Nationale domstole og udenretslige organer

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Nationale domstole

Alle offentlige myndigheder er forpligtede til at respektere de grundlæggende rettigheder. Hvis personer føler, at deres grundlæggende rettigheder er blevet krænket, har de mulighed for at klage.

De kan navnlig gøre gældende, at en lovbestemmelse, der er relevant i deres tilfælde, er i strid med forfatningen. Hvis specialretten er enig i dette, forelægger den lovbestemmelsen for forbundsdomstolen i forfatningsretlige sager (Bundesverfassungsgericht) i forbindelse med en sag om kontrol med lovgivningen i det konkrete tilfælde (konkrete Normenkontrolle). Er specialretten ikke enig, kan sagen efter udtømmelse af de retsmidler, der står til rådighed, indbringes for forbundsdomstolen i forfatningsretlige sager som en sag om tilsidesættelse af grundlovssikrede rettigheder (Verfassungsbeschwerde).

Borgerne kan også påberåbe sig overtrædelser af chartret om grundlæggende rettigheder ved specialdomstolene, hvis den anfægtede foranstaltning gennemfører EU-retten. Sådanne sager vil af specialretten skulle indbringes for Den Europæiske Unions Domstol (artikel 267 i TEUF). Hvis det ikke er tilfældet, kan dette — som en tilsidesættelse af retten til en lovbestemt dommer svarende til de grundlæggende rettigheder i henhold til forfatningens artikel 101, stk. 1, 2. pkt. — også anfægtes i form af en sag om tilsidesættelse af grundlovssikrede rettigheder ved forbundsdomstolen i forfatningsretlige sager. Hertil kommer, at forbundsdomstolen i forfatningsretlige sager i sin undersøgelse af sager om tilsidesættelse af grundlovssikrede rettigheder på områder, der er omfattet af EU-retten, også anvender chartret om grundlæggende rettigheder som et direkte vurderingskriterium.

Forbundsdomstolen i forfatningsretlige sagers afgørelse kan ikke appelleres. Alle statens øvrige institutioner er bundet af dens afgørelser.

Forbundsdomstolen i forfatningsretlige sager

Forbundsdomstolen i forfatningsretlige sager (Bundesverfassungsgericht) anses for at være "forfatningens vogter". Dens opgaver omfatter bindende fortolkning af forfatningen og håndhævelse af grundlæggende rettigheder. Den er en selvstændig og uafhængig forbundsdomstol for alle andre forfatningsorganer og udgør et uafhængigt forfatningsorgan.

I henhold til bl.a. forfatningens (Grundgesetz (GG)) artikel 93, stk. 1, nr. 4 a), træffer forbundsdomstolen i forfatningsretlige sager afgørelse i sager om tilsidesættelse af grundlovssikrede rettigheder, der kan indbringes af enhver fysisk eller juridisk person, der gør gældende, at de tyske offentlige myndigheder har krænket deres grundlæggende rettigheder (jf. forfatningens artikel 1 til 19) eller visse rettigheder, der svarer til grundlæggende rettigheder (forfatningens artikel 20, stk. 4, artikel 33, artikel 38, artikel 101, artikel 103 og artikel 104).

Sager om tilsidesættelse af grundlovssikrede rettigheder er ikke en udvidelse af specialdomstolenes kompetence, men et ekstraordinært retsmiddel, hvor kun overtrædelse af specifik forfatningsret undersøges. Se forfatningens artikel 93, stk. 1, nr. 4a og 4b, og §§ 90 ff. i loven om forbundsdomstolen i forfatningsretlige sager for nærmere oplysninger.

Forbundsdomstolen i forfatningsretlige sagers pjece indeholder oplysninger om sager om tilsidesættelse af grundlovssikrede rettigheder, navnlig anvisninger gældende ved indbringelse af sådanne sager.

Bundesverfassungsgerichts kontaktoplysninger:

Postfach 1771
76006 Karlsruhe

Tlf.: +49 (0)721 9101 - 0
Fax: +49 (0)721 9101 - 382

Websted: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Tysklands institut for menneskerettigheder

Tysklands institut for menneskerettigheder (Deutsches Institut für Menschenrechte) er Tysklands uafhængige nationale menneskerettighedsinstitution (§ 1 i DIMR-loven). Instituttet har til formål at sikre, at Tyskland respekterer og fremmer menneskerettighederne hjemme og i udlandet. Instituttet følger og overvåger endvidere gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og FN's konvention om barnets rettigheder og har oprettet passende overvågningsorganer.

Instituttet er kun engageret i menneskerettigheder og politisk uafhængigt. Siden 2015 har "lov om retlig status og opgaver for det tyske institut for menneskerettigheder" (Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte) reguleret instituttets retlige status, opgaver og finansiering. Det er organiseret som en nonprofitorganisation og finansieres af den tyske Forbundsdag og — hvad angår individuelle projekter — med tredjepartsmidler.

Instituttet har imidlertid ikke mandat til at behandle anmodninger fra enkeltpersoner, der er berørt af krænkelser af menneskerettighederne. Instituttet oplyser dog efter bedste evne om passende rådgivningscentre.

Deutsches Institut für Menschenrechtes kontaktoplysninger:

Zimmerstraße 26/27
10969 Berlin

Tlf.: +49 (0)30 259 359 - 0
Fax: +49 (0)30 259 359 - 59


E-mail: info@institut-fuer-menschenrechte.de
Websted: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Forbundskontoret for bekæmpelse af forskelsbehandling

Forbundskontoret for bekæmpelse af forskelsbehandling (Antidiskriminierungsstelle des Bundes), som er placeret ved forbundsministeriet for familieanliggender, ældre borgere, kvinder og unge, er et uafhængigt kontaktpunkt for personer, der er berørt af forskelsbehandling. Kontorets opgaver er fastlagt i lov om ligebehandling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG). Kontoret for bekæmpelse af forskelsbehandling skal være et kontaktpunkt for alle, der føler sig forskelsbehandlet på grund af race eller etnisk oprindelse, køn, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel identitet.

Kontorets juridiske opgaver omfatter:

 • information, rådgivning og på opfordring bistand til interesserede parter med henblik på at nå frem til en mindelig løsning og, hvor det er relevant, formidling af lokal bistand
 • PR-arbejde
 • foranstaltninger til forebyggelse af forskelsbehandling
 • gennemførelse af videnskabelige undersøgelser
 • jævnlig forelæggelse af en rapport for den tyske Forbundsdag ledsaget af henstillinger med henblik på at bekæmpe og forebygge forskelsbehandling.

Personer, der føler sig forskelsbehandlet eller har spørgsmål om AGG, kan kontakte kontoret pr. telefon, e-mail, post eller elektronisk kontaktformular. På http://www.antidiskriminierungsstelle.de/ har iværksættere endvidere adgang til en håndbog, der giver svar på grundlæggende spørgsmål vedrørende AGG's gennemførelse.

Antidiskriminierungsstelles kontaktoplysninger:

Glinkastraße 24
10117 Berlin

Tlf.: +49 (0)30 18 555 - 1855

E-mail ved rådgivningsforespørgsler: beratung@ads.bund.de
E-mail ved generelle forespørgsler: poststelle@ads.bund.de
Websted: http://www.antidiskriminierungsstelle.de/

Forbundskommissæren for databeskyttelse og informationsfrihed

Forbundskommissæren for databeskyttelse og informationsfrihed (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, BfDI) er en selvstændig og uafhængig tilsynsmyndighed for databeskyttelse på forbundsplan. BfDI's opgaver er fastlagt i artikel 57 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og i § 14 i den tyske databeskyttelseslov (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). De vigtigste opgaver omfatter:

 • overvågning og håndhævelse af GDPR og BDSG og andre databeskyttelsesregler
 • bevidstgørelse og oplysning af offentligheden om risici, regler, garantier og rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger
 • rådgivning af den tyske Forbundsdag og Forbundsrådet, forbundsregeringen og andre institutioner og organer om lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger vedrørende databeskyttelse
 • bevidstgørelse og rådgivning af dataansvarlige inden for deres kompetenceområde om deres forpligtelser i henhold til GDPR, BDSG og andre databeskyttelsesregler
 • behandling af klager fra personer, der er berørt af behandlingen af deres personoplysninger, eller fra databeskyttelsesorganisationer
 • samarbejde med andre tilsynsmyndigheder i Tyskland og Europa, udveksling af oplysninger og gensidig bistand
 • gennemførelse af undersøgelser og kontroller vedrørende databeskyttelse
 • bidrag til arbejdet i Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

BfDI kan også sende udtalelser til den tyske Forbundsdag eller et af dens udvalg, Forbundsrådet, forbundsregeringen, andre institutioner og organer samt til offentligheden. Efter anmodning fra den tyske Forbundsdag, et af dens udvalg eller forbundsregeringen foretager BfDI endvidere undersøgelser af databeskyttelsesrelaterede procedurer hos tyske offentlige myndigheder.

Alle har ret til at indgive en klage til BFDI i henhold til artikel 77 i GDPR eller — inden for anvendelsesområdet for databeskyttelsesdirektivet for politi og retsvæsen — § 60 i BDSG, hvis vedkommende mener, at en enhed, der er underlagt BFDI's tilsyn, har krænket vedkommendes rettigheder.

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheits kontaktoplysninger:

Graurheindorfer Str. 153
53117 Bonn

Tlf.: +49 (0)228 997799 - 0
Fax: +49 (0)228 997799 - 5550

E-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Websted: http://www.bfdi.bund.de

Onlineformularer kan også bruges til at kontakte BfDI, indgive klager og indberette brud på datasikkerheden.

BFDI-webstedet omfatter desuden kontaktoplysningerne på delstaternes databeskyttelsesansvarlige på det offentlige og ikke-offentlige område, på radiostationer, kirker, på databeskyttelsesansvarlige i Europa og andre steder.

Sidste opdatering: 17/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.