Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Θεμελιώδη δικαιώματα

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εθνικά δικαστήρια

Συνήγορος του πολίτη

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δωρεάν νομική συνδρομή

Εθνικά δικαστήρια

Τα δικαστήρια διαδραματίζουν ειδικό ρόλο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτελούν θεσμικά όργανα με ανεξαρτησία εγγυημένη από το Σύνταγμα. H άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών διασφαλίζεται μέσω ειδικού μηχανισμού: της συνταγματικής προσφυγής, που ασκείται από πολίτες που θεωρούν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, παραβιάστηκαν από εθνικές αρχές, όργανα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά την έκδοση απόφασης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών ή στο πλαίσιο υπόνοιας ή απαγγελίας κατηγοριών για την τέλεση αξιόποινης πράξης. Συνταγματική προσφυγή μπορεί να υποβληθεί μόνον μετά την εξάντληση όλων των άλλων διαθέσιμων ένδικων βοηθημάτων.

Ustavni sud Republike Hrvatske (Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας)

Trg svetog Marka 4
10000 Zagreb
Τηλέφωνο: +385 1 6400 251
Φαξ: +385 1 4551 055
https://www.usud.hr/

Vrhovni sud Republike Hrvatske (Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας)

Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
Τηλέφωνο: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
Φαξ: +385 1 481 00 35
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Επαρχιακά δικαστήρια:  PDF (209 Kb) hr (κατάλογος επαρχιακών δικαστηρίων)

Δημοτικά δικαστήρια  PDF (296 Kb) hr (κατάλογος δημοτικών δικαστηρίων)

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας)

Berislavićeva 11, 10 000 Zagreb
Τηλέφωνο: +385 1 489 68 88
Φαξ: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/ />
Εμπορικά δικαστήρια  PDF (192 Kb) hr (κατάλογος εμπορικών δικαστηρίων)

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας)
Frankopanska 16, 10000 Zagreb
Τηλέφωνο: +385 1 480 78 00
Φαξ: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Κατάλογος διοικητικών δικαστηρίων  PDF (180 Kb) hr

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske (Ανώτερο πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας)
Trg Nikole Šubića Zrinskog 30, 10 000 Zagreb
Τηλέφωνο: +385 1 480 75 10
Φαξ: +385 1 461 12 91
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Πλημμελειοδικεία  PDF (274 Kb) hr (κατάλογος πλημμελειοδικείων)

Συνήγορος του πολίτη

Trg hrvatskih velikana 6
10 000 Zagreb
Δημοκρατία της Κροατίας
Τηλέφωνο: +385 1 4851 855, +385 1 4851 853
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ombudsman.hr
Φαξ: +385 1 6431 628

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του κροατικού Συντάγματος, ο συνήγορος του πολίτη εκπροσωπεί το κροατικό Κοινοβούλιο στην προαγωγή και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως ορίζονται στο Σύνταγμα, στη νομοθεσία και στις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες, που έχουν υπογραφεί από τη Δημοκρατία της Κροατίας.

Ο συνήγορος του πολίτη και οι αναπληρωτές του εκλέγονται από το κροατικό Κοινοβούλιο για περίοδο οκτώ ετών με στόχο την προστασία των πολιτών από την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους που οφείλονται σε πράξεις των κρατικών οργάνων ή των νομικών προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία. Είναι το κύριο όργανο που είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και την άσκηση των καθηκόντων του εθνικού μηχανισμού πρόληψης των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Κατά την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων, ο συνήγορος του πολίτη είναι ανεξάρτητος και αυτόνομος.

Αρμοδιότητες:

Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στον συνήγορο του πολίτη όταν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους έχουν παραβιαστεί από δημόσιες αρχές. Ο συνήγορος του πολίτη διεξάγει έρευνα στο πλαίσιο της καταγγελίας, βάσει των εγγράφων που έχει λάβει. Όλα τα κρατικά όργανα, τα όργανα που ασκούν δημόσια εξουσία και τα όργανα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης –δηλαδή όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου– υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που τους ζητούνται. Βασιζόμενος στα θεμελιωμένα πραγματικά περιστατικά, ο συνήγορος του πολίτη μπορεί να εκδίδει γνώμες, συστάσεις και γνωστοποιήσεις στις οικείες αρχές ή στα ανώτατα όργανα, και, εφόσον απαιτείται, να ενημερώνει το κροατικό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, ο συνήγορος του πολίτη ελέγχει τη συμμόρφωση των κανονισμών με το κροατικό Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μπορεί να ζητά από την κροατική Κυβέρνηση την τροποποίηση ή θέσπιση κανονισμών που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί επίσης να απευθύνεται στο κροατικό Κοινοβούλιο για την εναρμόνιση των κανονισμών με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία. Έχει το δικαίωμα να κινεί διαδικασία ενώπιον του κροατικού Συνταγματικού Δικαστηρίου για τη διακρίβωση της συμμόρφωσης των νόμων και λοιπών κανονισμών με το κροατικό Σύνταγμα.

Προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνει την έρευνα και την ανάλυση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση βάσεων δεδομένων και εγγράφων τεκμηρίωσης, την ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερόμενων μερών εγκαίρως και σε τακτική βάση, την ενεργό συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, τους διεθνείς οργανισμούς και τα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα, καθώς επίσης τη λήψη πρωτοβουλιών για την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Κύριο όργανο για την καταπολέμηση των διακρίσεων

Ο συνήγορος του πολίτη λαμβάνει καταγγελίες από φυσικά και νομικά πρόσωπα, χορηγεί τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητες δικαστικής και άλλης προστασίας, διερευνά τις μεμονωμένες αιτήσεις και αναλαμβάνει δράση στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων που έχουν υποστεί διακριτική μεταχείριση (με εξαίρεση τις εκκρεμείς δίκες), διεξάγει διαδικασίες διαμεσολάβησης, με δυνατότητα κατάρτισης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη συναίνεση αμφότερων των μερών, και υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές στην αρμόδια γενική εισαγγελία με αντικείμενο τη διακριτική μεταχείριση.

Εθνικός μηχανισμός πρόληψης

Ο συνήγορος του πολίτη εκτελεί καθήκοντα που υπάγονται στη λειτουργία του εθνικού μηχανισμού πρόληψης των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, σε περιπτώσεις που ορισμένο πρόσωπο έχει στερηθεί την ελευθερία του ή τελεί υπό κράτηση ή φυλάκιση ή διαμένει σε εγκαταστάσεις που τελούν υπό δημόσια επιτήρηση από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αποχώρηση κατά βούληση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι του γραφείου του συνηγόρου του πολίτη, ενεργώντας υπό την ιδιότητά τους αυτή, μεταβαίνουν σε φυλακές, σωφρονιστικά καταστήματα, κέντρα κράτησης και διάφορα ιδρύματα στα οποία φιλοξενούνται πρόσωπα με διανοητικές διαταραχές, ως προληπτικό μέτρο για την προστασία προσώπων που έχουν στερηθεί ή υφίστανται περιορισμούς στην ελευθερία τους.

Εθνικός φορέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΦΑΔ)

Από το 2009, ο συνήγορος του πολίτη είναι ο μόνος εθνικός φορέας για την προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΦΑΔ) στη Δημοκρατία της Κροατίας με καθεστώς «Α» σύμφωνα με τις αρχές των Παρισίων του ΟΗΕ που καθορίζουν τις παραμέτρους ανεξαρτησίας των εθνικών φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πρόκειται για τον υψηλότερο βαθμό θεσμικής ανεξαρτησίας, η οποία αποδόθηκε εκ νέου στο γραφείο του συνηγόρου του πολίτη τον Ιούλιο του 2013, έπειτα από την επιτήρηση από τον ΟΗΕ της εφαρμογής των συστάσεών του ως προς τη διαφύλαξη και την προαγωγή του καθεστώτος ανεξαρτησίας.

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Συνήγορος του παιδιού

Teslina 10
10 000 Zagreb
Κροατία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dijete.hr
Τηλέφωνο: 01/4929 669
Φαξ: 01/4921 277
http://www.dijete.hr/

Αντικείμενο εργασιών

Το γραφείο του συνηγόρου του παιδιού ελέγχει τη συμμόρφωση της νομοθεσίας και των λοιπών κανονισμών της Κροατίας που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών με το Σύνταγμα της Κροατίας, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και λοιπά διεθνή έγγραφα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών. Παρακολουθεί τις παραβιάσεις δικαιωμάτων των παιδιών και μελετά τη συχνότητα των περιστατικών και τα είδη παραβιάσεων των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών. Προασπίζεται την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών με ειδικές ανάγκες προτείνει μέτρα για την οικοδόμηση ενός συνολικού συστήματος για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών και την αποτροπή ζημιογόνων πράξεων που διακυβεύουν τα συμφέροντά τους. Παρέχει πληροφόρηση και συμβουλές στα παιδιά για τον τρόπο άσκησης και προστασίας των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους, συνεργάζεται με παιδιά, τα ενθαρρύνει να εκφράζουν την άποψή τους και τα σέβεται εγκαινιάζει και συμμετέχει σε δημόσιες δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών και προτείνει μέτρα για την αύξηση της επίδρασής τους στην κοινωνία. Έχει πρόσβαση και γνωρίζει τυχόν στοιχεία, πληροφορίες και πράξεις που αφορούν τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών ανεξάρτητα από τον βαθμό εμπιστευτικότητας αυτών. Είναι εξουσιοδοτημένος να εισέρχεται και να επιθεωρεί κάθε φορέα, κρατικό όργανο, νομικό και φυσικό πρόσωπο που έχει εκ του νόμου εντολή να μεριμνά για τα παιδιά, και θρησκευτικές κοινότητες στις οποίες διαμένουν παιδιά ή στις οποίες στεγάζονται προσωρινά ή μόνιμα.

Αν το γραφείο του συνηγόρου του παιδιού διαπιστώσει ότι ένα παιδί εκτίθεται σε σωματική ή ψυχική βία, σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση ή εκμετάλλευση, αμέλεια ή αμελή μεταχείριση, πρέπει να αποστείλει αμελλητί έκθεση στην αρμόδια γενική εισαγγελία και να ενημερώσει το αρμόδιο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας, προτείνοντας μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του παιδιού. Μπορεί να ζητά επαγγελματική βοήθεια από εμπειρογνώμονες και επαγγελματικούς φορείς που ασχολούνται με την έρευνα, τη μέριμνα, την ανάπτυξη και τα δικαιώματα των παιδιών, και λαμβάνει την εν λόγω συνδρομή σε εύθετο χρόνο.

Συνήγορος για την ισότητα των φύλων

Preobraženska 4/1
10 000 Zagreb
Τηλέφωνο: +385 1 48 48 100
Φαξ: +385 1 48 44 600
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ravnopravnost@prs.hr
http://www.prs.hr/

Αντικείμενο εργασιών

Το γραφείο του συνηγόρου για την ισότητα των φύλων χειρίζεται καταγγελίες για διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου, γαμικής ή οικογενειακής κατάστασης και γενετήσιου προσανατολισμού διερευνά τις παραβιάσεις της αρχής της ισότητας των φύλων, τις υποθέσεις διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος προσώπων ή ομάδων προσώπων από εθνικές αρχές, μονάδες της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και λοιπά όργανα με δημόσια εξουσία, υπαλλήλους των εν λόγω οργάνων και λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Το έργο του συνηγόρου περιλαμβάνει την παροχή γνωστοποιήσεων, εισηγήσεων και συστάσεων.

Αν ο συνήγορος διαπιστώσει παραβίαση της αρχής της ισότητας των φύλων, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα συνταγματικής αναθεώρησης της νομοθεσίας ή αναθεώρησης της συνταγματικότητας και νομιμότητας λοιπών κανονισμών.

Συνήγορος των ατόμων με αναπηρία

Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb
Τηλ.: +385 1 6102 170
Φαξ: +385 1 6177 901
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ured@posi.hr

Αντικείμενο εργασιών

Το γραφείο του συνηγόρου των ατόμων με αναπηρία είναι αυτόνομος εθνικός θεσμικός φορέας, με κύριο ρόλο την επιτήρηση και προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία βάσει του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Κροατίας, τις διεθνείς συνθήκες και τη νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, ο συνήγορος έχει το δικαίωμα να εφιστά την προσοχή, να προτείνει μέτρα, να παρέχει συστάσεις, να ενημερώνει και να ζητά την υποβολή εκθέσεων για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί.

Εάν ο συνήγορος διαπιστώσει ότι η εκάστοτε νομική λύση είναι βλαπτική για άτομα με αναπηρία ή παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες, ή με κάποιον τρόπο τα αποκλείει ή τα θέτει σε λιγότερο ευνοϊκή θέση σε σχέση με τα πρόσωπα χωρίς αναπηρία, εισηγείται την τροποποίηση της νομικής αυτής λύσης.

Το γραφείο του συνηγόρου λαμβάνει μεμονωμένες καταγγελίες από άτομα με αναπηρία και πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους, διερευνά καταγγελίες για την παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, και βρίσκεται σε επαφή με τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την επίλυση των εν λόγω ζητημάτων ώστε να βρει την ευνοϊκότερη δυνατή λύση.

Ο συνήγορος των ατόμων με αναπηρία παρέχει συμβουλευτική συνδρομή σε άτομα με αναπηρία για τον τρόπο άσκησης και προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Υπηρεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Martićeva 14
10 000 Zagreb

Τηλ.: +385 460 90 00
Φαξ: +385 4609-099
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: azop@azop.hr
http://www.azop.hr/

Η Υπηρεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι δημόσια αρχή που διεξάγει τις δραστηριότητές της κατά τρόπο ανεξάρτητο και αυτόνομο στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της. Η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση διοικητικών και επαγγελματικών καθηκόντων που άπτονται της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Υπηρεσία, στο πλαίσιο της δημόσιας εξουσίας της, επιτηρεί την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επισημαίνει καταχρήσεις που πέφτουν στην αντίληψή της ως προς τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συντάσσει κατάλογο των χωρών και των διεθνών οργανισμών που έχουν ρυθμίσει κατάλληλα την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χειρίζεται τις αιτήσεις για τη διερεύνηση παραβιάσεων των δικαιωμάτων που τελούν υπό την εγγύηση του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και τηρεί το κεντρικό μητρώο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δωρεάν νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας)

Με την έγκριση του νόμου περί δωρεάν νομικής συνδρομής, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε το γενικό και απαιτητικό έργο της καθιέρωσης συστήματος δωρεάν νομικής συνδρομής.

Το σύστημα της δωρεάν νομικής συνδρομής επιτρέπει σε πολίτες με περιορισμένους οικονομικούς πόρους να εκπροσωπούνται από πληρεξούσιους δικηγόρους και να λαμβάνουν νομική συνδρομή για συγκεκριμένες νομικές πράξεις και ίση πρόσβαση στις δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες.

Το θεσμικό πλαίσιο του συστήματος δωρεάν νομικής συνδρομής αποτελείται από κρατικά διοικητικά γραφεία που επεξεργάζονται τα αιτήματα των πολιτών σε πρώτο βαθμό, ενώ το τμήμα παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποφασίζει επί των ένδικων μέσων σε δεύτερο βαθμό και σε πρώτο βαθμό σχετικά με την καταχώριση των ενώσεων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την παροχή νομικής συνδρομής στο μητρώο ενώσεων και ασκεί διοικητική και επαγγελματική εποπτεία στον πάροχο πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής.

Οι παρακάτω πάροχοι νομικής συνδρομής καλύπτονται από τον νόμο περί δωρεάν νομικής συνδρομής:

 • δικηγόροι,
 • εξουσιοδοτημένες ενώσεις,
 • συνδικαλιστικές οργανώσεις,
 • νομικές κλινικές και
 • κρατικά διοικητικά γραφεία στις περιφέρειες.

Παροχή πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής από γραφεία, εξουσιοδοτημένες ενώσεις και νομικές κλινικές.
Κατά την παροχή πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής, τα γραφεία εξουσιοδοτούνται να παρέχουν γενική νομική πληροφόρηση, νομική συμβουλευτική και να συντάσσουν αιτήσεις.

Η δευτεροβάθμια νομική συνδρομή παρέχεται από δικηγόρους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί δωρεάν νομικής συνδρομής, όσοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους σε δωρεάν νομική συνδρομή πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο τυποποιημένο έντυπο αίτησης για νομική συνδρομή στο γραφείο κρατικής διοίκησης της περιφέρειας του τόπου κατοικίας τους. Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από τη ρητή γραπτή συναίνεση όλων των αιτούντων και των ενήλικων μελών της οικογένειας για τη γνωστοποίηση όλων των πληροφοριών που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και την αποδοχή κάθε υλικής και νομικής ευθύνης ως προς την ακρίβεια των δηλώσεων στην αίτηση.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται προς μεταφόρτωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή λαμβάνεται από τα γραφεία κρατικής διοίκησης των περιφερειών, τα δημοτικά δικαστήρια ή τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας σε εργάσιμες ώρες.

Οι αιτήσεις δεν βαρύνονται με διοικητικά τέλη και υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή.

Η παροχή νομικής συνδρομής συνεπάγεται την πλήρη ή μερική κάλυψη των εξόδων νομικής συνδρομής ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος. Προβλέπεται ο επιμερισμός των εξόδων της διαδικασίας σε ορισμένο ποσοστό ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου.

Όταν παρέχεται μερική νομική συνδρομή, η διαφορά μεταξύ του πλήρους ποσού της αμοιβής και της αποζημίωσης δαπανών του δικηγόρου καταβάλλεται από τον δικαιούχο στο εναπομένον ποσοστό, σύμφωνα με την αξία της υπηρεσίας που παρασχέθηκε, όπως αυτή ορίζεται στον τον πίνακα αμοιβών δικηγόρων και αποζημίωσης δαπανών.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με τον νόμο περί δωρεάν νομικής συνδρομής, στους δικαιούχους νομικής συνδρομής περιλαμβάνονται:

 • οι Κροάτες πολίτες
 • τα παιδιά που δεν είναι πολίτες Κροατίας και βρίσκονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Κροατίας ασυνόδευτα, χωρίς τους νόμιμους ενήλικες κηδεμόνες τους
 • οι αλλοδαποί με άδεια προσωρινής διαμονής βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας και αλλοδαποί με μόνιμη διαμονή
 • οι αλλοδαποί που τελούν σε καθεστώς προσωρινής προστασίας
 • οι αλλοδαποί που δεν διαμένουν νόμιμα στην Κροατία και οι αλλοδαποί που βρίσκονται προσωρινά τη χώρα και τελούν υπό διαδικασία απέλασης ή πρέπει να αποχωρήσουν από τη Δημοκρατία της Κροατίας
 • οι αιτούντες άσυλο, οι αλλοδαποί, οι αλλοδαποί που τελούν σε καθεστώς επικουρικής προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία της Κροατίας και υπάγονται σε διαδικασίες κατά τις οποίες δεν παρέχεται νομική συνδρομή από ειδικό νόμο.

Οι δικαιούχοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες για τη δωρεάν νομική συνδρομή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr και να αναμένουν απάντηση το συντομότερο δυνατό.

Οι δικαιούχοι μπορούν επίσης να απευθύνουν τα ερωτήματά τους απευθείας στα γραφεία κρατικής διοίκησης της περιφέρειάς τους.

Διασυνοριακές διαφορές

Μια διαφορά νοείται ως διασυνοριακή όταν ο διάδικος που αιτείται νομική συνδρομή έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από εκείνο στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο ή εκείνο όπου θα εκτελεστεί η απόφαση.

Νομική συνδρομή σε διασυνοριακές διαφορές παρέχεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, διαδικασίες συνδιαλλαγής, εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, εκτέλεση δημόσιων εγγράφων και για στην παροχή νομικών συμβουλών στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών, ενώ οι διατάξεις για τις διασυνοριακές διαφορές δεν ισχύουν σε φορολογικές, δασμολογικές και λοιπές διοικητικές διαδικασίες.

Αιτών ο οποίος έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία της Κροατίας και επιζητεί νομική συνδρομή σε διασυνοριακή διαφορά ενώπιον του δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους υποβάλλει αίτηση στο γραφείο του τόπου κατοικίας ή διαμονής του. Το αρμόδιο γραφείο διαβιβάζει την αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα σε οκτώ ημέρες από την παραλαβή της αίτησης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μεταφράζει την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους και της αρμόδιας παραλήπτριας αρχής, και τα διαβιβάζει μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο ή όπου θα εκτελεστεί η απόφαση (η παραλήπτρια αρχή). Σε περίπτωση που δεν παρέχεται νομική συνδρομή, ο αιτών οφείλει να καλύπτει τις δαπάνες της μετάφρασης.

Ο αιτών μπορεί επίσης να υποβάλει την αίτηση απευθείας στην παραλήπτρια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο ή στον τόπο όπου θα εκτελεστεί η απόφαση. Αιτών που έχει την κατοικία ή συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος και αιτείται νομική συνδρομή σε διασυνοριακή διαφορά που εισάγεται ενώπιον των δικαστηρίων της Δημοκρατίας της Κροατίας δικαιούται να λάβει νομική συνδρομή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί δωρεάν νομικής συνδρομής. Ο αιτών ή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στην οποία έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ο αιτών (η διαβιβάζουσα αρχή) διαβιβάζει την αίτηση νομικής συνδρομής στην Κροατία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (η παραλήπτρια αρχή). Τα έντυπα και τα έγγραφα τεκμηρίωσης πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην κροατική γλώσσα, άλλως η αίτηση απορρίπτεται.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπει η απόφαση αριθ. 2004/844/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2004, για θέσπιση εντύπου για τη διαβίβαση των αιτήσεων ευεργετήματος πενίας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/03/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.