Nationale domstole og udenretslige organer

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

Nationale domstole

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Ombudsmand

Menneskerettighedsorganer

Andre

Nationale domstole

Distriktsdomstolene (käräjöikeudet) behandler straffesager, civile sager og sager henhørende under den frivillige retspleje. En afgørelse truffet af en ret i lavere instans kan normalt indbringes for en højere retsinstans. En afgørelse truffet af distriktsdomstolen kan indbringes for en appelret. En afgørelse truffet af appelretten kan indbringes for højesteret, hvis højesteret giver tilladelse hertil.

Forvaltningsdomstolene behandler indbragte sager vedrørende myndighedernes afgørelser. Forvaltningsdomstolenes afgørelser kan indbringes for den øverste forvaltningsdomstol.

Særlige domstole er handelsretten (markkinaoikeus), arbejdsretten (työtuomioistuin, forsikringsretten (vakuutusoikeus) og rigsretten (valtakunnanoikeus).

Domstolenes kontaktoplysninger findes på følgende websteder:

Kontaktoplysninger på finsk
Kontaktoplysninger på engelsk

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

I 2012 blev der oprettet et driftsmæssigt uafhængigt, selvstændigt center for menneskerettigheder (ihmisoikeuskeskus) under det finske parlaments ombudsmand. Det nye center for menneskerettigheder har til opgave at formidle information og fremme undervisning, uddannelse, forskning og samarbejde inden for grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder. Centret udarbejder rapporter om gennemførelsen af grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder, iværksætter initiativer og udsteder erklæringer for at fremme disse rettigheder. Centret for menneskerettigheder deltager også i internationale initiativer til fremme af grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder. Centret for menneskerettigheder behandler ikke klager eller andre konkrete sager, der henhører under den øverste tilsynsmyndighed.

Ombudsmand

Rigsdagens ombudsmand

Rigsdagens ombudsmand (Eduskunnan oikeusasiamiehen) kan kontaktes, hvis der er mistanke om, at myndigheder eller embedsmænd ikke har overholdt loven eller opfyldt deres forpligtelser. Det er f.eks. ulovligt at overtræde grundlæggende rettigheder. Alle kan indgive en klage til ombudsmanden. Klagen kan vedrøre klagerens egne forhold, men det er også muligt at klage på vegne af en anden person eller sammen med andre. Ombudsmanden undersøger klagen, hvis der er grund til at tro, at en myndighed har handlet ulovligt. Klager undersøges gratis. Som led i undersøgelsen taler ombudsmanden med den person eller myndighed, der er genstand for klagen. Desuden anmoder ombudsmanden om rapporter og udtalelser fra forskellige myndigheder og kan om nødvendigt få inspektører fra sin egen tjeneste til at foretage undersøgelser. Klager undersøges gratis.

Af de forskellige handlemuligheder, som ombudsmanden har til rådighed, er de alvorligste anlæggelse af en straffesag for embedsmisbrug. Som et alternativ hertil kan ombudsmanden give den pågældende embedsmand en officiel irettesættelse. I de fleste sager udtaler ombudsmanden sig om, på hvilken måde den fulgte procedure har været ulovlig eller kendetegnet ved forsømmelighed, og udsteder en påmindelse om den korrekte procedure. Ombudsmanden kan også stille forslag til, hvordan fejlen kan udbedres, og gøre statsrådet opmærksom på de mangler, der er konstateret i lovgivningen.

Rigsdagens ombudsmands kontor (Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia)

Besøgsadresse: Arkadiankatu 3, Helsinki
Postadresse: FIN-00102 Parliament (Eduskunta)
Websted: https://www.oikeusasiamies.fi/en/web/guest
E-mail: oikeusasiamies@eduskunta.fi
Tlf.: +358 9 4321
Fax: +358 9 432 2268

Justitsministeren

Justitsministeren (Valtioneuvoston oikeuskansler) kan kontaktes i sager, der berører klageren direkte, eller i enhver anden sag, hvis klageren mener, at myndigheder, embedsmænd eller andre personer eller organer, der udøver offentlige funktioner, har handlet forkert eller misligholdt deres forpligtelser, eller at en advokat ikke har opfyldt sine forpligtelser. Desuden kan enhver, som mener, at en grundlæggende rettighed eller menneskerettighed, der er sikret i forfatningen, ikke er blevet overholdt, kontakte justitsministeren. Jurister behandler klagerne og indhenter eventuel nødvendig supplerende dokumentation. Klageren får normalt mulighed for at afgive et svar til den anden part. Klageren modtager derefter en skriftlig afgørelse med posten. Justitsministerens kontors ydelser er gratis for klageren.

Hvis det konstateres, at en procedure har været ulovlig eller forkert, kan justitsministeren give embedsmanden en irettesættelse eller vejledning i den korrekte procedure. I alvorligere sager kan justitsministeren bestemme, at der skal anlægges sag mod embedsmanden. Hvis justitsministeren vurderer, at dette er nødvendigt, har ministeren beføjelse til at foreslå ændringer af bestemmelser eller anvisninger og til at foreslå, at en domstols afgørelse ophæves, eller at der iværksættes andre ekstraordinære retsmidler. En undersøgelse gennemført af justitsministeren kan i sig selv resultere i, at den pågældende myndighed eller embedsmand selv retter op på fejlen.

Justitsministerens kontor

Besøgsadresse: Snellmaninkatu 1, Helsinki
Postadresse: PO Box 20, FIN-00023 Government (Valtioneuvosto)
Websted: https://www.okv.fi/en/
E-mail: kirjaamo@okv.fi
Tlf.: +358 295 162 902
Fax: +358 9 1602 3975
Kommunikation: tiedotus@okv.fi

Menneskerettighedsorganer

Ombudsmand for børns rettigheder

Ombudsmanden for børns rettigheder (Lapsiasiavaltuutettu) har følgende opgaver, der er fastsat ved lov:

 • overvåge børns og unges velfærd og gennemførelsen af deres rettigheder
 • påvirke beslutningstagere, så de tager hensyn til børn
 • skabe kontakt til børn og unge og videreformidle oplysninger fra dem til beslutningstagere
 • formidle information vedrørende børn til personer, der arbejder med børn, myndigheder og offentligheden
 • udvikle samarbejde mellem personer med ansvar for børnepolitik
 • fremme FN's konvention om børns rettigheder.

Ombudsmanden for børns rettigheders kontor

Adresse: Vapaudenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä
Websted: http://www.lapsiasia.fi/en/
E-mail: lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi
Tlf.: +358 295 666 850
Fax: +358 14.337 4248

Ligestillingsorgan

Ombudsmanden for ligestilling

Ombudsmanden for ligestilling (Tasa-arvovaltuutettu) skal overvåge overholdelsen af loven om ligestilling mellem mænd og kvinder, navnlig forbuddet mod forskelsbehandling og diskriminerende jobannoncer, fremme lovens målsætning i form af initiativer, vejledning og retningslinjer, tilvejebringe oplysninger om ligestillingsloven og dens anvendelse og overvåge gennemførelsen af lighed mellem mænd og kvinder i forskellige af samfundets sektorer. Desuden overvåger ombudsmanden for ligestilling, at seksuelle mindretal beskyttes mod forskelsbehandling.

Ombudsmanden for ligestillings kontor

Postadresse: PO Box 22, FIN-00023 Government (Valtioneuvosto)
Besøgsadresse: Hämeentie 3, Helsinki
Websted: https://www.tasa-arvo.fi/web/EN/
E-mail: tasa-arvo@oikeus.fi
Tlf.: +358 295 666 840
Telefoninformationslinje: + 358 295 666 842 (man-tors: kl. 9-11 og kl. 13-15, fre: kl. 9-11)
Fax: +358 9 1607 4582

Ombudsmanden for ikkeforskelsbehandling

Ombudsmanden for ikkeforskelsbehandling (Yhdenvertaisuusvaltuutettu) fremmer ligebehandling og ikkeforskelsbehandling. Ombudsmanden er en uafhængig og selvstændig myndighed.

Enhver, der har været udsat for eller konstateret forskelsbehandling på grund af alder, oprindelse, nationalitet, sprog, religion, tro, holdninger, politisk aktivitet, fagforeningsaktiviteter, familieforhold, helbred, handicap, seksuel orientering eller andre årsager, kan rette henvendelse til ombudsmanden for ikkeforskelsbehandling. Ombudsmanden har ligeledes til opgave at lette levevilkårene for og fremme rettigheder og status for grupper, der er i fare for forskelsbehandling, såsom udlændinge. Derudover fører ombudsmanden tilsyn med udsendelsen af udenlandske statsborgere og fungerer som national ordfører for spørgsmål vedrørende menneskehandel.

I praksis består ombudsmandens arbejde i at yde rådgivning, afklare individuelle sager, fremme forlig, oplyse, indsamle information, øve indflydelse på lovgivningsprocessen og myndighedernes praksis og yde juridisk bistand. Ombudsmandens opgaver og rettigheder er fastsat i lov om ikkeforskelsbehandling og i lov om ombudsmanden for ikkeforskelsbehandling.

Forskelsbehandling på grund af køn eller kønsidentitet henhører under ombudsmanden for ligestilling.

Ombudsmanden for ikkeforskelsbehandlings kontor

Postadresse: PO Box 24, FIN-00023 Government (Valtioneuvosto)
Besøgsadresse: Ratapihantie 9, Helsinki
Websted: https://www.syrjinta.fi/web/EN/
E-mail: Yvv@oikeus.fi
Tlf.: +358 295 666 800
Telefontjeneste: +358 295 666 817 (hverdage kl. 10-12, undtagelser om sommeren)
Fax: +358 295 666 829
Kommunikation: +358 295 666 813 eller +358 295 666 806

Organ for databeskyttelse

Ombudsmanden for databeskyttelse:

 • sikrer overholdelsen af databeskyttelseslovgivningen og andre love om behandling af personoplysninger
 • øger bevidstheden om risici, regler, garantier, forpligtelser og rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger
 • gennemfører undersøgelser og inspektioner
 • pålægger administrative sanktioner for overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen
 • vedtager udtalelser om lovgivningsmæssige og administrative reformer vedrørende beskyttelse af fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger
 • afgiver udtalelser om overtrædelser i forbindelse med behandling af personoplysninger
 • føre tilsyn med behandlingen af kreditoplysninger og oplysninger om virksomhedslån
 • behandler anmodninger om oplysninger vedrørende den registreredes rettigheder og anmeldelser af andre uregelmæssigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger
 • modtager anmeldelser fra databeskyttelsesrådgivere
 • modtager anmeldelser om brud på persondatasikkerheden
 • opstiller listen over de tilfælde, hvor der er behov for en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse
 • vurderer den forudgående høring om behandlingen af højrisikodata
 • vedtager adfærdskodekser og standardkontraktbestemmelser
 • opfordrer til, at der indføres en certificeringsmekanisme, og til akkreditering af et certificeringsorgan og inddrager udstedte certifikater
 • samarbejder med andre europæiske databeskyttelsesmyndigheder gennem en one-stop-shop-mekanisme
 • deltager i Det Europæiske Databeskyttelsesråds aktiviteter og beslutningstagning og fremsender om nødvendigt dossieret til Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

Ombudsmanden for databeskyttelses kontor

Postadresse: PO Box 800, FIN-00531 Helsinki
Besøgsadresse: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Websted: https://tietosuoja.fi/en/home
E-mail: tietosuoja@om.fi
Tlf.: +358 2956 66700
Telefoninformationslinje: +358 2956 66777 (man-tors kl. 9-11, undtagelser om sommeren)

Andre

Retshjælp

Formålet med retshjælp er at give en person mulighed for at få juridisk bistand helt eller delvist på statens regning. Retshjælp dækker alle juridiske spørgsmål. Retshjælp gives dog normalt ikke, hvis ansøgeren har en forsikring, der omfatter juridisk bistand og dækker udgifterne i den pågældende sag. I straffesager har sagsøgte/tiltalte under visse omstændigheder ret til en beskikket advokat, hvis honorar betales af staten, uanset den pågældendes økonomiske situation. Et offer for en alvorlig forbrydelse eller et seksuelt overgreb kan få en advokat, hvis honorar betales af staten, uanset den pågældendes indkomst. Selskaber eller virksomheder har ikke adgang til retshjælp. I sager, der verserer i udlandet, dækker retshjælp udgifter til juridisk bistand.

I retssager tilbydes retshjælp af beskikkede advokater og andre advokater og jurister. I andre sager ydes retshjælpen af beskikkede advokater, som arbejder i statens retshjælpskontorer. Disse kontorer ligger normalt i samme kommune som distriktsdomstolene. Retshjælpskontorernes kontaktoplysninger kan fås her: https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html.

Flygtningerådgivningen

Flygtningerådgivningen (Pakolaisneuvonta) er en NGO, der yder juridisk bistand til og rådgiver asylansøgere, flygtninge og andre udlændinge i Finland. Rådgivningen arbejder også for at forbedre asylansøgeres, flygtninges og andre indvandreres situation i Finland og følger EU's asyl- og flygtningepolitik.

Adresse: Pasilanraitio 9 B, FIN-00240 Helsinki
Websted: https://www.pakolaisneuvonta.fi/en/legal-services/
E-mail: pan@pakolaisneuvonta.fi
Tlf.: +358 9 2313 9300
Fax:+358 9 2313 9310
Sidste opdatering: 19/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.