Nationale domstole og udenretslige organer

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Nationale domstole

I Grækenland er der ingen specifik domstol, der har kompetence til at behandle sager i tilfælde af krænkelse af borgernes grundlæggende rettigheder. Afhængigt af den pågældende overtrædelses eller handlings karakter kan man anlægge sag ved nationale civil-, straffe- eller forvaltningsdomstole.

Det afgøres på grundlag af national materiel ret, om en grundlæggende rettighed er blevet overtrådt. Den procedure, som den kompetente domstol (civil-, straffe- eller forvaltningsdomstol) følger, er fastlagt i den nationale retsplejelov (civil-, straffe- eller forvaltningsretspleje).

Sagen afsluttes med en dom, hvorved sagsøgte frifindes, eller sagsøgeren får medhold i sagen, i hvilket tilfælde dommen uden videre kan fuldbyrdes.

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Det nationale menneskerettighedsudvalg

Neofitou Vamva 6
10674 Athens, Greece

Det nationale menneskerettighedsudvalg er oprettet for nylig efter Paris-principperne og skal rådgive regeringen i menneskerettighedsanliggender. Det omfatter medlemmer, der er udpeget af 32 organer (uafhængige myndigheder, universiteternes juridiske og videnskabelige fakulteter, fagforeninger, NGO'er, politiske partier og ministerier).

Udvalgets opgaver er løbende at yde vejledning til regeringsorganerne om behovet for at sikre menneskerettighederne for alle personer, der opholder sig på græsk område.

I henhold til loven om oprettelse af det nationale menneskerettighedsudvalg (lov nr. 2667/1998 som ændret og nu i kraft) har udvalget følgende ansvarsområder:

 1. undersøge menneskerettighedsspørgsmål for regeringen, parlamentets formandskonference, dennes medlemmer eller ngo'er
 2. fremsætte anbefalinger og forslag, udarbejde analyser og indsende rapporter og udtalelser om lovgivningsmæssige, forvaltningsmæssige eller andre initiativer, der fremmer menneskerettighederne
 3. udvikle initiativer, der øger offentlighedens og mediernes kendskab til menneskerettigheder
 4. tage initiativer, som skaber respekt for menneskerettigheder i undervisningssystemet
 5. skabe regelmæssig kontakt og samarbejde med internationale organisationer, dertil svarende organer i andre lande samt nationale og internationale ngo'er
 6. afgive udtalelser om nationale rapporter om menneskerettighedsanliggender til internationale organisationer
 7. offentliggøre udvalgets holdninger ved hjælp af alle til rådighed værende midler
 8. udarbejde en årlig menneskerettighedsrapport
 9. udvikle et dokumentationscenter for menneskerettigheder
 10. undersøge, om græsk og international menneskerettighedslovgivning er forenelig, og afgive relevante udtalelser til kompetente statslige organer.

Ombudsmanden

Ombudsmanden er en uafhængig myndighed, der er fastlagt i forfatningen. Ombudsmandsinstitutionen blev oprettet i medfør af lov nr. 2477/97 og har fungeret siden 1. oktober 1998. De lovgivningsmæssige rammer for denne institution er lov nr. 3094/03. Ombudsmandens ydelser er gratis.

Ombudsmanden undersøger de enkelte forvaltningslove og sager, hvor de offentlige myndigheder ikke har reageret i tilfælde af overtrædelser af fysiske eller moralske personers rettigheder eller legitime interesser.

Alle borgere skal, før de henvender sig til Ombudsmanden, først kontakte den offentlige instans, der er involveret i sagen. Kun hvis det her ikke er lykkedes at løse problemet, kan borgeren kontakte Ombudsmanden.

Ombudsmandens opgave er at mægle mellem borgerne og offentlige instanser for at beskytte borgernes rettigheder, bekæmpe fejl og forsømmelser og opretholde retsstatsprincippet.

Som mægler er Ombudsmanden ansvarlig for rådgivning af og anbefalinger til offentlige forvaltningsmyndigheder. Ombudsmanden pålægger ikke sanktioner eller ophæver ulovlige forvaltningslove.

Hadziyanni Mexi 5
11528 Athens, Greece

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Ombudsmand for børns rettigheder

Ombudsmanden (se ovenfor) undersøger også offentlige forvaltningsmyndigheders og privatpersoners manglende eller utilstrækkelige reaktion i tilfælde af overtrædelser af børns rettigheder.

I forbindelse med beskyttelsen af børns rettigheder er Ombudsmanden også ansvarlig for handlinger udført af privatpersoner, fysiske eller juridiske personer, som overtræder disse rettigheder

Ligestillingsorganer

I. Ved lov nr. 3304/2005 om gennemførelse af Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 og af Rådets direktiv 2007/78/EF af 27. november 2000 pålægges Ombudsmanden, ligestillingsorganet og arbejdstilsynet det officielle ansvar for overholdelse af ligestillingsprincippet, og deres opgaver fastlægges i overensstemmelse hermed.

Det drejer sig især om følgende:

 1. Ombudsmanden er ansvarlig for at sikre, at princippet om ligestilling overholdes, hvis det er blevet overtrådt af de offentlige forvaltningsmyndigheder. Begrebet "offentlige forvaltningsmyndigheder" henviser her til de myndigheder, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, i lov nr. 3094/2003 (Grækenlands statstidende, serie I, nr. 10), "Ombudsmand og andre bestemmelser".
 2. Ligestillingsorganet er ansvarligt for at opretholde ligestillingsprincippet, hvis det er blevet overtrådt af andre fysiske eller moralske personer end ovennævnte, herfra dog undtaget anliggender vedrørende beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold.
 3. I anliggender vedrørende beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold er arbejdstilsynet ansvarligt for at opretholde ligestillingsprincippet, hvis det er blevet overtrådt af andre fysiske eller moralske personer end de i punkt 1 nævnte. ΙΙ.

II. Med lov nr. 3896/2010 (Grækenlands statstidende, serie I, nr. 207 af 8.12.2010) om gennemførelsen af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv – harmonisering af nugældende lovgivning med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 og andre relevante bestemmelser – indføres et absolut forbud mod alle former for direkte og indirekte kønsdiskrimination.

Formålet med loven er at sikre, at princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder gennemføres på beskæftigelses- og erhvervsområdet på følgende områder:

 1. adgang til beskæftigelse, herunder forfremmelser, og til erhvervsuddannelse,
 2. arbejdsvilkår, herunder aflønning og
 3. erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF.

Ombudsmanden skal overvåge og fremme gennemførelsen af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv i overensstemmelse med ovennævnte lov (artikel 25 i lov nr. 3896/2010).

Databeskyttelsesorgan

Databeskyttelsesorganet er en uafhængig myndighed oprettet i medfør af lov nr. 2472/1997, der gennemfører direktiv 95/46/EF.

Databeskyttelsesorganet skal opretholde og håndhæve retten til privatlivets fred i Grækenland, jf. lov nr. 2472/1997 og 3471/2006.

Databeskyttelsesorganets primære opgave er at beskytte borgerne mod ulovlig behandling af personoplysninger og bistå dem, hvis deres ret til privatlivets fred er blevet krænket.

Databeskyttelsesorganet yder også støtte og vejledning til registerførere vedrørende opfyldelsen af deres lovfæstede forpligtelser i forbindelse med behovet for moderne ydelser i Grækenland og indførelsen af nye digitale kommunikationsformer og -net.

Databeskyttelsesorganet kan af egen drift, eller hvis det har modtaget en klage, foretage administrative undersøgelser af data lagret i både den offentlige og den private sektor. Disse undersøgelser foretages af ansatte i statsrevisionen, som i større sager bistås af medlemmer af databeskyttelsesorganet. Særlige efterforskere har adgang til alle registre, og de kan ikke mødes med indvendinger støttet på fortrolighedshensyn.

Undersøgelser omfatter kontrol af, om de organer, der er genstand for undersøgelsen, opfylder kravene i lov nr. 2472/97 og 3471/2006 (om anmeldelse, information eller andre forpligtelser samt beviser). Dette efterfølges af en gennemgang af it-systemet, herunder systemets basisindstillinger, oplysningernes art og det sikkerhedsniveau, der er skabt med registerførerens organisatoriske og tekniske databeskyttelsesforanstaltninger, jf. artikel 6 og 10 i lov nr. 2472/1997. Undersøgelsens konklusioner fremlægges i en rapport, som sendes til databeskyttelsesorganet.

Databeskyttelsesorganet foretager også en uvildig gennemgang af det nationale afsnit af Schengeninformationssystemet, jf. artikel 114, stk. 1, i konventionen om anvendelse af Schengen-konventionen i Grækenland (lov nr. 2514/1997, Grækenlands statstidende, serie I, nr. 140), udfylder funktionen som national tilsynsmyndighed, jf. artikel 23 i Europol-konventionen (lov nr. 2605/1998, Grækenlands statstidende I/88) og som national tilsynsmyndighed, jf. artikel 17 i konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet (lov nr. 2706/1999, Grækenlands statstidende I/77) og er ansvarligt for forpligtelser pålagt Grækenland i internationale aftaler.

Databeskyttelsesorganet behandler klager og spørgsmål vedrørende den retlige håndhævelse og beskyttelse af ansøgernes rettigheder, når disse er blevet overtrådt i forbindelse med databehandling, og træffer relevante afgørelser. Det pålægger registerførere eller deres eventuelle repræsentanter administrative sanktioner for manglende opfyldelse af deres forpligtelser efter lov nr. 2472/97 og efter enhver anden lov eller forordning om beskyttelse af enkeltpersoner mod behandling af deres personoplysninger. Endelig kan databeskyttelsesorganet indberette overtrædelser af lovgivningen om databeskyttelse til de kompetente administrative og retslige myndigheder.

Κifissias 1-3
11523 Athens, Greece

Links

Det nationale menneskerettighedsudvalg

Databeskyttelsesorgan

Græsk ombudsmand

Sidste opdatering: 12/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.