Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Δικαστήρια

Θεσμοθετημένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης/συνήγοροι του πολίτη

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Άλλες υπηρεσίες

Τα δικαστήρια

Τα βελγικά δικαστήρια επιλαμβάνονται κάθε υπόθεσης που σχετίζεται με την άσκηση ή την απόλαυση δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κατά περίπτωση, στα δικαστήρια μπορούν να προσφύγουν ιδιώτες ή δημόσιες αρχές.

Το ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο εξαρτάται από τη φύση και τη σοβαρότητα του αδικήματος ή από την ιδιότητα των διαδίκων (έμπορος, δημοσιογράφος,...).

Το συνταγματικό δικαστήριο (cour constitutionnelle) είναι το δικαστήριο που ελέγχει αν οι νόμοι, τα διατάγματα και οι διατάξεις είναι συμβατά με τις κατωτέρω διατάξεις του Συντάγματος:

 • Τον τίτλο II «Οι Βέλγοι και τα δικαιώματά τους» (άρθρα 8 έως 32)
 • Τα άρθρα 170 και 172 (νομιμότητα και ισότητα των φόρων)
 • Το άρθρο 191 (προστασία των αλλοδαπών).

Η οργάνωση των δικαστηρίων και η αρμοδιότητά τους εξετάζεται στις σελίδες της παρούσας δικτυακής πύλης που αφορούν:

Σύνδεσμοι

Θεσμοθετημένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης

Οι θεσμοθετημένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης, που αποκαλούνται και Συνήγοροι του Πολίτη, είναι ανεξάρτητα όργανα ελέγχου που θεσπίζονται από τα κοινοβούλια (ομοσπονδιακά ή περιφερειακά) για να εξετάζουν τις καταγγελίες των πολιτών σε σχέση με πράξεις ή με τη λειτουργία των διοικητικών αρχών. Στο πλαίσιο αυτής της γενικής αρμοδιότητας, μπορούν να λαμβάνουν καταγγελίες που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα δικαιώματα του ανθρώπου. Οι διαμεσολαβητές ελέγχουν αν οι ενέργειες της διοίκησης είναι σύμφωνες με τις πράξεις που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τους κανόνες χρηστής διοικητικής συμπεριφοράς.

Πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης και στην ιδιωτική διαμεσολάβηση στο πλαίσιο μια αστικής ή ποινικής δικαστικής διαδικασίας.

Στους διαμεσολαβητές/Συνηγόρους του Πολίτη μπορεί να απευθυνθεί κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία σε βάρος μιας διοικητικής αρχής. Οι υπηρεσίες τους παρέχονται χωρίς αμοιβή. Διαθέτουν ευρείες εξουσίες διεξαγωγής ερευνών.

Οι διαμεσολαβητές/Συνήγοροι του Πολίτη προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα που αποτελεί αντικείμενο της καταγγελίας σε συνεργασία με τη διοίκηση και απευθύνουν συστάσεις στην αρμόδια αρχή, ώστε να αποκαταστήσει τις διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες. Η έκθεση πεπραγμένων τους δημοσιεύεται.

Ανάλογα με την εμπλεκόμενη διοικητική αρχή, αρμόδιοι είναι διαφορετικοί διαμεσολαβητές/Συνήγοροι του Πολίτη.

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στονΟμοσπονδιακό Διαμεσολαβητή.

Στο επίπεδο των Περιφερειών και των Κοινοτήτων, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις ακόλουθες υπηρεσίες:

Επίσης, υπάρχουν ειδικευμένοι Συνήγοροι του Πολίτη για τα παιδιά:

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 • Οργανισμοί για την ισότητα

Κέντρο για την ισότητα των ευκαιριών και την καταπολέμηση του ρατσισμού

Το Κέντρο για την ισότητα των ευκαιριών και την καταπολέμηση του ρατσισμού έχει ως αποστολή κυρίως την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης, αποκλεισμού, περιορισμού ή προτίμησης που βασίζεται στην εθνικότητα, την εικαζόμενη φυλή, το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή, την εθνική ή εθνοτική προέλευση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, τη γέννηση, την περιουσιακή κατάσταση, την ηλικία, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την τρέχουσα ή μελλοντική κατάσταση της υγείας, την αναπηρία, τα πολιτικά φρονήματα, τα σωματικά ή γενετικά χαρακτηριστικά ή την κοινωνική προέλευση.

Στο Κέντρο αυτό μπορεί να απευθύνεται:

 • κάθε πρόσωπο που θέλει να υποβάλει ερωτήσεις ή επιθυμεί να λάβει γνωμοδότηση όσον αφορά τα θέματα των διακρίσεων, του ρατσισμού, της παραμονής ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αλλοδαπών
 • κάθε πρόσωπο που υπήρξε θύμα ή μάρτυρας διάκρισης ή ρατσιστικής ενέργειας.

Η υπηρεσία πρωτοβάθμιας εξέτασης του Κέντρου δίνει μια πρώτη απάντηση και, εάν είναι απαραίτητο, συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.

Εάν απαιτείται διεξοδικότερη ανάλυση ή έρευνα ή εάν πρέπει να πραγματοποιηθούν επαφές με τρίτους για την εξέταση μιας αίτησης, ο φάκελος προωθείται σε κάποιον ειδικό της υπηρεσίας δευτεροβάθμιας εξέτασης του Κέντρου.

Εάν μετά από αυτήν την ανάλυση κριθεί ότι το Κέντρο είναι αναρμόδιο να ασχοληθεί με την υπόθεση, ενημερώνει σχετικά τον πολίτη και τον κατευθύνει, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε άλλη υπηρεσία ή άλλο πρόσωπο που θα μπορούσε να χειριστεί την αίτηση (σε δημόσια αρχή, ιδιωτική ή δημόσια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας σε πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο επίπεδο, στην αστυνομία, σε δικηγόρο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο Κέντρο. Ο διαδικτυακός τόπος του Κέντρου παρέχει επίσηςπολλές διευθύνσεις ενώσεων ή οργανισμών που ασχολούνται ειδικά με το θέμα ή λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο- με τους οποίους το Κέντρο έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας και στους οποίους μπορεί επίσης να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για θέματα διακρίσεων.

Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme
138 rue Royale
1000 Bruxelles
Τηλ.: (+32) 800.12.800 – (δωρεάν αριθμός για κάθε πληροφορία)
(+32) 2. 212 30 00

Σύνδεσμος

Centre pour légalité des chances et la lutte contre le racisme

Το Ίδρυμα για την ισότητα των γυναικών και των ανδρών

Το Ίδρυμα για την ισότητα των γυναικών και των ανδρών (IEFH) είναι ένας ανεξάρτητος δημόσιος οργανισμός υπεύθυνος για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου.

Το Ίδρυμα μπορεί να παρέχει νομική συνδρομή και να παρεμβαίνει σε δικαστικές διαφορές που αφορούν διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και τις διακρίσεις σε βάρος διεμφυλικών προσώπων.

Η επικοινωνία με το ίδρυμα μπορεί να πραγματοποιείται μέσω  ηλεκτρονικού εντύπου ή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
1 Rue Ernest Blerot
1070 Bruxelles
Τηλ.: (+32) 800.12.800 (δωρεάν αριθμός για κάθε πληροφορία)
(+32)2.233.42.65
Φαξ: (+32)2.233.40.32
Ηλ. ταχυδρομείο: egalite.hommesfemmes@iefh.belgique.be

Σύνδεσμος

Ίδρυμα για την ισότητα των γυναικών και των ανδρών

 • Επιτροπή προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Η επιτροπή προστασίας της ιδιωτικής ζωής (CPVP) είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή που συστάθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Δημιουργήθηκε μετά την έγκριση του νόμου περί «ιδιωτικής ζωής» της 08/12/1992. Επομένως, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Η CPVP είναι  ανεξάρτητο εποπτικό όργανο υπεύθυνο για τη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα διάφορα καθήκοντα της CPVP κατανέμονται σε πέντε κύριους τομείς δραστηριότητας: παροχή συνδρομή, παροχή πληροφόρηση, χειρισμός καταγγελιών, παροχή γνωμοδοτήσεων και συστάσεων και, τέλος, πολιτική τήρησης της νομοθεσίας.

- Παροχή συνδρομή: Αυτός ο τομέας δραστηριότητας συνδέεται στενά με την παροχή πληροφόρησης. Στο πλαίσιο της παροχής συνδρομής, η CPVP απευθύνεται σε όλους: στις αρχές, στον ιδιωτικό τομέα, στον πολίτη, στον υπεύθυνο επεξεργασίας (είτε είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο).

Σε αυτόν τον τομέα, τα καθήκοντα της CPVP περιλαμβάνουν: τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που ζητούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε το πρόσωπο αυτό είναι υποκείμενο των δεδομένων είτε είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και διόρθωσης, την επεξεργασία των δηλώσεων, την ενημέρωση του δημόσιου μητρώου, την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο του χειρισμού καταγγελιών, την γνωστοποίηση των πληροφοριών που ζητήθηκαν από ιδιώτες ή από υπεύθυνους επεξεργασίας, την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης προς το Κοινοβούλιο.

Ανταποκρινόμενη στα αιτήματα προηγούμενης άτυπης διαβούλευσης που επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις του νόμου περί ιδιωτικής ζωής κατά τη φάση ανάπτυξης των έργων, η CPVP παρέχει βοήθεια τόσο στις δημόσιες αρχές όσο και στους υπεύθυνους επεξεργασίας. Η CPVP βοηθά επίσης τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, παρέχοντάς τους ενημέρωση για τα δικαιώματα αυτά και για την ακολουθητέα διαδικασία. Στο πλαίσιο των διεθνών διαβιβάσεων δεδομένων, η CPVP παρέχει στήριξη της στις αρχές που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες. Σε αυτό το επίπεδο, όπως και σε εθνικό επίπεδο, η CPVP στηρίζει τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και ενσωματώνονται σε διασυνοριακές ροές δεδομένων.

- Παροχή πληροφόρησης: Η CPVP παρέχει πληροφορίες τόσο στις αρχές όσο και στους υπεύθυνους επεξεργασίας και στα υποκείμενα των δεδομένων.

Σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: η ετήσια έκθεση προς το Κοινοβούλιο και η ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης, η σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού της, η τήρηση δημόσιου μητρώου και γενικότερα, το καθήκον ενημέρωσης του κοινού (ιστότοπος, συνέδρια, πελατοκεντρικές απαντήσεις, ευαισθητοποίηση,...). Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι στο πλαίσιο αυτών των διαφορετικών τομέων δραστηριότητας, η CPVP δεν περιορίζεται αναγκαστικά στην εθνική επικράτεια. Οι ενέργειές της έχουν επίσης συχνά διεθνή διάσταση και η CPVP παίζει σημαντικό ρόλο πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης στη διεθνή σκηνή.

- Χειρισμός των καταγγελιών: Η CPVP παρεμβαίνει ως διαμεσολαβητής στο πλαίσιο των καταγγελιών που υποβάλλονται από τα υποκείμενα των δεδομένων.

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν σέβεται τα δικαιώματα πολίτη του οποίου τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, η CPVP παρεμβαίνει μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου για την επιβολή του σεβασμού των δικαιωμάτων του (δικαίωμα αντίρρησης, διόρθωσης, έμμεσης πρόσβασης,...). Για το σκοπό αυτό, η CPVP χρησιμοποιεί τα μέσα που διαθέτει (δήλωση στον εισαγγελέα, κίνηση διαδικασίας ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου,...). Όταν πρόκειται για διεθνείς παραβάσεις που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων, η CPVP συμβάλλει σε διεθνείς έρευνες που αποσκοπούν την εφαρμογή χρήσιμων λύσεων οι οποίες απαιτούν τη συμμετοχή όλων των φορέων που ασχολούνται με την προστασία των δεδομένων.

- Παροχή γνωμοδοτήσεων: Η CPVP παρέχει γνωμοδοτήσεις σχετικά με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία.

Οι δραστηριότητες της CPVP σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνονται κυρίως στις αρχές ή/και τους αρμόδιους φορείς: εκδίδει γνωμοδοτήσεις και συστάσεις σχετικά με τα σχέδια νόμου που αφορούν πτυχές της «ιδιωτικής ζωής». H CPVP συμμετέχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, μέσω της συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς ομάδες εργασίας (για παράδειγμα, στην ομάδα εργασίας του άρθρου 29, στην ομάδα του Βερολίνου, στη Διάσκεψη των Επιτρόπων ή άλλων εποπτικών οργάνων σε θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ... ) και με τις επαφές τους με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού.

- Πολιτική τήρησης της νομοθεσίας: Η CPVP διασφαλίζει την τήρηση των νόμων που αφορούν την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.

Οι αρμοδιότητες της CPVP  ζωής σε θέματα χορήγησης άδειας συνίστανται στη χορήγηση σε έναν φορέα συγκεκριμένου τομέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, της άδειας να διενεργεί αυτήν την επεξεργασία και να δέχεται γνωστοποιήσεις προσωπικών δεδομένων. Πάντα σε σχέση με αυτούς τους υπεύθυνους, η CPVP έχει επίσης καθήκοντα εποπτείας και ελέγχου, απευθύνει συστάσεις και αξιολογεί τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν.

Κάθε αίτηση παροχής πληροφοριών ή βοήθειας και κάθε καταγγελία μπορεί να υποβληθεί απευθείας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ηλεκτρονικά στην Επιτροπή προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Στοιχεία επικοινωνίας:

Commission de la protection de la vie privée

Rue de la presse, 35
1000 Bruxelles
Τηλ.: (+32) 2 274 48 00
Φαξ: (+32) 2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Τα γραφεία της CPVP είναι ανοιχτά στο κοινό τις εργάσιμες ημέρες, κατόπιν ραντεβού. Για πρωτοβάθμια βοήθεια, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο +32 (0) 2 274 48 79 ή να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο επικοινωνίας.

Σύνδεσμος

Επιτροπή προστασίας της ιδιωτικής ζωής

 • Άλλοι οργανισμοί για την ισότητα

Οι επιτροπές εποπτείας των σωφρονιστικών καταστημάτων

Οι επιτροπές εποπτείας των σωφρονιστικών καταστημάτων ασκούν εξωτερικό έλεγχο όσον αφορά τη μεταχείριση των κρατουμένων στις φυλακές. Οι επιτροπές αυτές μεταφέρουν τις καταγγελίες των κρατουμένων στη Διεύθυνση του σωφρονιστικού ιδρύματος ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να επιλυθεί το επίμαχο ζήτημα.

Σε κάθε φυλακή υπάρχει επιτροπή εποπτείας. Οι εν λόγω επιτροπές απαρτίζονται από πολίτες που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Σε κάθε επιτροπή συμμετέχει τουλάχιστον ένας γιατρός και ένας δικηγόρος και η προεδρία της ασκείται από δικαστή. Επιπλέον, οι κατά τόπους επιτροπές συντονίζονται από το Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο, αποστολή του οποίου είναι να συντονίζει τη δράση των τοπικών επιτροπών και να υποβάλλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, κατόπιν αιτήσεως ή αυτεπάγγελτα, γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη μεταχείριση των κρατουμένων.

Σύνδεσμοι

Η επιτροπή καταγγελιών (αρμόδια για τους αλλοδαπούς που κρατούνται σε κλειστά κέντρα κράτησης, σε κέντρα φιλοξενίας και στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών).

Η επιτροπή καταγγελιών είναι αρμόδια να εξετάζει ατομικές καταγγελίες που μπορεί να υποβάλλονται από αλλοδαπούς οι οποίοι κρατούνται σε κλειστά κέντρα κράτησης, σε κέντρα φιλοξενίας ή στα ειδικά κέντρα κράτησης αλλοδαπών (κέντρα INAD), όσον αφορά τους όρους κράτησής τους, και ιδίως για περιστατικά που συμβαίνουν στο εσωτερικό αυτών των κέντρων και σχετίζονται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Βασιλικό Διάταγμα της 2ας Αυγούστου 2002 (κλειστά κέντρα κράτησης), το Βασιλικό Διάταγμα της 8ης Ιουνίου 2009 (κέντρα INAD) και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Μαΐου 2009 (κέντρα φιλοξενίας).

Τα πρόσωπα τα οποία κρατούνται σε αυτά τα κέντρα μπορεί να είναι παράτυποι μετανάστες, αιτούντες άσυλο των οποίων απορρίφθηκε η αίτηση ή αλλοδαποί που δεν πληρούν τους όρους εισόδου και παραμονής.

Εάν ο καταγγέλλων δεν συμφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί, μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Secrétariat permanent de la Commission des plaintes
Service Public Fédéral Intérieur –
Rue de Louvain, 1
1000 Bruxelles

Σύνδεσμος

Ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων

Μόνιμη επιτροπή ελέγχου των αστυνομικών υπηρεσιών

Η Μόνιμη επιτροπή ελέγχου των αστυνομικών υπηρεσιών (Επιτροπή P) είναι το όργανο εξωτερικού ελέγχου της αστυνομίας. Λογοδοτεί στο κοινοβούλιο. Ο έλεγχος της επιτροπής Ρ αφορά κατά κύριο λόγο την παρεχόμενη από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων καθώς και τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών υπηρεσιών.

Κάθε πολίτης που εμπλέκεται σε επέμβαση της αστυνομίας μπορεί να υποβάλει καταγγελία, να καταγγείλει πραγματικό περιστατικό ή να γνωστοποιήσει κάθε άλλη πληροφορία στην Επιτροπή Ρ.

Κάθε αστυνομικός μπορεί επίσης να υποβάλει καταγγελία ή να καταγγείλει ένα περιστατικό στην επιτροπή Ρ χωρίς να οφείλει να ζητήσει, εκ των προτέρων, τη σύμφωνη γνώμη των ιεραρχικά ανωτέρων του και δεν επιτρέπεται να του επιβληθούν κυρώσεις για τον λόγο αυτό.

Για την υποβολή των καταγγελιών έχει τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονικό έντυπο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Επιτροπή Ρ στην ακόλουθη διεύθυνση:

Comité permanent de contrôle des services de police

Rue de la presse, 35/1
1000 Bruxelles
Τηλ.: (+32) 2.286.28.11
Φαξ: (+32) 2.286.28.99
Ηλ. ταχυδρομείο: info@comitep.be

Σύνδεσμος

Μόνιμη επιτροπή ελέγχου των αστυνομικών υπηρεσιών

Άλλες υπηρεσίες

Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής υποστήριξης

Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής υποστήριξης αφορούν την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που έχουν απορίες ή δυσκολίες σε σχέση με το σύστημα της δικαιοσύνης σε συγκεκριμένους τομείς.

 • Σε αστικές υποθέσεις: δικαστικός χωρισμός, διαζύγιο, γενικά θέματα γονικής μέριμνας, κύρια, δευτερεύουσα ή εναλλασσόμενη κατοικία των παιδιών, δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας.
 • Σε ποινικές υποθέσεις: ποινική διαμεσολάβηση, εναλλακτική λύση αντί της προσωρινής κράτησης, αναστολή εκτέλεσης ποινής υπό επιτήρηση, ποινή υπό μορφή παροχής εργασίας, παροχή κοινωφελούς εργασίας, υπό όρους αποφυλάκιση, δοκιμαστική αποφυλάκιση με διαμονή σε ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας, αποκατάσταση, διαγραφή ποινής, παρακολούθηση με χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού, σωφρονιστική άδεια, διακοπή εκτέλεσης της ποινής, περιορισμένη κράτηση, προσωρινή αποφυλάκιση ενόψει απομάκρυνσης από την επικράτεια ή της έκδοσης κρατουμένου, προσωρινή αποφυλάκιση για λόγους υγείας, αντικατάσταση της στερητικής της ελευθερίας ποινής που επιβλήθηκε από τον ποινικό δικαστή με ποινή υπό μορφή παροχής εργασίας.
 • Παροχή πληροφοριών στα θύματα αξιόποινων πράξεων: δικαιώματα της πολιτικής αγωγής/των θυμάτων.
 • Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων.

Ο κατάλογος των δικαστηρίων με τα στοιχεία τους περιλαμβάνεται στον κατάλογο διευθύνσεων της ομοσπονδιακής δημόσιας υπηρεσίας δικαιοσύνης

Σύνδεσμος:

Έκδοση της ομοσπονδιακής δημόσιας υπηρεσίας δικαιοσύνης σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στο Βέλγιο

Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια νομική συνδρομή και το ευεργέτημα πενίας

Η πρωτοβάθμια νομική συνδρομή συνίσταται στην παροχή, σε μια πρώτη σύντομη συνάντηση, πρακτικών πληροφοριών, πληροφοριών νομικού χαρακτήρα ή μιας πρώτης νομικής γνώμης. Η πρωτοβάθμια νομική συνδρομή παρέχεται από επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης, συνήθως από δικηγόρους.

Η δευτεροβάθμια νομική συνδρομή επιτρέπει, υπό ορισμένους όρους, τον ορισμό δικηγόρου, οι υπηρεσίες του οποίου παρέχονται εν όλω ή εν μέρει δωρεάν. Η (εν μέρει ή εν όλω) δωρεάν παροχή υπηρεσιών δεν αφορά τις δικαστικές δαπάνες (δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, αντίγραφα...) που μπορούν ωστόσο να αναληφθούν στο πλαίσιο του ευεργετήματος πενίας.

Το ευεργέτημα πενίας απαλλάσσει, εν όλω ή εν μέρει, τον πολίτη από την καταβολή των εξόδων μιας διαδικασίας (δικαστικής ή εξωδικαστικής), εάν ο πολίτης δεν διαθέτει επαρκές εισόδημα.

Αναλυτικότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στο Βέλγιο..

Σύνδεσμος:

Η επιτροπή οικονομικής συνδρομής σε θύματα εκ προθέσεως πράξεων βίας και στα πρόσωπα που παρέχουν βοήθεια σε αυτά

Ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοδοτικής παρέμβασης του κράτους υπέρ των θυμάτων εκ προθέσεως πράξεων βίας και των προσώπων που παρέχουν βοήθεια σε αυτά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπέρ των οικείων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται απευθείας στην επιτροπή, αλλά μπορούν να απευθυνθούν σε δικηγόρο ή σε υπηρεσία επιφυλακής για «βοήθεια στα θύματα» των υπηρεσιών κοινωνικής αρωγής, ο κατάλογος των οποίων διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία δικαιοσύνης (βλ. Ευρετήριο, Δικαιοσύνη από το A στο Ω, χρηματοδοτική συνδρομή στα θύματα) για να υποβάλουν αίτηση στην επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην επιτροπή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Service public fédéral de la Justice
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
Boulevard de Waterloo 115,
Τηλ.: (+32)2.542.72.07
(+32)2.542.72.08
commission.victimes@just.fgov.be

Αναλυτικότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης για τα δικαιώματα των θυμάτων.

Σύνδεσμος

Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.