutioner. Efter sådanne besøg fremsætter ombudsmanden henstillinger til forbedring af de konstaterede forhold og de relevante lovgivningsmæssige og institutionelle rammer. Når ombudsmanden undersøger og åbent kommunikerer med de kompetente myndigheder, kan han desuden afgive fremsætte henstillinger og forslag med henblik på at forebygge tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling. Ombudsmanden kan handle inden for både den offentlige og den private sektor.

En national menneskerettighedsinstitution: I denne egenskab fremsætter ombudsmanden udtalelser, henstillinger og forslag, når en statslig myndighed efter hans opfattelse har krænket eller begrænset menneskerettighederne. Kommissionen træffer også bredere foranstaltninger for at fremme menneskerettigheder og kontakter til det formål NGO'er, som arbejder med menneskerettigheder, og andre organiserede grupper.

En uafhængig myndighed til fremme af handicappedes rettigheder: I denne egenskab er ombudsmanden ansvarlig for at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap i Cypern.

Ombudsmanden undersøger af egen drift eller efter en klage, om statslige myndigheder overholder konventionens bestemmelser, og angiver, hvordan situationen kan forbedres. Ombudsmanden samarbejder også med andre organer på dette område og sørger for uddannelse i, fremmer bevidstheden om og styrker håndhævelsen af handicappedes rettigheder i praksis.

Cyperns politi

Inden for Cyperns politi er der etableret kontorer, som har til opgave at fremme, beskytte og styrke de grundlæggende menneskerettigheder. I det følgende beskrives disse kontorers opgaver og forpligtelser kort for at påvise den indsats, der ydes for at sikre, at politiet beskytter de grundlæggende rettigheder:

 • Menneskerettighedskontoret

Menneskerettighedskontoret rapporterer til Den Europæiske Union og direktoratet for internationale forbindelser under Cyperns politi og:

 1. har ansvaret for at undersøge og overholde forpligtelser, der følge af afgørelser, som træffes af menneskerettighedsinstitutioner i Unionen på områder, som er omfattet af politiets kompetence
 2. fokuserer på gennemførelsen af Europarådets henstillinger vedrørende forholdene for indsatte i politiets detentioner osv.
 3. gennemfører systematiske kontroller af politiets detentioner og indgiver relevante rapporter om og henstillinger til, hvordan forholdene kan forbedres for de indsatte
 4. samarbejder med andre statslige agenturer, NGO'er og uafhængige organer om spørgsmål vedrørende beskyttelsen af alle borgeres menneskerettigheder og fremsætter henstillinger med det formål at sikre, at politiet overholder bestemmelserne i lovgivningen og konventioner, som Republikken Cypern har undertegnet og ratificeret
 5. samarbejder med Cyperns politiakademi om at planlægge og gennemføre programmer for uddannelse i menneskerettigheder
 6. udarbejder og formidler cirkulærer og håndbøger om beskyttelse og fremme af menneskerettigheder.
 • Kontoret for bekæmpelse af forskelsbehandling

Kontoret for bekæmpelse af forskelsbehandling rapporterer til afdelingen for kriminalitet under Cyperns politi og har til formål at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling, racisme og fremmedhad.

Kontoret har bl.a. følgende hovedopgaver:

 1. sørge for koordinering, overvågning og samarbejde mellem politibetjente i forbindelse med efterforskning og registrering af racistiske lovovertrædelser og hændelser eller forbrydelser med et racistisk motiv
 2. samarbejde med andre statslige agenturer og NGO'er, der deltager i kampen mod forskelsbehandling og racisme
 3. samarbejde med Cyperns politiakademi om videreuddannelsen af politibetjente
 4. fungere som forbindelseskontor mellem Cyperns politi og andre agenturer med ansvar for mere effektive politikker mod racisme
 5. styrke og gennemføre den nationale lovgivning vedrørende internationale og Unionens retningslinjer og forpligtelser.
 • Kontoret mod vold i hjemmet og misbrug af børn

Kontoret mod vold i hjemmet og misbrug af børn rapporterer til afdelingen for kriminalitet under Cyperns politi og arbejder primært med koordinering, gennemførelse og støtte.

Dets vigtigste opgaver omfatter overvågning af sager eller hændelser, undersøgelse af straffeattester og fremsættelse af henstillinger om, hvordan de behandles fremover. I medfør af dets ansvar for at håndhæve loven samarbejder kontoret mod vold i hjemmet og misbrug af børn med andre efterforskere med ansvar for sådanne sager, familierådgivere og medarbejder hos de sociale myndigheder samt andre statslige og ikkestatslige medarbejdere med ansvar på dette område og også med ofre, som kontaktes personligt eller telefonisk. I samarbejde med Cyperns politiakademi tilrettelægger kontoret også kurser for politibetjente.

 • Kontoret for bekæmpelse af menneskehandel

Kontoret for bekæmpelse af menneskehandel rapporterer til afdelingen for kriminalitet under Cyperns politi og har til formål at bekæmpe menneskehandel i overensstemmelse med loven om forebyggelse og bekæmpelse af handel med og udnyttelse af mennesker og beskyttelse af ofre og andre relevante love og forpligtelser for politiet på både europæisk og internationalt niveau.

Kontoret har bl.a. følgende hovedopgaver og -ansvarsområder:

 1. behandle, analysere og bruge oplysninger om overtrædelser på dets område
 2. koordinere alle direktoraters/agenturers/afdelingers aktiviteter med henblik på at sikre, at landsdækkende operationer planlægges og gennemføres effektivt
 3. identificere ofre for menneskehandel eller udnyttelse i overensstemmelse med den relevante identifikationsmanual og bestemmelserne i den relevante lovgivning
 4. videreuddanne politibetjente i forhold vedrørende menneskehandel
 5. følge op på efterforskningen af sager vedrørende menneskehandel og udstikke relevante retningslinjer for forhørsledere uanset tjenestested
 6. under ledelse af politiets afdeling for kriminalitet efterforske komplekse og alvorlige overtrædelser af loven om forebyggelse og bekæmpelse af handel med og udnyttelse af mennesker og beskyttelse af ofre i samarbejde med uddannede betjente, som arbejder i de lokale efterforskningsafdelinger
 7. besvare anmodninger fra andre lande om juridisk assistance vedrørende menneskehandel
 8. føre en statistisk database og udarbejde relevante rapporter og statistikker
 9. varetage andre funktioner, som er fastsat ved lov og i den nationale handlingsplan mod menneskehandel, eller som det pålægges af politichefen.

Med henblik på at sikre og beskytte rettighederne for identificerede ofre for menneskehandel samarbejder kontoret med de sociale myndigheder og NGO'er som f.eks. Cyprus Stop Trafficking, KISA, Caritas, Well Spring osv.

Ombudsmanden for børns rettigheder

Ombudsmanden for børns rettigheder (Epítropos Prostasías ton Dikaiomáton tou Paidioú) blev oprettet som en institution ved lov om ombudsmanden for børns rettigheder af 2007 (lov 74(I)/2007), som trådte i kraft den 22. juni 2007. Loven omhandler udnævnelsen af en ombudsmand, etableringen og driften af ombudsmandens kontor og andre relaterede forhold. Den blev ændret i 2014 ved lov om beskyttelse af børns rettigheder (lov 44(I)/2014) med henblik på at håndtere yderligere spørgsmål.

Loven indeholder vigtige bestemmelser, som sætter ombudsmandens kontor i stand til at fungere som en uafhængig national menneskerettighedsinstitution med ansvar for at beskytte og fremme børns rettigheder. Ved loven tillægges ombudsmanden brede opgaver og forpligtelser, der som udgangspunkt kan opstilles i fire søjler:

 • kontrol og overvågning af lovgivning, procedurer og offentlige og private institutioners praksis
 • styrkelse og inddragelse af børn
 • uddannelse og bevidstgørelse af børn og samfundet generelt om børns rettigheder
 • repræsentation af børn og deres interesser i procedurer, som berører dem.

Leda Koursoumba blev udpeget som den første ombudsmand for børns rettigheder. Hun sidder i øjeblikket i sin anden periode som ombudsmand.

Kontaktoplysninger:

Corner of Apelli St. and Pavlou Nirvana St., 5th floor, 1496

Tlf.: +357 22873200
Fax: +357 22872365

E-mail: childcom@ccr.gov.cy
Websted: http://www.childcom.org.cy/

Kommissæren for beskyttelse af personoplysninger

Kommissæren for beskyttelse af personoplysninger (Epítropos Prostasías Dedoménon Prosopikoú Charaktíra) er en uafhængig tilsynsmyndighed, som blev oprettet ved lov om behandling af personoplysninger (beskyttelse af den enkelte borger) nr. 112 af 2001 (lov 112(I)/2001), som gennemfører direktiv 95/46/EF i Cyperns nationale lovgivning.

Kommissæren fører tilsyn med gennemførelsen af ovennævnte lov. Kommissærens opgaver omfatter kontroller, udstedelse af godkendelser, der kræves i henhold til loven, og pålæg af administrative sanktioner for overtrædelse af loven. Kommissæren samarbejder med de relevante myndigheder i andre medlemsstater og Europarådet i sager, som er omfattet af kommissærens ansvarsområde, og som vedrører fremme af respekten for de europæiske borgeres ret til beskyttelse af privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger.

Kommissæren fungerer som national tilsynsmyndighed for Europol, Eurojust, Eurodac, SIS II (anden generation af Schengeninformationssystemet), VIS (visuminformationssystemet), CIS (toldinformationssystemet) og IMI (informationssystemet for det indre marked).

Kommissærens kontor arbejder for at give offentligheden bedre oplysninger om de rettigheder, der er fastsat ved lov, og skabe en kultur, som tager hensyn til privatlivets fred, i både den offentlige og den private sektor.

Afdelingen for social inklusion af handicappede under arbejds-, velfærds- og socialforsikringsministeriet

FN-konventionen om handicappedes rettigheder er en milepæl for handicappede og kræver, at stater vedtager alle de love, forskrifter og andre foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte handicappedes rettigheder i alle henseender. Republikken Cypern ratificerede konventionen i 2011 og udarbejdede og vedtog sin første nationale handlingsplan for handicappede i 2013.

Afdelingen for social inklusion af handicappede påtog sig som fokuspunkt at koordinere den effektive gennemførelse af FN-konventionen om handicappedes rettigheder og de nationale handlingsplaner for handicappede for perioderne 2013-2015 og 2017-2020.

Afdelingen for social inklusion af handicappede arbejder desuden for at fremme handicappedes sociale beskyttelse, sociale inklusion og beskæftigelse. Afdelingens hovedopgaver omfatter:

 • udføre vurderinger og udstede attester vedrørende handicap og funktionalitet
 • bevilge sociale ydelser til handicappede
 • sørge for direkte og indirekte erhvervsmæssig rehabilitering og andre former for støtte.

Afdelingens vision er at forbedre livskvaliteten for handicappede og åbne op for nye udsigter til social integration for handicappede gennem planlægning, koordinering og gennemførelse af reformer.

Nationalt organ for kvinders rettigheder

 1. Det nationale organ for kvinders rettigheder (Ethnikós Michanismós gia ta Dikaiómata tis Gynaíkas) blev oprettet den 16. februar 1994 ved ministerrådets afgørelse nr. 40.609.
 2. Det nationale organ for kvinders rettigheder er en vigtig organisation for udformning og fremme af regeringens politik for fjernelse af lovbestemt forskelsbehandling af kvinder og sikring af ligestilling mellem mænd og kvinder på alle lovgivningsområder. Det hjælper også med at gennemføre princippet om ligestilling og lige muligheder i praksis. Det kræver bl.a. en holdningsændring, fremme af særlige programmer, som støtter og styrker kvinder i deres forskelligartede roller, samt integration af ligestilling i alle programmer og politikker.
 3. I henhold til ministerrådets afgørelse nr. 76.789 af 23. april 2014 har det nationale organ for kvinders rettigheder kommissæren for ligestilling og organets generalsekretariat som formand, og organets generalsekretariat består af embedsmænd fra justitsministeriets ligestillingsenhed.
 4. Det nationale organ for kvinders rettigheder er sammensat af tre udvalg: a) rådet, b) det nationale udvalg og c) det tværministerielle udvalg. Det har også et generalsekretariat.
 5. Det nationale organs råd har 19 medlemsorganisationer. Rådets medlemmer tæller kvindeorganisationer, fagforeninger og andre NGO'er, herunder to tyrkisk-cypriotiske kvindeorganisationer (en liste over rådets medlemsorganisationer er vedhæftet som bilag).
 6. Det nationale organs nationale udvalg har 69 medlemsorganisationer, herunder organisationer, som er tilknyttet politiske partier, organisationer, som bekæmper vold mod og udnyttelse af kvinder, organisationer med fokus på uddannelse, forskning og bekæmpelse af racisme, landbrugsorganisationer, fagforeninger, organisationer for fred, fordrevne, familien, børn osv.
 7. Det nationale organs tværministerielle udvalg består af embedsmænd med ansvar for kvinders rettigheder fra alle ministerier og generaldirektoratet for europæiske programmer, koordinering og udvikling.
 8. Generalsekretariatet forbereder møderne i alle det nationale organs udvalg og bistår i gennemførelsen af alle de beslutninger, der træffes, ved at yde administrativ og videnskabelig støtte og vejledning.

Parlamentets udvalg om menneskerettigheder og lige muligheder for mænd og kvinder

Inden for rammerne af parlamentarisk granskning har parlamentets udvalg om menneskerettigheder og lige muligheder for mænd og kvinder primært til opgave at undersøge, om bestemmelserne i Cyperns forfatning, i internationale konventioner og i relevant lovgivning overholdes i Republikken Cypern.

I denne forbindelse undersøger udvalget sager vedrørende krænkelserne af menneskerettighederne for borgere og andre personer i Republikken Cypern og rapporterer herom til repræsentanternes hus.

Sidste opdatering: 11/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.