Nationale domstole og udenretslige organer

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

De grundlæggende love og styreformen

De rettigheder og friheder, der tilkommer personer i Sverige, er først og fremmest beskyttet i tre forskellige retsgrundlag: Styreformen (regeringsformen), pressefrihedsforordningen (tryckfrihetsförordningen) og ytringsfrihedsforordningen (yttrandefrihetsgrundlagen). I styreformen fastslås det, at statsmagten skal udøves med respekt for alle menneskers lige værd og med respekt for det enkelte menneskes frihed og værdighed.

Retsvæsenets uafhængighed og domstolsprøvelsen

Retsvæsenets uafhængighed er garanteret i styreformen. Domstolene spiller en central rolle i beskyttelsen af privatpersoners rettigheder i Sverige. De tilgængelige retsmidler er udformet med det formål at beskytte de grundlæggende rettigheder. Tvister behandles som regel af de almindelige domstole, af forvaltningsretterne og i et vist omfang af forvaltningsmyndigheder. Ved hvilken domstol en sag, der berører de grundlæggende rettigheder, skal behandles, afhænger af flere forskellige faktorer, såsom hvilken rettighed, der er blevet krænket, og i hvilken sammenhæng der er sket. Om det er en privatperson eller et offentligt organ, som har krænket den, kan også have en indflydelse på, ved hvilken domstol sagen skal behandles.

Yderligere oplysninger om det svenske retssystem kan findes her.

Bistand eller vejledning fra myndigheder

I Sverige findes et antal myndigheder, der har til opgave på forskellig måde at bidrage til, at de grundlæggende rettigheder overholdes. Myndighederne har forskellige opgaver. Visse myndigheder giver eksempelvis bare oplysninger om borgernes rettigheder på et bestemt område, mens andre kan tilbyde juridisk vejledning i en konkret sag.

Man kan søge efter disse myndigheder ved hjælp af dette værktøj ”Fundamental Rights Interactive Tool”.

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.