På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022
Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Grundlæggende rettigheder

Skotland

Indholdet er leveret af
Skotland

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Ombudsperson

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Andet

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Følgende institutioner kan rådgive dig henset til dine særlige omstændigheder.

1. Equality and Human Rights Commission (EHRC – den britiske ligestillings- og menneskerettighedskommission)

Den britiske ligestillings- og menneskerettighedskommission er det nationale ligestillingsorgan for Skotland, England og Wales, og den arbejder for at fjerne forskelsbehandling og fremme ligestilling inden for de ni beskyttede områder i ligestillingsloven fra 2010: alder, handicap, køn, race, religion og overbevisning, graviditet og barsel, ægteskab og registreret partnerskab, seksuel orientering og kønsskifte.  Det er en national menneskerettighedsinstitution med "A-status", der er uafhængig af regeringen, og som deler sine opgaver i forbindelse med at fremme og beskytte menneskerettighederne i Skotland med den skotske menneskerettighedskommission.

Som national menneskerettighedsinstitution skal EHRC:

 • fremme bevidstheden om, forståelsen for og beskyttelsen af menneskerettighederne
 • tilskynde offentlige myndigheder til at efterleve menneskerettighedsloven
 • give oplysninger om menneskerettighederne til borgerne, civilsamfundsorganisationer og offentlige myndigheder
 • overvåge menneskerettighedssituationen i Storbritannien og fremlægge sine resultater og sine anbefalinger for FN, regeringen og parlamentet
 • rådgive regeringen og parlamentet i Det Forenede Kongerige og de decentraliserede skotske og walisiske myndigheder om       konsekvenserne for menneskerettighederne af politikker og foreslået lovgivning
 • anvende sine beføjelser til at sikre bedre beskyttelse af menneskerettighederne.

EHRC har bl.a. beføjelser til at:

 • foretage retlig efterprøvelse – en slags retssag, hvor en dommer prøver lovligheden af en afgørelse eller foranstaltning, der er truffet af et offentligt organ
 • varsle en retlig efterprøvelse, inden lovgivning vedtages, hvis det vurderes, at et lovforslag vil krænke en bestemt gruppes menneskerettigheder
 • intervenere i menneskerettighedssager, der er anlagt af andre (såkaldt tredjepartsintervention), idet kommissionen dog ikke kan støtte individuelle menneskerettighedssager, der ikke vedrører ligestilling
 • foretage undersøgelser vedrørende ethvert menneskerettighedsanliggende. Hvis kommissionen fremsætter anbefalinger om ændring og forbedring af en organisations politik, praksis eller lovgivning, skal organisationen tage hensyn til anbefalingerne
 • udstede et påkrav om overholdelse (compliance notice), hvis det vurderes, at en offentlig myndighed ikke har efterkommet sin ligestillingsforpligtelse. Ved påkravet kan myndigheden tilpligtes at opfylde en given forpligtelse, eller give en detaljeret beskrivelse af de skridt, der skal tages for at sikre overholdelse.

http://www.equalityhumanrights.com/

Kontaktoplysninger:

Equality and Human Rights Commission - Scotland Office

Telefon: 0141 288 5910

E-mail: scotland@equalityhumanrights.com

Brugere af britisk tegnsprog kan kontakte kommissionen på samme måde som berørte personer med normal hørelse.  Du kan få flere oplysninger ved at kontakte ligestillings- og menneskerettighedskommissionen på http://www.equalityhumanrights.com/

Equality Advisory Support Service (rådgivningstjeneste vedrørende ligestilling)

Telefon: 0808 800 0082
Teksttelefon: 0808 800 0084

E-mail: eass@mailgb.custhelp.com

Postadresse: FREEPOST EASS Hotline FPN6521

På webstedet http://www.equalityadvisoryservice.com/ kan man også få adgang til britisk tegnsprogstolkning, webchat og en kontaktformular.

Åbningstider:
9.00-19.00 mandag-fredag
10.00-14.00 lørdag
Lukket søn- og helligdage

2. Scottish Human Rights Commission (SHRC – den skotske menneskerettighedskommission)

Den skotske menneskerettighedskommission er den nationale menneskerettighedsinstitution i Skotland; SHRC overholder FN's Paris-principper vedrørende nationale institutioners status og har den højeste akkrediteringsstatus ("A-status").  SHRC er et uafhængigt organ, der er nedsat af det skotske parlament i 2008, og som har en generel forpligtelse til at fremme bevidstheden om og forståelsen og respekten for alle menneskerettigheder (økonomiske, sociale, kulturelle, civile og politiske) hos alle borgere i hele Skotland samt tilskynde til bedste praksis i relation til menneskerettigheder.  SHRC kan også rapportere direkte til FN vedrørende menneskerettighedsanliggender.  SHRC´s fulde forpligtelser og beføjelser er fastlagt i loven om den skotske menneskerettighedskommission fra 2006.

SHRC har beføjelser til at:

 • anbefale ændringer i lovgivningen, politikker og praksisser
 • fremme menneskerettighederne gennem undervisning, uddannelse og offentliggørelse af forskningsresultater
 • foretage undersøgelser af de skotske myndigheders politikker og praksisser.

SHRC behandler ikke klager og fungerer ikke som hjælpetjeneste for privattpersoner.  SHRC's folder Help with Human Rights (Hjælp ved overholdelse af menneskerettigheder) giver oplysninger om organisationer og tjenester, der kan være behjælpelige med råd og vejledning.

Kontaktoplysninger:

Scottish Human Rights Commission
Governor's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DE
Tlf.: 0131 244 3550
E-mail: hello@scottishhumanrights.com
Websted: Scottish Human Rights Commission

Ombudspersoner

1. Scottish Public Services Ombudsman (SPSO – den skotske ombudsmand)

SPSO yder gratis, uafhængig og upartisk bistand i forbindelse med tvister mellem borgere og såvel lokale som statslige myndigheder og bidrager således til at bilægge sådanne tvister eller afhjælpe urimelige situationer.  Det er sidste trin for behandling af klager over offentlige organer i Skotland (lokale myndigheder, NHS, almennyttige boligselskaber, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, fængsler, de fleste vandforsyningstjenester, den skotske regering og dens styrelser og ministerier samt de fleste offentlige organer i Skotland).

Kontaktoplysninger:

Gratisnummer: 0800 377 7330
Telefon: 0131 225 5330

Postadresse: Freepost SPSO (frimærke er ikke nødvendigt)

Adresse: 4 Melville Street, Edinburgh, EH3 7NS (åbningstider mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-17.00; tirsdag kl. 10.00-17.00).

Websted: SPSO

2. Parliamentary and Health Service Ombudsman (PHSO – den britiske ombudsmand for forvaltning og sundhedsvæsen)

PHSO er sidste trin for behandling af klager over NHS i England og offentlige tjenester, som regeringen i Det Forenede Kongerige har leveret.  PHSO yder gratis service og behandler klager, hvor nogen mener, at nogen er blevet behandlet uretfærdigt eller urimeligt , fordi en organisation ikke har handlet korrekt eller rimeligt eller har ydet en ringe service og ikke gjort tingene korrekt.

Ombudsmanden er ikke en del af regeringen.  Institutionen er oprettet af parlamentet til at behandle klager uafhængigt.  PHSO deler resultaterne af case-baseret arbejde med parlamentet for at hjælpe det med at vurdere leverandører af offentlige tjenesteydelser og i vid udstrækning også med andre for at tilskynde til forbedringer i de offentlige tjenester.  Ombudsmanden skal redegøre for sin indsats over for det britiske parlament, og ombudsmandens arbejde gennemgås kritisk af Public Administration and Constitutional Affairs Committee (udvalget for anliggender vedrørende den offentlige forvaltning og forfatningen).

Før indsendelse af en klage til ombudsmanden skal du først klage til den organisation, som du er utilfreds med.  Hvis din klage vedrører et britisk ministerium eller en britisk offentlig organisation, skal du kontakte et medlem af parlamentet for at få sendt sagen til ombudsmanden.

Websted: Ombudsman

Kontaktoplysninger:

Telefon: 0345 015 4033 (mandag-fredag kl. 08.30-17.30)

Hvis du ønsker at blive ringet op, så send beskeden "call back" til: 07624 813 005

Hvis du bruger britisk tegnsprog, kan du anvende en SignVideo-service (tegnsprogstolkning): SignVideo

Specialiserede menneskerettighedsorganer

1. Children and Young People's Commissioner Scotland (CYPCS – Skotlands kommissær for børn og unge)

Skotlands kommissær for børn og unge fremmer bevidstheden om og forståelsen for børns og unges rettigheder og hjælper børn og unge med at udøve deres rettigheder. Kommissæren har beføjelser til at undersøge, om leverandører af tjenesteydelser varetager grupper af børns og unges rettigheder, interesser og synspunkter, når de træffer beslutninger eller foranstaltninger, der berører disse.

Kontaktoplysninger:

Children and Young People's Commissioner Scotland 
Roseberry House
9 Haymarket Terrace
Edinburgh
EH12 5EZ
Telefon: 0131 346 5350
Gratisnummer til børn og unge: 0800 019 1179
Teksttelefon: 0770 233 5720

E-mail: inbox@cypcs.org.uk
Websted: CYPCS

2. Scottish Information Commissioner (den skotske informationskommissær)

Kommissæren er ansvarlig for at fremme og håndhæve både offentlighedens ret til aktindsigt hos de offentlige myndigheder i Skotland og god praksis blandt myndighederne.  I kraft af sit arbejde støtter kommissæren åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed i de offentlige organer.

Kommissæren er ansvarlig for at håndhæve og fremme Skotlands lovgivning vedrørende aktindsigt, dvs.:

 • lov om aktindsigt (Skotland), 2002
 • reglerne om offentlig adgang til miljøoplysninger (Skotland), 2004
 • INSPIRE-reglerne (Skotland), 2009.

Kommissæren og kommissærens medarbejdere:

 • gennemgår ansøgninger og træffer afgørelser, der kan fuldbyrdes
 • fremmer god forvaltningsskik blandt offentlige myndigheder
 • informerer folk om deres rettigheder.

Kontaktoplysninger:

Scottish Information Commissioner
Kinburn Castle
Doubledykes Road
St. Andrews
Fife
KY16 9DS
Telefon: 01334 464610
Fax: 01334 464611
E-mail: enquiries@itspublicknowledge.info
Websted: Scottish Information Commissioner

3. Information Commissioner's Office (ICO – den britiske informationskommissærs kontor)

ICO er Det Forenede Kongeriges uafhængige myndighed for beskyttelse af informationsrettigheder i samfundets interesse, fremme af offentlige organers åbenhed og databeskyttelse for privatpersoner.

Kontaktoplysninger:

Information Commissioner's OfficeWycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Telefon: 0303 123 1113 (eller 01625 545745, hvis du foretrækker ikke at ringe til et '03'-nummer)
Fax: 01625 524 510

The Information Commissioner's Office Scotland
45 Melville Street
Edinburgh
EH3 7HL

Telefon: 0131 244 9001

E-mail: Scotland@ico.org.uk
Websted: Information Commissioner's Office

Andre organisationer

1. Citizens Advice Service (borgerrådgivning)

Citizens Advice Service hjælper borgere med at løse juridiske, økonomiske og andre problemer ved at yde gratis, uafhængig og fortrolig rådgivning og ved at påvirke beslutningstagerne.

Kontaktoplysninger:

Telefon (direkte): 0808 800 9060 (mandag-fredag kl. 09.00-18.00)

Websted: Citizens Advice

Klik på http://citizensadvice.org.uk/index/contact_us.htm for at komme i kontakt med Citizens Advice.

2. Victim Support Scotland (den skotske støtteorganisation for ofre)

Victim Support Scotland er en frivillig organisation, der hjælper mennesker, som har været ofre for kriminalitet.  Organisationen yder psykologisk støtte og praktisk hjælp og formidler relevante oplysninger til ofre, vidner og andre, der er berørt af en lovovertrædelse.  Der er tale om en gratis og fortrolig tjeneste, som ydes af frivillige gennem et netværk af lokalsamfundsbaserede offer- og ungdomstjenester samt domstolsbaserede vidnetjenester.

Organisationens hjemmeside indeholder yderligere oplysninger, herunder kontaktoplysninger:

Victim Support Scotland

Hotline: 0345 603 9213 (mandag-fredag kl. 08.00-20.00)

The Victims' Code for Scotland (skotsk lovgivning vedrørende ofre)

Victims' Code for Scotland fastlægger klart og tydeligt på ét sted de rettigheder og den støtte, som ofre for kriminalitet kan få i Skotland.

3. The Office of the Immigration Services Commissioner (OISC – kontoret for den britiske udlændingestyrelses kommissær)

OISC er et uafhængigt, offentligt og ikkeministerielt organ, som blev oprettet ved indvandrings- og asylloven fra 1999.

OISC's primære ansvarsområder er:

 • regulering af udlændingerådgivere
 • fremme af god praksis ved fastsættelse af standarder
 • modtagelse og behandling af klager over personer eller organer, som yder udlændingerådgivning
 • retsforfølgning af personer eller organer, som ikke overholder loven
 • tilsyn med reguleringen af de personer og organer, der yder udlændingerådgivning, og som reguleres af et af de udpegede faglige organer.

OISC yder ikke selv udlændingerådgivning og anbefaler ikke bestemte rådgivere.

OISC samarbejder med en lang række organisationer, herunder fagorganisationer, nævn, UK Border Agency (Det Forenede Kongeriges grænseagentur) og frivillige organer.

Yderligere oplysninger findes på: Office of the Immigration Services Commissioner

Kontaktoplysninger:

Office of the Immigration Services Commissioner5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF

Telefon: 0845 000 0046

E-mail: info@oisc.gov.uk

4. The Scottish Legal Aid Board (SLAB – det skotske retshjælpsråd)

Formålet med retshjælpen i Skotland er at give personer, der ikke har råd til selv at betale advokat- og sagsomkostninger, adgang til domstolene.  SLAB administrerer retshjælpssystemet i Skotland inden for rammerne af lovgivningen.

For at søge om retshjælp skal du finde en advokat, der yder retshjælp.  Du skal godtgøre , at du ikke selv har råd til at betale for juridisk bistand, og at dit problem er alvorligt.  Det kan være, at du skal betale nogle af sagsomkostningerne selv, eller at du skal betale dem tilbage på et senere tidspunkt.

Det kan også være, at du slet ikke skal betale noget, afhængigt af din økonomiske situation og den type retshjælp, som du har behov for.

Den type retshjælp, du skal søge om, afhænger af, hvilken type retshjælp du har brug for.  Advokaten vil rådgive dig.

 • Du kan få støtte til omkostningerne ved juridisk rådgivning fra en advokat, ligesom du kan få oplysninger om dine rettigheder og muligheder eller hjælp med forhandlinger og papirarbejde.  Retsafgifter dækkes ikke.

Din advokat kan dog om nødvendigt repræsentere dig i retten ved:

 • en civil sag, f.eks. hvis du har et boligproblem, hvis du er ved at blive skilt, har tvister om dine børn eller har behov for hjælp i forbindelse med boliggæld
 • en børnehøring, f.eks. hvis du er en ung person (eller dennes forælder/værge), der er blevet indkaldt til et retsmøde for at løse et problem
 • en straffesag, f.eks. hvis du er blevet anklaget for en lovovertrædelse eller risikerer at komme i fængsel.

Du kan få yderligere oplysninger om SLAB ved at kontakte:

The Scottish Legal Aid Board
Thistle House
91 Haymarket Terrace
Edinburgh,
EH12 5HE
Telefon: 0131 226 7061 (mandag-fredag kl. 08.30-17.00)
Britisk tegnsprog: contact Scotland-BSL, skotsk onlinetjeneste (tegnsprogstolkning).
E-mail: general@slab.org.uk
Websted: Scottish Legal Aid Board

5. Care Inspectorate (det skotske omsorgsinspektorat)

Omsorgsinspektoratet regulerer og inspicerer omsorgstjenester i Skotland for at sikre, at de lever op til de gældende standarder.  Det foretager fælles inspektioner sammen med andre tilsynsmyndigheder for at tjekke, hvor godt forskellige organisationer i lokale områder støtter voksne og børn.

Kontaktoplysninger:

Telefon: 0345 600 9527
E-mail: enquiries@careinspectorate.com
Websted: Care Inspectorate

6. Mental Welfare Commission Scotland (den skotske kommission for psykisk velvære)

Kommissionen beskytter og fremmer menneskerettighederne for personer med psykiske lidelser, indlæringsproblemer, demens og lignende tilstande.  Dette gøres ved at give beføjelser til enkeltindivider og deres omsorgspersoner, overvåge lovgivningen vedrørende psykisk sundhed og uarbejdsdygtighed og påvirke og udfordre serviceleverandører og politikere.

Rådgivningslinje: 0800 389 6809 (kun for brugere og omsorgspersoner) eller 0131 313 8777 (sundhedspersoner) (mandag-torsdag kl. 09.00-17.00; fredag kl. 09.00-16.30)
E-mail: enquiries@mwcscot.org.uk
Websted: Mental Welfare Commission Scotland

Yderligere oplysninger eller hjælp

Følgende organisationer og organer kan hjælpe med oplysninger eller hjælp, alt efter deres kompetenceområder.

Statens officielle websted for borgere i Det Forenede Kongerige: Gov.UK

Shelter yder boligrådgivning: Shelter Scotland

ACAS yder beskæftigelsesrådgivning til arbejdstagere og arbejdsgivere: ACAS

National Debtline yder gældsrådgivning: National Debtline

StepChange Debt Charity yder gældsrådgivning: Step Change

Money Advice Service yder rådgivning vedrørende økonomiske og finansielle problemer: Money Advice Service

Law Society of Scotland kan hjælpe dig med at finde en advokat, herunder i forbindelse med spørgsmål vedrørende menneskerettigheder: Law Society

Scottish Child Law Centre yder gratis retshjælp til børn og i sager vedrørende børn: SCLC

Contact informerer, støtter og rådgiver familier med handicappede børn: Contact

Patient Advice and Support Service (PASS; Citizens Advice Bureau) er en uafhængig tjeneste, der informerer, støtter og rådgiver patienter og deres omsorgspersoner: PASS

Scottish Association for Mental Health (den skotske forening for psykisk sundhed): SAMH

Care Information Scotland er en telefon- og hjemmesidetjeneste, der oplyser om plejetjenester for ældre, der bor i Skotland: CIS

SurvivorScotland står for den nationale strategi for personer, der har været udsat for misbrug under deres opvækst: SurvivorScotland

Hotline for ældre mennesker i Skotland: Age UK Scotland

Scottish Women's Aid (hjælpeorganisation for skotske kvinder): SWA

Scottish Refugee Council (det skotske flygtningeråd): SRC

Ethnic Minorities Law Centre (EMLC – det juridiske rådgivningscenter for etniske minoriteter i Skotland): EMLC

Sidste opdatering: 17/05/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.