Nationale domstole og udenretslige organer

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Nationale domstole

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Ombudsmanden

Specialiserede menneskerettighedsorganer

Andre

Nationale domstole

Forfatningsdomstolen

Det påhviler først og fremmest domstolene at sikre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder og friheder. Ved forfatningen er der således indført en særlig ordning til beskyttelse af disse rettigheder i form af en mulighed for forfatningsprøvelse (recurso de amparo constitucional), der foretages af Forfatningsdomstolen (Tribunal Constitucional). Forfatningsdomstolen er den øverste fortolker af forfatningen. Den fungerer således som øverste domstol for så vidt angår de forfatningsretlige garantier og som ultimativ garant for de rettigheder og friheder, der er forankret i forfatningen.

Man kan kontakte forfatningsdomstolen på en af følgende fire måder:

 • Man kan skrive til den på følgende adresse:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti, 6
  28003 Madrid
  Spanien.
 • Man kan ringe på telefon: +34 915508000.
 • Man kan sende en fax på: +34 915444088.
 • Man kan skrive en e-mail på følgende adresse: buzon@tribunalconstitucional.es.

For yderligere oplysninger henvises der til: https://www.tribunalconstitucional.es/en y https://www.poderjudicial.es

Nationale menneskerettighedsinstitutioner

Se afsnittet om ombudsmanden (Defensor del Pueblo).

Ombudsmanden

Ombudsmandsinstitutionen (Defensor del Pueblo) beskytter og forsvarer borgernes grundlæggende rettigheder og friheder og fører i den forbindelse tilsyn med forvaltningsmyndighederne på hele Spaniens område og med de spanske konsulære repræsentationer i udlandet.

Den spanske ombudsmand er for tiden Francisco Fernandez Marugan.

Når ombudsmanden modtager klager over retsvæsenets funktion, sender hun dem til statsadvokaten (Ministerio Fiscal), med henblik på at denne behandler dem og træffer passende foranstaltninger i overensstemmelse med lovgivningen, eller sender dem til domstolsstyrelsen (Consejo General del Poder Judicial). Hun kan også henstille til regeringen, at den ændrer lovgivningen.

Ombudsmanden kan indbringe sager for forfatningsdomstolen inden for rammerne af forskellige procedurer, herunder habeas corpus-proceduren.

Ombudsmanden kan IKKE behandle en sag under følgende omstændigheder:

 • Når en forvaltningsmyndighed ikke har været involveret i en sag.
 • Når der er tale om privatretlige tvister.
 • Når der er hengået mere end et år efter det tidspunkt, hvor borgeren fik kendskab til de forhold, der ligger til grund for klagen.
 • Når der er tale om anonyme klager uden konkret indhold, hvor klageren ikke synes at have reelle hensigter, og klager, hvis behandling kan have skadevirkninger på tredjemands rettigheder.
 • Når det gøres gældende, at et sagsforhold er i strid med en retsafgørelse.

Man kan henvende sig til ombudsmanden uden bistand fra en advokat (abogado) eller sagfører (procurador), og hele sagens behandling er gratis for borgeren.

Sagen indledes med klagens indgivelse. Klagen – der skal være underskrevet – skal indeholde klagerens navn og adresse samt en fremstilling af sagens faktiske omstændigheder med tydelig angivelse af den implicerede myndighed/de implicerede myndigheder.

Det er hensigtsmæssigt at indsende en kopi af de relevante dokumenter sammen med klagen. Efter en gennemgang af denne får klageren tilsendt oplysning om klagens sagsnummer til brug for senere henvendelser i sagen.

Klagen kan indgives på en af følgende måder:

 • On-line: ved at tilgå det elektroniske register i afsnittet "Presenta tu queja" (indgiv din klage) på ombudsmandens hjemmeside.
 • Personligt: i modtagelsen på ombudsmandens kontor i calle Zurbano nr. 42 i Madrid. Åbningstiderne er mandag til fredag fra 9-14, og mandag til torsdag fra 16-18 (bortset fra eftermiddage i august måned).
 • Med posten: den underskrevne klage sendes til følgende adresse:
  Defensor del Pueblo
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Spanien
 • Med fax: den underskrevne klage faxes til følgende nummer: +34 913081158.

Hvis man ønsker nærmere oplysninger om ombudsmandsinstitutionen eller vil forhøre sig om behandlingen af ens klage, kan man:

 • Henvende sig direkte til modtagelsen på ombudsmandens kontor i calle Zurbano nr. 42 i Madrid.
 • Skrive en mail til adressen: registro@defensordelpueblo.es.
 • Ringe til et af følgende telefonnumre:
  - 900101025 (kun fra Spanien): Her kan man få oplysninger om institutionen, om dens opgaver og om, hvordan man indgiver en klage.
  - +34 914327900: Her kan man forhøre sig om, hvor langt ombudsmanden er nået i behandlingen af ens klage.
  Disse telefonlinjer er normalt åbne:
  - Mandag til torsdag fra 9-14 og fra 15-18.
  - Fredag fra 9-14 og fra 16:00-18 (bortset fra eftermiddage i august måned).

Nærmere oplysninger kan fås herhttps://www.defensordelpueblo.es

Specialiserede menneskerettighedsorganer

 • Ombudsmandsinstitutionen til beskyttelse af børns rettigheder

Ombudsmanden varetager alle borgeres rettigheder uanset alder. Derudover har enkelte selvstyrende regioner oprettet organer til beskyttelse af børns rettigheder.

Efter spansk lovgivning har mindreårige ret til at klage til ombudsmanden eller de tilsvarende regionale institutioner.

 • Ligebehandlingsorganer

Direktoratet for fremme af ligebehandling og bekæmpelse af racediskrimination

Direktoratet for fremme af ligebehandling og bekæmpelse af racediskrimination (Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico) er sammensat af forskellige statslige, regionale og lokale myndigheder, arbejdsgiverforeninger og fagforeninger samt almennyttige organisationer, der beskæftiger sig med fremme af ligebehandling og bekæmpelse af racediskrimination.

Målsætningen er at sikre overholdelse af ligebehandlingsprincippet og forhindre racediskrimination i forbindelse med uddannelse, sundhed, sociale ydelser, bolig, arbejde, undervisning etc. og i det hele taget sikre adgang til alle goder og tjenesteydelser.

I den forbindelse har det 4 hovedopgaver:

 1. At støtte ofre for diskrimination på en neutral måde, mens deres klager behandles.
 2. At offentliggøre undersøgelser, indberetninger og rapporter på en neutral og upartisk måde.
 3. At fremme foranstaltninger, der bidrager til ligebehandling og modvirker forskelsbehandling ved at fremsætte relevante henstillinger og forslag
 4. At udarbejde den årlige rapport om direktoratets aktiviteter og indsende den til ligestillingsministeren.

Yderligere oplysninger kan findes her https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es y en https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm

 • Databeskyttelsesorgan

Det spanske databeskyttelsesorgan

Det spanske databeskyttelsesorgan (Agencia Española de Protección de Datos) er det uafhængige kontrolorgan, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse overholdes, og som sikrer og beskytter den grundlæggende ret til beskyttelse af personlige oplysninger.

Organet behandlinger borgernes anmodninger og klager og informerer om de rettigheder, der gælder efter Lov om databeskyttelse. Det bistår og hjælper også dem, der har ansvaret for registre, som indeholder personoplysninger (virksomheder, institutioner og forvaltningsmyndigheder), for at sikre sig, at de efterkommer kravene i lovgivningen.

I relation til de berørte

 • Behandler det anmodninger og klager.
 • Informerer det om de ved lov fastsatte rettigheder.
 • Iværksætter det oplysningskampagner i medierne.

I relation til dem, der behandler data

 • Giver det tilladelser som fastsat i lovgivningen.
 • Afgiver det påbud om at foretage ændringer.
 • Afgiver det påbud om ophør af databehandling og om sletning af data, såfremt behandlingen er sket i strid med lovgivningen.
 • Pålægger det sanktioner.
 • Indhenter det den fornødne bistand og information.
 • Giver det tilladelse til international overførsel af data

Forespørgsler, afklaringer, indsigelser, anmeldelser, forslag og klager kan indgives til det spanske databeskyttelsesorgan på følgende tre måder:

 • Med brev, der sendes til:
  Agencia Española de Protección de Datos.
  Calle Jorge Juan, 6
  28001 Madrid
  Spanien
 • Ved at ringe til: +34 912663517.
 • Med e-mail, der sendes til ciudadano@agpd.es.

Yderligere oplysninger kan findes her: https://www.agpd.es/.

 • Andre specialiserede organer

Den spanske sammenslutning af repræsentanter for personer med handicap

Den spanske sammenslutning af repræsentanter for personer med handicap (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), der er bedre kendt under forkortelsen CERMI, er en sammenslutning, der repræsenterer, forsvarer, og tager initiativer på vegne af spanske borgere med handicap (3,5 millioner personer plus deres familier), som i deres egenskab af udsat social gruppe har besluttet at slå sig sammen for via deres respektive organisationer at fremme anerkendelsen af deres rettigheder, således at de kan nyde samme rettigheder som de øvrige samfundsgrupper og fungere på lige for med dem.

Der er tre muligheder for at kontakte CERMI:

 • Ved at skrive til:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General
  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Spanien
 • Ved at ringe til: +34 913601678.
 • Ved at faxe til: +34 914290317.
 • Ved at sende en e-mail til cermi@cermi.es.

Yderligere oplysninger kan findes her: http://www.cermi.es/.

Og de kan også indhentes her https://www.observatoriodeladiscapacidad.info.

Flygtninge- og asylkontoret

Flygtninge- og asylkontoret (Oficina de Asilo y Refugio (OAR)) henhører under indenrigsministeriet og har til opgave at udarbejde indstillinger til bevilling af opholdstilladelser efter asyllovgivningen.

Derudover er det tillagt følgende funktioner:

 • Oplysning og behandling af sager med henblik på at afgøre, hvilken stat det påhviler at behandle asylansøgninger i overensstemmelse med de gældende internationale overenskomster.
 • Gennemgang af alle asylansøgninger, der indgives ved grænserne, i selve Spanien og til de spanske diplomatiske repræsentationer i udlandet.

Yderligere oplysninger kan fås ved at:

 • Skrive til:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Spanien
 • Ringe til: +34 915372170.

Mere information findes på Indenrigsministeriets hjemmeside.

Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) er et uundværligt led i et lands sikkerheds- og socialpolitik. Kriminalforsorgen er ved forfatningen tillagt beføjelser til at følge op på og administrere strafafsoning og andre strafferetlige foranstaltninger.

Yderligere oplysninger kan fås ved at:

 • Skrive til:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá, 38-40
  28014 Madrid
  Spanien
 • Ringe til: +34 913354700.
 • Faxe til: +34 913354052.

Mere information kan findes på denne hjemmesidehttp://www.institucionpenitenciaria.es/.

Andre

Det spanske advokatråd

Det spanske advokatråd (Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)) er det øverste repræsentative og koordinerende organ for de forskellige advokatsamfund i Spanien, og det har i alle henseender status som offentligretlig sammenslutning (corporación de derecho público) og jurdisk person med brede beføjelser til at forfølge sine mål.

CGAE har til opgave at fastsætte regler for god advokatskik og sikre hvervets anseelse i befolkningen. Der er 83 advokatsamfund i Spanien bestående af for tiden 137.447 praktiserende advokater (tallene stammer fra december 2016), samt 10 advokatsamfund i de selvstyrende regioner.

Retten til gratis advokatbistand i Spanien har et meget bredt indhold, hvilket for advokatsamfundenes vedkommende udmønter sig i bemanding af advokatvagten, bistand til anholdte og ydelse af retshjælp til indvandrere, varetagelse af indsattes rettigheder, retshjælp til kvinder, retshjælp til ofre for vold i hjemmet og retshjælp til ældre, idet der i alle tilfælde sikres en effektiv retsbeskyttelse af alle borgere.

Der er tre muligheder for at kontakte CGAE:

 • Ved at skrive til:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos, 13
  28004 Madrid
  Spanien
 • Ved at ringe til: +34 915232593.
 • Ved at sende en e-mail til informacion@cgae.es.

Mere information kan findes her: http://www.cgae.es/ y https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

Sidste opdatering: 17/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.