Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Εθνικά δικαστήρια

Εθνικοί οργανισμοί θεμελιωδών δικαιωμάτων

Διαμεσολαβητής

Ειδικευμένα όργανα δικαιωμάτων του ανθρώπου

Λοιπά

Εθνικά δικαστήρια

Κάθε βουλγαρικό δικαστήριο μπορεί να εκδικάσει διαφορές σχετικές με το δίκαιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, δεδομένου ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι μέρος της πρωτογενούς ευρωπαϊκής νομοθεσίας (εφαρμόζεται όπως και η Συνθήκη της Λισαβόνας). Συνεπώς, οι Βούλγαροι πολίτες μπορούν να προσφύγουν στο επαρχιακό δικαστήριο και να επικαλεστούν τον Χάρτη αν θεωρούν ότι παραβιάστηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Το ίδιο ισχύει για τα θεμελιώδη δικαιώματα που διακηρύσσονται με το βουλγαρικό Σύνταγμα και με διατάξεις διεθνών συνθηκών στις οποίες η Βουλγαρία είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Προσφυγές κατά διοικητικών αποφάσεων ασκούνται στα διοικητικά δικαστήρια και στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο.

Κάθε βουλγαρικό δικαστήριο έχει τον δικό του δικτυακό τόπο όπου εκτίθεται πώς είναι οργανωμένο και τι κάνει. Ο δικτυακός τόπος του the Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (Висшия съдебен съвет) περιέχει λεπτομερή κατάλογο των βουλγαρικών δικαστηρίων με τις διευθύνσεις και τους δικτυακούς τους τόπους (μόνο στα βουλγαρικά).

Εθνικοί οργανισμοί θεμελιωδών δικαιωμάτων

Βλ. «Διαμεσολαβητής».

Διαμεσολαβητής

Διαμεσολαβητής της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ul. George Washington No 22
Sofia 1202, Bulgaria
Τηλ. +359 2 810 69 55
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: priemna@ombudsman.bg
Δικτυακός τόπος: http://www.ombudsman.bg/
 • Όνομα της υπηρεσίας/του οργάνου που λαμβάνει αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις λόγω παραβιάσεων δικαιωμάτων (εφόσον ισχύει)·

Ο Διαμεσολαβητής ερευνά καταγγελίες για καταχρήσεις των πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Οι εξουσίες του ορίζονται με ιδιαίτερη ευρύτητα: ο Διαμεσολαβητής ερευνά καταγγελίες οποιουδήποτε ιδιώτη, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των μειονοτήτων, των αλλοδαπών κ.λπ., που αφορούν παραβιάσεις των πολιτικών, οικονομικών, αστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή ελευθεριών τους.

 • Σύντομη περιγραφή των αιτήσεων/καταγγελιών/αξιώσεων τις οποίες διεκπεραιώνει το όργανο·

Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά, αυτοπροσώπως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ακόμα και προφορικά. Κάθε καταγγελία καταχωρείται επίσημα. Οι καταγγελίες διεκπεραιώνονται από το τμήμα υποδοχής (‘priemna’) και από το μητρώο (‘delovodstvo’). Υπάρχουν υπάλληλοι που υποδέχονται το κοινό αυτοπροσώπως ή απαντούν σε τηλεφωνήματα. Το τμήμα υποδοχής λειτουργεί από τις 5 Ιανουαρίου 2006 και δέχεται το κοινό καθημερινά. Ο Διαμεσολαβητής δέχεται προσωπικά το κοινό τις Πέμπτες, μεταξύ 9.00 και 12.30, με ραντεβού.

 • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις·

Οποιοσδήποτε ιδιώτης, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκείας, μπορεί να υποβάλει καταγγελίες στον Διαμεσολαβητή. Οι ανώνυμες καταγγελίες ή καταγγελίες που αφορούν περιστατικά που συνέβησαν πριν περισσότερο από δύο χρόνια δεν εξετάζονται. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να κινήσει έρευνες κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, αν πιστεύει ότι αυτό απαιτεί το δημόσιο συμφέρον.

Οι καταγγελίες καταχωρούνται σε μητρώο. Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος του γραφείου του Διαμεσολαβητή τις προωθεί στην αρμόδια εσωτερική υπηρεσία για περαιτέρω επεξεργασία. Ο επικεφαλής του τμήματος αναθέτει την υπόθεση σε εισηγητή, ο οποίος πρέπει να διεξαγάγει έρευνα εντός ενός μηνός. Για πολύπλοκες υποθέσεις, η προθεσμία αυτή αυξάνεται σε τρεις μήνες. Ο εισηγητής μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον καταγγέλλοντα ή να απαιτήσει από τις κυβερνητικές υπηρεσίες να προβούν σε ορισμένες ενέργειες ή να παράσχουν ορισμένες πληροφορίες. Οι εθνικές και τοπικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα (όπως οι εταιρίες) και οι ιδιώτες υποχρεούνται να συνεργάζονται με τον Διαμεσολαβητή και έχουν καθήκον να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία της οποίας έλαβαν γνώση λόγω της επίσημης ιδιότητάς τους. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να παραπέμψει τον καταγγέλλοντα σε άλλη αρχή, αν το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί από αυτή, εκτός αν κρίνει απαραίτητο να διεκπεραιωθεί από το γραφείο του. Αν ο Διαμεσολαβητής δεν είναι αρμόδιος για την υπόθεση, δεν την εξετάζει. Ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει σχετικά τον καταγγέλλοντα και τον παραπέμπει στην αρμόδια αρχή. Αν ο καταγγέλλων συμφωνεί, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να διαβιβάσει την καταγγελία στην εν λόγω αρχή.

Ο Διαμεσολαβητής μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε προαιρετική βάση. Η σχετική πρόταση αποστέλλεται τόσο στον καταγγέλλοντα όσο και στην υπηρεσία κατά της οποίας στρέφεται η καταγγελία. Αν γίνει δεκτή και από τους δύο, ο Διαμεσολαβητής θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την επίλυση της διαφοράς, για παράδειγμα διευκολύνοντας την επαφή ή βοηθώντας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών.

 • Σύντομη περιγραφή της πιθανής έκβασης της διαδικασίας

Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να απευθύνει στην υπηρεσία κατά της οποίας στρέφεται η καταγγελία συστάσεις ή να προτείνει μέτρα που μπορεί να λάβει για να εξασφαλίσει ότι το πρόβλημα δεν θα επαναληφθεί. Ο Διαμεσολαβητής συχνά συζητά τα προβλήματα στον δικτυακό του τόπο και διαβιβάζει τις παρατηρήσεις του στις αρχές και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αν κρίνει ότι το πρόβλημα έγκειται στη νομοθεσία. μπορεί να συστήσει στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο να την τροποποιήσουν. Αν κρίνει ότι ορισμένοι νόμοι είναι αντισυνταγματικοί και παραβιάζουν τα πολιτικά δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, μπορεί να προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Αν κρίνει ότι η νομολογία είναι αντιφατική, έχει την εξουσία να προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ή στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο προκειμένου να εκδώσουν ερμηνευτική απόφαση.

Ειδικευμένα όργανα δικαιωμάτων του ανθρώπου

Εθνική Αρχή Ισότητας (Орган по въпросите на равенството)

1. Επιτροπή Καταπολέμησης των Διακρίσεων

Στοιχεία επικοινωνίας:
Bul. Dragan Tsankov No 35
Sofia 1125, Bulgaria
Τηλ.: + 359 2 807 30 30
Φαξ: + 359 2 807 30 58
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kzd@kzd.bg
Δικτυακός τόπος: http://www.kzd-nondiscrimination.com/
 • Όνομα της υπηρεσίας/του οργάνου που λαμβάνει αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις λόγω παραβιάσεων δικαιωμάτων (εφόσον ισχύει)·

Επιτροπή Καταπολέμησης των Διακρίσεων (γνωστή επίσης ως Επιτροπή για την Προστασία κατά των Διακρίσεων, συντομογραφία στα βουλγαρικά: KZD)

 • Σύντομη περιγραφή των αιτήσεων/καταγγελιών/αξιώσεων τις οποίες διεκπεραιώνει το όργανο·

Η διαδικασία κινείται:

 • μετά από έγγραφη καταγγελία του θύματος·
 • κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας της Επιτροπής Καταπολέμησης των Διακρίσεων·
 • κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη, οργάνωσης ή επίσημου φορέα.

Αν τα γεγονότα διαδραματίστηκαν πριν περισσότερα από τρία χρόνια, η καταγγελία δεν εξετάζεται ή, αν η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, τίθεται στο αρχείο. Αν η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στα δικαστήρια, η καταγγελία δεν εξετάζεται. Αν η καταγγελία αποσυρθεί ή ο καταγγέλλων δεν διορθώσει σφάλμα εντός της προθεσμίας που ορίζει η Επιτροπή Καταπολέμησης των Διακρίσεων, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.

Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει:

 • το όνομα του καταγγέλλοντα·
 • τη διεύθυνση του καταγγέλλοντα ή, αν ο καταγγέλλων είναι νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία επικοινωνίας και την καταστατική διεύθυνση·
 • τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης: πότε και πού συνέβησαν, ποιοι εμπλέκονται και γιατί η πράξη συνιστά διάκριση;
 • την αιτούμενη προστασία. Πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Καταπολέμησης των Διακρίσεων, οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο περί διακρίσεων (ZZD). Οι καταγγέλλοντες πρέπει να υποβάλουν έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία ή να εκθέσουν με σαφήνεια ποια αποδεικτικά στοιχεία φρονούν ότι πρέπει να εξετάσει η Επιτροπή Καταπολέμησης των Διακρίσεων, όπως ονόματα μαρτύρων, έγγραφα που δεν βρίσκονται στην κατοχή του καταγγέλλοντα κ.λπ.·
 • ημερομηνία και την υπογραφή του καταγγέλλοντα ή του εκπροσώπου του.
 • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις·

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναθέτει τον φάκελο σε ομάδα εργασίας ειδικευμένη στον τύπο της συγκεκριμένης διάκρισης. Η ομάδα ορίζει πρόεδρο και εισηγητή από τα μέλη της. Ο εισηγητής συγκεντρώνει τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των πραγματικών περιστατικών. Η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Σε πολύπλοκες υποθέσεις, ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης των Διακρίσεων μπορεί να παρατείνει την προθεσμία κατά 30 ακόμα ημέρες. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, ο εισηγητής παρουσιάζει τα ευρήματά του στον πρόεδρο της ομάδας. Ο πρόεδρος ορίζει ημερομηνία δημόσιας συζήτησης και καλεί τα μέρη να παραστούν σε αυτή.

Η Επιτροπή Καταπολέμησης των Διακρίσεων έχει την εξουσία:

 • να απαιτεί έγγραφα και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την έρευνα·
 • να απαιτεί εξηγήσεις από αυτούς τους οποίους αφορά η έρευνα·
 • να εξετάζει μάρτυρες.

Οι ιδιώτες, τα νομικά πρόσωπα και οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να συνεργάζονται με την Επιτροπή Καταπολέμησης των Διακρίσεων παρέχοντας πληροφορίες και στοιχεία και δίδοντας διευκρινίσεις εγγράφως, όποτε τους ζητείται. Η άρνηση συνεργασίας μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο.

 • Σύντομη περιγραφή της πιθανής έκβασης της διαδικασίας.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση, ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας καλεί τα μέρη να επιλύσουν τη διαφορά τους φιλικά. Αν το πράξουν, συντάσσεται έγγραφη συμφωνία και η υπόθεση κλείνει. Αν τα μέρη επιλύσουν εν μέρει τη διαφορά, η διαδικασία συνεχίζεται. Η μερική συμφωνία καταχωρείται σε έγγραφο και επικυρώνεται από την ομάδα. Είναι δεσμευτική για τα μέρη και εκτελείται από την Επιτροπή Καταπολέμησης των Διακρίσεων.

Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή Καταπολέμησης των Διακρίσεων κρίνει την υπόθεση επί της ουσίας εντός 14 ημερών από τη δημόσια ακρόαση.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή Καταπολέμησης των Διακρίσεων μπορεί:

 • να διαπιστώσει ότι διαπράχθηκε παράβαση·
 • να προσδιορίσει τον παραβάτη και το θύμα·
 • να επιβάλει ποινή ή δεσμευτικά διοικητικά μέτρα.

Τα δεσμευτικά διοικητικά μέτρα που μπορεί να λάβει η Επιτροπή Καταπολέμησης των Διακρίσεων είναι:

 • να δώσει στους εργοδότες και στους κρατικούς αξιωματούχους δεσμευτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των κανόνων και πρακτικών που προκαλούν διακρίσεις·
 • να αναστείλει τον παράνομο εσωτερικό κανονισμό του εργοδότη που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει συμπεριφορά η οποία γεννά διακρίσεις.

Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Καταπολέμησης των Διακρίσεων χωρεί προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου της Σόφιας εντός 14 ημερών. Η Επιτροπή επιβάλλει τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις της.

2. Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων

Στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργικό Συμβούλιο
bul. Dondukov 1
Sofia 1594, Bulgaria
Δικτυακός τόπος: https://saveti.government.bg/web/cc_19/1

 • Όνομα της υπηρεσίας/του οργάνου που λαμβάνει αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις λόγω παραβιάσεων δικαιωμάτων (εφόσον ισχύει)·

Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων του Υπουργικού Συμβουλίου (γνωστό επίσης ως Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας Ανδρών και Γυναικών – συντομογραφία στα βουλγαρικά: NSRZhM)

 • Σύντομη περιγραφή των αιτήσεων/καταγγελιών/αξιώσεων τις οποίες διεκπεραιώνει το όργανο·

Το Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων εξασφαλίζει τη συνεργασία των κυβερνητικών φορέων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την ισότητα των δύο φύλων διευκολύνοντας τις διαβουλεύσεις, τη συνεργασία και τον συντονισμό.

 • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις·

Το Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Δύο Φύλων

 • παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργικό Συμβούλιο·
 • εξετάζει τις πτυχές των σχεδίων νομοθεσίας και αποφάσεων που αφορούν την ισότητα των φύλων·
 • εξετάζει τα σχέδια αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέπειά τους προς τις πολιτικές για την ισότητα των φύλων·
 • συντονίζει τις εθνικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων μεταξύ της κυβέρνησης και μη κυβερνητικών οργανώσεων και μεριμνά για την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Βουλγαρίας·
 • προτείνει εθνικά μέτρα πολιτικής για την ισότητα των φύλων, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με την Επιτροπή Καταπολέμησης των Διακρίσεων·
 • διατηρεί επαφές με τους ομολόγους του στο εξωτερικό και με διεθνείς οργανισμούς που προωθούν την ισότητα των φύλων·
 • παρέχει συνδρομή στους κοινωνικούς εταίρους και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις σχετικά με την εκτέλεση των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων τους για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και την καλύτερη εξισορρόπηση εργασίας-ιδιωτικής ζωής και παρακολουθεί τα αποτελέσματα·
 • οργανώνει την έρευνα σχετικά με την ισότητα των φύλων.

- Σύντομη περιγραφή της πιθανής έκβασης της διαδικασίας.

Ανάπτυξη και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την ισότητα των φύλων.

Ειδικευμένα όργανα δικαιωμάτων του ανθρώπου

1. Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στοιχεία επικοινωνίας

Bul. Prof. Tsvetan Lazarov No 2
Sofia 1592, Bulgaria
Τηλ. + 359 2 91 53 518
Φαξ: + 359 2 91 53 525
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kzld@cpdp.bg

Δικτυακός τόπος: http://www.cpdp.bg/

 • Όνομα της υπηρεσίας/του οργάνου που λαμβάνει αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις λόγω παραβιάσεων δικαιωμάτων (εφόσον ισχύει)·

Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (συντομογραφία στα βουλγαρικά: KZLD)

 • Σύντομη περιγραφή των αιτήσεων/καταγγελιών/αξιώσεων τις οποίες διεκπεραιώνει το όργανο·

Παρέχει συνδρομή στην κυβέρνηση για την υλοποίηση της πολιτικής της όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διεκπεραιώνει καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις·

Καταγγελία για παραβιάσεις της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε, εντός ενός έτους από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η παραβίαση και εντός πέντε ετών από τότε που έλαβε χώρα. Αρχικά, η υπόθεση εξετάζεται από τη Διεύθυνση Νομικών Διαδικασιών και Εποπτείας, η οποία συνιστά την κατάλληλη διαδικασία. Στη συνέχεια, η επιτροπή συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών για να κρίνει αν η υπόθεση είναι παραδεκτή και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Μπορεί να διεξαγάγει έρευνα, να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία ή να λάβει συστάσεις από τρίτους. Αν η υπόθεση κριθεί παραδεκτή, ενημερώνονται σχετικά τα μέρη. Ορίζεται ημερομηνία δημόσιας συζήτησης, στην οποία καλούνται να παραστούν τα μέρη και κάθε ενδιαφερόμενος τρίτος. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση εντός 30 ημερών από την καταγγελία της παραβίασης. Μπορεί να εκδώσει δεσμευτικές οδηγίες προς τον παραβάτη, να ορίσει προθεσμία για την εξάλειψη των αιτίων της παραβίασης ή να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο. Κατά της απόφασης χωρεί προσφυγή ενώπιον του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου εντός 14 ημερών από την κοινοποίησή της.

 • Σύντομη περιγραφή της πιθανής έκβασης της διαδικασίας.

Ιδιώτες, νομικά πρόσωπα ή κυβερνητικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν τη γνώμη της Επιτροπής για νομοσχέδια. Επίσης, η επιτροπή μπορεί να εκδώσει δεσμευτικές οδηγίες προς τους υπεύθυνους για τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να επιβάλει προσωρινή απαγόρευση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν δεν έχουν τηρηθεί τα πρότυπα προστασίας των εν λόγω δεδομένων.

Άλλα ειδικευμένα όργανα

1. Εθνικό Συμβούλιο Εθνοτικών Μειονοτήτων και Ένταξης

Στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργικό Συμβούλιο
bul. Dondukov 1
Sofia 1594, Bulgaria
Τηλ. +359 2 940 36 22
Φαξ: +359 2 940 21 18
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Rositsa.Ivanova@government.bg – γραμματέας του NSSIEV

Δικτυακός τόπος: http://www.nccedi.government.bg/

 • Όνομα της υπηρεσίας/του οργάνου που λαμβάνει αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις λόγω παραβιάσεων δικαιωμάτων (εφόσον ισχύει)·

Εθνικό Συμβούλιο Εθνοτικών Μειονοτήτων και Ένταξης του Υπουργικού Συμβουλίου (συντομογραφία στα βουλγαρικά: NSEIV)

 • Σύντομη περιγραφή των αιτήσεων/καταγγελιών/αξιώσεων τις οποίες διεκπεραιώνει το όργανο·

Ο φορέας αυτός ασχολείται με όλα τα εθνοτικά ζητήματα. Δεν διαθέτει ειδική υπηρεσία που να ασχολείται με καταγγελίες ή αιτήσεις. Όποτε ανακύπτει ανάγκη, οι καταγγελίες ή αιτήσεις διεκπεραιώνονται από τη γραμματεία του.

 • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις·

Το Εθνικό Συμβούλιο Εθνοτικών Μειονοτήτων και Ένταξης είναι συμβουλευτικός και συντονιστικός φορέας που παρέχει συνδρομή στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικής για τις εθνοτικές μειονότητές και την ένταξή τους. Διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και μη κυβερνητικών οργανώσεων που προωθούν τα συμφέροντα των εθνοτικών μειονοτήτων και προωθούν τις σχέσεις μεταξύ εθνοτήτων. Επίσης, συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου δράσης για τη Δεκαετία Ενσωμάτωσης των Ρομά 2005-2015. Κάθε επαρχία διαθέτει συμβούλιο εθνοτικών μειονοτήτων και ένταξης που συνεργάζεται με τον διοικητή της επαρχίας. Τοπικά συμβούλια εθνοτικών μειονοτήτων και ένταξης μπορούν να συστήσουν και τα δημοτικά συμβούλια.

 • Σύντομη περιγραφή της πιθανής έκβασης της διαδικασίας.

Εκτός από τα εκτεταμένα διοικητικά της καθήκοντα, η γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Εθνοτικών Μειονοτήτων και Ένταξης είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση επιχειρησιακών δεσμών και την παροχή μεθοδολογικής συνδρομής στα επαρχιακά και τοπικά συμβούλια όσον αφορά τη συνεργασία για εθνοτικά ζητήματα και ζητήματα ένταξης.

2. Υπηρεσία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Στοιχεία επικοινωνίας
Ul. Sofroni Vrachanski 104-106
Sofia 1233, Bulgaria
Τηλ. +359 2 940 80 95 832 90 73

Φαξ: +359 2 832 41 62

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ahu@mlsp.government.bg

Δικτυακός τόπος: https://ahu.mlsp.government.bg

 • Όνομα της υπηρεσίας/του οργάνου που λαμβάνει αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις λόγω παραβιάσεων δικαιωμάτων (εφόσον ισχύει)·

Υπηρεσία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (συντομογραφία στα βουλγαρικά: AHU)

 • Σύντομη περιγραφή των αιτήσεων/καταγγελιών/αξιώσεων τις οποίες διεκπεραιώνει το όργανο·

Η Υπηρεσία τηρεί μητρώο των προμηθευτών ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων και προϊόντων και μητρώο ειδικευμένων εταιριών που ανήκουν σε άτομα με ειδικές ανάγκες και εργάζονται γι' αυτά. Διεκπεραιώνει καταγγελίες σχετικά με παράνομη μεταχείριση λόγω αναπηρίας και διαχειρίζεται σχέδια για διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτεί η Υπηρεσία.

 • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις·

Οι αιτήσεις καταχωρούνται στο αυτοματοποιημένο πληροφορικό σύστημα «Dokman». Στη συνέχεια, ο εκτελεστικός διευθυντής τις προωθεί στον επικεφαλής του γραφείου της Υπηρεσίας και στους διευθυντές της, οι οποίοι ορίζουν τον κατάλληλο εισηγητή.

 • Σύντομη περιγραφή της πιθανής έκβασης της διαδικασίας.

Η αίτηση διεκπεραιώνεται ή αποστέλλεται απάντηση.

3. Κρατική Υπηρεσία Προστασίας του Παιδιού

Στοιχεία επικοινωνίας
Ul. Triaditsa 2
Sofia 1051, Bulgaria
Τηλ. +359 2 933 90 10, +359 2 933 90 16
Φαξ: +359 2 980 24 15
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sacp@sacp.government.bg

Δικτυακός τόπος: http://sacp.government.bg/

 • Όνομα της υπηρεσίας/του οργάνου που λαμβάνει αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις λόγω παραβιάσεων δικαιωμάτων (εφόσον ισχύει)·

Κρατική Υπηρεσία Προστασίας του Παιδιού (συντομογραφία στα βουλγαρικά: DAZD)

 • Σύντομη περιγραφή των αιτήσεων/καταγγελιών/αξιώσεων τις οποίες διεκπεραιώνει το όργανο·

Τα δικαιώματα του παιδιού, τα οποία διακηρύσσονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, εξασφαλίζονται στη Βουλγαρία με τον νόμο για την προστασία του παιδιού που εκδόθηκε το 2000 και από την Κρατική Υπηρεσία Προστασίας του Παιδιού που ιδρύθηκε το 2001. Έτσι, η Βουλγαρία έχει δεσμευτεί να παρέχει κατάλληλη βοήθεια στους γονείς και κηδεμόνες και να δημιουργήσει υποδομή υπηρεσιών παιδικής μέριμνας.

Υπεύθυνοι για την προστασία του παιδιού στη Βουλγαρία είναι:

 • η Κρατική Υπηρεσία Προστασίας του Παιδιού·
 • η Κοινωνική Υπηρεσία (μέσω των τοπικών γραφείων της που είναι γνωστά και ως «διευθύνσεις κοινωνικών υπηρεσιών»)·
 • τα Υπουργεία: Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής· Εσωτερικών· Παιδείας, Νεολαίας και Επιστήμης· Δικαιοσύνης· Εξωτερικών· Πολιτισμού· Υγείας και οι τοπικοί δήμοι.
 • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις·

Η Κρατική Υπηρεσία Προστασίας του Παιδιού προσφέρει ειδική προστασία σε ευάλωτα παιδιά. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να προστατεύεται από τη βία, για παράδειγμα από τον εξαναγκασμό σε δραστηριότητες επιβλαβείς για την υγεία ή τη σωματική, διανοητική, ηθική ή εκπαιδευτική του ανάπτυξη· την έκθεση σε μεθόδους ανατροφής που πλήττουν την αξιοπρέπειά του· ή σε σωματικές, διανοητικές ή άλλες μορφές βίας και εξαναγκασμού αντίθετες προς τα συμφέροντά του· χρησιμοποίηση για επαιτεία, πορνεία, διάδοση πορνογραφίας, αποκόμιση παράνομων εσόδων ή έκθεση σε σεξουαλική κακοποίηση.

Η Βουλγαρία έχει θεσπίσει τα ακόλουθα μέτρα προστασίας του παιδιού:

 • στο πλαίσιο του οικογενειακού περιβάλλοντος: συμβουλές, βοήθεια, νομική συνδρομή, ψυχολογική υποστήριξη και κοινωνικές υπηρεσίες. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται από τα τοπικά γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας μετά από αίτημα των γονέων, των κηδεμόνων, των ατόμων που έχουν αναλάβει την επιμέλεια ή του ίδιου του παιδιού, ή μετά από πρωτοβουλία της ίδιας της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες παρέχονται από την Κοινωνική Υπηρεσία ή από άλλους φορείς·
 • εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος: τοποθέτηση του παιδιού σε οικογένεια συγγενών ή στενών φίλων ή σε ανάδοχη οικογένεια, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην κατοικία του παιδιού ή σε ειδικευμένο ίδρυμα. Μέτρα αυτού του είδους διατάσσονται από το δικαστήριο. Η Κοινωνική Υπηρεσία οργανώνει την προσωρινή στέγαση μέχρις ότου εκδοθεί η διαταγή του δικαστηρίου·
 • μόνον αφού αποτύχουν όλες οι προσπάθειες να τοποθετηθεί το παιδί σε οικογενειακό περιβάλλον, τοποθετείται σε ειδικευμένο ίδρυμα.
 • Σύντομη περιγραφή της πιθανής έκβασης της διαδικασίας.

Η Κρατική Υπηρεσία Προστασίας του Παιδιού επιβάλλει τα δικαιώματα του παιδιού μέσω:

 • επιθεώρησης των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και κέντρων παιδικής μέριμνας ή των υπηρεσιών τους· των νοσοκομείων, κλινικών, τοπικών γραφείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας, φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για παιδιά και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας του παιδιού·
 • εποπτείας των κέντρων που παρέχουν ειδικευμένη φροντίδα για παιδιά·
 • επιβολής στοιχειωδών προδιαγραφών στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Η Υπηρεσία μπορεί να εκδώσει δεσμευτικές οδηγίες για την άρση των παραβιάσεων και ο δράστης της παραβίασης πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία ότι συμμορφώθηκε, επί ποινή προστίμου. Κατά των εν λόγω οδηγιών χωρεί προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων εντός 14 ημερών.

4. Κρατική Υπηρεσία Προσφύγων

Στοιχεία επικοινωνίας
Bul. Knyaginya Maria Luiza No 114 B
Serdika
1233 Sofia, Bulgaria
Τηλ.: +359 2 80 80 901 - πρόεδρος
Φαξ: +359 2 295 59 905
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sar@saref.government.bg

Δικτυακός τόπος: http://www.aref.government.bg/

 • Όνομα της υπηρεσίας/του οργάνου που λαμβάνει αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις λόγω παραβιάσεων δικαιωμάτων (εφόσον ισχύει)·

Κρατική Υπηρεσία Προσφύγων (συντομογραφία στα βουλγαρικά: DAB)

 • Σύντομη περιγραφή των αιτήσεων/καταγγελιών/αξιώσεων τις οποίες διεκπεραιώνει το όργανο·

Οι αιτήσεις ασύλου και οικογενειακής επανένωσης εξετάζονται σύμφωνα με τον νόμο περί ασύλου και προσφύγων (συντομογραφία στα βουλγαρικά: ZUB). Σύμφωνα με τον νόμο, προσφυγή χωρεί κατά όλων των αποφάσεων για θέματα ασύλου και οικογενειακής επανένωσης. Όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις διέπονται από τους εσωτερικούς κανόνες της Υπηρεσίας σχετικά με τη διαδικασία παροχής προστασίας.

 • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις·

Η κύρια συνιστώσα της βουλγαρικής νομοθεσίας περί προσφύγων είναι ο νόμος περί ασύλου και προσφύγων. Άλλες συναφείς διατάξεις περιέχονται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στον νόμο για τους αλλοδαπούς στη Βουλγαρία (συντομογραφία στα βουλγαρικά: ZChRB).

Προβλέπονται τέσσερις τύποι ειδικής προστασίας:

 • άσυλο: χορηγείται από τον Πρόεδρο της Βουλγαρίας σε αλλοδαπούς που διώκονται λόγω των πεποιθήσεων ή της δράσης τους υπέρ των διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών·
 • καθεστώς του πρόσφυγα·
 • ανθρωπιστικό καθεστώς (που ισοδυναμεί με την επικουρική προστασία η οποία περιγράφεται στο άρθρο 15 της οδηγίας 2004/83/ΕΚ)·
 • προσωρινή προστασία: χορηγείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις σε περιόδους μαζικής εισροής προσφύγων.

Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου. Ο πρόεδρός της είναι το μόνο πρόσωπο που μπορεί να χορηγήσει το καθεστώς του πρόσφυγα ή ανθρωπιστικό καθεστώς στη Βουλγαρία.

Όλες οι αιτήσεις για τη χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα διεκπεραιώνονται πλέον στα κέντρα προσφύγων της Σόφιας και του χωριού Banya, κοντά στη Nova Zagora.

Οι αιτούντες άσυλο πρέπει να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία. Αιτήσεις που υποβάλλονται στα σύνορα ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή διαβιβάζονται στην Υπηρεσία. Οι αιτούντες άσυλο καταχωρούνται την ημέρα που κατατίθεται η αίτησή τους στην Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία πρέπει να δίδει στους αιτούντες άσυλο πληροφορίες για τη διαδικασία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και τις οργανώσεις που παρέχουν νομική και κοινωνική υποστήριξη. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να δίδονται σε γλώσσα που να μπορούν να κατανοήσουν οι αιτούντες άσυλο και τους διαβάζονται από διερμηνέα, πριν καταχωρηθεί η αίτησή τους. Πρέπει να συμπληρώσουν έντυπο στο οποίο καταγράφουν μόνο τα βιολογικά χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια, η αίτηση διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του Δουβλίνου. Λαμβάνονται τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος άσυλο, τα οποία εισάγονται στο σύστημα Eurodac και υποβάλλονται ορισμένες τυποποιημένες ερωτήσεις σχετικά με το ταξίδι του.

Αν αρμόδια για τη διεκπεραίωση είναι η Βουλγαρία, η αίτηση εξετάζεται με την ταχεία διαδικασία από την υπηρεσία πρώτης υποδοχής. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να απορρίψει την αίτηση χορήγησης ασύλου, αν ο αιτών δεν πληροί τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος περί ασύλου και προσφύγων, να θέσει την υπόθεση στο αρχείο ή να προωθήσει τον φάκελο για περαιτέρω εξέταση με την τακτική διαδικασία. Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός τριών ημερών, η αίτηση εξετάζεται αυτομάτως με την τακτική διαδικασία.

Η απόφαση της υπηρεσίας πρώτης υποδοχής εγκρίνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Εφόσον απαιτείται, ο φάκελος μπορεί να επιστραφεί για περαιτέρω έρευνα. Μόλις η απόφαση εγκριθεί, συντάσσεται επίσημα εγγράφως, εγκρίνεται από το τμήμα μεθοδολογίας, υπογράφεται από ορισμένους υπαλλήλους και υποβάλλεται στον πρόεδρο της Υπηρεσίας για υπογραφή.

 • Σύντομη περιγραφή της πιθανής έκβασης της διαδικασίας.

Χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα, ανθρωπιστικού καθεστώτος ή απόρριψη της αίτησης χορήγησης ασύλου.

5. Μόνιμη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Αστυνομικής Δεοντολογίας

Στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Εσωτερικών
ul. 6-ti Septemvri 29
Sofia 1000, Bulgaria
Τηλ.: + 359 2 982 50 00 – (τηλ. κέντρο)
Δικτυακός τόπος: http://www.mvr.bg/

 • Όνομα της υπηρεσίας/του οργάνου που λαμβάνει αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις λόγω παραβιάσεων δικαιωμάτων (εφόσον ισχύει)·

Μόνιμη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Αστυνομικής Δεοντολογίας (συντομογραφία στα βουλγαρικά: PKPChPE)

 • Σύντομη περιγραφή των αιτήσεων/καταγγελιών/αξιώσεων τις οποίες διεκπεραιώνει το όργανο·

Η επιτροπή αυτή χρησιμεύει ως γέφυρα μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και υπ' αυτή την έννοια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Έχει γραφεία στις επαρχιακές υπηρεσίες του Υπουργείου. Καθήκον της είναι να εξετάζει καταγγελίες για καταχρήσεις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις·

Σκοπός της Επιτροπής είναι η ενεργός συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η ενθάρρυνση θετικών αστυνομικών πρακτικών και η εναρμόνιση των κανόνων που απορρέουν από την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ. Το ετήσιο σχέδιο δράσης της περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • μελέτη της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και υποβολή προτάσεων για βελτιώσεις·
 • ενθάρρυνση της δεοντολογικής συμπεριφοράς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο καθημερινό έργο της αστυνομίας·
 • παροχή κατάρτισης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο προσωπικό της αστυνομίας.
 • Σύντομη περιγραφή της πιθανής έκβασης της διαδικασίας.
 • σεβασμός των δικαιωμάτων όσων βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση·
 • τήρηση του κώδικα δεοντολογίας·
 • πραγματοποίηση ελέγχων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τηρείται ο νόμος και οι κανόνες του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αφορούν την αστυνομική δεοντολογία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

6. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Θρησκείας και Αναφορών της Εθνοσυνέλευσης

Στοιχεία επικοινωνίας
Pl. Narodno Sabranie No 2 (Ημικύκλιο)
Pl. Knyaz Aleksandar I No 1 (Επιτροπές και ιδιαίτερα γραφεία των μελών του Κοινοβουλίου)
Sofia 1169, Bulgaria
Τηλεφωνικό κέντρο: +359 2 939 39
Φαξ: +359 2 981 31 31

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: infocenter@parliament.bg
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: humanrights@parliament.bg
Δικτυακός τόπος: https://www.parliament.bg

 • Όνομα της υπηρεσίας/του οργάνου που λαμβάνει αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις λόγω παραβιάσεων δικαιωμάτων (εφόσον ισχύει)·

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Θρησκείας και Αναφορών της Εθνοσυνέλευσης (συντομογραφία στα βουλγαρικά: KPChVZhPG)

 • Σύντομη περιγραφή των αιτήσεων/καταγγελιών/αξιώσεων τις οποίες διεκπεραιώνει το όργανο·

Αυτή η κοινοβουλευτική επιτροπή ασκεί νομοθετικό έργο στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών. Επίσης, δέχεται αναφορές από ιδιώτες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Οι αρμοδιότητές της είναι πολυσχιδείς και καλύπτουν όλες τις πτυχές της κοινωνίας με τις οποίες δεν ασχολούνται τα δικαστήρια. Ο μεγαλύτερος αριθμός αναφορών αφορά κοινωνικά προβλήματα και ακολουθεί το δικαστικό σύστημα, τα δικαιώματα του καταναλωτή, η αστυνομία, οι πολεοδομικές αποφάσεις, οι αυθαίρετες κατασκευές, η ανάκτηση της κυριότητας των ιδιωτών επί ακινήτων, η παιδεία, η υγειονομική περίθαλψη, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα θρησκευτικά δικαιώματα, η εθνική κυβέρνηση, οι εθνοτικές διακρίσεις κ.λπ.

 • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις·

Η επιτροπή είναι ο άμεσος σύνδεσμος του βουλγαρικού Κοινοβουλίου με τους πολίτες της χώρας. Ο ρόλος της καθορίζεται αυστηρά. Ο κανονισμός διαδικασίας της προβλέπει λεπτομερώς πώς πρέπει να καταχωρούνται, να διαβιβάζονται και να αρχειοθετούνται οι αναφορές και πώς πρέπει να καταγράφεται κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας. Κάθε έγγραφο λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, καταχωρείται σε ειδικό μητρώο και χρεώνεται σε εισηγητή, ο οποίος το εξετάζει και αποστέλλει απάντηση ή, εφόσον απαιτείται, διαβιβάζει τον φάκελο εγκαίρως στην αρμόδια αρχή. Η επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις τοπικές και εθνικές αρχές που δεν τηρούν τις προθεσμίες απάντησης τις οποίες προβλέπει ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας. Οι εισηγητές της επιτροπής παρέχουν επίσης τηλεφωνικά απαντήσεις σχετικά με τα διαδικαστικά δικαιώματα και εξηγούν σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να παράσχουν βοήθεια.

Ανώνυμες αναφορές δεν εξετάζονται.

 • Σύντομη περιγραφή της πιθανής έκβασης της διαδικασίας.

Οι πολίτες λαμβάνουν συμβουλές και βοήθεια για την υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων τους τα οποία εγγυάται το Σύνταγμα.

7. Γενική Διεύθυνση εκτέλεσης ποινών του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Στοιχεία επικοινωνίας
Bul. General N. Stoletov 21
Sofia 1309, Bulgaria
Τηλ.: + 359 2 813 91 90
Φαξ: +359 2 931 15 74
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mailto:gdin_ias@abv.bg gdin@gdin.bg

Δικτυακός τόπος: http://www.gdin.bg/

 • Όνομα της υπηρεσίας/του οργάνου που λαμβάνει αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις λόγω παραβιάσεων δικαιωμάτων (εφόσον ισχύει)·

Γενική Διεύθυνση εκτέλεσης ποινών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (συντομογραφία στα βουλγαρικά GDIN)

 • Σύντομη περιγραφή των αιτήσεων/καταγγελιών/αξιώσεων τις οποίες διεκπεραιώνει το όργανο·

Καταγγελίες από κρατούμενους που αφορούν κυρίως πειθαρχικά μέτρα, μεταγωγή σε άλλο σωφρονιστήριο, όρους κράτησης, όρους διαβίωσης, ιατρική περίθαλψη και συμπεριφορά του σωφρονιστικού προσωπικού.

 • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις·

Κατά των πειθαρχικών μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 101 του νόμου για την εκτέλεση ποινών και τη στέρηση της ελευθερίας (συντομογραφία στα βουλγαρικά: ZINZS) χωρεί ένσταση εντός επτά ημερών από την κοινοποίησή τους ενώπιον του Γενικού Διευθυντή εκτέλεσης ποινών, αν εκδόθηκαν από τον διευθυντή της φυλακής ή άλλου σωφρονιστικού ιδρύματος, ή ενώπιον του Υπουργού Δικαιοσύνης αν εκδόθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή. Κατά της κράτησης σε απομόνωση χωρεί προσφυγή ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το σωφρονιστικό ίδρυμα, εντός τριών ημερών από τη γνωστοποίηση. Η κράτηση σε απομόνωση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών χωρίς δικαίωμα συμμετοχής σε ομαδικές δραστηριότητες (άρθρο 120 του νόμου) πρέπει να επιβάλλεται από τον Γενικό Διευθυντή εκτέλεσης ποινών και υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου επαρχιακού δικαστηρίου, εντός 3 ημερών από την κοινοποίησή τους.

Οι μεταγωγές διατάσσονται από τον Γενικό Διευθυντή εκτέλεσης ποινών και υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Υπουργού Δικαιοσύνης εντός 14 ημερών από την κοινοποίησή τους.

Οι αποφάσεις για την επιβολή αυστηρότερων όρων κράτηση εκδίδονται από την επιτροπή εκτέλεσης ποινών (άρθρο 74 παράγραφος 1 του νόμου). Κατά των αποφάσεων αυτών χωρεί προσφυγή ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το σωφρονιστικό ίδρυμα, εντός 14 ημερών από την κοινοποίησή τους.

Δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νόμου περί ευθύνης για βλάβες που προκαλούνται από το κράτος και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (συντομογραφία στα βουλγαρικά: ZODOV), οι προσφυγές σχετικά με τους όρους διαβίωσης, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη συμπεριφορά του προσωπικού σωφρονιστικού ιδρύματος εξετάζονται από τα διοικητικά δικαστήρια σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Κατά των σχετικών αποφάσεων χωρεί ένα μόνον ένδικο μέσο. Οι προσφυγές που βασίζονται στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του νόμου για την προστασία από διακρίσεις εξετάζονται από τα τοπικά δικαστήρια ή από την Επιτροπή Καταπολέμησης των Διακρίσεων. Η διαδικασία αυτή διέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και κατά των σχετικών αποφάσεων χωρούν δύο ένδικα μέσα. Κατά των αποφάσεων της επιτροπής χωρεί προσφυγή ενώπιον του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου βάσει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 • Σύντομη περιγραφή της πιθανής έκβασης της διαδικασίας.

Από την έναρξη ισχύος τους, οι διοικητικές και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δεσμευτικές και εφαρμόζονται από τη Γενική Διεύθυνση και τις περιφερειακές υπηρεσίες της.

8. Εθνική Επιτροπή για την Εμπορία Ανθρώπων

Στοιχεία επικοινωνίας
Blvd G. M. Dimitrov No 52, 1797 Sofia, Bulgaria
Τηλ. + 359 2 807 80 50
Φαξ: + 359 2 807 80 59
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: office@antitraffic.government.bg

Δικτυακός τόπος: http://antitraffic.government.bg/

 • Όνομα της υπηρεσίας/του οργάνου που λαμβάνει αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις λόγω παραβιάσεων δικαιωμάτων (εφόσον ισχύει)·

Εθνική Επιτροπή για την Εμπορία Ανθρώπων του Υπουργικού Συμβουλίου (συντομογραφία στα βουλγαρικά: NKBTH)

 • Σύντομη περιγραφή των αιτήσεων/καταγγελιών/αξιώσεων τις οποίες διεκπεραιώνει το όργανο·

Καταγγελίες σχετικά με την εμπορία ανθρώπων κατατίθενται στη γραμματεία της επιτροπής από τα ίδια τα θύματα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους. Η επιτροπή εξετάζει επίσης καταγγελίες ιδιωτών σχετικά με τη διοικητική λειτουργία της. Οι προθεσμίες διεκπεραίωσης καταγγελιών αυτού του είδους προβλέπονται από τον νόμο.

 • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις·

Η επιτροπή προωθεί τις καταγγελίες στην αρμόδια υπηρεσία της κυβέρνησης για να δοθεί συνέχεια, να διεξαχθούν έρευνες και/ή να παρασχεθούν διευκρινίσεις. Η ανωνυμία των θυμάτων εξασφαλίζεται (άρθρο 20 του νόμου για την εμπορία ανθρώπων, συντομογραφία στα βουλγαρικά: ZBTH). Αν το θύμα είναι ανήλικος, η επιτροπή πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τον Κρατικό Οργανισμό για την Προστασία του Παιδιού, ο οποίος αναλαμβάνει την απαιτούμενη δράση σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία του παιδιού.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν να μετάσχουν βουλγαρικές και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων υποβάλλοντας έγγραφη αίτηση και παρέχοντας ορισμένα δικαιολογητικά έγγραφα (άρθρο 4 παράγραφος 4 του νόμου για την εμπορία ανθρώπων και άρθρο 12 του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής).

 • Σύντομη περιγραφή της πιθανής έκβασης της διαδικασίας.

Αν τα έγγραφα που υποβάλλονται δεν είναι πλήρη ή περιέχουν σφάλματα, η επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ή τη διόρθωσή τους εντός ορισμένης προθεσμίας. Η επιτροπή εκδίδει την απόφασή της εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της καταγγελίας. Κατά της απόφασης χωρεί προσφυγή ενώπιον του Ανώτατου Διοικητικού δικαστηρίου.

9. Κεντρική Επιτροπή Νεανικής Παραβατικότητας

Στοιχεία επικοινωνίας
Bul. Knyaz Dondukov 9, 4ος όροφος
Sofia 1000, Bulgaria
Τηλ.: + 359 2 981 11 33
Φαξ: +359 2 987 40 01

Δικτυακός τόπος: http://www.ckbppmn.government.bg/obshti/funktzii.html

 • Όνομα της υπηρεσίας/του οργάνου που λαμβάνει αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις λόγω παραβιάσεων δικαιωμάτων (εφόσον ισχύει)·

Κεντρική Επιτροπή Νεανικής Παραβατικότητας του Υπουργικού Συμβουλίου (συντομογραφία στα βουλγαρικά: TsKBPPMN)

 • Σύντομη περιγραφή των αιτήσεων/καταγγελιών/αξιώσεων τις οποίες διεκπεραιώνει το όργανο·

Αρμοδιότητες της Επιτροπής:

 • συντονισμός του έργου των κυβερνητικών υπηρεσιών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεανικής παραβατικότητας·
 • διαχείριση και επίβλεψη του έργου των τοπικών επιτροπών νεανικής παραβατικότητας σε ολόκληρη τη χώρα·
 • ανάλυση και συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, μελέτη των τάσεων και προβλέψεις·
 • συμμετοχή στην εκπόνηση νομοθεσίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι·
 • ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την προβληματική συμπεριφορά των ανηλίκων·
 • ενημέρωση του κοινού για καταστάσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσουν παραβατική συμπεριφορά, τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γονείς, την κατάσταση της νεανικής παραβατικότητας στη χώρα και τις κατευθύνσεις που ακολουθεί.
 • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις·

Οι τοπικές επιτροπές νεανικής παραβατικότητας είναι υπεύθυνες για την οργάνωση, τη διαχείριση και την εποπτεία των προσπαθειών σε δημοτικό επίπεδο για την πρόληψη και τη μείωση της νεανικής αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Επίσης, είναι αρμόδιες να εξετάζουν περιπτώσεις νεανικής παραβατικότητας. Ο Ποινικός Κώδικας περιλαμβάνει κεφάλαιο με τίτλο «Ειδικές διατάξεις για τους ανηλίκους», το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 40 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και στον κανόνα 11 των κανόνων του Πεκίνου. Σύμφωνα με το εν λόγω κεφάλαιο, δίδεται προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά μέτρα τα οποία προβλέπει το άρθρο 13 του νόμου για τη νεανική παραβατικότητα (συντομογραφία στα βουλγαρικά: ZBPPMN). Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται εκτός του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και εξυπηρετούν καθαρά εκπαιδευτικό και κοινωνικό σκοπό. Περιλαμβάνουν παροχή συμβουλών για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, ενθάρρυνση της μεγαλύτερης συμμετοχής των γονέων και στήριξη από επαγγελματίες εκπαιδευτές.

 • Σύντομη περιγραφή της πιθανής έκβασης της διαδικασίας.

Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, αφού αναλυθούν οι αιτίες της προβληματικής συμπεριφοράς. Αν υφίσταται παραμέληση, μπορούν να ληφθούν μέτρα και έναντι των γονέων.

10. Εθνικό Γραφείο Νομικής Συνδρομής

Στοιχεία επικοινωνίας
Ul. Razvigor 1
Sofia 1421, Bulgaria
Τηλ.: +359 2 81 93 200
Φαξ: + 359 2 865 48 12
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: nbpp@nbpp.government.bg

Δικτυακός τόπος: https://mjs.bg

 • Όνομα της υπηρεσίας/του οργάνου που λαμβάνει αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις λόγω παραβιάσεων δικαιωμάτων (εφόσον ισχύει)·

Εθνικό Γραφείο Νομικής Συνδρομής (συντομογραφία στα βουλγαρικά: NBPP)

 • Σύντομη περιγραφή των αιτήσεων/καταγγελιών/αξιώσεων τις οποίες διεκπεραιώνει το όργανο·

Αιτήσεις παροχής νομικής συνδρομής μπορούν να υποβάλλονται στον πρόεδρο του Γραφείου.

 • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις·

Νομική συνδρομή δικαιούνται:

 • όσοι είναι επιλέξιμοι για τη χορήγηση κοινωνικού επιδόματος·
 • όσοι βρίσκονται σε ειδικευμένο κοινωνικό ίδρυμα ή
 • οι ανάδοχες οικογένειες και οι συγγενείς ή στενοί φίλοι που έχουν αναλάβει ανήλικο σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία του παιδιού.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει:

 • δήλωση του διευθυντή του τοπικού υποκαταστήματος της Κοινωνικής Υπηρεσίας (γνωστής και ως διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών) με την οποία να πιστοποιείται ότι ο αιτών λαμβάνει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, μηνιαίο κοινωνικό επίδομα σύμφωνα με το άρθρο 9 των διατάξεων εφαρμογής του νόμου για την κοινωνική πρόνοια (συντομογραφία στα βουλγαρικά: PPZSP)·

ή

 • το πρωτότυπο δήλωσης του διευθυντή του τοπικού υποκαταστήματος της Κοινωνικής Υπηρεσίας που πιστοποιεί ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για την καταβολή μηνιαίου κοινωνικού επιδόματος.

Ο αιτών πρέπει επίσης να υποβάλει δήλωση στην οποία να εκθέτει λεπτομερώς τους οικονομικούς πόρους της οικογένειάς του.

 • Σύντομη περιγραφή της πιθανής έκβασης της διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος του Γραφείου δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση παροχής νομικής συνδρομής. Κατά της απόφασής του χωρεί προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου της Σόφιας, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

11. Εθνικό Συμβούλιο Στήριξης και Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων

Στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης
ul. Slavyanska 1
Sofia 1040, Bulgaria
Τηλ.: + 359 2 9 237 359
Φαξ: +359 2 980 62 93
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: compensation@justice.government.bg

Δικτυακός τόπος: https://www.compensation.bg

 • Όνομα της υπηρεσίας/του οργάνου που λαμβάνει αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις λόγω παραβιάσεων δικαιωμάτων (εφόσον ισχύει)·

Εθνικό Συμβούλιο Στήριξης και Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων (συντομογραφία στα βουλγαρικά: NSPKPP)

 • Σύντομη περιγραφή των αιτήσεων/καταγγελιών/αξιώσεων τις οποίες διεκπεραιώνει το όργανο·

Το Συμβούλιο εξετάζει αιτήσεις οικονομικής αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τη στήριξη και την αποζημίωση θυμάτων εγκληματικών πράξεων (συντομογραφία στα βουλγαρικά: ZPFKPP). Για να δικαιούται αποζημίωση, το θύμα πρέπει να έχει υποστεί οικονομική ζημία λόγω τρομοκρατικής ενέργειας, ανθρωποκτονίας, εκ προμελέτης ποινικού αδικήματος που του προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη, βιασμού ή σεξουαλικής βίας που προκάλεσε σοβαρή βλάβη στην υγεία του, εμπορίας ανθρώπων, ποινικών αδικημάτων που διαπράττονται από οργανωμένη εγκληματική συμμορία και άλλων σοβαρών εκ προμελέτης αδικημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη (άρθρο 3 παράγραφος 3 του νόμου). Το αδίκημα πρέπει να έχει διαπραχθεί μετά τις 30 Ιουνίου 2005. Ο νόμος προβλέπει αποζημίωση για τις ακόλουθες ζημίες που προκύπτουν άμεσα από ποινικό αδίκημα:

1. ιατρικά έξοδα, εκτός αυτών που καλύπτονται από Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης Υγείας·

2. διαφυγόντα έσοδα·

3. νομικά έξοδα·

4. απώλεια πόρων διαβίωσης·

5. έξοδα κηδείας·

6. άλλες υλικές ζημίες.

Πρέπει να υποβάλλονται αποδεικτικά έγγραφα.

 • Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας με την οποία διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/καταγγελίες/αξιώσεις·

Τα θύματα των εν λόγω ποινικών αδικημάτων μπορούν να υποβάλουν αίτηση οικονομικής αποζημίωσης στον κυβερνήτη της επαρχίας τους ή στο Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την καταδίκη του δράστη (άρθρο 12 του νόμου). Το Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση εντός τριών μηνών από τη λήψη της.

 • Σύντομη περιγραφή της πιθανής έκβασης της διαδικασίας.

Το Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον ανά τρίμηνο για να κρίνει τις αιτήσεις αποζημίωσης. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του, πρέπει να αναφέρουν τους λόγους αποδοχής ή απόρριψης και είναι τελεσίδικες.

Λοιπά

Βάση δεδομένων ΜΚΟ - http://www.ngobg.info/bg/search/advanced.html

 

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.