På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Grundlæggende rettigheder

Nordirland

Indholdet er leveret af
Nordirland

Nationale domstole

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Ombudsmanden

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Andre

Nationale domstole

1. Her Majesty's Courts & Tribunals Service (den britiske domstolsstyrelse)

Her Majesty's Courts & Tribunals Service er ansvarlig for forvaltningen af straffedomstolene, de civile domstole og familiedomstolene i England og Wales og visse retter (non-devolved tribunals) i Skotland og Nordirland. Den sørger for, at retssystemet er retfærdigt og effektivt, og at dommerne er uafhængige.

HM Courts & Tribunals Service har til formål at sikre, at alle borgere har rettidig adgang til domstolsprøvelse alt efter deres behov, hvad enten der er tale om ofre for eller vidner til en forbrydelse, personer, der er anklaget for en forbrydelse, forbrugere med gæld, børn, som er i fare for at lide overlast, virksomheder, som er part i en handelsretlig tvist, eller enkeltpersoner, der påberåber sig deres ansættelsesrettigheder, eller som anfægter afgørelser, der er truffet af offentlige myndigheder.

Domstolenes kontaktoplysninger findes her: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm

Retternes kontaktoplysninger findes her: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm

2. Northern Ireland Courts and Tribunals Service (NICTS – den nordirske domstolsstyrelse)

NICTS er et organ under justitsministeriet i Nordirland. Styrelsen yder administrativ støtte til domstolene i Nordirland, dvs. Court of Appeal (appelretten), High Court (landsretten for civilsager), Crown Court (landsretten for straffesager), County Courts (byretten for civilsager), Magistrates’ Courts (byretten for straffesager) og Coroner’s Courts (undersøger tilfælde af mistænkelige dødsfald). NICTS yder også administrativ støtte til retterne og fuldbyrder afgørelser i civile sager ved hjælp af Enforcement of Judgments Office (fuldbyrdelsesmyndigheden).

Websted: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Kontaktoplysninger: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

Yderligere oplysninger

Civile sager

Proceduren for civile sager i Nordirland er meget lig proceduren i England og Wales. Sager ved High Court anlægges ved indgivelse af en stævning (writ), og sager ved County Court anlægges ved indgivelse af en civilretlig stævning (civil bill) eller ved fremsættelse af et krav efter småkravsproceduren. Disse skal forkyndes for den sagsøgte, som har ret til at tage til genmæle. Afgørelser truffet af civile domstole fuldbyrdes ved en centraliseret procedure, der administreres af Enforcement of Judgments Office.

Retshjælp

 1. Alle tre retsområder i Det Forenede Kongerige har et vidtrækkende system, hvor personer med behov for juridisk rådgivning eller advokatbistand kan få økonomisk hjælp fra det offentlige. Disse ordninger kaldes "retshjælp" (Legal Aid) og er af væsentlig betydning for sikring af den enkeltes rettigheder. Retshjælp er tiltænkt personer med en lav indkomst, og den ydes enten vederlagsfrit eller som et bidrag til den pågældendes egenbetaling. Hvis der ydes retshjælp, føres sagen på sædvanlig vis, bortset fra at der ikke udveksles penge mellem den person, der modtager retshjælp, og dennes advokat, da alle betalinger sker via retshjælpsfonden.
 2. I Nordirland henhører ydelse af retshjælp under Northern Ireland Legal Services Commission (den nordirske domstolsstyrelse). Hvorvidt man er berettiget til retshjælp i civil- og straffesager, afgøres ved en trangsvurdering (means and merits test).
 3. Hvis en person mener, at vedkommendes rettigheder efter den europæiske menneskerettighedskonvention er blevet krænket, og han eller hun har til hensigt at indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, er der en række ordninger, hvorefter vedkommende kan få juridisk rådgivning og bistand. Inden for rammerne af retshjælpsordningen kan en person bistås af en erfaren advokat eller juridisk rådgiver i de indledende faser af sagen. Hvis Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg antager en sag til realitetsbehandling, kan en ansøger få finansiel støtte direkte fra Strasbourg. Om vedkommende kommer i betragtning hertil, vurderes på grundlag af, om vedkommende ville være berettiget til retshjælp efter sit hjemlands ordning.
 4. I flere byområder findes der juridiske rådgivningscentre (law centres), som yder juridisk rådgivning og advokatbistand, der – afhængig af ens økonomiske formåen – kan være gratis. Disse centre, hvis drift finansieres med støtte fra forskellige kilder, herunder ofte lokale myndigheder, har som regel lønnede advokater ansat på fuld tid, men mange har også socialrådgivere (community workers) ansat. En stor del af deres tid går med at løse problemer vedrørende bolig, beskæftigelse, socialsikring og indvandring. Der ydes også gratis rådgivning på borgeroplysningskontoret (Citizens Advice Bureaux), forbruger- og boligrådgivningscentre og særlige rådgivningscentre, der drives af forskellige frivillige organisationer. Refugee Legal Centre (center for flygtningerådgivning) og Immigration Advisory Service (udlændingerådgivningstjenesten), der begge modtager offentlig støtte, yder gratis rådgivning og bistand til asylansøgere, og sidstnævnte yder endvidere gratis rådgivning og bistand til personer, der har adgang til at appellere en afgørelse fra udlændingemyndighederne.

Ofre for forbrydelser

 1. Domstolene kan i forbindelse med en fældende dom pålægge gerningsmanden at betale erstatning til ofret for personskade, økonomiske tab eller skader som følge af den strafbare handling. I England og Wales er domstolene i alle relevante sager forpligtet til at tage stilling til, om der skal betales erstatning, og til at begrunde alle afgørelser, hvorved der ikke tilkendes erstatning. Erstatning til ofret skal have forrang for en eventuel bøde, hvis retten beslutter sig for begge dele, og inddrivelse af erstatningsbeløbet skal ske før inddrivelse af bøden.
 2. Hvis Crown Prosecution Service (den offentlige anklagemyndighed) ikke ønsker at rejse tiltale, kan offeret anlægge en privat straffesag i England og Wales, men gør det sjældent i praksis. Offeret kan også rejse et erstatningskrav ved de civile domstole. Proceduren er blevet forenklet, således at personer uden juridisk baggrund selv kan rejse mindre krav om erstatning for tab eller skader.
 3. Ofre, der lider skade som følge af en voldelig forbrydelse begået i England, Wales eller Skotland, kan, uanset nationalitet, søge om erstatning fra det offentlige inden for rammerne af ordningen Criminal Injuries Compensation Scheme. Erstatningen er baseret på en særlig tarif, der varierer mellem 1 000 og 500 000 GBP til de ofre, der har lidt størst skade.
 4. I Nordirland findes der særskilte ordninger, hvor det offentlige i visse tilfælde betaler erstatning for personskade som følge af forbrydelser og for hærværk, herunder tabt fortjeneste som følge af hærværket.
 5. Der er tre organisationer i Det Forenede Kongerige, som yder generel støtte til ofre for forbrydelser: Victim Support (der dækker England og Wales) samt Victim Support Scotland og Victim Support Northern Ireland. Disse organisationer modtager offentlig støtte.
 6. I juni 1996 offentliggjorde regeringen et nyt charter om ofre (Victim’s Charter), der efterfølgende blev lovfæstet gennem en samling af retningslinjer for ofre (Victims Code of Practice) i april 2006. Ofre har nu et retskrav på at modtage bistand af høj kvalitet fra de forskellige strafferetlige organer. I retningslinjerne er det beskrevet, hvordan ofre kan klage, hvis de ikke får bistand af en vis kvalitet. Ved indførelsen af vidnechartret (Witness Charter) fik vidner en lignende, men dog ikke lovfæstet, ret til at bistand. Nordirland har indført sine egne retningslinjer for ofre for forbrydelser, der fastsætter standarderne for den bistand, som ofre skal modtage, når de er i kontakt med det nordirske strafferetssystem, og beskriver, hvordan en klage indgives. Alle ofre for en anmeldt forbrydelse får udleveret brochuren "Victims of crime" ("Ofre for forbrydelser"), som indeholder praktiske råd til, hvordan man skal forholde sig efter at have været udsat for en forbrydelse. Den beskriver i enkle vendinger politi- og domstolsprocedurerne, hvordan man søger om erstatning, og hvilken yderligere hjælp man kan få.

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Northern Ireland Human Rights Commission (NIHRC – den nordirske menneskerettighedskommission)

NIHRC er en national menneskerettighedsinstitution, som opnået FN-akkrediteringen "A". NIHRC finansieres af Det Forenede Kongeriges regering, men er et uafhængigt offentligt organ, der arbejder i fuld overensstemmelse med FN's Parisprincipper.

NIHRC har til opgave at sikre, at regeringen og andre offentlige organer beskytter menneskerettighederne for alle i Nordirland. NIHRC hjælper også borgerne med at forstå menneskerettighederne, og hvad de kan gøre, hvis deres rettigheder ikke anerkendes eller krænkes.

Kontaktoplysninger:

Temple Court
39 North Street
Belfast
Nordirland
BT1 1NA
Tlf.: +44 (0)28 9024 3987
E-mail: information@nihrc.org
Websted: http://www.nihrc.org/

Ombudsmanden

Parliamentary and Health Service Ombudsman (PHSO – den britiske ombudsmand for forvaltning og sundhedsvæsen)

Denne ombudsmandsinstitution blev oprettet af parlamentet for at hjælpe både enkelte borgere og offentligheden.

PHSO har til formål at behandle klager fra borgere over, at ministerier, forskellige andre offentlige organer samt NHS (den offentlige sygesikring) i England ikke har behandlet dem korrekt eller retfærdigt eller har ydet en dårlig service. PHSO's beføjelser er fastsat ved lov, og tjenesten ydes gratis til alle.

Kontaktoplysninger

The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Websted: https://www.ombudsman.org.uk/

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Ombudsmanden for børns rettigheder

Northern Ireland Commissioner for Children and Young People (NICCY – Nordirlands kommissær for børn og unge)

Kommissæren for børn og unge er et ikkeministerielt offentligt forvaltningsorgan, som blev oprettet i oktober 2003.

Den nuværende kommissær er Koulla Yiasouma, og hendes rolle er at værne om og fremme børns og unges rettigheder og trivsel i Nordirland. Kommissæren skal også tage hensyn til relevante bestemmelser i FN's konvention om barnets rettigheder.

Organet finansieres af Department for Communities.

Kontaktoplysninger:

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Tlf.: 028 9031 1616
E-mail: info@niccy.org
Websted: http://www.niccy.org/

Commissioner for Older People (COPNI – Nordirlands kommissær for ældre)

Kommissæren for ældre er et ikkeministerielt offentligt forvaltningsorgan, som blev oprettet i november 2011. Den nuværende kommissær er Eddie Lynch, og hans rolle er at værne om og fremme ældres rettigheder og trivsel i Nordirland.

Kontaktoplysninger:

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Tlf.: 028 9089 0892
E-mail: info@copni.org
Websted: http://www.copni.org/

Ligestillingsorgan

Equality Commission for Northern Ireland (den nordirske ligestillingskommission)

Kontaktoplysninger:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT 2 7DP
Tlf.: 028 90 500 600
E-mail: information@equalityni.org
Web:http://www.equalityni.org/

Ligestillingskommissionen er et uafhængigt offentligt organ, som blev oprettet ved lov om Nordirland fra 1998 (Northern Ireland Act 1998). Kommissionens beføjelser og forpligtelser følger af en række bestemmelser, der er vedtaget i de seneste årtier, som sikrer beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af alder, handicap, race, religion og politisk overbevisning, køn eller seksuel orientering. Kommissionens opgaver er også omhandlet i lov om Nordirland fra 1998, for så vidt angår de krav til ligestilling og god forvaltningsskik, der finder anvendelse på offentlige myndigheder.

Kommissionen finansieres af Executive Office.

Databeskyttelsesorgan

1. Information Commissioner (informationskommissæren)

Informationskommissærens kontor er Det Forenede Kongeriges uafhængige myndighed for beskyttelse af informationsrettigheder i samfundets interesse, fremme af offentlige organers åbenhed og databeskyttelse for enkeltpersoner.

Kontaktoplysninger

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Tlf.: 0303 123 1113 (eller 01625 545745, hvis du ikke vil anvende et "03"-nummer, eller +44 1625 545745, hvis du ringer fra udlandet)
Websted: https://ico.org.uk/

2. Informationskommissæren – regionalt kontor

Nordirland

Information Commissioner's Office – Northern Ireland
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast
Northern Ireland BT7 2JB
Tlf.: 028 9026 9380
E-mail: ni@ico.org.uk

Andre

1. Directgov-webstedet

Statens officielle websted for borgere i Det Forenede Kongerige.

Websted: http://www.gov.uk/

2. Citizens Advice Service (borgerrådgivning)

Citizens Advice Service hjælper borgere med at løse juridiske, økonomiske og andre problemer ved at yde gratis, uafhængig og fortrolig rådgivning og ved at påvirke beslutningstagerne.

Websted: http://www.citizensadvice.org.uk/

3. Northern Ireland Legal Services Commission (NILSC – det nordirske retshjælpsudvalg)

NILSC er et uafhængigt offentligt organ under justitsministeriet, som blev oprettet ved bekendtgørelsen om retshjælp i Nordirland fra 2003 (Access to Justice (Northern Ireland) Order 2003). Justitsministeren, David Ford, har tilkendegivet, at han agter at overdrage retshjælpsudvalgets ansvarsområder til et forvaltningsorgan under ministeriet i efteråret 2014. Den nye organisation vil få navnet Legal Services Agency Northern Ireland. Dette tiltag vil ikke medføre væsentlige ændringer af de generelle tjenesteydelser, men vil sikre en række vigtige forbedringer og effektiviseringer i forvaltningen.

NILSC's opgave er at administrere ydelsen offentligt finansieret retshjælp inden for rammerne af de lovfæstede retshjælpsordninger. NILSC undersøger, om en person har ret til retshjælp i civile sager, og betaler i givet fald vedkommendes udgifter til advokatsalærer. Retsvæsenet er ansvarligt for at yde retshjælp i straffesager, men NILSC betaler for den tilsvarende retshjælp, der er ydet. Ud over at administrere retshjælpsordningen støtter NILSC også justitsministeriet i dets arbejde for at reformere retshjælpen.

Kontaktoplysninger:

Northern Ireland Legal Services Commission
2nd Floor
Waterfront Plaza
8 Laganbank Road
Mays Meadow
Belfast
Northern Ireland BT1 3BN
Tlf.: +44 (0)28 9040 8888
Web:http://www.nilsc.org.uk/

NILSC formål er at fremme retfærdig og lige adgang til domstolsprøvelse i Nordirland ved ydelsen af offentlig finansieret juridisk bistand.

Dets målsætning er at yde kundeorienteret service af høj kvalitet til de personer, der har størst behov for det, og samtidig udnytte ressourcerne bedst muligt.

NILSC betaler advokaters og andre rådgiveres honorarer for at:

 • hjælpe personer, der er berettiget til retshjælp, med at varetage deres rettigheder i civile sager
 • hjælpe personer, som er genstand for en efterforskning, eller mod hvem der er rejst tiltale.

4. Victims' Commissioner (kommissæren for ofre)

Baroness Newlove of Warrington
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor
102 Petty France
London, SW1H 9AJ
E-mail: victims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Websted: http://victimscommissioner.org.uk/

Kommissæren for ofre har til opgave at fremme ofres og vidners interesser, tilskynde til god praksis i behandlingen af dem og jævnligt evaluere retningslinjerne for ofre, hvori det er fastlagt, hvilken bistand ofre kan forvente at modtage.

Kommissærens opgave er at lytte til ofres og vidners synspunkter, at se sagerne ud fra strafferetssystemets synspunkt og forsøge at hjælpe med at forbedre de tjenester og den støtte, der er til rådighed.

Der gælder et lovbestemt forbud mod at kommissæren griber ind i konkrete sager. Han vil dog bestræbe sig på at give vejledning i, hvor man kan få den bedste rådgivning og støtte.

5. Victim Support Northern Ireland (den nordirske støtteorganisation for ofre

Kontaktoplysninger:

Central Office
Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Northern Ireland BT 1 4EH
Tlf.: 028 9024 3133
E-mail: belfast@victimsupportni.org.uk

Victim Support Northern Ireland er en velgørenhedsorganisation, der hjælper personer, som er berørt af enhver form for kriminalitet. Organisationen tilbyder psykisk støtte, information og praktisk bistand til ofre, vidner og andre, der er berørt af kriminalitet.

Victim Support Northern Ireland er den førende velgørenhedsorganisation, som yder støtte til personer, der har været berørt af enhver form for kriminalitet. Organisationen tilbyder gratis og fortrolig rådgivning, uanset om en forbrydelse er blevet anmeldt. Organisationen er uafhængig og er ikke en del af hverken politi, domstole eller andre strafferetlige organer.

Hvert år hjælper organisationen næsten 30 000 mennesker, som er berørt af kriminalitet.

6. Prisoner Ombudsman for Northern Ireland (den nordirske ombudsmand for indsatte)

Unit 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Northern Ireland BT4 3SH
Tlf.: 028 90 44 3982
Frikaldsnummer: 0800 7836317
E-mail: pa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Websted: http://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

Prisoner Ombudsman udnævnes af justitsministeren i Nordirland og er fuldstændig uafhængig af Northern Ireland Prison Service (NIPS – den nordirske fængselstjeneste).

Ombudsmanden:

 • behandler klager fra indsatte i nordirske fængsler
 • fører kontrol med besøgende hos indsatte i nordirske fængsler
 • undersøger dødsfald i de nordirske fængsler.

Den nuværende ombudsmand er Tom McGonigle, som støttes af et team af sagsbehandlere og andet personale.

7. Office of the Immigration Services Commissioner (OISC – kontoret for den britiske udlændingestyrelses kommissær)

Kontaktoplysninger:

5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF
Tlf.: 020 7211 1500

Office of the Immigration Services Commissioner (OISC) er et uafhængigt offentligt organ, som blev oprettet ved indvandrings- og asylloven fra 1999 (Immigration and Asylum Act 1999).

I kraft af indvandrings- og asylloven fra 1999 og loven om statsborgerskab, indvandring og asyl fra 2002 (Nationality, Immigration and Asylum Act) råder OISC over en række beføjelser, herunder:

 • afslag på en rådgivers (adviser) anmodning om deltagelse i ordningen
 • afsættelse af en tilknyttet rådgiver
 • tilsyn med de opgaver, rådgivere kan påtage sig
 • fastlæggelse af disciplinære foranstaltninger over for en tilknyttet rådgiver
 • anmodning om tilhold eller forbud
 • retsforfølgelse af personer, der ulovligt yder rådgivning og/eller tjenester vedrørende indvandring
 • retsforfølgelse for ulovlig annoncering af rådgivning og/eller tjenester vedrørende indvandring
 • adgang til en rådgivers lokaler
 • beslaglæggelse af en rådgivers dokumenter.

Yderligere oplysninger kan findes på: http://www.oisc.gov.uk/

8. Commission for Victims and Survivors (kommissionen for ofre og overlevende)

Kontaktoplysninger:

Commission for Victims and Survivors
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Tlf.: 028 9031 1000
Fax: 028 9060 7424

Kommissionen for ofre og overlevende for Nordirland arbejder målrettet for at sikre, at ofres og overlevendes rettigheder overholdes, og at disse mennesker høres og får adgang til de bedst mulige tjenester. Kommissionens mål er at forbedre tilværelsen for konfliktens ofre og overlevende.

Det er kommissionens målsætning at imødekomme alle ofres og overlevendes behov ved at sikre dem adgang til tjenester af høj kvalitet, anerkende arven fra fortiden og skabe en bedre fremtid. Dens arbejde bygger på en række kerneværdier, som den bruger i det daglige arbejde. Kommissionen tilstræber resultater gennem opnåelsen af disse værdier. Der er tale om følgende værdier:

 • Offercentreret – Ofre og overlevende står i centrum for alt, hvad kommissionen gør, og den tilskynder til og sætter pris på deres deltagelse.
 • Åben og gennemsigtig – Kommissionen er åben, ærlig, ansvarlig og imødekommende i sit arbejde.
 • Ligestilling og mangfoldighed – Kommissionen behandler alle ens og møder ulighed med uvildighed, uafhængighed og integritet.
 • Respekt – Kommissionen optræder høfligt og professionelt over for alle, der henvender sig til den.
 • Uvildighed – Kommissionen er uafhængig og bevarer en kritisk distance til regeringen og relevante myndigheder.
 • Kvalitet – Kommissionen arbejder for at gennemføre alle programmer efter en høj standard.

Yderligere oplysninger kan findes på: http://www.cvsni.org/

Sidste opdatering: 10/04/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.