Nationale domstole og udenretslige organer

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Nationale domstole

I sager vedrørende forskelsbehandling er sagsøgtes (dvs. den person, der er anklaget for forskelsbehandling) lokale ret sædvanligvis kompetent i første instans. Når alle ordinære appelmuligheder er udtømt, kan en individuel forfatningsretlig klage indbringes for forfatningsdomstolen.

Forfatningsdomstolen

Joštova 8, 660 83 Brno 2

Tlf. (+420) 542162111
Fax: (+420) 542161309, (+420) 542161169

E-mail: podatelna@ochrance.cz

Den retsinstans, der skal sikre, at lovgivningen er i overensstemmelse med forfatningen er forfatningsdomstolen, hvis statsretlige stilling og kompetence er nedfældet i Den Tjekkiske Republiks forfatning. Forfatningsdomstolen står uden for det almindelige domstolssystem. Forfatningsdomstolens primære opgave er at sikre loves forenelighed med forfatningen og at beskytte de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der er fastlagt i forfatningen, chartret om grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og Den Tjekkiske Republiks øvrige forfatningsmæssige love, og at garantere, at statsmagten udøves i overensstemmelse med forfatningen.

I henhold til forfatningens artikel 87 behandler forfatningsdomstolen bl.a. forfatningsretlige klager indgivet af juridiske eller fysiske personer over endelige og retskraftige afgørelser og andre indgreb, der er truffet af offentlige organer, som påvirker de pågældendes forfatningssikrede grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Forfatningsdomstolens afgørelser er endelige og kan ikke appelleres.

Forfatningsdomstolen har på sit websted en vejledning i proceduren for forfatningsretlige klager, som indeholder grundlæggende oplysninger om proceduren (se http://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti).

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Det primære nationale menneskerettighedsorgan, som behandler krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder, er ombudsmanden (se nedenfor).

På statsligt plan henhører spørgsmålet om menneskerettigheder under ministeren for menneskerettigheder, lige muligheder og lovgivning. Andre organer, der behandler spørgsmålet, omfatter det statslige råd for menneskerettigheder, det statslige råd for ligestilling mellem kønnene, det statslige råd for nationale mindretal og styrelsen for handicappede, der fungerer som rådgivningsorganer for regeringen.

Ombudsmanden

Ombudsmanden

Údolní 39
Brno, 602 00

Tlf.: +420 542 542 111
Fax: +420 542 542 112

E-mail: podatelna@ochrance.cz

Ombudsmanden er et selvstændigt, uafhængigt og upartisk statsligt organ, som står uden for den offentlige forvaltning og derfor ikke er en offentlig myndighed. Ombudsmanden beskytter personer mod handlinger, der begås af offentlige myndigheder og andre institutioner, der varetager statslige forvaltningsopgaver, hvis sådanne handlinger er:

 • ulovlige
 • lovlige, men på anden måde mangelfulde eller ukorrekte og derfor ikke i overensstemmelse med retsstatsprincipperne og princippet om god forvaltningsskik
 • og hvis disse organer er passive.

Ombudsmanden har kompetence til at behandle klager over handlinger begået af:

 • ministerier og andre administrative myndigheder med kompetence for hele Den Tjekkiske Republik og deres underordnede administrative myndigheder
 • territoriale selvstyrende organer (dvs. kommuner og regioner), men kun når de varetager statslige forvaltningsopgaver, ikke når de udøver deres egne beføjelser (selvstyre)
 • den tjekkiske nationalbank, når den handler som forvaltningsmyndighed
 • rådet for radio- og tv-spredningstjenester
 • Den Tjekkiske Republiks politi, bortset fra efterforskninger i straffesager
 • Den Tjekkiske Republiks hær og forsvar
 • Den Tjekkiske Republiks fængselsvæsen
 • faciliteter, hvor personer tilbageholdes eller fængsles eller gøres til genstand for beskyttende og institutionel forvaring
 • sygeforsikringsselskaber
 • domstolsorganer og den offentlige anklagemyndighed, når disse udøver statslig forvaltning (især vedrørende forsinkelser i retssager, domstoles passivitet og dommeres upassende adfærd), ikke en domstols eller anklagers faktiske afgørelser.

Siden 2006 har ombudsmanden også ført tilsyn med beskyttelsen af frihedsbegrænsede personers rettigheder.

Ombudsmanden har ikke ret til at gribe ind i privatretlige forhold og tvister (herunder tvister mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, selv om arbejdsgiveren er en statslig myndighed). Den eneste undtagelse til dette er klager over forskelsbehandling, hvor ombudsmanden også kan gribe ind på det privatretlige område.

Ombudsmanden kan gennemføre uafhængige undersøgelser, men kan ikke handle som en statslig forvaltningsmyndighed og kan ikke ophæve eller ændre deres afgørelser. Hvis ombudsmanden konstaterer uregelmæssigheder, kan han anmode myndighederne eller institutionerne om at afhjælpe disse.

Hvis en statslig forvaltningsmyndighed eller en facilitet for tilbageholdelse af frihedsbegrænsede personer ikke opfylder sin forpligtelse til at samarbejde med ombudsmanden eller ikke træffer de nødvendige afhjælpende foranstaltninger efter påvisning af en uregelmæssighed, kan ombudsmanden informere offentligheden om sagen.

Offentliggørelse er en sanktion, som ombudsmanden kan benytte i henhold til loven. I et sådant tilfælde kan ombudsmanden også oplyse offentligheden om det fulde navn på specifikke personer, der handler på vegne af den pågældende myndighed.

En klage til ombudsmanden skal indgives af den person, der søger beskyttelse af sine rettigheder, eller af vedkommendes juridiske repræsentant. Hvis klagen indgives på vegne af en anden person, skal dette dokumenteres ved en skriftlig fuldmagt eller et andet dokument, der angiver omfanget af bemyndigelsen.

En klage skal altid indeholde:

 • Klagerens fulde navn, adresse og telefonnummer. Hvis der er tale om en juridisk person, angives også navn, hjemsted og person, der er bemyndiget til at handle på dennes vegne.
 • En beskrivelse af sagens omstændigheder, herunder om sagen også har været forelagt et andet organ, og med hvilket resultat.
 • Angivelse af den myndighed eller de myndigheder, klagen vedrører.
 • Dokumentation for, at klageren uden held har anmodet den myndighed, som klagen vedrører, om afhjælpning.
 • Hvis der er truffet en afgørelse i sagen, skal klageren indgive en kopi heraf.
 • Kopier af dokumenter, som vedrører sagen og indeholder vigtige oplysninger.

Varigheden af undersøgelser og løsning af klager varierer og afhænger altid af sagens omstændigheder og kompleksitet. Der er ved lov ikke fastsat tidsfrister for ombudsmanden. Ombudsmanden skal så vidt muligt forsøge at behandle alle klager så hurtigt som muligt.

Der er ingen muligheder for at klage over den måde, hvorpå ombudsmanden har håndteret en klage eller resultatet heraf.

En klage kan indgives ad følgende kanaler:

 • Skriftligt – fortrinsvis på en trykt klageformular, der sendes til: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. Det er også muligt at sende et personligt brev.
 • E-mail (også uden elektronisk signatur) sendt til podatelna@ochrance.cz med en beskrivelse af problemets kerne eller gerne ved at udfylde klageformularen og sende den pr. e-mail.
 • Data box – ID for ombudsmandens kontor af jz5adky. Datameddelelsen kan indeholde en udfyldt klageformular eller et personligt brev med vigtige oplysninger om problemet.
 • En interaktiv onlineformular fra en elektronisk tjeneste, der garanterer, at indgivelsen indeholder alle de nødvendige oplysninger.
 • Personlig indlevering på ombudsmandens registreringskontor (Údolní 39, Brno) på hverdage fra kl. 8.00-16.00. På denne måde kan en klage med bilag indgives både skriftligt (på papir) og på et datamedie.
 • Personlig registrering i en rapport – På hverdage fra kl. 8.00-16.00 kan der rettes personlig henvendelse til klagemodtagelsen på ombudsmandens kontor, hvor klagen drøftes og registreres af en sagsbehandler på kontoret.

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Ombudsmanden for børns rettigheder og klager indgivet af børn

Der findes ingen særlig ombudsmand for børns rettigheder i Den Tjekkiske Republik, men ombudsmanden behandler klager indgivet af børn vedrørende beskyttelsen af deres rettigheder og tarv.

Ombudsmanden

Údolní 39
Brno, 602 00

Tlf.: +420 542 542 888
Fax: +420 542 542 112

E-mail: deti@ochrance.cz

Børn kan henvende sig til ombudsmanden på flere måder: pr. brev sendt eller indgivet personligt til Veřejná ochránkyně práv, Údolní 39, 602 00 Brno, ved brug af den interaktive formular indgivet efter anvisningerne, pr. e-mail sendt til deti@ochrance.cz eller ved personligt fremmøde på ombudsmandens adresse, hvor barnet kan drøfte problemet med en sagsbehandler hos ombudsmanden, som registrerer det.

I klagen bør det bl.a. klart angives:

 • hvem eller hvad barnet klager over (herunder i det mindste navnet på den myndighed, institution eller person, barnet har været i kontakt med)
 • barnets fuld navn, fødselsdato og bopæl
 • en beskrivelse af problemet
 • kontaktoplysninger, dvs. telefonnummer, e-mailadresse og postadresse.

Ombudsmanden kan hjælpe barnet:

 • ved en socialarbejders forsømmelse
 • ved en langtrukken retssag
 • hvis en dommer optræder upassende
 • hvis barnet mobbes i skolen
 • hvis et barn ikke optages på en skole
 • hvis der er tale om usædvanlig strenghed, mobning osv. i barnets hjem
 • hvis barnets forældre ikke modtager sociale ydelser
 • hvis barnets bedsteforældres pension er blevet beregnet forkert af myndighederne
 • hvis den ansvarlige myndighed ikke træffer foranstaltninger over for en bygnings dårlige tilstand (konstruktion og teknisk), eller hvis en nabo opfører en bygning uden tilladelse
 • hvis myndighederne ikke træffer foranstaltninger over for affaldsdeponering på et forbudt sted
 • hvis en klage over et fejlbehæftet produkt ikke er blevet behandlet.

Omvendt kan ombudsmanden f.eks. ikke:

 • ændre en domstols afgørelse
 • gribe ind i en politiundersøgelse (den offentlige anklager, som fører tilsyn med politiets arbejde, har visse beføjelser i denne henseende)
 • gribe ind i privatretlige tvister (f.eks. tvister mellem naboer over jord, mellem forældre eller andre familiemedlemmer. Sådanne sager kan indbringes for en domstol.

Institutioner, der yder bistand til ofre for forskelsbehandling

Ombudsmanden

Údolní 39
Brno, 602 00

Tlf.: +420 542 542 111
Fax: +420 542 542 112

E-mail: podatelna@ochrance.cz

I henhold til loven om ombudsmanden yder ombudsmanden metodemæssig bistand til ofre for forskelsbehandling:

 • Ombudsmanden vurderer, om den pågældende handling faktisk kan udføre forskelsbehandling i henhold til loven om bekæmpelse af forskelsbehandling.
 • Ombudsmanden rådgiver ofre for forskelsbehandling om, hvordan de kommer videre, hvem de skal henvende sig til, og hvordan de indgiver et sagsanlæg.

Når en person anmoder ombudsmanden om at undersøge en sag vedrørende forskelsbehandling, skal vedkommende så nøjagtigt som muligt beskrive den påståede forskelsbehandling og fremlægge bevismateriale til støtte for sin påstand.

Kontoret for beskyttelse af personoplysninger

Kontoret for beskyttelse af personoplysninger

Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7

Tlf.: +420 234 665 111

Fax: +420 234 665 444

E-mail: posta@uoou.cz

Kontoret for beskyttelse af personoplysninger (OPPD) er et uafhængigt organ, som:

 • fører tilsyn med overholdelsen af forskrifterne om behandling af personoplysninger
 • fører et register over godkendte behandlinger af personoplysninger
 • modtager klager fra borgere over overtrædelser af loven
 • rådgiver om beskyttelsen af personoplysninger.

Kontorets aktiviteter er omhandlet lov nr. 101/2000 om beskyttelse af personoplysninger og ændring af visse love som ændret.

Lov om beskyttelse af personoplysninger sikrer borgernes ret som garanteret ved chartret om grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder til beskyttelse mod ubeføjet indgriben i deres privatliv og ubeføjet indsamling, offentliggørelse eller anden misbrug af deres personoplysninger.

Enhver, der opdager eller har rimelig mistanke om, at vedkommendes personoplysninger behandles i strid med retten til beskyttelse af vedkommendes privatliv og i strid med loven om beskyttelse af personoplysninger – f.eks. hvis de personoplysninger, der behandles, er unøjagtige eller går videre end det formål, hvortil de er indsamlet – har ret til at anmelde forholdet til kontoret.

En anmeldelse af en mistænkt overtrædelse af loven om beskyttelse af personoplysninger bør indeholde:

 • identifikation af den person, der mistænkes for at overtræde loven om beskyttelse af personoplysninger
 • en beskrivelse af den aktivitet, der omfatter behandling af personoplysninger i strid med loven om beskyttelse af personoplysninger
 • angivelse af de personoplysninger (eller i det mindste kategorier heraf), der er blevet behandlet i strid med loven om beskyttelse af personoplysninger
 • dokumenter eller andre materialer (eller kopier heraf), som dokumenterer forholdet mellem anmelderen (klageren) og den person, der har behandlet vedkommendes personoplysninger i strid med reglerne
 • dokumenter eller andre materialer (eller kopier heraf), der kan lægges til grund for konstateringen af en overtrædelse af loven om beskyttelse af personoplysninger
 • referencer til tilgængelige ressourcer, kan kan bevidne de beskrevne forhold
 • kontaktoplysninger for anmelderen (klageren).

En klage kan også indgives anonymt til kontoret eller sendes elektronisk.

Den person, der indgiver en klage, er ikke part i en potentiel administrativ sag, men kan høres som vidne.

Andre specialiserede organer

Det primære organ, som fysiske personer kan henvende sig til, hvis deres grundlæggende menneskerettigheder krænkes, er ombudsmanden. Andre organer på dette område omfatter f.eks.:

Indenrigsministeriets forvaltning af flygtningecentre

http://www.suz.cz/

Lhotecká 7
143 01 Prague 12

Tlf.: +420 974 827 118

Fax: +420 974 827 280

E-mail: podatelna@suz.cz

Forvaltningen af flygtningecentre er et statsligt organ under viceministeren for offentlig orden og sikkerhed. Forvaltningen samarbejder med statslige og internationale institutioner, lokale forvaltninger og ikkestatslige organisationer. Den administrerer også centre til tilbageholdelse af udlændinge. Siden 2009 har forvaltningen drevet et net af centre, som støtter integrationen af udlændinge i regionshovedstæderne.
Gennem forvaltningen tilvejebringer Den Tjekkiske Republik indkvartering og andre tjenester til asylansøgere, flygtninge og tilbageholdte udlændinge i henhold til lov nr. 326/1999 om udenlandske statsborgeres ophold i Den Tjekkiske Republik og lov nr. 325/1999 om asyl. Forvaltningens mål er at tilbyde disse personer passende og værdige forhold.

Den Tjekkiske Republiks nationale handicapråd

Partyzánská 7
170 00 Prague 7 – Holešovice
Tlf.: 266 753 421
E-mail; nrzpcr@nrzp.cz

Siden den 11. december 2014 har det nationale handicapråd været en registreret national sammenslutning, som repræsenterer handicappedes interesser over for staten og offentlige institutioner. Det nationale handicapråds opgave er at bidrage til integrationen af handicappede i samfundet og til enhver tid forsvare disse menneskers rettigheder. Det er det primære rådgivende organ for den statslige handicapstyrelse.

Handicaprådets prioriteter omfatter bl.a.:

 • koordinering af forskellige handicaporganisationer i sager af fælles interesse
 • oplysning af offentligheden om handicapspørgsmål
 • overvågning af forskelsbehandling af handicappede
 • gennemførelse af projekter til forbedring af handicappedes liv
 • planlægning af projekter vedrørende lige muligheder for handicappede på regionalt plan
 • drift af et nationalt netværk af professionelle socialrådgivningscentre
 • offentliggørelse af publikationer, magasiner og informationsmaterialer.

Andre

Der findes en række almennyttige organisationer i Den Tjekkiske Republik, som har fokus på menneskerettigheder og hjælper borgere, hvis rettigheder krænkes.

Center for integration af udlændinge

https://www.cicops.cz/en/

Pernerova 32/10, 186 00, Praha 8
E-mail: info@cicpraha.org

Centret for integration af udlændinge er en medborgerlig forening, der blev etableret i 2003 for at hjælpe udlændinge med at blive integreret i det tjekkiske samfund.

Det tilbyder ambulante og opsøgende socialtjenester og uddannelsesprogrammer til udlændinge med langvarigt eller permanent ophold i Den Tjekkiske Republik. Centret for integration af udlændinge har afdelinger i alle landets regioner, men dets primære fokus er rettet mod Prag og det centrale Bøhmen. Organisationen er registreret som en social tjeneste i henhold til loven om sociale tjenester og er akkrediteret i henhold til loven om frivillige tjenester.

Organisationens hovedaktiviteter omfatter:

 • social rådgivning af indvandrere, dvs. udenlandske statsborgere med permanent eller langvarig opholdstilladelse og personer under international/subsidiær beskyttelse
 • jobrådgivning og udvikling af programmer og aktiviteter for indvandrere med henblik på at muliggøre deres indtræden på arbejdsmarkedet
 • tilrettelæggelse af åbne begynderkurser i tjekkisk og andre specialiserede kurser i tjekkisk for udlændinge, herunder udvikling af nye og progressive undervisningsmetoder
 • tilrettelæggelse af andre uddannelsesaktiviteter (uddannelse af tjekkisk- og andre sprogundervisere, undervisning i fremmedsprog, videreuddannelse af pædagoger, tutoring, IT-kurser osv.)
 • frivillige aktiviteter – mentoraktiviteter i form af frivilligt samarbejde mellem klienten og den frivillige og tilrettelæggelse af fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter, møder, drøftelser, temaaftener osv.)
 • informationsaktiviteter – seminarer og informationsmaterialer.

Alle programmer har til formål at sætte indvandrere i Den Tjekkiske Republik i stand til at føre en uafhængig og værdig tilværelse i Den Tjekkiske Republik og samtidig sikre, at de respekterer og er bekendte med den lokale lovgivning og mellemmenneskelige adfærdsnormer. De har også til formål at fremme modtagersamfundets forståelse, hjælpsomhed og respekt for hver migrants individualitet.

Sidste opdatering: 17/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.