Nationale domstole og udenretslige organer

Nederlandene

De grundlæggende rettigheder er fastsat i kapitel 1 i forfatningen. Dette er rettigheder, der giver borgerne frihed til at leve deres liv uden indblanding fra staten. Forfatningen fastslår derudover retten til at deltage i samfundet og i det politiske liv. Eksempler på grundlæggende rettigheder er: ytringsfrihed, ret til beskyttelse af personoplysninger, ret til at stemme og ret til ligebehandling.

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Der findes to typer grundlæggende rettigheder:

  • "Klassiske" grundlæggende rettigheder: borgerlige og politiske rettigheder. Deriblandt kan nævnes retten til at stemme, ytringsfriheden, retten til privatlivets fred, religionsfriheden og forbuddet mod forskelsbehandling.
  • "Sociale" grundlæggende rettigheder: økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Deriblandt kan nævnes retten til bolig, social sikring, sundhedsydelser og uddannelse.

De grundlæggende sociale rettigheder kan generelt ikke påberåbes ved domstolene, men det kan de klassiske grundlæggende rettigheder. En borger kan således anlægge en retssag, hvis en kommunal myndighed uden rimelig grund ønsker at forbyde en demonstration.

Sidste opdatering: 13/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.