Nationale domstole og udenretslige organer

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

The Irish Human Rights & Equality Commission

Adresse:

16-22 Green Street,
Rotunda,
Dublin 7
D07 CR20

Tlf.: + 353 (0) 1 8589601 — telefonlinjerne er åbne mandag til fredag kl. 9.00-13.00 og 14.00-17.00.
Fax: + 353 (0) 1 8589609

E-mail: info@ihrec.ie

Den irske menneskerettighedskommission (Irish Human Right Commission) og ligestillingsmyndigheden (Equality Authority) fusionerede i 2013 til kommissionen for menneskerettigheder og ligestilling (The Irish Human Rights and Equality Commission (IHREC)). IHREC er oprettet som et uafhængigt vedtægtsbestemt organ. Kommissionen har til formål at beskytte og fremme menneskerettigheder og ligestilling og at tilskynde til udvikling af en kultur med respekt for menneskerettighederne, lighed og interkulturel forståelse i Irland.

Kommissionens opgaver er:

 • at beskytte og fremme menneskerettigheder og lighed
 • at fremme udviklingen af en kultur med respekt for menneskerettighederne, lighed og mellemfolkelig forståelse i staten
 • at fremme forståelsen af og bevidstheden om betydningen af menneskerettigheder og lighed i staten
 • at tilskynde til god praksis i tværkulturelle forbindelser, at fremme tolerance og accept af mangfoldighed i staten og respekt for den enkeltes frihed og værdighed, og
 • at arbejde hen imod afskaffelse af menneskerettighedskrænkelser, forskelsbehandling og forbudt adfærd.

Kommissionen kan også undersøge, om lovgivningen og praksis i staten vedrørende beskyttelse af menneskerettigheder og ligestilling er tilstrækkelig og effektiv. Den kan gøre dette på eget initiativ eller efter anmodning fra en minister i regeringen for at undersøge ethvert lovforslag og rapportere om sine synspunkter om eventuelle konsekvenser for menneskerettighederne eller ligestillingen. Kommissionen kan også efter eget ønske eller efter anmodning fra regeringen fremsætte sådanne henstillinger til regeringen, som den finder passende i forbindelse med de foranstaltninger, som Kommissionen mener bør træffes for at styrke, beskytte og værne om menneskerettighederne og ligestillingen i Irland.

Med hensyn til retlige anliggender er det Kommissionens opgave at arbejde hen imod afskaffelse af menneskerettighedskrænkelser, forskelsbehandling og forbudt adfærd. IHREC kan også anmode om frihed til at give møde for High Court eller Supreme Court, alt efter omstændighederne, som amicus curiae i sager ved denne ret, der vedrører eller beskæftiger sig med menneskerettigheder eller ligebehandlingsrettigheder for enhver person, og til at give møde som en sådan amicus curiae på grundlag af en sådan frihed (en frihed, som hver af de nævnte domstole herved har beføjelse til at give efter eget skøn).

IHREC yder også praktisk bistand, herunder juridisk bistand, til personer, der søger at vindicere deres rettigheder, som den finder passende i overensstemmelse med afsnit 40. I henhold til section 41 eller section 19 i loven af 2003 kan IHREC, hvis den finder det hensigtsmæssigt, anlægge sag efter behov. IHREC har beføjelse til at foretage undersøgelser i henhold til og i overensstemmelse med afsnit 35. Kommissionen kan også udarbejde og offentliggøre rapporter, herunder rapporter om forskning, der er gennemført, sponsoreret, bestilt eller bistået af den, på en sådan måde, den finder det hensigtsmæssigt.

IHREC bestræber sig på at skabe mulighed for forandringer og kan sponsorere, iværksætte, bestille eller yde finansiel eller anden bistand til forsknings- og uddannelsesaktiviteter. IHREC kan tilbyde eller bistå med uddannelse i menneskerettigheder og ligestillingsspørgsmål. IHREC kan enten selv eller efter anmodning fra ministeren iværksætte, sponsorere eller bestille eller yde finansiel eller anden bistand til aktivitetsprogrammer og projekter til fremme af integration af migranter og andre mindretal, ligestilling (herunder ligestilling mellem kønnene) og respekt for mangfoldighed og kulturelle forskelle. IHREC kan foretage ligestillingsvurderinger og udarbejde handlingsplaner eller opfordre andre til at gøre det, hvor det er relevant.

Ombudsmand for børns rettigheder

Adresse:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Irland

Telefon: 01 865 6800

Websted: http://www.oco.ie/
E-mail: ococomplaint@oco.ie


Funktioner: Ombudsmanden for børns rettigheder (The Ombudsman for Children's Office (OCO)) er et uafhængigt vedtægtsbestemt organ, der blev oprettet i 2004 for at fremme og beskytte børns og unges rettigheder og velfærd i Irland. Ombudsmandens kontor er en national menneskerettighedsinstitution efter FN's Paris-principper om nationale menneskerettighedsinstitutioner. OCO's arbejde er baseret på Irlands internationale menneskerettighedsforpligtelser som primært fastlagt i FN's konvention om børns rettigheder.

Ombudsmanden for børns rettigheder udøver sine funktioner uafhængigt og er direkte ansvarlig over for Irlands parlament Oireachtas.

Funktionerne for Ombudsmanden for børns rettigheder er fastsat i lov om ombudsmanden for børns rettigheder i 2002. De vigtigste funktioner er:

 • indføre en uafhængig, upartisk og gratis klagehåndteringsmekanisme, der skal undersøge klager fra børn og unge eller fra voksne på deres vegne, over offentlige organer, skoler eller hospitaler
 • rådgive ministre om lovgivning og politik vedrørende børn
 • tilskynde offentlige organer til at forbedre deres praksis og procedurer i børns interesse
 • fremhæve spørgsmål, der er af interesse for børnene og de unge selv og
 • fremme bevidstheden om spørgsmål vedrørende børns rettigheder og velfærd og om, hvordan disse rettigheder kan håndhæves.

Med hensyn til kontorets klagehåndteringsfunktion fastlægger loven fra 2002, hvilke standardfejl og -forsømmelser, der kan give anledning til klager og efterfølgende undersøgelser. Indledende undersøgelser eller efterforskninger kan iværksættes på grundlag af en klage, som kontoret modtager, eller på Ombudsmandens eget initiativ.

Da en handlings indvirkning på et barn skal være en komponent i alle de undersøgelser, som Ombudsmanden for børns rettigheder gennemfører, og at børn selv kan indgive klager til kontoret, indeholder loven specifikke lovbestemmelser, hvor der er taget hensyn til børns særlige sårbarhed:

 • pligt til at tage hensyn til barnets tarv
 • pligt til at tage hensyn til barnets ønsker.

Procedurer: Når der er indgivet en klage til Ombudsmanden for børns rettigheder, gennemgås den med henblik på at fastslå, om den kan antages, og om klagens art kræver, at den behandles efter en hasteprocedure.

OCO søger altid en lokal løsning på klager så tidligt som muligt og er forpligtet til at give det offentlige organ, der klages over, mulighed for at behandle klagen i første instans.

Hvis en klage kan antages, overføres den til den indledende undersøgelse. Hvis Ombudsmanden efter denne undersøgelse mener, at der er grund til at indlede en mere indgående efterforskning af sagen, iværksættes en sådan.

Yderligere oplysninger om klageproceduren hos Ombudsmanden kan findes på: https://www.oco.ie/complaints/

Konklusion: Når Ombudsmanden for børns rettigheder har afsluttet en efterforskning, kan han fremsætte anbefalinger til det offentlige organ, skolen eller hospitalet på grundlag af efterforskningens resultater. Disse anbefalinger kan handle om at forbedre det pågældende barns situation og/eller foretage videre systemiske forandringer, der er i barnets tarv.

Anbefalingerne er ikke juridisk bindende. En af OCO's vedtægtsmæssige beføjelser er imidlertid at forelægge en særberetning for Oireachtas (parlamentet), hvis et offentligt organ ikke accepterer OCO's anbefalinger.

Ombudsmand

Adresse:

Office of the Ombudsman, 
6 Earlsfort Terrace,
Dublin 2

Website: https://www.ombudsman.ie/
E-mail: communications@ombudsman.ie

Tlf.: +353 (0) 1 639 5600

Typen af anmodninger, der behandles

En person kan klage til Ombudsmanden over

 • regeringskontorer
 • lokale myndigheder
 • Sundhedsstyrelsen (HSE)
 • agenturer såsom velgørenhedsorganisationer og frivillige organisationer, der leverer sundheds- og socialydelser på vegne af HSE
 • postvæsenet An Post og
 • alle offentlige organer, der er omfattet af Disability Act 2005 med henblik på denne lov.

Procedure efter indgivelse af en anmodning
Det berørte offentlige organ kan blive anmodet om at fremlægge en rapport. Sagsakter og registre kan blive gennemgået og embedsmænd afhørt. Ombudsmanden beslutter derefter, om:

 • klagen er gyldig og
 • klageren har lidt på grund af det offentlige organs handling eller beslutning.

I de fleste tilfælde behandles sager uformelt. Ombudsmanden kan diskutere problemet direkte med det offentlige organ eller gennemgå de relevante sagsakter. I mere komplekse sager kan det blive nødvendigt med en dybtgående efterforskning. Der findes også en intern proces for klagere, der ikke kan acceptere resultatet af deres klage.

Mulige udfald af behandlingen

Hvis Ombudsmanden fastslår, at du har lidt skade som følge af en urimelig eller uretmæssig handling fra det offentlige organs side, og det offentlige organ ikke har taget skridt til at berigtige dette, kan han anbefale, at det gør det. Hvis Ombudsmanden finder det hensigtsmæssigt, kan han bede organet:

 • revurdere, hvad det har gjort
 • ændre sin beslutning og/eller
 • tilbyde klageren
  • en forklaring
  • en undskyldning og/eller
  • økonomisk kompensation.

Hvis Ombudsmanden beslutter, at klagen ikke kan imødekommes, forklarer han, hvorfor han er nået til den konklusion.

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Ombudsmanden for børns rettigheder

Se de nationale menneskerettighedsinstitutioner ovenfor.

Databeskyttelsesorgan

Office of the Data Protection Commissioner (databeskyttelseskommissærens kontor)

21 Fitzwilliam Square South,
Dublin 2
D02 RD28

Websted: https://www.dataprotection.ie/

Databeskyttelseskommissærens kontor skal beskytte borgernes rettigheder som fastlagt i Data Protection Acts 1988 og 2003 og kontrollere, at registeransvarlige opfylder deres forpligtelser til databeskyttelse.

Personer, der mener, at deres rettigheder er blevet krænket, kan klage til kommissæren, som så undersøger sagen og træffer de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at løse problemet. Borgerne kan skrive til databeskyttelseskommissæren og oplyse om den hændelse, der er årsag til klagen. De skal klart identificere den organisation eller person, der klages over. De skal også beskrive de skridt, der er taget for at få deres bekymringer behandlet af organisationen, og hvilken type svar der blev modtaget fra organisationen. Der skal også fremlægges kopier af korrespondance med organisationen og dokumentation herfor.  Databeskyttelseskommissærens kontor vil derefter tage sagen op med organisationen.

Afhængigt af klagens art kan databeskyttelsesmyndigheden først forsøge at finde en løsning, som alle parter kan acceptere. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at nå frem til en mindelig løsning, vil databeskyttelsesmyndigheden foretage en fuldstændig undersøgelse af alle de faktiske omstændigheder, inden der træffes en formel afgørelse. Når undersøgelsen er afsluttet, skriver kommissæren til de berørte parter og underretter dem om sin afgørelse. I tilfælde af klager over overtrædelser af regulativerne om elektronisk kommunikation (SI 535 af 2003, som ændret ved SI 526 af 2008) kan kommissæren beslutte at retsforfølge den pågældende organisation.

Andre specialiserede organer

(i) Anti-Human Trafficking Unit

Department of Justice
Strafferetspolitik
Politik vedrørende menneskehandel
Politik vedrørende lokal sikkerhed og økonomisk, tværnational og organiseret kriminalitet
51 St Stephen's Green
Dublin, D02 HK52

Telefon: +353 1 602 8202

E-mail: info@justice.ie

Human Trafficking Investigation and Co-ordination Unit,

An Garda Síochána (Irlands nationale politi)

Garda National Protective Service Bureau,
Harcourt St
Saint Kevin's
Dublin

Telefon: +353 1 666 0000

E-mail: blueblindfold@garda.ie
Website: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=5416&Lang=1
 • kort redegørelse for den type anmodninger, som institutionen behandler,
  Indhentning af oplysninger om spørgsmål vedrørende menneskehandel i Irland.

International Protection Appeals Tribunal (appeldomstol i sager om international beskyttelse)

International Protection Appeals Tribunal
7 Hanover Street East,
Dublin 2

Funktioner: Appeldomstolen i sager om international beskyttelse er et uafhængigt organ, der træffer afgørelse om klager over en henstilling fra Office of the Refugee Applications Commissioner (flygtningenævnet) om ikke at tildele en ansøger flygtningestatus. Appeldomstolen i sager om international beskyttelse træffer også afgørelse om klager over afgørelser truffet af flygtningenævnet i henhold til Dublin II-forordningen.

Procedurer:

En asylansøger, hvis ansøgning om international beskyttelse er blevet afvist af kontoret for international beskyttelse, kan indbringe afgørelsen for appeldomstolen i sager om international beskyttelse. Dit afslag vil fortælle dig, om du har ret til at klage, og den fastsatte frist for indgivelse af en klage.

Du får udleveret en klageformular sammen med dit afslag. Hvis du ikke har modtaget en klageformular, kan du downloade én fra denne side.

Alle klager, der modtages i appeldomstolen i sager om international beskyttelse, behandles efter datoorden. Du vil blive underrettet, når der er berammet et retsmøde i din klagesag.

Inden du indgiver en klage, bør du:

 • sørge for, at du udfylder den korrekte formular for den type klage, du indgiver
 • sørge for, at din klage indgives inden for den fastsatte frist som angivet i dit afslag fra kontoret for international beskyttelse
 • sikre, at alle dele af klagen er udfyldt, og at formularen er underskrevet.

Du kan indsende din klageformular på følgende måde:

Med post til:
The International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin D02 W320
Tlf.: + 353 (0) 1 474 8400

scannet med e-mail til: info@protectionappeals.ie

Fra den dato, hvor anbefalingen fra flygtningenævnet om ikke at tildele flygtningestatus udstedes, har du en frist til at appellere din sag. Denne periode er imidlertid forskellig afhængigt af flygtningenævnets konklusioner i forbindelse med din sag. Du kan således have 15, 10 eller 4 arbejdsdage til at klage. Du vil blive oplyst, hvor mange dage, du har til at klage, i brevet fra flygtningenævnet, hvori du informeres om, at det er blevet anbefalet ikke at give dig flygtningestatus.

Når du har udfyldt din klageformular, skal du sende den til:

The Chairperson
International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2

Fax: 00353 1 4748410

Sørg for at opbevare den formular, du har sendt/faxet, et sikkert sted.

Konklusion: Hvis din afgørelse, som er genstand for din appelsag, ophæves, betyder det, at medlemmet af forfatningsdomstolen har anbefalet, at du får flygtningestatus. Du vil få en skriftlig meddelelse om denne afgørelse. Sagen vil derefter blive videresendt til kontoret for ministerielle afgørelser i ministeriet for justits- og ligestillingsanliggender.

Hvis afgørelsen stadfæstes, betyder det, at medlemmet af forfatningsdomstolen har anbefalet, at du ikke tildeles flygtningestatus. Du vil få en skriftlig meddelelse om denne afgørelse. Sagen vil derefter blive videresendt til kontoret for hjemsendelser under ministeriet for justits- og ligestillingsanliggender.

(iii) Garda Ombudsman (politiombudsmand)

Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1
Ireland

Websted: https://www.gardaombudsman.ie/

Kort redegørelse for den type anmodninger, som institutionen behandler:

Organisationen kan behandle klager og henvisninger vedrørende adfærden hos medlemmer af Garda Síochána. De mest almindelige påstande i klager er påstande om magtmisbrug, uhøflighed, overfald og pligtforsømmelse.
Henvisninger vedrører dødsfald eller alvorlig overlast.

Organisationen kan modtage klager fra medlemmer af offentligheden (som ikke er medlemmer af Garda Síochána) via et offentligt embede personligt, elektronisk, pr. telefon, pr. post, via en station i Garda eller personligt til et medlem af ombudsmandsinstitutionen. Organisationen kan også modtage henvisninger fra politikommissæren for Garda Síochána vedrørende ethvert spørgsmål, hvor han mener, at adfærden hos et medlem af Garda Síochána kan have medført en persons død eller alvorlig skade. Politiombudsmanden kan indlede en undersøgelse uden at have modtaget en klage, hvis han finder det i offentlighedens interesse at gøre det.

Kort redegørelse for proceduren efter udfyldelse af en anmodning:

Når der modtages en klage, vurderes det, om den antagelig eller uantagelig i henhold til lovgivningen. Hvis den ikke kan antages til behandling, følger der ingen undersøgelse heraf.
Hvis den anses for antagelig, og hvis det er relevant, kan der med klagerens samtykke og det medlem af Garda Síochána, der klages over, gøres forsøg på at nå frem til en uformel løsning. I modsat fald kan den undersøges som en potentiel overtrædelse af Garda Síochánas (disciplinære) forskrifter 2007 eller en potentiel overtrædelse af straffeloven. De berørte parter har ret til oplysninger om forløbet og resultaterne af en undersøgelse.

Kort redegørelse for de mulige udfald af proceduren:

En klage kan blive afvist.

En undersøgelse kan afsluttes på et hvilket som helst tidspunkt, hvis Ombudsmanden på grundlag af oplysninger, der er indhentet, efter at det er fastslået, at klagen kan antages til behandling, finder at klagen er useriøs eller har karakter af chikane Ombudsmanden er af den opfattelse, at klagen blev indgivet med viden om, at den var falsk eller vildledende, eller Ombudsmanden, under hensyntagen til alle omstændigheder, finder at en yderligere undersøgelse ikke er nødvendig eller praktisk gennemførlig.

Som følge af en undersøgelse kan en Garda pålægges en sanktion.

Som følge af en undersøgelse kan der indledes en disciplinærsag og pålægges en Garda en sanktion.

En sag kan sendes til Director of Public Prosecutions, og der kan udstedes en instruks om retsforfølgelse. I et sådant tilfælde kan der blive tale om en retssag.

Sidste opdatering: 16/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.