Grundlæggende rettigheder

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

De nationale domstole

Civile sager, straffesager og forvaltningsretlige sager behandles af de lettiske domstole på tre niveauer – distriktsretter eller byretter (rajonu (pilsētu) tiesas), regionale retter (apgabaltiesas) og højesteret (Augstākā tiesa). En oversigt over disse domstole findes her.

Letland har også en forfatningsdomstol (Satversmes tiesa), som i overensstemmelse med forfatningen og grundloven (Satversmes tiesas likums) tager stiling til, om love og bekendtgørelser er forenelige med forfatningen, og som behandler andre sager, som er henlagt til den ved lov.

I overensstemmelse med lov om retsvæsenet (Likums “Par tiesu varu”) er principperne for og fremgangsmåden ved behandlingen af retssager fastsat i lov om forfatningsdomstolen, lov om civil retspleje (Civilprocesa likums), lov om strafferetspleje (Kriminālprocesa likums) og lov om forvaltningsretlige sager (Administratīvā procesa likums), hvori der opstilles regler for sagsbehandlingen, for afgørelser, der træffes under sagen og sådanne, der træffes ved sagens afslutning, samt for fremgangsmåden ved fuldbyrdelse af retsafgørelser.

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Ombudsmandsinstitutionen (Tiesībsarga birojs) er oprettet ved ombudsmandsloven (Tiesībsarga likums).

Enhver borger, der mener, at der foreligger en overtrædelse af menneskerettighederne, uanset om det er ens egne eller andres rettigheder, eller af reglerne om god forvaltningsskik, kan indgive en skriftlig klage til ombudsmanden. Reglerne om klagernes antagelse til realitetsbehandling er fastsat i ombudsmandsloven og de relevante bekendtgørelser (sūdzību izskatīšanas reglaments). Det fremgår heraf, at ombudsmanden ved modtagelsen af klagen skal tage stilling til, om sagen skal fremmes eller afvises (klagen vil blive afvist, såfremt den ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger om overtrædelsen, eller den ikke falder ind under ombudsmandens kompetence), og give klageren besked herom. Sagen skal behandles inden for tre måneder. Sagen afsluttes enten ved et forlig mellem parterne eller ved, at ombudsmanden afgiver en henstilling. Ombudsmandens henstillinger er ikke retligt bindende.

I ombudsmandslovens § 13, stk. 6, bestemmes det, at ombudsmanden også kan tage sager op til behandling af egen drift.

Republikken Letlands ombudsmand:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tlf.: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Kontoret er åbent hver dag fra 9 til 16.

Personlig henvendelse efter aftale. Det er gratis at henvende sig til ombudsmanden.

Ombudsmandens rolle i sager om børns rettigheder

Ombudsmandsinstitutionen fungerer inden for rammerne af ombudsmandsloven. Ifølge § 652, stk. 2, i lov om beskyttelse af børns rettigheder (Bērnu tiesību aizsardzības likums) behandler ombudsmanden ligeledes klager om tilsidesættelse af børns rettigheder, idet man er særligt opmærksom på, om sådanne tilsidesættelser er foretaget af statslige myndigheder eller deres ansatte.

Republikken Letlands ombudsmand:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Tlf.: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Kontoret er åbent hver dag fra 9 til 16.

Personlig henvendelse efter aftale. Det er gratis at henvende sig til ombudsmanden.

Direktoratet for beskyttelse af børns rettigheder (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) fører tilsyn med og efterprøver fuldbyrdelsen af love og bekendtgørelser, der vedrører børns rettigheder, jf. § 651 i børnebeskyttelsesloven.

Direktoratets børnebeskyttelsesinspektører kan kontaktes her:

53 Ventspils iela
Riga
LV–1002

Tlf.: +371 67359128, +371 67359133

Kontoret er åbent på mandage mellem 13 og 18 og torsdage mellem 8.30 og 14.
Klik her for at få yderligere oplysninger om anmodninger og klager vedrørende spørgsmål om børns rettigheder.

Ligestillingsorganer

Ombudsmandsinstitutionen fungerer inden for rammerne af ombudsmandsloven.

Republikken Letlands ombudsmand:

25 Baznīcas ielā
Riga
LV-1010

Tlf.: +371 67686768
Fax: 67244074

E-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Kontoret er åbent hver dag fra 9 til 16.

Personlig henvendelse efter aftale. Det er gratis at henvende sig til ombudsmanden.

Databeskyttelsesorgan

Direktoratet for databeskyttelse (Datu valsts inspekcija, ‘DVI’) fører tilsyn med beskyttelsen af personlige oplysninger. Det efterprøver og overvåger, at behandlingen af persondata i Letland opfylder kravene i lov om beskyttelse af personoplysninger (Fizisko personu datu aizsardzības likums).

Det fremgår af § 5, stk. 3, i den officielle applikationslov (Iesniegumu likums), der trådte i kraft den 1. januar 2008, og af § 64 i lov om forvaltningsretlige sager, der trådte i kraft den 1. februar 2004, at direktoratet skal behandle og besvare de anmodninger og klager, som indgives til det, inden en måned efter modtagelsen. Denne frist kan udsættes, hvis der er behov for yderligere oplysninger for at kunne behandle anmodningen/klagen.

Direktoratet har beføjelse til at pålægge sanktioner for overtrædelser af loven om beskyttelse af personoplysninger. Direktoratets afgørelser kan indbringes for domstolene.

Direktoratet for databeskyttelse:

Blaumaņa iela 11/13-15.
Riga
LV-1011

Tlf.: +371 67223131
E-mail: info@dvi.gov.lv

Personlig henvendelse efter aftale.

Medarbejderne behandler telefoniske henvendelser på hverdage mellem 14 og 16.

Andre specialiserede organer

Letlands Center for Menneskerettigheder (Latvijas cilvēktiesību centrs, ‘LCC’) er en uafhængig NGO, der underviser og forsker i spørgsmål vedrørende menneskerettigheder og nationale relationer. I den forbindelse beskæftiger det sig med social integration, tolerance, anti-diskrimination, lukkede institutioner, juridisk rådgivning og varetagelse af psykisk syges interesser, hadforbrydelser og asylsøgere.

Letlands Center for Menneskerettigheder:

13 Alberta iela
7.stāvs
Riga
LV-1010
Latvia

Tlf.: +371 67039290
Fax: +371 67039291

E-mail: office@humanrights.org.lv

Andre

Kontoret for offentlig retshjælp (Juridiskās palīdzības administrācija, ‘JPA’) fungerer inden for rammerne af lov om offentlig retshjælp (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), lov om offentlig erstatning til forurettede (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) og bekendtgørelse nr. 869 af 15. november 2005 om indførelse af et Retshjælpscharter (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums). Det behandler ansøgninger om retshjælp, tager stilling til krav om offentlig erstatning og behandler privatpersoners ansøgninger om godkendelse til at yde retshjælp og indgår kontrakter med sådanne tjenesteydere. Derudover udfører det andre opgaver, som er fastsat i de ovennævnte love og bekendtgørelser.

Den blanket, der skal indsendes ved ansøgninger om godkendelse som udbyder af retshjælp, kan tilgås via følgende hjemmeside http://www.jpa.gov.lv/, under afsnittet ‘Juridiskās palīdzības sniedzējiem’ [udbydere af retshjælp].

Kontoret for offentlig retshjælp:

Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039

Tlf. (gratis): + 371 680001801, tel.: +371 67514208
Fax: +37167514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv

Foreningen "Sikkert Hus"

Foreningen "Sikkert Hus" [NVO "Patvērums „Drošā māja”"] blev stiftet med det formål at yde støtte til tvangsforflyttede og almindelige immigranter, herunder asylsøgere, flygtninge og personer, der har opnået subsidiær beskyttelse, for at sikre den enkeltes ret til passende støtte og beskyttelse, fremme rehabilitering og reintegration af personer, der er blevet tvangsforflyttede, og yde støtte til legale immigranter ved hjælp af interaktive former for undervisning og samarbejde med statslige og lokale myndigheder samt kristne organisationer i Letland og andre steder i verden. I september 2010 blev foreningen anerkendt som en almennyttig organisation. Siden 2007 har den haft mulighed for at tilbyde statsstøttede integrationsprogrammer til ofre for menneskehandel.

Kontaktoplysninger:

Lāčplēša iela 75 - 9/10
Riga
LV-1011

Tlf.: +371 67898343, +371 28612120

E-mail: drosa.maja@gmail.com

Sidste opdatering: 12/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.