Nationale domstole og udenretslige organer

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

Nationale domstole

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Sloveniens forfatningsdomstol (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tlf. + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
E-mail: info@us-rs.si,

Republikken Sloveniens forvaltningsdomstol (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tlf.: + 386 (01) 47 00 100
Fax: + 386 (01) 47 00 150
E-mail: urad.uprlj@sodisce.si

Den eksterne afdeling af domstolen i Maribor (Zunanji oddelek sodišča v Mariboru)
Tlf.: + 386 (02) 230 00 100
Fax: + 386 (02) 230 00 150
E-mail: oddelek.uprmb@sodisce.si

Den eksterne afdeling af domstolen i Nova Gorica (Zunanji oddelek sodišča v Novi Gorici)
Tlf.: + 386 (05) 33 55 200
Fax: + 386 (05) 33 55 221
E-mail: oddelek.uprng@sodisce.si

Den eksterne afdeling af domstolen i Celje( Zunanji oddelek sodišča v Celju)
Tlf. + 386 (03) 42 75 380
Fax: + 386 (03) 42 75 388
E-mail: oddelek.uprce@sodisce.si

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Se under afsnittet om Ombudsmanden for menneskerettigheder.

Ombudsmanden for menneskerettigheder (Varuh človekovih pravic)

Ombudsmandsinstitutionen for menneskerettigheder i Slovenien blev etableret for at sikre generel beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende friheder. Ombudsmanden for menneskerettigheder og vedkommendes fire viceombudsmænd eller assistenter modtager henvendelser fra personer, som mener, at en menneskerettighed eller grundlæggende frihed er blevet krænket af en handling foretaget af en offentlig myndighed, et lokalt selvstyrende organ eller en offentligretlig juridisk person. Ombudsmanden for menneskerettigheder er omfattet af den slovenske lov om ombudsmanden for menneskerettigheder fra 1994 (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Ombudsmanden for menneskerettigheder kan

  • udstede en advarsel til den person eller myndighed, som er ansvarlig for krænkelsen, således at denne kan rette op på eller bringe uregelmæssigheden til ophør, eller
  • opfordre til, at der betales skadeserstatning.
  • på dine vegne og med dit samtykke indgive en begæring til forfatningsdomstolen om at foretage en vurdering af visse bestemmelsers eller loves gyldighed og overensstemmelse med forfatningen
  • indgive en klage over krænkelsen af en rettighed
  • fremsætte forslag til regeringen eller parlamentet om ændring af bestemte love og bestemmelser
  • henstille til de organer, som vedkommende er ansvarlig for, at de forbedrer deres funktion og forhold til andre parter
  • udtale sig om en given sag vedrørende krænkelse af rettigheder eller friheder, uanset hvilken procedure der er tale om, eller hvor langt det organ, der behandler sagen, er kommet i proceduren.

Ombudsmanden for menneskerettigheder må ikke gribe ind over for eller rette op på overtrædelser eller uregelmæssigheder på vegne af det relevante statsorgan eller lokale selvstyrende organ eller den relevante offentligretlige juridiske person.

Den part, som er ansvarlig for overtrædelsen eller krænkelsen, er også selv ansvarlig for at rette op på den. Ombudsmanden må desuden ikke behandle sager, som er indbragt for domstolene, bortset fra i ganske særlige tilfælde.

Ombudsmanden har efter gældende ret ingen beføjelser inden for den private sektor. Det betyder, at vedkommende f.eks. ikke må gribe ind i sager om en privat virksomheds krænkelse af rettigheder. I sådanne tilfælde kan vedkommende lægge pres på de statsorganer, lokale selvstyrende organer eller offentligretlige juridiske personer, som fører tilsyn med den pågældende private virksomhed eller person.

Ombudsmanden fører også i samarbejde med ikkestatslige og humanitære organisationer tilsyn med fængsler og arrester samt med behandlingen af personer, som er blevet tilbageholdt, eller hvis frihed er blevet begrænset.

Ombudsmanden har beføjelse til at føre tilsyn, udstede advarsler og yde rådgivning, men ikke til at træffe bindende afgørelser.

Ombudsmanden varetager også beskyttelsen af børns rettigheder, han råder over et netværk af frivillige, der sikrer, at hvert barns stemme bliver hørt.

Ordningen har til formål at yde barnet professionel hjælp, således at det kan blive hørt i alle sager, som det involveres i, og barnets mening kan videregives til de kompetente myndigheder og institutioner, der træffer afgørelse om dets rettigheder og interesser. Den pågældende er ikke barnets retlige repræsentant. Den professionelle hjælp har især til formål at give barnet psykosocial støtte, at gå ind i en dialog med barnet vedrørende dets ønsker, sundhedstilstand og mening, at informere det om administrative procedurer på en måde, der er tilpasset barnets udviklingsniveau, sammen at finde den mest hensigtsmæssige løsning og at ledsage det til møder med de myndigheder og institutioner, der træffer afgørelse om dets rettigheder og interesser.

Kontaktoplysninger:

Ombudsmanden for menneskerettigheder i Slovenien

Dunajska cesta 56 (4th floor)
1109 Ljubljana
Tlf.: 01 475 00 50
Frikaldsnummer: 080 15 30
Fax: 01 475 00 40
E-mail: info@varuh-rs.si
https://www.varuh-rs.si/

Specialiserede menneskerettighedsorganer

  • Ombudsmanden for børns rettigheder

En særlig viceombudsmand, der hører under Ombudsmanden for menneskerettigheder.

  • Ligestillingsorganet (Zagovornik načela enakosti)

Organets opgave er at forebygge og udrydde forskelsbehandling i Slovenien.

SAGER (KLAGER): Det behandler klager over angivelige tilfælde af forskelsbehandling. Det afgiver en ikkebindende udtalelse om, hvorvidt du udsættes for forskelsbehandling i en bestemt situation, dvs. om du bliver behandlet anderledes som følge af personlige forhold. Samtidig udarbejder det henstillinger til den krænkende myndighed eller person om, hvordan der kan rettes op på krænkelserne, samt om årsagerne til og konsekvenserne af sådanne krænkelser. På denne måde søger ligestillingsorganet at afhjælpe krænkelserne på en uformel måde og forbedre fremtidig praksis. Hvis et problem ikke kan løses på denne måde, kan ligestillingsorganet dog foreslå, at de relevante inspektorater retsforfølger sådanne mindre lovovertrædelser. Sager, der forelægges ligestillingsorganet, behandles gratis og fortroligt.

BISTAND: Ligestillingsorganet kan bistå med at sikre juridisk beskyttelse mod forskelsbehandling i forbindelse med andre procedurer, f.eks. ved at rådgive om, hvilke retsmidler du har til rådighed, og hvordan du skal gøre brug af dem over for andre statslige organer.

RÅDGIVNING:Du kan anmode ligestillingsorganet om en udtalelse om, hvorvidt din situation udgør eller kunne udgøre forskelsbehandling, og få rådgivning om, hvordan forskelsbehandlingen kan undgås, og hvordan retten til ligebehandling kan forfægtes mere effektivt.

OPLYSNINGER: Det giver generelle oplysninger om problemet med forskelsbehandling og om situationen i Slovenien.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger: Ligestillingsorganet
Železna cesta 16, SI-1000 Ljubljana
Tlf.: +386 (0)1 / 473 55 31
E-mail: gp@zagovornik-rs.si
http://www.zagovornik.si/

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

  • Informationskommissæren

Informationskommissæren træffer afgørelse i sager om brud på reglerne om beskyttelse af personoplysninger på grundlag af den slovenske lov om beskyttelse af personoplysninger fra 2004 (Zakon o varstvu osebnih podatkov) og sektorspecifikke love inden for området (f.eks. den slovenske lov om identitetskort (Zakon o osebni izkaznici)). Informationskommissæren kan også rejse sager af egen drift, hvis vedkommende konstaterer brud på reglerne om beskyttelse af personoplysninger, og kan endvidere føre tilsyn med et bestemt område uden at have modtaget en indberetning. Tilsynene udføres af statslige inspektører, der er ansat af informationskommissæren, og som har ansvaret for at håndhæve beskyttelsen af personoplysninger: Informationskommissæren kan give pålæg om, at bestemte personoplysninger skal berigtiges, fastslå krænkelser, der omfatter retsstridig erhvervelse eller behandling af personoplysninger, og pålægge registeransvarlige straffe (bøder). Det er muligt at få prøvet informationskommissærens afgørelser ved Sloveniens forvaltningsdomstol.

Kontaktoplysninger:

Informationskommissæren
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tlf.: 01.230 97 30
Fax: 01 230 97 78
E-mail: gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
Sidste opdatering: 16/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.