Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Grundlæggende rettigheder

Irland

Indholdet er leveret af
Irland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Ombudsmand

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Irlands menneskerettigheds- og ligestillingskommission

Adresse:

Irish Human Rights Commission
4th Floor, Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Tlf.: + 353 (0) 1 8589601
Fax: + 353 (0) 1 8589609
E-mail: info@ihrec.ie

Irlands menneskerettighedskommission og ligestillingsmyndighed blev i 2013 samlet i Irlands menneskerettigheds- og ligestillingskommission (IHREC). IHREC er et uafhængigt organ oprettet ved lov. Kommissionens formål er at beskytte og fremme menneskerettigheder og ligestilling og at tilskynde til udviklingen af en kultur, der bygger på respekt for menneskerettigheder, ligestilling og tværkulturel forståelse i Irland.

IHREC har til opgave at:

 • beskytte og fremme menneskerettigheder og ligestilling
 • tilskynde til udviklingen af en kultur, der bygger på respekt for menneskerettigheder, ligestilling og interkulturel forståelse i Irland
 • fremme forståelsen af og bevidstheden om betydningen af menneskerettigheder og ligestilling i Irland
 • tilskynde til god praksis i interkulturelle forhold og fremme tolerance og accept af mangfoldighed i Irland og respekten for den enkeltes frihed og værdighed og
 • arbejde for at bekæmpe krænkelser af menneskerettighederne, forskelsbehandling og forbudt adfærd.

IHREC kan også undersøge, om lovgivning og praksis i Irland er hensigtsmæssig og effektiv, for så vidt angår beskyttelsen af menneskerettigheder og ligestilling. Den kan gøre dette af egen drift eller efter anmodning fra en minister. Den kan undersøge ethvert lovforslag og udtale sig om eventuelle konsekvenser for menneskerettigheder eller ligestilling. Kommissionen kan også af egen drift eller efter anmodning fra regeringen fremsætte henstillinger til regeringen, hvis den finder det relevant, vedrørende foranstaltninger, som efter kommissionens opfattelse bør træffes for at styrke, beskytte og sikre menneskerettigheder og ligestilling i Irland.

På retsområdet skal kommissionen bekæmpe krænkelser af menneskerettighederne, forskelsbehandling og forbudt adfærd. IHREC kan anmode om foretræde for High Court eller Supreme Court som amicus curiae i sager ved disse domstole, der omhandler eller berører en persons menneskerettigheder eller ret til ligestilling, og kan give møde i samme egenskab, såfremt denne anmodning imødekommes (som hver af de nævnte domstole efter et frit skøn kan indrømme).

IHREC yder også praktisk bistand, herunder juridisk bistand, til personer, der ønsker at håndhæve deres rettigheder i overensstemmelse med § 40. I henhold til § 41 eller § 19 i Act of 2003 (lov af 2003) kan IHREC efter et frit skøn anlægge en retssag. IHREC har beføjelse til at foretage undersøgelser i henhold til og i overensstemmelse med § 35. Kommissionen kan også udarbejde og offentliggøre rapporter i det format, den vælger, herunder rapporter om undersøgelser, som den har gennemført, sponsoreret, iværksat eller medvirket i.

IHREC arbejder for at understøtte forandringer og kan sponsorere, gennemføre, iværksætte eller yde økonomisk eller anden bistand til undersøgelser og undervisning. IHREC kan tilbyde eller medvirke i uddannelse i menneskerettigheds- og ligestillingsspørgsmål. Af egen drift eller efter ministerens anmodning kan IHREC gennemføre, sponsorere eller iværksætte eller yde finansiel eller anden støtte til aktivitetsprogrammer og projekter, der har til formål at fremme integration af migranter og andre mindretal, ligestilling (herunder mellem kønnene) og respekt for mangfoldighed og kulturforskelle. IHREC kan gennemføre ligestillingsundersøgelser og udarbejde handlingsplaner eller opfordre andre dertil.

Ombudsmanden for børns rettigheder

Adresse:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Irland
https://www.oco.ie
E-mail: ococomplaint@oco.ie

Funktioner: Ombudsmanden for børns rettigheder (OCO) er et uafhængigt organ, der blev nedsat ved lov i 2004 for at fremme og sikre børns og unges rettigheder og velfærd i Irland. OCO er en national menneskerettighedsinstitution efter FN's Parisprincipper om nationale menneskerettighedsinstitutioner. Ombudsmandens arbejde er baseret på Irlands internationale menneskerettighedsforpligtelser, som primært er fastlagt i FN's konvention om børns rettigheder.

Ombudsmanden for børns rettigheder udøver sine funktioner uafhængigt og er direkte ansvarlig over for Irlands parlament Oireachtas.

Ombudsmandens funktioner er fastlagt i Ombudsman for Children Act (lov om ombudsmanden for børns rettigheder) fra 2002. Ombudsmandens væsentligste funktioner er at:

 • fungere som en uafhængig, upartisk og gratis klagebehandlingsinstans, der undersøger klager fra børn og unge eller fra voksne på deres vegne over offentlige organer, skoler eller hospitaler
 • rådgive ministre om lovgivning og politik vedrørende børn
 • tilskynde offentlige organer til at forbedre deres praksis og procedurer, så de tjener børns interesser
 • fremhæve områder af relevans for børn og unge og
 • fremme kendskabet til børns rettigheder og velfærd, og hvordan disse rettigheder kan styrkes.

Kontorets klagebehandlingsfunktion er defineret i ovennævnte lov fra 2002, der fastlægger standardfejl og -forsømmelser, som kan give anledning til klager og efterfølgende undersøgelser. Indledende undersøgelser eller efterforskninger kan iværksættes på grundlag af en klage, som kontoret modtager, eller på ombudsmandens eget initiativ.

En handlings følger for et barn skal være en komponent i alle de undersøgelser, som ombudsmanden for børns rettigheder foretager, og børn kan selv indgive en klage til kontoret. Loven indeholder derfor specifikke lovbestemte krav til, hvordan der skal tages hensyn til børns særlige sårbarhed, idet den indfører en pligt til:

 • at tage hensyn til barnets tarv og
 • at tage hensyn til barnets ønsker.

Procedurer: Når der er indgivet en klage til ombudsmanden for børns rettigheder, bliver den først gennemgået for at fastslå, om den kan antages til realitetsbehandling, og i bekræftende fald om klagens karakter kræver, at den behandles efter en hasteprocedure.

Ombudsmanden søger altid at finde en lokal løsning på en klage så tidligt som muligt og har pligt til at give det offentlige organ, der er genstand for klagen, mulighed for at behandle klagen først.

Hvis en klage kan antages til realitetsbehandling, vil den blive underkastet en indledende undersøgelse. Hvis ombudsmanden efter denne undersøgelse mener, at der er grundlag for en mere indgående efterforskning af sagen, iværksættes en sådan.

Yderligere oplysninger om klageproceduren hos ombudsmanden kan findes på: https://www.oco.ie/complaints/make-a-complaint

Resultat: Når ombudsmanden for børns rettigheder har afsluttet en efterforskning, kan han på grundlag af efterforskningens resultater fremsætte henstillinger til det offentlige organ, den skole eller det hospital, der er fremsat en klage over. Disse henstillinger kan f.eks. være at forbedre det pågældende barns situation og/eller foretage videre systemiske forandringer, der er i barnets tarv.

Henstillingerne er ikke retligt bindende, men en af ombudsmandens lovfæstede beføjelser er at indsende en særberetning til det irske parlament Oireachtas, hvis det offentlige organ ikke accepterer hans henstillinger.

Ombudsmanden

Adresse:

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street,
Dublin 2
https://www.ombudsman.ie />
E-mail: ombudsman@ombudsman.gov.ie
Tlf.: +353 (0)1 639 5600

Type anmodning/klage, der kan behandles

En person kan klage til ombudsmanden over

 • statslige forvaltninger
 • lokale myndigheder
 • Health Service Executive (HSE – sundhedsstyrelsen)
 • agenturer såsom velgørenhedsorganisationer og frivillige organisationer, der leverer sundheds- og socialydelser på vegne af HSE
 • postvæsenet An Post og
 • alle offentlige organer, der er omfattet af Disability Act 2005 (lov om handicap af 2005), hvis klagen falder ind under denne lov.

Procedure efter indgivelse af en anmodning

Det pågældende offentlige organ kan blive bedt om at udarbejde en rapport om sagen. Sagsakter og registre kan blive gennemgået, og embedsmænd kan blive afhørt. Ombudsmanden beslutter derefter, om:

 • klagen er gyldig, og om
 • klageren har lidt skade på grund af det offentlige organs handling eller afgørelse.

I de fleste tilfælde behandles sager uformelt. Ombudsmanden kan diskutere problemet direkte med det offentlige organ eller gennemgå de relevante sagsakter. I mere komplekse sager kan en dybtgående efterforskning blive nødvendig. Der findes også en intern proces for klagere, som ikke kan acceptere resultatet af deres klage.

Mulige resultater af en klage

Hvis ombudsmanden fastslår, at en person har lidt skade på grund af et offentligt organs urimelige eller ukorrekte handling, og dette organ ikke har taget skridt til at bringe denne situation til ophør, kan han anbefale den at gøre det. Hvis ombudsmanden finder det hensigtsmæssigt, kan han bede organet:

 • revurdere dets handling
 • ændre dets beslutning og/eller
 • tilbyde klageren:
  - en forklaring
  - en undskyldning og/eller
  - økonomisk erstatning.

Hvis ombudsmanden beslutter, at klagen ikke kan imødekommes, forklarer han, hvordan han er nået til den konklusion.

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Ombudsmanden for børns rettigheder

Se Nationale menneskerettighedsinstitutioner ovenfor.

Ligestillingsorganer

Equality Authority (Irlands ligestillingsråd)

Birchgrove House
Roscrea
Co. Tipperary
Irland
Tlf.: +353 505 24126
Fax: +353 505 22388
E-mail: info@equality.ie

Irlands Equality Authority (ligestillingsrådet) er et halvstatsligt organ, der arbejder for at bekæmpe ulovlig forskelsbehandling, fremme lige muligheder samt informere offentligheden om ligestillingslovgivning og visse andre love.

Employment Equality Act 1998 (lov om ligestilling på arbejdsmarkedet af 1998) og Equal Status Act 2000 (lov om ligestilling af 2000) forbyder diskrimination på arbejdspladsen, i uddannelsessystemet, inden for reklamer, kollektive overenskomster, levering af varer og tjenesteydelser og andre områder, som offentligheden normalt har adgang til, ud fra ni klare kriterier. Det drejer sig om:

 • køn
 • civilstand
 • familiemæssig situation
 • alder
 • handicap
 • race
 • seksuel orientering
 • tro og
 • medlemskab af nomadebefolkningen.

Ligestillingsrådet har en intern juridisk tjeneste, som efter eget skøn kan yde retshjælp i sager af principiel betydning. Hjælpen kan ydes til personer, der klager over diskrimination under henvisning til Employment Equality Act 1998 og Equal Status Act 2000. Gratis retshjælp ydes kun i et meget få sager efter kriterier, der er fastlagt af ligestillingsrådets bestyrelse.

Equality Tribunal (Irlands ligestillingsdomstol)

3 Clonmel Street
Dublin 2
Irland
Tlf.: +353 1 4774100
Fax: +353 1 4774141
E-mail: info@equalitytribunal.ie
Websted: https://www.workplacerelations.ie

Ligestillingsdomstolen blev oprettet på grundlag af the Employment Equality Act 1998. Den udgør retsgrundlaget for ligestillingsdomstolens mægling i forbindelse med og/eller efterforskning af påstande om ulovlig diskrimination efter lovens bestemmelser. Loven er ændret flere gange siden domstolenes indførelse i 1998, og de er nu eneansvarlige for at mægle og efterforske påstande om ulovlig diskrimination i henhold til følgende love:

 • Employment Equality Acts 1998-2008 (love om ligestilling på arbejdsmarkedet)
 • Equal Status Acts 2000-2008 (love om ligestilling)
 • Pensions Acts 1990-2008 (pensionslove).

En efterforskning er en halvjuridisk proces, der gennemføres af en Tribunal Equality Officer (embedsmand ved ligestillingsdomstolen), som vurderer indlæggene fra de to parter, før han/hun afholder en eller flere høringer med deltagelse af parterne og træffer afgørelse i sagen. Efterforskningen gennemføres af uddannede Equality Officers, der har vide beføjelser til at få adgang til parternes lokaler og indhente de oplysninger, der er nødvendige for efterforskningen. Afgørelserne er bindende og offentliggøres.

Mægling varetages af en uddannet Tribunal Equality Mediation Officer (embedsmand med speciale i mægling), der hjælper parterne med at nå frem til en aftale, som begge kan acceptere. Disse aftaler er bindende og fortrolige.

Ligestillingsdomstolen har et bredt kompetenceområde, der omfatter klager i relation til beskæftigelse, erhvervsbetingede ydelser såsom pensioner samt ligestilling, dvs. lige adgang til varer og tjenesteydelser, med to undtagelser:

 • Krav i relation til registrerede klubber og lokaler med bevillinger behandles af en District Court (byretten) efter Intoxicating Liquor Act 2003 (lov om alkoholholdige drikkevarer).
 • Parterne i en sag om kønsdiskrimination på arbejdsmarkedet har mulighed for at få behandlet en klage over ulovlig forskelsbehandling i Circuit Court (distriktsdomstolen).

Databeskyttelsesorgan

Office of the Data Protection Commissioner (Irlands databeskyttelseskommissær)

Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Irland
https://www.dataprotection.ie

Irlands databeskyttelseskommissær forsvarer borgernes rettigheder som fastlagt i Data Protection Acts 1988 og 2003 (love om databeskyttelse) og fører tilsyn med, at registeransvarlige opfylder deres forpligtelser til databeskyttelse.

Personer, der mener, at deres rettigheder er blevet krænket, kan klage til kommissæren, som så undersøger sagen og træffer de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at løse problemet. Borgerne kan rette skriftlig henvendelse til databeskyttelseskommissæren med oplysninger om den hændelse, der er årsag til klagen. De skal klart angive den organisation eller person, klagen vedrører. De skal også beskrive, hvilke skridt de har taget over for den pågældende organisation eller person, og hvilken reaktion de har fået herpå. Kopier af korrespondance med organisationen og eventuel støttedokumentation indgives også. Databeskyttelseskommissæren vil så tage sagen op med organisationen.

Afhængigt af klagens karakter vil kommissæren først søge at nå frem til en løsning, som begge parter kan acceptere. Hvis det ikke er muligt at nå frem til en mindelig løsning, vil kommissæren foretage en tilbundsgående undersøgelse af alle sagens forhold, før der træffes en endelig afgørelse. Når undersøgelsen er afsluttet, informerer kommissæren skriftligt parterne om sin afgørelse. I sager om klager over overtrædelse af Electronic Communications Regulations (SI 535 fra 2003 ændret ved SI 526 fra 2008) (bekendtgørelser om elektronisk kommunikation) kan kommissæren beslutte at retsforfølge den pågældende organisation.

Andre specialiserede organer

i)         Anti-Human Trafficking Unit (Irlands kontor for bekæmpelse af menneskehandel)

Department of Justice & Equality.
51 St. Stephen’s Green.
Dublin 2.
Tlf.: +353 1 6028202
E-mail: AHTU@justice.ie

 • Eventuelt kontor/organ i institutionen, der modtager henvendelser
  Anti-Human Trafficking Unit modtager anmodninger om information via e-mail-adressen AHTU@justice.ie.
  Der findes også oplysninger på https://www.blueblindfold.ie
 • Kort redegørelse for den type af henvendelser, institutionen behandler
  Anmodninger om information om menneskehandel i Irland.

ii)        Refugee Appeals Tribunal (Irlands domstol for flygtninge- og asylansøgersager)

Refugee Appeals Tribunal,
6-7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Funktioner: Irlands domstol for flygtninge- og asylansøgersager er et uafhængigt organ, der træffer afgørelser i appelsager anlagt af en flygtning, der har fået afslag på en ansøgning om flygtningestatus af Office of the Refugee Applications Commissioner (asyl- og flygtningekontoret). Denne domstol behandler også appeller af afgørelser truffet af asyl- og flygtningekontoret i henhold til Dublin II-forordningen.

Procedurer: Hvis du ønsker at appellere en afgørelse, skal du udfylde formularen Notice of Appeal. Denne formular er vedlagt brevet fra asyl- og flygtningekontoret om, at din ansøgning om flygtningestatus er blevet afvist. Formularen kan også downloades fra domstolens websted https://www.protectionappeals.ie.

Fra datoen for asyl- og flygtningekontorets afvisning har du en frist for indgivelse af appel. Længden af denne frist afhænger imidlertid af resultaterne af asyl- og flygtningekontorets undersøgelse af din sag. Du kan derfor have 15, 10 eller fire hverdage til at appellere. Oplysninger om appelfristen er anført i brevet fra asyl- og flygtningekontoret om afslag på flygtningestatus.

Når du har udfyldt formularen, sendes den til:

The Chairperson
Refugee Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2
Fax: 00353 1 4748410

Det tilrådes at opbevare en kopi af formularen i den form, den er blevet sendt/faxet.

Resultat: Hvis din appel bliver imødekommet, betyder det, at domstolen har anbefalet at give dig flygtningestatus. Du underrettes skriftligt om denne afgørelse. Sagen sendes derefter til Ministerial Decisions Unit, Department of Justice and Equality (justits- og ligestillingsministeriet, kontoret for ministerielle afgørelser).

Hvis din appel ikke bliver imødekommet, betyder det, at domstolen har anbefalet ikke at give dig flygtningestatus. Du underrettes skriftligt om denne afgørelse. Sagen sendes derefter til Repatriation Unit, Department of Justice and Equality (justits- og ligestillingsministeriet, kontoret for hjemsendelse).

iii)       Garda (Police) Ombudsman (Irsk politis ombudsmand)

Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Irland
https://www.gardaombudsman.ie

Kort redegørelse for den type af henvendelser, institutionen behandler:

Ombudsmanden kan behandle klager og henviste sager vedrørende adfærd udvist af medlemmer af det irske politi, Garda Síochána. De hyppigst forekommende sager handler om påstande om magtmisbrug, uhøflig opførsel, overgreb og pligtforsømmelse.
Henviste sager vedrører dødsfald eller alvorlig skade.

Ombudsmanden kan behandle klager fra offentligheden (ikke medlemmer af Garda Síochána), som indgives ved personlig henvendelse til et offentligt kontor, telefonisk, elektronisk, pr. brev til en Garda-station eller ved personlig henvendelse til et medlem af ombudsmandsinstitutionen. Ombudsmanden behandler også henviste sager fra Commissioner of Garda Síochána i relation til sager, som ifølge the Garda Commissioner tyder på, at adfærd udvist af et medlem af Garda Síochána kan have medført døden eller forårsaget alvorlig skade på en person. Ombudsmanden kan indlede en undersøgelse uden at have modtaget en klage, hvis han mener, at det er i offentlighedens interesse.

Kort redegørelse for proceduren efter indgivelse af forespørgsel:

Når ombudsmanden modtager en klage, vurderer han, om den kan antages til behandling eller ikke i overensstemmelse med loven. Hvis den ikke kan antages, iværksættes der ikke en undersøgelse.
Hvis den derimod kan antages, og hvis det er relevant, kan der gøres forsøg på at nå en uformel løsning, hvis klageren og det medlem af Garda Síochána, der er genstand for klagen, giver deres samtykke. Ellers kan den blive undersøgt som en potentiel overtrædelse af Garda Síochána (Discipline) Regulations 2007 (bekendtgørelser om Garda Síochána vedrørende disciplinærsager). Interesserede parter har ret til at blive informeret om undersøgelsen og dens resultater.

Kort redegørelse for de mulige resultater af sagen:

En klage kan vurderes at være uantagelig.

En undersøgelse kan afsluttes til ethvert tidspunkt, hvis ombudsmanden som følge af oplysninger, der er fremkommet, efter at klagen er blevet vurderet til at være antagelig, finder, at den er useriøs eller grundløs, vurderer, at den er indgivet til trods for viden om, at den er forkert eller vildledende, eller han på baggrund af alle foreliggende oplysninger finder, at yderligere undersøgelser ikke er nødvendige eller kan gennemføres i praksis.

En undersøgelse kan resultere i, at et medlem af Garda pålægges en sanktion.

En undersøgelse kan resultere i, at der indledes en disciplinærsag, og at et medlem af Garda pålægges en sanktion.

Sagen kan indbringes for Director of Public Prosecutions (anklagemyndigheden), som kan beslutte at behandle sagen. Resultatet heraf kan være et sagsanlæg.

Sidste opdatering: 18/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.