Nationale domstole og udenretslige organer

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Nationale domstole

Ombudsmand

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Andre særlige organer

Nationale domstole

Afhængigt af det retsområde for den retsakt, som har resulteret i krænkelse af en persons rettigheder (dvs. civilret, strafferet, forvaltningsret osv.) kan den pågældende person enten indbringe sagen direkte for domstolene, normalt ved at anlægge et civilt søgsmål, eller for andre offentlige institutioner i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i ved lov.

På det strafferetlige område kan en person, hvis rettigheder er blevet krænket af en handling, der er omfattet af straffeloven, enten anmelde sagen til politiet eller til den offentlige anklager, hvorefter der rejses en straffesag i overensstemmelse med proceduren for sådanne sager.

I forvaltningsretlige sager kan en person, der mener, at vedkommendes rettigheder eller legitime interesser er blevet krænket af en offentlig myndighed som følge af en forvaltningsakt eller manglende behandling af en ansøgning inden for den lovbestemte frist, i medfør af lov nr. 554/2004 indbringe sagen for den kompetente forvaltningsdomstol med henblik på ophævelse af den pågældende forvaltningsakt, anerkendelse af den hævdede ret eller legitime interesse og afhjælpning af den lidte skade. På samme måde kan en person, der anser sine rettigheder eller legitime interesser krænket i kraft af en individuel forvaltningsakt, der er truffet vedrørende et andet retssubjekt, også indbringe sagen for forvaltningsdomstolen. Normalt skal den pågældende, før sagen indbringes for den kompetente forvaltningsdomstol, gennemgå en indledende procedure (beskrevet i artikel 7 i lov nr. 554/2004), der består i at anmode om fuld eller delvis ophævelse af retsakten ved den offentlige myndighed, som har udstedt retsakten, eller dennes overordnede myndighed (hvis en sådan findes).

Den kompetence, der ligger hos domstolene og de andre institutioner, som er beskrevet ovenfor, er fastsat i de gældende retsakter (f.eks. den civile retsplejelov, strafferetsplejeloven og lov nr. 554/2004).

Som hovedregel føres sager ved domstolene i overensstemmelse med den almindelige lovgivning, men med visse særtræk afhængigt af retsområde (yderligere oplysninger findes på https://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx (kun på rumænsk)).

Kontaktoplysninger for domstole og øvrige oplysninger findes på Portalul instanțelor de judecată [den rumænske domstolsportal] (kun på rumænsk).

Ombudsmand

OMBUDSMANDEN (AVOCATUL POPORULUI)

Hovedkontorets adresse:

Strada Eugeniu Carada nr. 3

Sektor 3
Bukarest

Kort: https://avp.ro/index.php/en/contact-2/

Hovedkontorets kontaktoplysninger:

Telefonnummer til ekspeditionscenter: (+40) (0)21 3127134
Omstillingsbord: (+40) (0)21 3129462
E-mail: avp@avp.ro
Websted: https://avp.ro

Træffetid:

Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-12.00, hvor det er muligt at træffe specialiserede medarbejdere (rådgivere og sagkyndige). Borgere, som ønsker det, kan også komme til at tale med Ombudsmanden og viceombudsmændene.

Adresser på de regionale kontorer:

Den rumænske Ombudsmands regionale kontorer

Oversigt over institutionen (retsgrundlag, præsentation, organisation, opgaver, klager, procedurer)

https://avp.ro/index.php/en/presentation/scurt-istoric/

Standardklageformular:

https://avp.ro/index.php/cum-sesizez-avocatul-poporului/formularul-unei-petitii/

De vigtigste bestemmelser vedrørende Ombudsmanden findes i:

 • artikel 58-60, artikel 65, stk. 2, artikel 146, litra a) og d), i Rumæniens forfatning
 • lov nr. 35/1997 om ombudsmandsinstitutionens opbygning og funktion, som offentliggjort på ny i Rumæniens statstidende, del I, nr. 844, af 15. september 2004, som efterfølgende ændret og suppleret
 • bekendtgørelse om ombudsmandsinstitutionens opbygning og funktion, som offentliggjort på ny i Rumæniens statstidende, del I, nr. 922, af 11. oktober 2004, som ændret ved Deputeretkammerets og Senatets beslutning nr. 6/2007, offentliggjort i Rumæniens statstidende nr. 445 af 29. juni 2007
 • lov nr. 554/2004 om forvaltningsretlige appeller, offentliggjort i Rumæniens statstidende, del I, nr. 1154, af 7. december 2004, som ændret
 • lov nr. 202/2010 om visse foranstaltninger til fremskyndelse af afviklingen af retssager, offentliggjort i Rumæniens statstidende, del I, nr. 714, af 26. oktober 2010, som ændret og suppleret.

Formål med oprettelse og karakteristika:

 1. Ombudsmandsinstitutionen har til formål at beskytte fysiske personers rettigheder og friheder i deres forbindelser med offentlige myndigheder.
 2. Ombudsmanden er en selvstyrende offentlig myndighed, der er uafhængig af andre offentlige myndigheder.
 3. Institutionen har sit eget budget, der indgår som en integreret del af statsbudgettet.
 4. Den erstatter ikke andre offentlige myndigheder i udøvelsen af sine opgaver.
 5. Ombudsmanden må ikke være underlagt noget imperativt eller repræsentativt mandat, og ingen må tvinge Ombudsmanden til at følge bestemte anvisninger eller påbud.
 6. Ombudsmandens hverv er offentligt, men han kan på anmodning fra personer, hvis rettigheder og friheder er blevet krænket, eller af berettigede grunde vælge at hemmeligholde visse dele af sit arbejde.
 7. Ombudsmanden varetager sine opgaver af egen drift eller efter anmodning fra fysiske personer, virksomheder, foreninger eller andre juridiske personer. Der kan indgives klager uanset statsborgerskab, alder, køn, politisk tilhørsforhold eller religiøs overbevisning.

Viceombudsmændene

Ombudsmanden bistås af en række viceombudsmænd med speciale inden for følgende områder:

 1. menneskerettigheder, lige muligheder for mænd og kvinder, religioner og nationale mindretal
 2. børns, familiers, unges, pensionisters og handicappedes rettigheder
 3. forsvaret, retssystemet, politiet, fængsler
 4. ejendomsret, arbejdsmarked, social sikring, skatter og afgifter.

Hvem kan klage til Ombudsmanden og hvorfor?

1. Retsakter og handlinger, der kan indbringes en klage over

Offentlige myndigheders forvaltningsakter eller handlinger, der resulterer i krænkelse af fysiske personers rettigheder og friheder, kan gøres til genstand for en klage.

Retsakter udstedt af selvstændige offentlige organer indgår ved lov også i kategorien af forvaltningsakter, som falder ind under Ombudsmandens ansvarsområde.

Offentlige forvaltningsorganers manglende handlinger og forsinket udstedelse af retsakter behandles også som forvaltningsakter.

Følgende falder ikke ind under Ombudsmandens ansvarsområde og afvises uden begrundelse, hvis der klages over dem:

 • retsakter udstedt af Deputeretkammeret, Senatet eller Parlamentet
 • retsakter udstedt og handlinger foretaget af deputerede og senatorer
 • retsakter udstedt og handlinger foretaget af Rumæniens præsident
 • retsakter udstedt og handlinger foretaget af regeringen med undtagelse af love og bekendtgørelser
 • retsakter udstedt og handlinger foretaget af forfatningsdomstolen
 • retsakter udstedt og handlinger foretaget af formanden for det lovgivende råd
 • retsakter udstedt og handlinger foretaget af en domsmyndighed.

2. Hvem kan indgive en klage til Ombudsmanden?

Enhver fysisk person, uanset statsborgerskab, alder, køn, politisk tilhørsforhold eller religiøs overbevisning kan indgive en klage til Ombudsmanden.

3. Ombudsmandsinstitutionen opfylder sin forpligtelse til at beskytte borgernes rettigheder og friheder i deres forbindelser med offentlige myndigheder:

 • på anmodning fra den forurettede
 • af egen drift.

4. Betingelser for accept og behandling af en klage

 • Den skal være skriftlig og kan sendes pr. post, e-mail eller fax. Den kan også indgives ved personligt fremmøde eller gennem en fuldmægtig (som vil blive bedt om at afgive sine identifikationsoplysninger) på institutionens hovedkontor eller på et af dens regionalkontorer, enten i forbindelse med et møde med en af institutionens medarbejdere eller i kontorets administration.
 • Klageren kan, hvis der er rimelig grund til det, få lov til at fremsætte sin klage mundtligt eller via ekspeditionstjenesten. Klagen transskriberes på en standardblanket af en relevant medarbejder.
 • Den skal underskrives af klageren.
 • Den skal indeholde:
  • fuldstændige identifikationsoplysninger på den person, hvis borgerlige rettigheder og friheder angiveligt er blevet krænket (efternavn, fornavn og bopæl)
  • oplysninger om den lidte skade (de krænkede rettigheder og friheder, de handlinger, der klages over, samt en beskrivelse af disse)
  • oplysninger om den pågældende forvaltningsmyndighed eller offentligt ansatte
  • dokumentation for forvaltningsorganets forsinkede eller manglende behandling af sagen inden for den i lovgivningen fastsatte frist
  • en obligatorisk angivelse af, klagens status, navnlig om den er genstand for en verserende retssag
  • oplysninger til identifikation af offentlige myndigheder, som tidligere har været inddraget i sagen
  • dokumenter, der kan underbygge klagen.
 • En klage indgivet til Ombudsmanden er fritaget for stempelafgift.

5. Tilfælde, hvor en klage ikke kan behandles:

 • hvis en klages genstand ikke henhører under Ombudsmandens kompetence
 • anonyme klager (registreres ikke) eller klager, der indgives på vegne af en anden person uden dennes samtykke
 • klager, der indgives senere end ét år efter tidspunktet for den påståede krænkelse eller det tidspunkt, hvor den berørte person blev underrettet om den påstående krænkelse
 • klager, der er åbenlyst ubegrundede, kan afvises på et berettiget grundlag.

6. Arbejdsmetoder i forbindelse med behandling af klager:

 • Undersøgelser – Ombudsmanden er berettiget til at iværksætte sine egne undersøgelser, at rekvirere oplysninger eller dokumenter, som er nødvendige for undersøgelsen, hos offentlige forvaltningsmyndigheder, at udspørge og indhente udtalelser fra ledelsen hos offentlige forvaltningsmyndigheder og fra offentligt ansatte, som kan videregive oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af en klage.
 • Henstillinger – Ombudsmanden kommer med henstillinger i forbindelse med udførelsen af sine opgaver. Gennem disse henstillinger underretter Ombudsmanden de pågældende offentlige forvaltningsmyndigheder om, at deres forvaltningsakter eller handlinger er retsstridige.
 • Særlige rapporter – Hvis Ombudsmanden som led i undersøgelserne konstaterer mangler i lovgivningen, alvorlige tilfælde af korruption eller manglende overholdelse af de nationale love, indsender han en rapport med resultaterne af undersøgelserne til formændene for de to kamre i Parlamentet eller til premierministeren, hvis det er relevant.
 • Ekspeditionskontoret – På både Ombudsmandens hovedkontor og de 14 regionalkontorer findes der en ekspeditionstjeneste (Tlf.: 021 312 7134 [hovedkontor] https://avp.ro/index.php/contact/birouri-teritoriale/). Der er åbent for telefonisk henvendelse fra borgere på følgende tidspunkter: Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00, fredag kl. 9.00-14.00
 • Møder – med deltagelse af specialiserede medarbejdere fra institutionen. Borgere kan også få et møde med Ombudsmanden alene eller med viceombudsmændene i overensstemmelse med reglerne for ombudsmandsinstitutionens opbygning og funktion eller med repræsentanter fra regionalkontorerne.

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Ombudsmanden for børns rettigheder

DEN NATIONALE MYNDIGHED FOR BESKYTTELSE AF BØRN OG ADOPTION (AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE)

Adresse:

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7

Sektor 1

010322 Bukarest

Kontaktoplysninger:

Tlf.: (+40) (0)21 3153633, (+40) (0)21 3153630, (+40) (0)21 3100789, (+40) (0)21 3100790
Fax: (+40) (0)21 3127474
E-mail: office@anpfdc.ro
Websted: http://www.copii.ro

Åbent for offentligheden:

Mandag til torsdag: Kl. 8.30-16.30

Fredag: Kl. 8.30-14.00

Adoptionskontoret: Tirsdag og torsdag:Kl. 9.00-12.00

Oversigt over institutionen (retsgrundlag, præsentation, organisation, opgaver og typer af tjenester):

http://www.copii.ro/despre-noi/misiune/,
http://www.copii.ro/activity/child-protection-system/overview/?lang=en.

Generaldirektoratet for Beskyttelse af Børn er et specialiseret direktorat under Den Nationale Myndighed for Beskyttelse af Børns Rettigheder og Adoption.

Opgaver:

 • udarbejder og begrunder programmer til beskyttelse af familier og forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet samt beskyttelse og fremme af børns rettigheder
 • overvåger, at børns rettigheder overholdes, og kommer med anbefalinger til de centrale eller lokale myndigheder om at træffe nødvendige foranstaltninger
 • registrerer centralt og sammenfatter information om overholdelse af principperne og reglerne i FN's konvention om børns rettigheder, som ratificeret ved lov nr. 18/1990, som offentliggjort på ny og efterfølgende ændret, og træffer de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre anbefalingerne fra Udvalget for Børns Rettigheder
 • koordinerer og leder på metodologisk vis det arbejde, der udføres af tjenester, som har til formål at forhindre, at børn bliver skilt fra deres forældre, og tjenester til særlig beskyttelse af børn, samt det arbejde, der udføres af forskellige børnebeskyttelsesudvalg
 • udarbejder normer, detaljerede regler og arbejdsprocedurer for tjenester, der skal forhindre, at børn bliver skilt fra deres forældre, tjenester, der sikrer særlig beskyttelse af børn og unge, tjenester til beskyttelse af familier og ofre for vold i hjemmet samt tjenester for personer, som har udøvet vold
 • udarbejder principper og vurderingskriterier for udstedelse af licenser til tjenester, der har til formål at forhindre, at børn bliver skilt fra deres forældre, tjenester til særlig beskyttelse af børn og unge og tjenester for ofre for vold i hjemmet, samt udsteder licenser til disse tjenester
 • koordinerer og leder på metodologisk vis det arbejde, der udføres for at støtte familier og ofre for vold i hjemmet, og de tjenester, som disse personer tilbydes.

Ligestillingsorgan

NATIONALRÅDET FOR BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING (CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII - CNCD)

Hovedkontorets adresse:

Piata Valter Maracineanu nr. 1-3, Sektor 1, 010155 Bukarest

Tlf.: (+40) (0)21 3126578; (+40) (0)21 3126579
Fax: (+40) (0)21 3126585
E-mail: support@cncd.org.ro
Websted: https://www.cncd.ro/

Åbent for offentligheden:

Mandag til torsdag: Kl. 8.00-16.30. Fredag: Kl. 8.00-14.00

Adresser på regionalkontorerne og forskningscentret:

https://www.cncd.ro/contact/

Oversigt over institutionen (retsgrundlag, præsentation, organisation, opgaver, klager og procedurer):

https://www.cncd.ro/ ,
https://www.cncd.ro/proiecte,
https://www.cncd.ro/despre-cncd-prezentare-generala/

Retsgrundlag:

Nationalrådet for Bekæmpelse af Forskelsbehandling opererer i henhold til bekendtgørelse nr. 137/2000, som offentliggjort på ny, om forebyggelse og sanktionering af alle former for forskelsbehandling

Præsentation af institutionen:

Nationalrådet for Bekæmpelse af Forskelsbehandling (CNCD) er en selvstyrende statslig myndighed under Parlamentet, som varetager opgaver, der har til formål at bekæmpe forskelsbehandling. Rådet er garant for, at princippet om ikkeforskelsbehandling i henhold til gældende rumænsk lovgivning og de internationale aftaler, som Rumænien har undertegnet, overholdes og anvendes. Nationalrådet for Bekæmpelse af Forskelsbehandling opererer i henhold til bekendtgørelse nr. 137/2000, som offentliggjort på ny, om forebyggelse og sanktionering af alle former for forskelsbehandling.

1. Hvad skal en klage indeholde?

En klage skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • for- og efternavn på den person, der indgiver klagen
 • den adresse, som klageren ønsker at få svaret sendt til, og den adresse, hvorpå CNCD kan kontakte klageren for at få yderligere oplysninger til brug ved behandlingen af sagen
 • det telefonnummer, som klageren kan kontaktes på, hvis der skal indhentes yderligere oplysninger
 • selve klagen, der skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de påståede tilfælde af forskelsbehandling
 • identifikationsoplysninger på den person, der anklages for at have udøvet forskelsbehandling (adresse, evt. telefonnummer osv.). Oplysningerne er nødvendige for at kunne indkalde den pågældende til en samtale med CNCD's formandskab eller for at kunne indhente yderligere oplysninger.

2. Hvad sker der, når en klage er indgivet?

Klagen registreres og videregives til formandskabet med henblik på en afgørelse. En klage kan indbringes for CNCD inden for ét år efter det tidspunkt, hvor den påståede forskelsbehandling fandt sted, eller det tidspunkt, hvor den berørte person blev underrettet herom. Den person, der angiveligt har været udsat for forskelsbehandling, kan anmode en domstol om at få rådet bod på følgerne af forskelsbehandlingen og om at få genoprettet den situation, der eksisterede før forskelsbehandlingen. En klage skal være afgjort inden for 90 dage.

Formandskabet undersøger, om der har fundet forskelsbehandling sted, ved at indkalde parterne til et møde. Dette skal ske på en sådan måde, at det sikres, at parterne bekræfter modtagelsen af indkaldelsen. En klage kan afgøres, selv om en eller flere parter ikke møder op. For at sikre, at afgørelsen bliver truffet på et korrekt grundlag, kan det være nødvendigt at iværksætte yderligere undersøgelser, herunder at høre parternes forklaringer.

Det er klageren, der skal bevise, at der foreligger diskriminerende handlinger, mens den person, der anklages for forskelsbehandlingen, skal godtgøre, at de pågældende handlinger ikke er et udtryk for forskelsbehandling.

Formandskabets afgørelse meddeles skriftligt, senest 15 dage efter at den er truffet på formandskabets møde. Parterne kan anfægte formanskabets afgørelse ved at indbringe sagen for en domstol senest 15 dage efter datoen for modtagelsen. Begge parter er fritaget for at betale stempelafgift.

3. Hvilke sanktioner pålægges ved forskelsbehandling?

Forskelsbehandling kan straffes med:

 • en advarsel
 • en bøde på mellem 1 000 og 30 000 RON, hvis forskelsbehandlingen vedrører en fysisk person
 • en bøde på mellem 2 000 og 100 000 RON, hvis forskelsbehandlingen vedrører en gruppe af personer eller et samfund.

DET NATIONALE AGENTUR FOR ROMAER

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ROMI – ANR)

Kontaktoplysninger:

Str. Splaiul Independentei nr. 202, 8. sal, værelse 23, Sektor 6, Bukarest

Tlf.: (+40) (0)21 3113048
Fax: (+40) (0)21 3113047
E-mail: info@anr.gov.ro.
Websted: http://www.anr.gov.ro

Kontaktoplysninger for regional- og amtskontorer:

http://www.anr.gov.ro/index.php/contact

Oversigt over institutionen (mission, struktur, resultater):

http://www.anr.gov.ro

Retsgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 78/2004 om oprettelse af Det Nationale Agentur for Romaer, godkendt som ændret ved lov nr. 7/2005

Som led i udøvelsen af de funktioner, der er fastlagt i artikel 3 i beslutning nr. 1703/2004 om Det Nationale Agentur for Romaers opbygning og funktion, som efterfølgende ændret og suppleret, varetager institutionen følgende primære opgaver:

 • udarbejder regeringens politik og strategi med hensyn til beskyttelse af romamindretallet sideløbende med andre lovbestemte opgaver, som ligger inden for institutionens arbejdsområde
 • arrangerer og afholder kurser om bekæmpelse af forskelsbehandling af romaer for personer ansat i den offentlige central- og lokalforvaltning
 • godkender lovforslag og andre retsakter, som vedrører romamindretallets rettigheder og pligter
 • overvåger anvendelsen af nationale og internationale retsakter vedrørende beskyttelse af romamindretallet
 • modtager og behandler anmodninger og henvisninger fra institutioner, organisationer og fysiske personer og fremsætter ekspertudtalelser
 • udvikler et informations-, uddannelses- og ekspertrådgivningssystem for romamindretallet
 • analyserer og vurderer de mulige diskriminerende virkninger af gældende bestemmelser og love som led i en aktiv indsats for at forbedre den gældende lovgivning.

Det Nationale Agentur for Romaer

 • samarbejder med ministerier og myndigheder inden for den offentlige central- og lokalforvaltning, med andre offentlige institutioner og med fysiske og juridiske personer
 • samarbejder med mellemstatslige og ikkestatslige organisationer i Rumænien og i udlandet
 • drager fordel af ekspertrådgivning og bistand i Rumænien og i udlandet og af uddannelse og videreuddannelse af agenturets medarbejdere inden for de tildelte budgetmidler eller andre økonomiske midler, som er fremskaffet i Rumænien eller i udlandet som fastsat i loven
 • iværksætter, deltager i og fremmer aktiviteter, projekter og sektorspecifikke programmer i samarbejde med specialiserede ikkestatslige institutioner og organisationer med henblik på at forbedre romaernes situation.

DEN NATIONALE MYNDIGHED FOR HANDICAPPEDE (AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI)

Hovedkontorets adresse:

Calea Victoriei nr. 194

Bukarest

Kontaktoplysninger:

Tlf.: (+40) (0)21 2125438; (+40) (0) 21 2125439; (+40) (0)21 3220976; (+40) (0)21 3226303; (+40) (0)213226304; (+40) (0)21 3207155
Fax: (+40) (0)21 2125443
E-mail: registratura@anph.ro

Åbent for offentligheden:

Mandag til fredag: Kl. 9.00-16.00 (for telefonisk henvendelse)

Oversigt over institutionen (struktur, opgaver, regler for opbygning og funktion):

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/en/about-ushttp://www.mmuncii.ro/j33/index.php/en/about-us

Retsgrundlag:

Den Nationale Myndighed for Handicappede er et specialiseret organ med status som juridisk person inden for den centrale, offentlige forvaltning og er underlagt Ministeriet for Arbejde, Familie, Social Beskyttelse og Ældre.

Myndigheden sørger for central koordinering af aktiviteter vedrørende særlig beskyttelse og fremme af handicappedes rettigheder ved at udarbejde politikker, strategier og normer for fremme af disse rettigheder og sikre, at de relevante regler og aktiviteter vedrørende den særlige beskyttelse af personer med handicap overholdes.

Retsakter vedrørende handicappedes rettigheder:

Handicappedes forhold er reguleret i:

 • regeringens hastebekendtgørelse nr. 86/2014 om visse omstruktureringsforanstaltninger i den centrale, offentlige forvaltning og ændring og supplering af visse retsakter
 • regeringsbeslutning nr. 50/2015 om Den Nationale Myndighed for Handicappedes opbygning, funktion og opgaver.

Databeskyttelsesmyndighed

DEN NATIONALE TILSYNSMYNDIGHED FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – ANSPDCP)

Hovedkontorets adresse:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sektor 1, 010336 Bukarest

Kontaktoplysninger:

Tlf.: (+40) (0)31 8059211; (+40) (0)31 8059212
Fax: (+40) (0)31 8059602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Websted: https://www.dataprotection.ro

Åbent for offentligheden:

 • Registerkontoret ved Den Nationale Tilsynsmyndighed er åbent for henvendelse mandag til fredag kl. 9.00-13.00.
 • Der kan træffes aftale om møder mandag til fredag kl. 11.00-13.00.

Oversigt over institutionen:

Den Nationale Tilsynsmyndighed for Behandling af Personoplysninger er et fuldstændigt uafhængigt og upartisk organ. Myndigheden overvåger og kontrollerer lovligheden af den type behandling af personoplysninger, der henhører under lov nr. 677/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, som efterfølgende ændret og suppleret.

Målsætning:

At beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder og friheder, især retten til en intimsfære og et familie- og privatliv, i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne oplysninger.

Retsgrundlag:

Lov nr. 102/2005 om Den Nationale Tilsynsmyndighed for Behandling af Personoplysningers oprettelse, opbygning og funktion.

Opgaver (nogle eksempler):

 • modtager og analyserer meddelelser vedrørende behandling af personoplysninger
 • godkender databehandling i de situationer, der er beskrevet i loven
 • træffer i tilfælde, hvor tilsynsmyndigheden konstaterer brud på bestemmelserne i lovgivningen, afgørelse om suspension eller ophør af databehandlingen og/eller delvis eller fuldstændig sletning af de behandlede oplysninger og kan henvise sagen til anklagemyndigheden eller domstolene
 • underretter fysiske og/eller juridiske personer om nødvendigheden af at opfylde betingelserne og følge de procedurer, der er beskrevet i lov nr. 677/2001
 • fører et register over behandling af personoplysninger og stiller det til rådighed for offentligheden
 • modtager og afgør klager, henvisninger og ansøgninger indgivet af fysiske personer og underretter de pågældende om afgørelsen eller de trufne foranstaltninger
 • foretager forhåndskontroller i tilfælde, hvor en operatør behandler personoplysninger, som efter al sandsynlighed vil udgøre en risiko for personers personlige rettigheder og friheder
 • iværksætter undersøgelser af egen drift eller efter modtagelse af klager eller henvisninger
 • fremsætter anbefalinger og godkendelser i spørgsmål vedrørende beskyttelse af grundlæggende rettigheder og friheder i forbindelse med behandling af personoplysninger på anmodning fra enhver fysisk eller juridisk person, offentlige myndigheder eller forvaltningsorganer.

Procedure for modtagelse og afgørelse af klager, henvisninger og anmodninger:

Personer, hvis personoplysninger behandles, kan henvende sig skriftligt til tilsynsmyndigheden, hvis de mener, at deres rettigheder i medfør af lov nr. 677/2001 er blevet krænket, forudsat at de ikke tidligere har indbragt en lignende sag for domstolene, og at de forinden har kontaktet den operatør, som klagen er rettet mod.

Personer, som ønsker at indgive en klage til ANSPDCP, kan benytte sig af en række standardformularer, som kan tilgås på institutionens websted.

Andre specialiserede organer

TILSYNSFØRENDE DOMMER

(JUDECĂTORUL DELEGAT)

Retsgrundlag:

Lov nr. 254 af 2. juni 2013 om fuldbyrdelse af domme afsagt og frihedsberøvende foranstaltninger truffet af retsinstanser i straffesager og Det Øverste Retsråds beslutning nr. 89/2014 om godkendelse af reglerne for organisering af de dommeres tilsyn med fuldbyrdelsen af frihedsstraffe.

Præsentation og rolle:

Tilsynsførende dommere er lægdommere i det rumænske retssystem. De udpeges for et år ad gangen af præsidenten for appelretten for hvert fængsel inden for appelrettens territoriale kompetenceområde. En dommer, der er udpeget til at føre tilsyn med fuldbyrdelsen af frihedsstraffe, skal kontrollere, at sådanne straffe fuldbyrdes på lovlig vis. En dommer, der er udpeget for et fængsel med kompetence over et arresthus og en forvaringsanstalt eller blot en forvaringsanstalt, skal ligeledes føre tilsyn med, at fuldbyrdelsen af forebyggende foranstaltninger, som indebærer frihedsberøvelse, sker på lovlig vis. Samtidig skal dommeren sikre, at de rettigheder, som personer, der afsoner frihedsstraffe, har i henhold til loven, ikke krænkes.

Klager:

 1. En dømt person kan senest tre dage efter at være blevet underrettet om præmisserne for en dom om frihedsstraf indgive en klage til den tilsynsførende dommer vedrørende den måde, hvorpå disse betingelser er fastsat (artikel 39, stk. 3, i lov nr. 254/2013).
 2. En dømt person kan senest tre dage efter at være blevet underrettet om en afgørelse, der er truffet af et udvalg om at ændre betingelserne for en frihedsstraf, indgive en klage til den tilsynsførende dommer over den pågældende afgørelse (artikel 40, stk. 11, i lov nr. 254/2013).
 3. En dømt person kan senest 10 dage efter at være blevet underrettet om en afgørelse, der er truffet af fængselsforvaltningen vedrørende foranstaltninger angående udøvelse af rettighederne i denne lov, indgive en klage til den tilsynsførende dommer med hensyn til disse foranstaltninger (artikel 56, stk. 2, i lov nr. 254/2013).
 4. En dømt person kan senest tre dage efter at være blevet underrettet om en afgørelse truffet af disciplinærudvalget om at idømme en disciplinærstraf indgive en klage til den tilsynsførende dommer over den pågældende afgørelse (artikel 104, stk. 1, i lov nr. 254/2013).

En frihedsberøvet person kan senest tre dage efter at være blevet underrettet om en afgørelse af et udvalg om at ændre betingelserne for frihedsberøvelse indgive en klage til den tilsynsførende dommer over den pågældende afgørelse (artikel 153, stk. 8 i lov nr. 254/2013).

GENERALINSPEKTORATET FOR IMMIGRATION

(INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI)

Hovedkontorets adresse:

Strada Lt. col. Marinescu C-tin nr. 15A, Sektor 5, Bukarest

Tlf.: (+40) (0)21 4109940

Fax: (+40) (0)21 4107501

E-mail: igi@mai.gov.ro og document.igi@mai.gov.ro − adresse kun beregnet til fremsendelse af kopi af id-kort

Adresser på diverse direktorater under Generalinspektoratet for Immigration:

https://igi.mai.gov.ro/contact/

Regionale enheder under Generalinspektoratet for Immigration:

https://igi.mai.gov.ro/en/contact-en/

Præsentation af institutionen:

Generalinspektoratet for Immigration er opbygget og fungerer som en specialiseret enhed inden for den centrale, offentlige forvaltning. Det er en offentlig institution med status som juridisk person, der er underlagt Ministeriet for Administration og Indre Anliggender (Ministerul Administrației și Internelor).

Målsætning:

Generalinspektoratet for Immigration er oprettet som et led i omstruktureringen af Det Rumænske Immigrationskontor (Oficiul Român pentru Imigrări) og udfører lovbestemte opgaver i forbindelse med gennemførelsen af Rumæniens migrations-, asyl- og integrationspolitikker og håndhævelsen af den tilhørende lovgivning.

Generalinspektoratet for Immigration har udelukkende til opgave at yde en offentlig tjeneste i overensstemmelse med loven, der både gavner enkeltpersoners og fællesskabets interesser og støtter statsinstitutioner.

Retsgrundlag:

Generalinspektoratet for Immigrations organisatoriske struktur og opgaver er fastlagt i regeringsbeslutning nr. 639 af 20. juni 2007, som efterfølgende ændret og suppleret.

Organisatorisk består inspektoratet af centrale direktorater, tjenester og andre funktionsenheder, regionale modtagelses- og behandlingscentre for asylansøgere, regionale modtagelsescentre for udlændinge, der tages i offentlig forvaring, samt enheder på provinsplan.

Generaldirektoratet for Immigration samarbejder med enheder under Ministeriet for Administration og Indre Anliggender og andre statsinstitutioner tillige med ikkestatslige organisationer samt udlændinge, der beskæftiger sig med opgaver i forbindelse med migration og humanitær beskyttelse. I henhold til lovgivningen indgår generaldirektoratet aftaler med ligestillede institutioner i udlandet og med internationale organisationer.

For yderligere oplysninger om kategorier af EU- og tredjelandsstatsborgere, asyl og immigration, lovgivning og programmer og strategier for Generalinspektoratet for Immigration henvises til institutionens websted.

ARBEJDSINSPEKTORATET

(INSPECȚIA MUNCII)

Institutionens adresse:

Str. Matei Voievod nr. 14, Sektor 2, Bukarest

Tlf.: (+40) (0)21 3027030

Fax: (+40) (0)21 3027064; +40 21 2520097

E-mail: comunicare@inspectiamuncii.ro

E-mailadresse til fremsendelse af kopi af id-kort: copiedoc@inspectiamuncii.ro

Websted: https://www.inspectiamuncii.ro/

Arbejdsinspektoratet har åbent

Mandag til torsdag: Kl. 8.00-16.30

Fredag: Kl. 8.00-14.00

Præsentation af institutionen:

Arbejdsinspektoratet er et specialiseret organ inden for den centrale, offentlige forvaltning og er underlagt Ministeriet for Arbejde, Familie, Social Beskyttelse og Ældre. Hovedkontoret ligger i Bukarest Kommune.

Institutionen har status som juridisk person og er en statsmyndighed, der fører kontrol med arbejdsmarkedsforhold, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt markedsovervågning.

Institutionens målsætning:

Arbejdsinspektoratet er ansvarlig for at sikre social beskyttelse på arbejdspladsen i overensstemmelse med artikel 41 i Rumæniens forfatning, som offentliggjort på ny, ILO-konvention nr. 81/1947 om arbejdstilsyn inden for industri og handel, som ratificeret ved statsrådsdekret nr. 284/1973, og ILO-konvention nr. 129/1969 om arbejdstilsyn i landbruget, som ratificeret ved statsrådsdekret nr. 83/1975.

Retsgrundlag:

Institutionen blev oprettet og opbygget i henhold til:

 • lov nr. 108/1999, som offentliggjort på ny, som efterfølgende ændret og suppleret
 • regeringsbeslutning nr. 1377/2009, som efterfølgende ændret og suppleret.

Følgende er underlagt Arbejdsinspektoratet:

Information vedrørende klager, der kan sendes til Arbejdsinspektoratet, findes på institutionens websted.

Information af almen interesse findes på institutionens websted.

DEN OFFENTLIGE ARBEJDSFORMIDLING

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ - ANOFM)

Hovedkontorets adresse:

Strada Avalanșei nr. 20-22, Sektor 4, 040305 Bukarest

Åbningstider:

Mandag til torsdag: Kl. 8.00-16.30

Fredag: Kl. 8.00-14.00

Møder:

Der kan aftales møder med formanden for Den Offentlige Arbejdsformidling den første eller tredje tirsdag i måneden mellem kl. 11.00 og 12.00. Ring (+40) (0)21 3039831 for at aftale et møde

Websted: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

E-mail: anofm@anofm.ro

Information vedrørende websteder for Den Offentlige Arbejdsformidlings amtsfilialer findes på institutionens websted.

Præsentation af institutionen:

Arbejdsformidlingen tilbyder en bred vifte af tjenester, som bl.a. omfatter jobrådgivning, erhvervsuddannelseskurser, rådgivning i forbindelse med afskedigelse, praktikophold, rådgivning om start af egen virksomhed, støtte til ansættelse af dårligt stillede befolkningsgrupper og lån på fordelagtige vilkår med henblik på oprettelse af nye arbejdspladser.

Arbejdsformidlingen betjener både jobsøgende og virksomheder.

Dens hovedmålsætning er at få flest mulige i beskæftigelse, så ledighedsprocenten falder.

Retsgrundlag:

− lov nr. 202 om Den Offentlige Arbejdsformidlings opbygning og funktion

− regeringsbeslutning nr. 1610 om statut for Den Offentlige Arbejdsformidling (ANOFM).

Hovedmålsætningerne for Den Offentlige Arbejdsformidling:

 • institutionaliserer den sociale dialog for så vidt angår beskæftigelse og erhvervsuddannelse
 • anvender strategier rettet mod beskæftigelse og erhvervsuddannelse
 • anvender sociale beskyttelsesforanstaltninger for arbejdsløse arbejdstagere.

For flere oplysninger henvises til institutionens websted.

MILJØSTYRELSEN

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI - ANPM)

Hovedkontor:

Splaiul Independenței nr. 294, Blok B, Sektor 6, 060031 Bukarest

Tlf.: (+40) (0)21 2071101; (+40) (0)21 2071102

Fax: (+40) (0) 21 2071103

E-mail: office@anpm.ro

Websted: http://www.anpm.ro/

Åbningstider:

Mandag til torsdag: Kl. 8.00-16.30

Fredag: Kl. 8.00-14.00

Præsentation af institutionen:

Miljøstyrelsen er en specialiseret institution inden for den centrale, offentlige forvaltning og er underlagt Miljøministeriet. I henhold til regeringsbeslutning nr. 1000 af 17. oktober 2012 om Miljøstyrelsen og underordnede offentlige institutioners omstrukturering og funktion tillægges den beføjelser til at gennemføre politikker og lovgivning på området for miljøbeskyttelse.

Målsætning:

Miljøstyrelsen træffer afgørelser inden for en europæisk og international ramme for samarbejde for at beskytte principper og gennemføre lovgivning på området for miljøbeskyttelse.

Opgaver, som Miljøstyrelsen udfører:

 • sikrer strategisk miljøplanlægning
 • overvåger miljøfaktorer
 • godkender aktiviteter, der har indflydelse på miljøet
 • gennemfører miljølovgivning og -politikker på nationalt og lokalt plan
 • fremsender rapporter til Det Europæiske Miljøagentur om følgende: luftkvalitet, klimaændringer, beskyttede områder, jord- og vandforurening.

Klager registreres i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 27/2002 om behandling af klagesager, som godkendt ved lov nr. 233/2002, og kan sendes pr. e-mail til office@anpm.ro.

Anonyme klager eller klager, der ikke indeholder identifikationsoplysninger, behandles ikke.

DEN NATIONALE FORBRUGERBESKYTTELSESMYNDIGHED

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR - ANPC)

Adresse:

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sektor 1, 011865 Bukarest

E-mail: cabinet@anpc.ro

Åbningstider:

Mandag til torsdag: Kl. 8.00-16.30

Fredag: Kl. 8.00-14.00

Retsgrundlag:

 • Regeringsbeslutning nr. 700/2012 om Den Nationale Forbrugerbeskyttelsesmyndigheds opbygning og funktion.

ANCP's opgaver:

 1. udarbejder − sammen med andre specialiserede organer i den centrale og lokale offentlige forvaltning, der udfører opgaver på det relevante område, og med ikkestatslige forbrugerorganer − en forbrugerbeskyttelsesstrategi og sikrer, at den er i tråd med EU-strategien
 2. bringer den nationale lovgivning i overensstemmelse med EU-forordninger på området for forbrugerbeskyttelse
 3. kommer med forslag til regeringen om lovgivning vedrørende forbrugerbeskyttelse vedrørende produktion, emballering, mærkning, konservering, opbevaring, transport, import og markedsføring af produkter, vedrørende tjenesteydelser, herunder finansielle tjenesteydelser, og vedrørende forbud mod asymmetriske straffe for kontraktbrud mellem kunder og udbydere af offentlige tjenesteydelser og andre ydelser af almen interesse for ikke at bringe forbrugerens liv, sundhed og sikkerhed i fare eller påvirke deres legitime rettigheder og interesser
 4. udarbejder, sammen med andre specialiserede offentlige forvaltningsorganer, procedurer vedrørende målsætninger, betingelser og metoder for samarbejde om udførelse af forbrugerbeskyttelsesaktiviteter.

Der findes en komplet liste over ANPC's opgaver på institutionens websted.

Anmeldelser og klager:

Forbrugere kan indgive anmeldelser og klager til hovedkontorerne for de regionale/amtslige kommissariater for forbrugerbeskyttelse eller til Kommissariatet for Forbrugerbeskyttelse i Bukarest Kommune, afhængigt af i hvilken retskreds den erhvervsdrivende, der klages over, udfører sin erhvervsaktivitet.

For at indgive en anmeldelse/klage skal du tilgå linket INFO, Klager, hvor du kan gå til proceduren for fremsendelse af klager og kontaktoplysninger for regionale og amtslige kommissariater for forbrugerbeskyttelse

Det er fastsat i lovgivningen, at klager og anmeldelser fremsendes skriftligt eller i elektronisk form eller indgives ved personligt fremmøde.

Klager kan fremsendes i elektronisk form på denne webside.

En klage eller anmeldelse kan fremsendes i klagerens navn eller i den persons navn, der indgiver klagen eller anmeldelsen.

En klage/anmeldelse behandles inden for den lovbestemte frist (i overensstemmelse med regeringsbeslutning nr. 27/2002), forudsat at den ledsages af al nødvendig dokumentation såsom en regning, en kassebon, en kvittering, købsaftalen eller et garantibevis eller andre relevante dokumenter.

Klager skal opfylde ovennævnte betingelser for at kunne blive behandlet. I modsat fald vil de blive henlagt på grund af manglende oplysninger.

DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING

(CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE - CNAS)

Adresse:

Calea Călărașilor nr. 248, Bl. S19, Sektor 3, 030634, Bukarest

Websted: http://www.cnas.ro/

E-mail: relpubl1@casan.ro

Tlf.: (+40) (0) 37-2309236

Fax: (+40) (0) 37-2309165

Præsentation af institutionen:

Den Offentlige Sygesikring (CNAS) er en uafhængig offentlig institution af national interesse med status som juridisk person. Sygesikringens primære opgave består i at sikre konsistens og koordinering i den måde, hvorpå det sociale sundhedssystem i Rumænien fungerer.

Retsgrundlag:

 • regeringens hastebekendtgørelse nr. 150 af 20. november 2002
 • regeringens hastebekendtgørelse nr. 180/2000
 • Lov nr. 145/1997.

Målsætninger:

Udvikler og opretholder en social sygesikringsordning, hvor forsikrede personers rettigheder respekteres, og hvor deres behov bliver opfyldt.

Generelle målsætninger:

 • Fritage forsikrede personer for omkostningerne ved sundhedsydelser i tilfælde af sygdom eller ulykke
 • sørger for, at forsikrede personer på et universelt, retfærdigt og ikkediskriminerende grundlag får den dækning, der tilkommer dem inden for rammerne af Rumæniens offentlige sociale sygesikring.

Specifikke målsætninger:

 • sikrer adgang til sundhedsydelser, medicin og medicinsk udstyr
 • sikrer retfærdig og ikkediskriminerende beskyttelse inden for rammerne af den offentlige sociale sygesikring
 • øger tilfredshedsniveauet hos de forsikrede med hensyn til kvaliteten af ydelserne
 • højner kvaliteten af information til forsikrede personer.

PERMANENT VALGMYNDIGHED

(AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ)

Hovedkontorets adresse:

Str. Stavropoleos nr. 6, Sektor 3, 030084 Bukarest

Tlf.: (+40) (0)21-3100824

Websted: https://www.roaep.ro/prezentare/en/

E-mail: comunicare@roaep.ro

Præsentation af institutionen:

Den Permanente Valgmyndighed er et uafhængigt administrativt organ med status som juridisk person, der er tillagt almindelige beføjelser i forbindelse med valghandlinger. Den har til opgave at organisere og afholde valg og folkeafstemninger og sørge for, at finansiering af politiske partier og valgkampagner er i overensstemmelse med forfatningen og relevant lovgivning samt internationale og europæiske standarder.

Retsgrundlag:

 • beslutning nr. 4 af 22. juni 2016 om godkendelse af reglerne for Den Permanente Valgmyndighed og centret for "valgeksperters" opbygning og funktion
 • lov nr. 334/2006 om finansiering af politiske partiers aktiviteter og valgkampagner, som offentliggjort på ny
 • lov nr. 208/2015 om valg til Senatet og Deputeretkammeret og om Den Permanente Valgmyndigheds opbygning og funktion, som efterfølgende ændret og suppleret.

Målsætninger:

 • sikrer regelmæssige, frie og retfærdige valgprocesser med effektiv og gennemskuelig anvendelse af menneskelige, finansielle og økonomiske ressourcer
 • sikrer korrekt og gennemskuelig finansiering af politiske partier og valgkampagner
 • sikrer en integreret metode for gennemførelse af valgprocessen.

Funktioner (listen er ikke udtømmende)

 • en strategisk funktion: sikrer fastsættelse af sektorspecifikke målsætninger i sit indsatsområde
 • en myndighedsfunktion: sikrer udarbejdelse og godkendelse af nødvendige lovgivningsrammer for at kunne opfylde de strategiske forpligtelser i forbindelse med valg og udarbejdelse og godkendelse af standarder og obligatoriske tekniske forskrifter til alle organer og myndigheder, der er pålagt opgaver i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger
 • en forvaltningsfunktion: sikrer organisering og koordinering af nødvendige aktiviteter og ressourcer til gennemførelse af valgprocesser
 • en statsmyndighedsfunktion: sikrer overvågning og landsomfattende anvendelse af forskrifter, som specifikt vedrører valgsystemet, og bestemmelser til modernisering af det rumænske valgsystem og sikring af sammenkædningen med valgsystemer i andre EU-lande
 • en kontrolfunktion: sikrer kontrol af overensstemmelse med loven og anvendelse af sanktioner i henhold til loven, hvis det er relevant.

Oplysninger om andre funktioner kan tilgås her.

Opgaver (listen er ikke udtømmende):

 • udarbejder forslag vedrørende logistikken i forbindelse med gennemførelsen af valg, som valgmyndigheden sender til regeringen og de berørte lokale myndigheder, og kontrollerer gennemførelsen af forslagene
 • kontrollerer metoden til afgrænsning af afstemningsområder og valg af afstemningslokaler samt placering af valgkontorer
 • kontrollerer, om udstyr og forsyninger til valgsteder leveres til tiden: standardstemmekasser og stemmebokse, stempler og stempelpuder, containere til transport af stemmekasser osv., og fører tilsyn med opbevaringen af udstyr og forsyninger mellem valg
 • kontrollerer metoden til sikring af, at de nødvendige midler er til rådighed i god tid til det store logistikapparat, der skal sikre en vellykket gennemførelse af valgprocessen
 • fører tilsyn med sikkerheden på valgstederne, stemmeboksene og andre dokumenter og andet materiale til brug under valghandlingen
 • overvåger udarbejdelse og trykning af valglister
 • overvåger og kontrollerer opdatering af valglisten.

Oplysninger om andre opgaver kan tilgås her.

RUMÆNSK INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

(INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI - IRDO)

Adresse:

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 21, Sektor 1, Bukarest

Tlf.: (+40) (0)21-3114921

Websted: https://irdo.ro/english/index.php

E-mail office@irdo.ro

Præsentation af institutionen:

Det Rumænske Institut for Menneskerettigheder (IRDO) er en uafhængig national institution, som i loven om dets etablering er tillagt opgaver vedrørende forskning, uddannelse og formidling af viden samt sagkyndig rådgivning. Den pågældende lov sikrer desuden uafhængighed og upartiskhed i overensstemmelse med kriterier fastsat af FN og Europarådet, der anbefaler oprettelse af sådanne institutioner i alle demokratiske stater.

I udførelsen af sine specifikke opgaver på området for forskning, uddannelse og formidling af oplysninger og sagkyndig rådgivning er Det Rumænske Institut for Menneskerettigheder til stadighed opmærksom på både regler og standarder i internationale traktater med hensyn til menneskerettigheder og internationale domstoles relevante retspraksis.

IRDO er desuden udpeget til at deltage i en række internationale organer, der er engageret i fremme og beskyttelse af menneskerettigheder.

Instituttets tjenester er tilgængelige for alle, der har behov for dem. Indholdet af basisdokumenter og litteraturhenvisninger udbredes gratis eller kan leveres for, hvad det koster at kopiere dem.

Instituttet kan kontaktes af videnskabelige institutioner eller organer med henblik på udførelse af forskningsarbejde og står til rådighed for udarbejdelse af udtalelser efter anmodning fra specialiserede fora i Rumænien og i udlandet. Taksterne for disse tjenester fastsættes af instituttets ledelse.

Retsgrundlag:

Lov nr. 9/1991 om oprettelse af Det Rumænske Institut for Menneskerettigheder

Målsætning:

Instituttet har til opgave at sikre, at offentlige organer, ikkestatslige foreninger og rumænske borgere får et bedre kendskab til menneskerettighederne og til, hvordan menneskerettighederne garanteres i andre lande, navnlig i lande, der deltager i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

Samtidig bestræber instituttet sig på at skabe opmærksomhed omkring internationale organer − og den brede offentlighed i udlandet − vedrørende de praktiske foranstaltninger for overholdelse og sikring af menneskerettigheder i Rumænien.

IRDO's aktiviteter:

 1. opretter, opretholder og driver et dokumentationscenter, hvor alle brugere har adgang til indholdet af internationale konventioner, love, dokumenter og publikationer om menneskerettigheder tillige med litteraturhenvisninger
 2. informerer offentlige organer, ikkestatslige organisationer og borgere, navnlig ved at henlede deres opmærksomhed på internationale dokumenter, praksis og kutyme i relation til menneskerettighederne, herunder oversættelser, hvis der er behov for det
 3. arrangerer uddannelsesprogrammer, som enten er skræddersyet specielt for at imødekomme behov hos personer med særligt ansvar for beskyttelse af menneskerettigheder eller er udviklet for at skabe opmærksomhed omkring menneskerettighedsspørgsmål i bredere kredse af offentligheden
 4. giver information, enten løbende eller efter anmodning, om regeringen og ikkestatslige rumænske organers indsats for at fremme og sikre menneskerettigheder og om lignende bestræbelser i andre lande samt om internationale forpligtelser, som Rumænien har påtaget sig, og måden, hvorpå de opfyldes
 5. leverer efter anmodning dokumenter til parlamentsudvalg med hensyn til aspekter af menneskerettigheder, der berøres i udkast til lovgivning og i andre sager, der behandles i Parlamentet
 6. undersøger forskellige aspekter af fremme og overholdelse af menneskerettigheder i Rumænien og i udlandet
 7. offentliggør en menneskerettighedsberetning og sikrer dens udbredelse, herunder tilvejebringelse af oversættelser til andre sprog
 8. foranstalter opinionsundersøgelser om forskellige spørgsmål vedrørende beskyttelse af menneskerettigheder i Rumænien.

Yderligere oplysninger om IRDO kan tilgås på institutionens websted.

Sidste opdatering: 20/08/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.